Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 450/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-07-18

Sygn. akt I ACa 450/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący:

SSA Mieczysław Brzdąk

Sędziowie:

SA Piotr Wójtowicz

SO del. Tomasz Ślęzak (spr.)

Protokolant:

Małgorzata Korszun

po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2013 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy przy udziale (...) Spółdzielni Pracy (...)

o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. akt I NsRej 108/13,

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie.

I ACa 450/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2013 roku, Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził utratę ważności rejestracji tytułu (...) zarejestrowanego w sądowym rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją (...) i postanowił wpisać do tego rejestru, pod tą pozycją - w rubryce (...) księgi rejestrowej wzmiankę o utracie ważności rejestracji tego tytułu prasowego, a w rubryce (...), wykreślić z rejestru tytuł: (...).

W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że wydawca „(...)”- (...) Spółdzielnia Pracy (...) nabył uprawnienia do wydawania tego tytułu na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w K., a wezwany do wykazania, że tytuł nadal się ukazuje, nie udzielił odpowiedzi.

Wobec tego Sąd pierwszej instancji, powołując art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. nr 46, poz. 275, ze zm.), wydał zaskarżone postanowienie.

W apelacji od tego postanowienia uczestnik postępowania - (...) Spółdzielnia Pracy (...), będąca wydawcą (...) zarzuciła naruszenie przepisów postępowania cywilnego: art. 228 § 1 i 2 k.p.c. poprzez nie przyjęcie za podstawę wydanego orzeczenia znanego powszechnie faktu ukazywania się tego czasopisma nieprzerwanie od początku jego istnienia, który to fakt powinien być także znany Sądowi z urzędu, w związku ze zgłoszonym wnioskiem o zarejestrowanie portalu internetowego o nazwie „(...)”, ściśle powiązanego z czasopismem oraz zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych mających wpływ na treść wydanego postanowienia przez przyjęcie, że tygodnik (...) już się nie ukazuje, mimo telefonicznego złożenia oświadczenia przez pracownika redakcji w terminie wynikającym z pisemnego wezwania Sądu.

W oparciu o te zarzuty, uczestnik postępowania (składając jednocześnie wnioski dowodowe o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z nagrania rozmowy telefonicznej na którą się powołał i z zeznań świadka A. P., która miała ja przeprowadzić), wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez stwierdzenie ważności rejestracji tytułu prasowego (...) oraz uchylenie punktu drugiego zaskarżonego postanowienia lub o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wniósł także o zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Na rozprawie apelacyjnej zastępca pełnomocnika uczestnika postępowania złożyła pięć stron tytułowych (...), w tym z 4 lipca i 11 lipca 2013 roku.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja zasługuje na uwzględnienie, choć z innych względów niż wskazane w jej zarzutach.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w dacie wydania zaskarżonego postanowienia spełnione były przesłanki stwierdzenia utraty ważności rejestracji tytułu (...) z punktu widzenia przepisów prawa na które powołał się Sąd pierwszej instancji. Prawo prasowe, w art. 23, przewiduje utratę ważności rejestracji dziennika lub czasopisma w razie niewydawania tytułu przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do wydawania lub przerwy w wydawaniu przez ten sam okres. Sąd pierwszej instancji z urzędu, co wynika z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie rejestru dzienników i czasopism, zwrócił się do wydawcy - (...) Spółdzielni Pracy (...), pismem z dnia 14 grudnia 2012 roku, o złożenie oświadczenia czy (...) jest wydawany, zakreślając czternastodniowy termin do udzielenia odpowiedzi i wskazując na skutki jakie wynikają z powołanego art. 23 prawa prasowego. W terminie tym oświadczenie takie, w postaci pisemnej odpowiedzi na wezwanie Sądu, nie zostało złożone. W tym miejscu wskazać należy, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie rejestru dzienników i czasopism, w § 4 i 6 przewiduje, że podstawą postanowienia zarządzającego zarówno wpis jak i wykreślenie z rejestru są wyłącznie dokumenty złożone do akt rejestrowych. Zatem nie ma racji skarżący, że inna forma oświadczenia, w tym złożenie go telefonicznie, była właściwa. Poza tym, zwrócić także należy uwagę, że oświadczenie powinno być złożone przez uprawniony organ, a tym, zgodnie ze złożonym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, jest zarząd Spółdzielni reprezentowany przez dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i pełnomocnika. Pracownik uczestnika, nie mógł zatem, także telefonicznie, złożyć skutecznie oświadczenia w jego imieniu. Dlatego zbędne było przeprowadzenie wnioskowanych w apelacji dowodów.

Stwierdzić jednak należy, że podstawowa okoliczność faktyczna jaką jest nieprzerwane wydawanie czasopisma (...) została potwierdzona w postępowaniu apelacyjnym i nie budzi wątpliwości, choć i tu twierdzenie, że jest to fakt powszechnie znany nie do końca jest trafne, można bowiem odnieść to jedynie do mieszkańców Z. i R., czy też ściślej, czytelników tego czasopisma oraz osób zajmujących się rynkiem prasowym. Również powoływanie się na równoczesne rejestrowanie portalu internetowego związanego z tym czasopismem nie może być tu trafnym argumentem, wszak w aktach rejestrowych rozpoznawanej sprawy nie ma na ten temat żadnej informacji. Niezależnie od tego jednak, fakt nieprzerwanego wydawania czasopisma, o które tu chodzi, nie może pozostać obojętny dla sądu meriti jakim jest Sąd Apelacyjny i to jest decydujący argument dla którego należało uznać, że stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu (...) prowadzące do wykreślenia z sądowego rejestru dzienników i czasopism tego tytułu nie może się ostać, nie jest bowiem zgodne z rzeczywistością.

Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., uchylił zaskarżone postanowienie. Koszty postępowania związane z udziałem w sprawie poniósł uczestnik postępowania (art. 520 § 1 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mieczysław Brzdąk,  Piotr Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: