Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 198/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-03-04

Sygn. akt I ACz 198/16

POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w następującym składzie

Przewodniczący – Sędzia SA Joanna Kurpierz

Sędziowie SA Anna Bohdziewicz

SA Joanna Naczyńska (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2016r.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w C.

przeciwko M. K., B. J. i M. J.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 7 grudnia 2015r., sygn. akt II Nc 418/15

postanawia :

1)  oddalić zażalenie.

2)  zasądzić od pozwanej na rzecz powódki 300 (trzysta) złotych z tytułu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSA Joanna Naczyńska SSA Joanna Kurpierz SSA Anna Bohdziewicz

Sygn. akt I ACz 198/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 7 grudnia 2015r., Sąd Okręgowy - w oparciu o art.745 § 1 k.p.c. - zasądził od pozwanej na rzecz powódki 2.939,58zł z tytułu kosztów postępowania zabezpieczającego, wszczętego w oparciu o nieprawomocny nakaz zapłaty tego Sądu z dnia 20. sierpnia 2015r., wydany w postępowaniu nakazowym, oznaczony sygn akt II Nc 418/15. Postępowanie zabezpieczające prowadzonego było z wniosku powódki przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ż.P. K. pod sygn. Km 3053/15. Na zasądzone koszty postępowania zabezpieczającego składały się opłaty i wydatki w kwocie 2.039,58zł, pokryte przez powódkę i ustalone przez Komornika prawomocnym postanowieniem z 19 października 2015r. oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika, reprezentującego powódkę w postępowaniu zabezpieczającym, liczone według stawki minimalnej określonej w § 6 pkt. 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.490 ze zm.), w kwocie 900zł.

Postanowienie to zaskarżyła pozwana, domagając się jego uchylenia, bądź zmiany i oddalenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego oraz zasądzenia kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzuciła, iż Sąd Okręgowy, wydając zaskarżone postanowienie naruszył art. 745 § 1 k.p.c. przez zasądzenie w ramach kosztów postępowania zabezpieczającego 900zł z tytułu wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika podczas, gdy koszty postępowania zabezpieczającego stanowią składnik kosztów postępowania rozpoznawczego, co przemawia przeciwko ustalaniu odrębnego niż wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, wynagrodzenia pełnomocnika za czynności związane z wykonaniem postępowania zabezpieczającego. Podkreślała, iż przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości normujące stawki wynagrodzenia radców prawnych nie przewidują wynagrodzenia za reprezentowanie strony w postępowaniu zabezpieczającym. Nadto zarzuciła Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 745 § 2 k.p.c. przez jego niezastosowanie w drodze analogii, a w konsekwencji przez rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego na zasadzie art. 745 § 1 k.p.c., w sytuacji gdy nakaz zapłaty był orzeczeniem kończącym postępowanie, a postępowanie zabezpieczające zostało przeprowadzone.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Wydany w sprawie w dniu 20 sierpnia 2015r. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym został doręczony pozwanej w dniu 3 września 2015r, a powódce - 4 września 2015r. Zgodnie z art. 492 § 1 k.p.c., od chwili wydania stanowił tytuł zabezpieczenia i podstawę wszczęcia postępowania zabezpieczającego. W treści tegoż nakazu, brak jest wzmianki o tym, że został on wydany na podstawie weksla, co z chwilą upływu określonego w nim terminu zapłaty, przydałoby temu nakazowi - stosownie do regulacji art. 492 § 3 k.p.c. - dodatkowo przymiot wykonalnego. Poza sporem pozostaje, iż pozwana nie spełniła świadczenia objętego tym nakazem przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego, tj. przed 17 września 2015r. W tej też dacie powódka nie dysponowała tytułem, który dałby jej podstawę wszczęcia postępowania wykonawczego. Zatem była legitymowana do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, które w zaistniałych okolicznościach było celowe i może zasadnie domagać się od pozwanej zwrotu poniesionych kosztów tego postępowania.

Art. 745 § 1 k.p.c. stanowi, że Sąd rozstrzyga o kosztach postępowania zabezpieczającego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Niemniej reguła ta dotyczy kosztów postępowania zabezpieczającego, które toczyło się przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, albo incydentalnie w toku postępowania rozpoznawczego. Z art. 745 §1 k.p.c. wynika także, że o kosztach postępowania zabezpieczającego powstałych później, czyli po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, rozstrzyga na wniosek strony Sąd, który udzielił zabezpieczenia. Koszty postępowania zabezpieczającego, których dochodzi powódka niewątpliwie powstały później, niż nakaz zapłaty. Zatem Sąd Okręgowy prawidłowo, w oparciu o trafnie zastosowany art. 745 § 1 k.p.c. orzekł o nich zaskarżonym postanowieniem.

Wprawdzie zgodzić się należy ze skarżącą, iż przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.490 ze zm.) nie określają stawek wynagrodzenia za zastępstwo procesowe strony w postępowaniu zabezpieczającym, niemniej po pierwsze skoro powódkę w postępowaniu zabezpieczającym reprezentował adwokat, dla ustalenia kosztów zastępstwa prawnego zastosowanie znajdywały przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 461 ze zm.), a po wtóre - w tym wypadku, stosownie do § 5 każdego z tych rozporządzeń - wysokość stawki minimalnej należy ustalić przyjmując za podstawę stawkę w sprawie o najbardziej zbliżonym rodzaju. Za najbardziej zbliżone do postępowania zabezpieczającego należy uznać postępowanie egzekucyjne, a w konsekwencji przyjąć za miarodajne stawki określone w § 11 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i przyjąć, iż wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu zabezpieczającym powinna wynieść 25% stawki minimalnej przewidzianej dla rozpatrywanej sprawy. Żądanie zasądzenia kosztów postępowania zabezpieczającego zostało przez powódkę zgłoszone w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od ich ustalenia przez Komornika Sądowego. Wobec braku regulacji szczególnej dla oceny terminowości złożenia wniosku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego powstałych po wydaniu tytułu zabezpieczenia należy stosować per analogiam art.745 § 2 k.p.c., w którym przewidziano termin dwóch tygodni. Prawidłowa też była wysokość zasądzonych kosztów postępowania zabezpieczającego. Składały się bowiem na nie koszty ustalone prawomocnym postanowieniem przez Komornika Sądowego - opłata stosunkowa (2.005,80zł) i wydatki komornika (4,50zł i 29,28zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika, zgodne z § 6 pkt 6 w związku z § 11 pkt 7 przywołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat w sprawie opłat za czynności adwokackie w stawce minimalnej, tj. 900zł.

Z tych to też względów, zażalenie pozwanej podlegało oddaleniu, a to na podstawie art. 385 k.p.c. stosowanego poprzez art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 §2 k.p.c., jako bezzasadne. O kosztach postępowania zażaleniowego, Sąd Apelacyjny orzekł na zasadzie odpowiedzialności za wynik sporu, zasądzając - w oparciu o art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. - od pozwanej na rzecz powódki 300zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego powódki w postępowaniu zażaleniowym, nieprzekraczającego stawki minimalnej, określonej w § 6 pkt. 3 w zw. z § 13 ust. 2 pkt. 2, określonej w § 6 pkt. 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

SSA Joanna Naczyńska SSA Joanna Kurpierz SSA Anna Bohdziewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kurpierz,  Anna Bohdziewicz
Data wytworzenia informacji: