Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2101/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy we Włocławku z 2016-06-03

Sygn. akt I C 2101/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Budkowska

Protokolant: Maja Ziółkowska

po rozpoznaniu w dniu 03 czerwca 2016 roku we Włocławku

sprawy z powództwa Z. D.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) SA z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda Z. D. kwotę 4.840zł (cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 czerwca 2013 do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda Z. D. kwotę 1.240,55zł (tysiąc dwieście czterdzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy), w tym kwotę 600zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 13 czerwca 2013 r. powód Z. D. domagał się zasądzenia od pozwanego – (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. odszkodowania w kwocie 3.960 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 30 kwietnia 2006 r. zawarł z pozwanym umowę dodatkowego ubezpieczenia grupowego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Wartość sumy ubezpieczenia została określona na kwotę 11.000 zł. Powód podał jednocześnie, że w dniu 4 marca 2013 r. został pogryziony w lewą rękę przez psa. Powód został opatrzony tego samego dnia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (...) Szpitala Wojewódzkiego, a następnie był leczony w Poradni (...) Ogólnej Zespołu Przychodni (...) we W.. Leczenie powoda zostało zakończone w dniu 5 kwietnia 2013 r. U powoda stwierdzono jednocześnie uszczerbek na zdrowiu wynoszący 10 %. Po zgłoszeniu przez powoda roszczeń do pozwanego pozwany stwierdził u powoda występowanie 1% uszczerbku na zdrowiu i uznał roszczenie powoda do kwoty 440 zł, którą to kwotę wypłacił. Powód zażądał świadczenia w wysokości odpowiadającej 10 % uszczerbku na zdrowiu tj. łącznie dziesięciokrotności kwoty 440 zł odpowiadającej 4% sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami umowy.

W odpowiedzi na pozew z dnia 30 grudnia 2013 r. pozwany – (...) Zakład (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego pisma pozwany podniósł, że poza sporem w przedmiotowej sprawie pozostaje, że pozwany w dniu 4 marca 2011 r. był objęty grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typu P PLUS zgodnie z polisą nr (...). Do wypadku mają zastosowanie ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, zatwierdzone uchwałą nr UZ/86/2004 przez Zarządu (...) na (...) S.A. z dnia 3 marca 2004 r. Pozwany przyznał, że suma ubezpieczenia na dzień wypadku wynosiła 11.000 zł oraz, że zgodnie z § 4 ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgodnie z umową powodowi przysługiwało w tym okresie świadczenie w wysokości odpowiadającej 4% sumy ubezpieczenia za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu tj. w kwocie po 440 zł za każdy procent uszczerbku. Powód w dniu 9 kwietnia 2013 r. zgłosił wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z doznanym w dniu 4 marca 2013 r. pogryzieniem przez psa, na potwierdzenie czego złożył odpowiednią dokumentację medyczną. Pozwany przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w toku którego ustalono, że powód w wyniku zdarzenia z dnia 4 marca 2013 r. doznał rany kąsanej ręki prawej. Lekarz pozwanego uznał, że uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 1 %, skutkiem czego w dniu 12 kwietnia 2013 r. pozwany dokonał na rzecz powoda wypłaty kwoty 440 zł. W związku z wniesionym przez powoda odwołaniem pozwany w dniu 10 maja 2013 r. podtrzymał swoją decyzję. W konsekwencji pozwany zakwestionował twierdzenia powoda co do wysokości doznanego przez niego na skutek nieszczęśliwego wypadku uszczerbku na zdrowiu w wysokości przekraczającej uznany przez pozwanego 1%. Podkreślił, że ubezpieczenia osobowe nie mają charakteru odszkodowawczego i uprawnionemu przysługuje świadczenie pieniężne zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014 r. powód podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

Pismem procesowym z dnia 19 stycznia 2016 r. w związku z wnioskami końcowymi sporządzonej w przedmiotowej sprawie opinii biegłego w której stwierdzono występowanie u powoda 12 % uszczerbku na zdrowiu powód rozszerzył żądanie pozwu i wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz dodatkowo, obok żądania zawartego w pozwie kwoty 880 zł tj. łącznie kwoty 4.840 zł.

Na rozprawie w dniu 3 czerwca 2016 r. powód podtrzymał żądanie zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 4.840 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

W dniu 4 marca 2013 r. powód został pogryziony przez psa. W wyniku nieszczęśliwego wypadku powód doznał urazu w postaci rozległej rany kąsanej, szarpano – miażdżonej kończyny górnej lewej.

Bezpośrednio po zdarzeniu powód zgłosił się do (...) w Kłótnie, jednak z uwagi na rozległe obrażenia i intensywne krwawienie został przewieziony karetką pogotowia na Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego we W.. Na miejscu postawiono rozpoznanie „duża rana kąsana okolicy nadgarstka lewego”. Rana została zaopatrzona, założony szwy. Powód był następnie leczony w Przychodni (...) w okresie od dnia 5 marca 2013 r. do 5 kwietnia 2013 r.

Dowód: okoliczność bezsporna.

W dniu wypadku powód był objęty grupowym ubezpieczeniem pracowniczym typu P PLUS zgodnie z polisą nr (...) wystawioną na podstawie deklaracji przystąpienia z dnia 30 kwietnia 2006 r. i umowy zawartej pomiędzy (...) Zakładem (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. a Przedsiębiorstwem (...) Z. D..

W chwili wypadku obowiązywały ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zatwierdzone uchwałą nr UZ/86/2004 Zarządu (...) na (...) S.A. z dnia 3 marca 2004 r.

Sumę ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku strony ustaliły na 11.000 zł, zaś świadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – na 4% sumy ubezpieczenia. Zgodnie natomiast z Ogólnymi Warunkami Grupowego (...) na życie typ P (OWU), zakres ubezpieczenia obejmował wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela (§ 4 OWU). Strony ustaliły, że za trwały uszczerbek na zdrowiu objęty ubezpieczeniem uważa się trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. W § 14 OWU określono sytuacje, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona lub ograniczona.

Dowód: deklaracja przystąpienia z dnia 30 kwietnia 2006 r., k. 6 – 7 v

polisa nr (...), k. 38 - 39

zaoczne orzeczenie lekarskie, k. 40 – 41

pismo (...) z dnia 12 kwietnia 2013 r., k. 42

pismo z dnia 16 kwietnia 2013 r., k. 14

wniosek powoda z dnia 22 kwietnia 2013 r., k. 15

pismo (...) S.A. z dnia 10 maja 2013 r., k. 16

ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, k. 34 – 37

załącznik do ogólnych warunków grupowego (...) wraz z tabelą oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, k. 46 - 51

Powód w związku z doznanym w dniu 4 marca 2013 r. urazem w dniu 9 kwietnia 2013 r. zgłosił wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pozwany po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalił, na podstawie badania przez lekarza działającego na zlecenie (...) S.A. że powód w wyniku zdarzenia z dnia 4 marca 2013 r. doznał rany kąsanej ręki prawej. Lekarz pozwanego uznał, że uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 1 %.

Pozwany uznał żądania powoda w zakresie ustalonego 1% uszczerbku na zdrowiu i w dniu 12 kwietnia 2013 r. dokonał na rzecz powoda wypłaty kwoty 440 zł.

Pozwany odwołał się od w/w decyzji. W związku z wniesionym przez powoda odwołaniem pozwany w dniu 10 maja 2013 r. podtrzymał swoją decyzję.

Dowód: zaoczne orzeczenie lekarskie, k. 40 – 41

pismo (...) z dnia 12 kwietnia 2013 r., k. 42

pismo z dnia 16 kwietnia 2013 r., k. 14

wniosek powoda z dnia 22 kwietnia 2013 r., k. 15

pismo (...) S.A. z dnia 10 maja 2013 r., k. 16

załącznik do ogólnych warunków grupowego (...) wraz z tabelą oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, k. 46 - 51

W opinii sądowo – lekarskiej z zakresu chirurgii ogólnej ustalono, że powód na skutek pogryzienia przez psa w dniu 4 marca 2013 r. doznał urazu w postaci rozległej rany kąsanej, szarpano – miażdżonej kończyny górnej z uszkodzeniem tkanek miękkich okolicy dystalnej przedramienia i dłoni w szczególności skóry, tkanki podskórnej, powięzi, mięśni, naczyń i nerwów. Biorąc pod uwagę doznany w dniu 4 marca 2013 r. uraz oraz jego następstwa biegły stwierdził występowanie u powoda uszczerbku na zdrowiu w wysokości 12 % zgodnie z punktem 131b stosowanej przez pozwanego tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Biegły wskazał, że przebyty przez powoda uraz jest powodem utrzymujących się objawów neurologicznych pod postacią znacznych zaburzeń czucia w obszarze przebytego urazu lewej kończyny górnej oraz trwałym uszkodzeniem funkcji chwytnych dłoni lewej i ograniczeniem zakresu ruchomości stawu nadgarstkowego lewego wynikającym z uszkodzenia tkanek miękkich. Objawy te zważywszy na okres, jaki upłynął od wypadku, mają charakter trwały.

W opinii uzupełniającej wydanej po zgłoszeniu zastrzeżeń przez stronę pozwaną biegły wyjaśnił, że na skutek pogryzienia przez psa u powoda uszkodzeniu uległy anatomiczne obszary kończyny lewej górnej, co wykracza poza obręb dłoni. Kończyna górna obejmuje bowiem ramię, przedramię i rękę (dłoń). Z kolei pod pojęciem ręki rozumieć należy: nadgarstek, śródręcze i palce. U powoda uraz dotyczył przede wszystkim nadgarstka (zaburzenia czucia, ograniczenie zgięcia grzbietowego i dłoniowego ręki lewej w stawie promieniowo – nadgarstkowym z deficytem 10 stopni w stosunku do kończyny prawej) z przechodzeniem w okoliczne regiony czyli przedramię (zaburzenia czucia, blizny na lewym przedramieniu) oraz śródręcze kończyny górnej lewej (zaburzenia czucia powierzchni grzbietowej oraz palców). Lokalizacja przebytego urazu i ograniczenie funkcji nadgarstka uzasadniały orzeczenie o trwałym uszczerbku na zdrowiu na podstawie pkt. 131 b tabeli ponieważ dotyczą one ruchów w stawie promieniowo – nadgarstkowym oraz funkcji chwytnych dłoni będących wynikiem uszkodzenia mięśni i ścięgien przebiegających przez nadgarstek. Biegły podkreślił, że powoływana przez pozwanego podstawa tj. pkt 135b nie może mieć zastosowania bowiem pozycja ta dotyczy jedynie śródręcza, nie uwzględnia uszkodzenia tkanek powyżej dłoni, w szczególności nadgarstka i jego połączenia z przedramieniem, jak również wpływu uszkodzenia ścięgien przebiegających na poziomie nadgarstka na opisywane zaburzenia funkcji stawów położonych dystalnie od miejsca urazu.

Dowód: opinia biegłego A. F. (1) z dnia 4 listopada 2015 r., k. 80 – 82;

pisemna opinia uzupełniająca z dnia 23 marca 2016 r., k. 98 - 99

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo jako uzasadnione zostało uwzględnione w całości.

Poza sporem pozostawało w przedmiotowej sprawie, że powód w dniu 4 marca 2013 r. uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, jakim było pogryzienie przez psa. Pozwany nie kwestionował również, że w dacie wypadku powód był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P PLUS zgodnie z polisą nr (...) wystawioną na podstawie deklaracji przystąpienia z dnia 30 kwietnia 2006 r.

Osią sporu w przedmiotowej sprawie pozostawała kwestia ustalenia doznanego przez powoda wskutek wypadku uszczerbku na zdrowiu, co zgodnie z zapisami umowy ubezpieczenia bezpośrednio przekładało się na wysokość przyznanego powodowi odszkodowania. Zgodnie ze stanowiskiem pozwanego uszczerbek ten wyniósł 1% zaś powód domagał się początkowo zasądzenia od pozwanego kwoty podpowiadającej uszczerbkowi w wysokości 10 % tj. dziesięciokrotności kwoty 440 zł stanowiącej odpowiednik 4 % sumy ubezpieczenia tj. 11.000 zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Mając na uwadze kwestie sporne pomiędzy stronami oraz konieczność poczynienia odpowiednich ustaleń faktycznych co do doznanego przez powoda na skutek wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Sąd dopuścił w przedmiotowej sprawie dowód z opinii biegłego chirurga ogólnego. Przedmiotowa opinia miała rozstrzygające znaczenia z punktu widzenia orzeczenia o żądaniu powoda w kontekście postanowień umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

Powołany wyżej stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił w oparciu o dowody z dokumentów, które nie niekwestionowane przez żadną ze stron, a także na podstawie opinii biegłego z zakresu chirurgii ogólnej A. F. z dnia 4 listopada 2015 r. uzupełnionej na piśmie w dniu 23 marca 2016 r. W ocenie Sądu I instancji opinia została sporządzona w oparciu o normy zawodowe oraz z zachowaniem wszelkich prawideł sztuki. Przeprowadzony przez biegłego wywiad oraz badanie fizykalne pozwoliły Sądowi na ustalenie aktualnego stanu zdrowia powoda wynikającego z przebytego urazu, doznawanych przez niego dolegliwości oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu. Treść sporządzonej przez biegłego opinii nie pozostawiała wątpliwości, iż powód na skutek wypadku z dnia 4 marca 2013 r. doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, który zgodnie z tabelami stosowanymi przez pozwanego wyniósł 12%. Biegły określił wysokość uszczerbku na podstawie punktu 131 b tabeli stosowanej przez pozwanego, a jednocześnie w pisemnej opinii uzupełniającej z dnia 23 marca 2016 r. wyczerpująco odpowiedział na zastrzeżenia strony pozwanej co do niezastosowania pkt. 135 b tabeli. W ocenie Sądu, opinia biegłego była jasna, pełna i pozwalała na powzięcie jednoznacznego rozstrzygnięcia. Sąd w całości podzielił wnioski końcowe zawarte w opinii z dnia 4 listopada 2015 r. oraz opinii uzupełniającej z dnia 23 marca 2016 r. W ocenie Sądu przedmiotowe opinie są rzetelne, spójne, logiczne i w sposób wyczerpujący odpowiadają na stawiane w tezie dowodowej pytania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez stronę pozwaną. Biegły w oparciu o dokumentację medyczną i badanie powoda stwierdził u niego łączny trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 12 %. Biegły potwierdził, że odczuwane przez powoda dolegliwości są wynikiem doznanego w wypadku urazu lewej kończyny górnej i nie ograniczają się jedynie do śródręcza, ale przekładają się na dolegliwości promieniujące na sąsiadujące regiony tj. nadgarstek oraz przedramię. Wskazać również należy, że pozwany w żaden sposób nie wykazał, aby opinia biegłego była nierzetelna, oderwana od okoliczności faktycznych, wewnętrznie sprzeczna bądź nielogiczna. Biegły w sposób logiczny uargumentował swoje stanowisko co do przyjęcia jako podstawy ustalenia procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu powoda pkt. 131 b a nie 135 b tabeli stosowanej przez pozwanego.

Mając na uwadze okoliczność, niesporną pomiędzy stronami, że odpowiedzialność pozwanego nie wynika z deliktu, za który odpowiada cywilnie, lecz z kontraktu zawartego pomiędzy stronami, Sąd Rejonowy oparł swoje rozstrzygnięcie na treści przepisów art. 805 § 1 i 2 k.c. oraz art. 829 § 1 pkt 2 k.c.

Mając na uwadze powyższe, Sąd wydając rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie w znacznym stopniu posiłkował się ustaleniami poczynionymi przez biegłego. Mając na uwadze wysokość stwierdzonego uszczerbku (12%) uznał żądanie powoda za zasadne w całości i w konsekwencji przyznał powodowi kwotę 4.840 zł stanowiącą iloczyn 11% trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% został uznany przez pozwanego w postępowaniu likwidacyjnym i powodowi wypłacono z tego tytułu kwotę 440 zł) i kwoty 440 zł odpowiadającej zgodnie z postanowieniami umowy 4% ogólnej sumy ubezpieczenia ustalonej na kwotę 11.000 zł.

O odsetkach Sąd orzeczono zgodnie z żądaniem strony powodowej tj. od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, w oparciu o przepis art. 481 k.c.

O kosztach orzeczono zgodnie z wyrażoną w art. 98 k.p.c. zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na koszty postępowania w niniejszej sprawie składały się: uiszczona przez powoda opłata od pozwu w kwocie 100 zł oraz opłata od rozszerzonego powództwa w kwocie 44 zł, wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem przez biegłego opinii z dnia 4 listopada 2015 r. w kwocie 319,70 zł oraz opinii uzupełniającej z dnia 23 marca 2016 r. w kwocie 159,85 zł (łącznie w kwocie 479,55 zł) pokryte z zaliczki uiszczonej przez powoda w kwocie 500 zł oraz wynagrodzenia pełnomocników obu stron w kwocie po 600 zł wraz z opłatami od pełnomocnictw. Mając na uwadze, że powód wygrał proces w całości Sąd zasądził od pozwanego na jego rzecz kwotę 1.240,55 zł na którą składają się: opłata od pozwu w łącznej kwocie 144 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 600 zł, opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, zwrot wydatków na opinie biegłego w łącznej kwocie 479,55 zł.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Juchacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy we Włocławku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Budkowska
Data wytworzenia informacji: