Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 869/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-09-14

Sygn. akt I ACz 869/17

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w następującym składzie

Przewodniczący – Sędzia SA Piotr Wójtowicz

Sędziowie SA Joanna Kurpierz

SA Joanna Naczyńska (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 września 2017r.

sprawy z powództwa M. Ś.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 6 lipca 2017r., sygn. akt I C 404/17

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSA Joanna Naczyńska SSA Piotr Wójtowicz SSA Joanna Kurpierz

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z 6 lipca 2017r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zwrócił pozew M. Ś. wniesiony przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. o zapłatę 1.000.000zł z tytułu zadośćuczynienia za doznane krzywdy, nękanie i prześladowanie. Rozstrzygnięcie to podjął w oparciu o art. 130 § 1 k.p.c., stwierdzając że powódka mimo wezwania nie usunęła braków formalnych pozwu, a mianowicie nie przytoczyła okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu, nie podpisała pozwu i nie złożyła odpisu pozwu.

Zarządzenie to zaskarżyła powódka wywodząc, że oczywiste niedokładności pisma nie stoją na przeszkodzie nadania mu biegu i rozpoznania go we właściwym trybie. Podniosła, iż oryginał pisma zawierającego żądanie zasądzenia 1.000.000zł z tytułu zadośćuczynienia złożyła w sprawie I C 161/17 i nic nie stało na przeszkodzie, by Sąd sporządził odpis tego pisma i opatrzył go klauzulą zgodności z oryginałem i rozpoznał sprawę. Podniosła, że „w sposób oczywisty, wręcz dorozumiany” poniosła szkodę w postaci utraty mieszkania, którą można zakwalifikować nawet jako kradzież i doznała szkody moralnej, naruszone zostało jej dobre imię, cześć i godność, co wynika także ze spraw prowadzonych przed Sądem Okręgowym i Sądem Rejonowym w S. pod sygn. I C 161/17, I C 693/16, I Co 4111/13, I C 708/17 i I C 1240/17. Podała, że pozwana inicjuje przeciwko niej postępowania sądowe i egzekucyjne, czyniąc sobie z tego dochodowy biznes. Oświadczyła, że w wyniku obłudnych i podstępnych działań pozwanej utraciła połowę majątku.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Do warunków formalnych pozwu należy przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu (art. 187 § 1 pkt. 2 k.p.c.). Wniesiony przez powódkę pozew, a w zasadzie pismo z 2 maja 2017r. wniesione do sprawy I C 161/17, wyłączone z tej sprawy i zarejestrowane jako pozew - tak, jak to trafnie przyjął Sąd Okręgowy nie zawierało tego elementu, warunkującego nadanie mu biegu i merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Wprawdzie zgodzić się należy ze skarżącą, że nie była ona zobowiązana do podpisania odpisu pisma z 2 maja 2017r., sporządzonego i wyłączonego ze sprawy I C 161/17, niemniej trafnie Sąd Okręgowy stwierdził, że niewystarczającym dla nadania biegu sprawie o zadośćuczynienie było wskazanie przez powódkę, że żąda zadośćuczynienia w kwocie 1.000.000zł za doznaną krzywdę, nękanie i prześladowanie przez pozwanego. Powódka nie przytoczyła żadnych okoliczności faktycznych uzasadniających to żądanie. Dla skuteczności wniesienia pozwu powinna wskazać kiedy i jakiej doznała krzywdy, w czym krzywda ta się przejawia, kiedy i w jaki sposób pozwana ją nękała i prześladowała. Okoliczności tych Sąd nie ma obowiązku, a wręcz nie może poszukiwać w pismach i oświadczeniach składanych przez powódkę w innych sprawach, jakie toczą się, bądź się toczyły między stronami z inicjatywy powódki, bądź pozwanej przed Sądem Okręgowym w Katowicach i Rejonowym w S.. Wyręczenie powódki w sformułowaniu pozwu naruszyłoby bowiem zasadę bezstronności. Te same uwagi należy odnieść do wymogu przedłożenia odpisu pisma zadekretowanego jako pozew (Sąd nie może wyręczyć powódki w sporządzeniu odpisu tego pisma). Dlatego też Przewodniczący w Sądzie Okręgowym zasadnie wezwał powódkę do usunięcia braków formalnych pozwu przez przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu i złożenie odpisu pozwu (odpisu pisma z 2 maja 2017r.), a skoro powódka braków tych w wyznaczonym jej terminie nie usunęła – prawidłowo, na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. stosowanego w związku z art. 187 k.p.c. - zwrócił pozew.

Zważywszy na powyższe, Sąd Apelacyjny w pełni podzielając zaskarżone rozstrzygnięcie, na podstawie art. 385 k.p.c. stosowanego poprzez art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c. postanowił, jak w sentencji, zauważając jedynie dla porządku, że pozew nadal dotknięty jest brakami formalnymi, w związku z czym sprawie nadal nie można nadać dalszego biegu oraz, że powódka może wnieść pozew o zadośćuczynienie ponownie, przytaczając okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu i dołączając odpis pozwu.

SSA Joanna Naczyńska SSA Piotr Wójtowicz SSA Joanna Kurpierz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Wójtowicz,  Joanna Kurpierz
Data wytworzenia informacji: