Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 327/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu z 2022-02-22

Sygn. akt II K 327/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2022 roku.

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Leszek Osiński

Protokolant: starszy sekr. sądowy Barbara Dera

w obecności oskarżyciela Prok. Rej. ----

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 roku

sprawy I. Z.

c. Z. i B. z domu K.

ur. (...) w R.

oskarżonej o to, że: w dniu 23 października 2021 roku we F. znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził pojazd mechaniczny, tj. samochód marki R. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

ORZEKA:

I.  przyjmując, iż I. Z. dopuściła się popełnienia czynu zarzucanego jej w akcie oskarżenia, tj. przestępstwa z art. 178a § 1 kk oraz uznając, iż wina i społeczna szkodliwość jej czynu nie są znaczne na mocy art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec niej warunkowo umarza na okres próby wynoszący 1 (jeden) rok;

II.  na mocy art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka od I. Z. świadczenie pieniężne w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nr konta (...));

III.  na mocy art. 67 § 3 kk orzeka wobec I. Z. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jeden) rok;

IV.  na mocy art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza I. Z. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 23 października 2021 roku;

V.  na mocy art. 72 § 1 pkt 5 kk w zw. z art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżoną do powstrzymania się od nadużywania alkoholu;

VI.  zasądza od I. Z. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciąża ją wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 327/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

I. Z.

Czyn przypisany - art. 178a § 1 kk. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Prowadzenie przez I. Z. pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

wyjaśnienia oskarżonej I. Z.

k. 53v.

protokół badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

k. 2

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonej I. Z.

Wyjaśnienia oskarżonej nie budzą wątpliwości. I. Z. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i opisała okoliczności poprzedzające jej zatrzymanie podczas jazdy samochodem. Wyraziła przy tym szczery żal i skruchę. Wskazała na kłopoty rodzinne i wynikające stąd załamanie nerwowe. Wyjaśniła, iż jej stan psychiczny był wynikiem rozstania z mężem, któremu urodziło się dziecko z nowego związku. I. Z. nie kwestionowała ustaleń oskarżyciela publicznego i wyników badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jej wyjaśnienia uznać należało za w pełni wiarygodne. Oskarżona wyraziła krytyczny stosunek wobec swojego postępowania. Była świadoma konieczności poniesienia z tego powodu konsekwencji.

protokół badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Obrazu zdarzeń w przedmiotowej sprawie dopełniają wyniki badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Żadna ze stron ich nie kwestionowała. Korelują one z wyjaśnieniami oskarżonej, która przyznała iż przed jazdą samochodem spożywała alkohol. Stan faktyczny sprawy nie budził w związku z tym żadnych wątpliwości.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

I. Z.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W przedmiotowej sprawie stan faktyczny nie był przedmiotem sporu. Oskarżona przyznała, iż w dniu 23 października 2021 roku spożywała dobrowolnie alkohol, wprowadzając się w stan nietrzeźwości. Następnie, mając świadomość swego stanu, prowadziła pojazd mechaniczny w ruchu lądowym. Jej zachowanie wyczerpało w związku z tym znamiona czynu zabronionego spenalizowanego w art. 178a § 1 kk. Mając na uwadze całokształt materiału dowodowego w sprawie, sąd na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umorzył wobec oskarżonej postępowanie karne na okres próby wynoszący 1 rok. W myśl art. 66 § 1 kk sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. W przekonaniu sądu w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki umożliwiające warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec I. Z.. Jak już wskazano, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Oskarżona wskazała przy tym na okoliczności jego popełnienia, wyrażając szczerą skruchę. Wyjaśniła, że w omawianym okresie znajdowała się w bardzo złym stanie psychicznym, związanym ze sprawą rozwodową. W dniu zdarzenia środkiem zaradczym na problemy stał się alkohol. Po nim oskarżona wsiadła do samochodu i jeździła bez celu. Jej zachowanie nie było zatem celowym przemyślanym aktem naruszenia prawa. Wynikało raczej z poczucia bezradności i opuszczenia. To uzasadnia osąd, iż stopień winy nie był znaczny. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o wagę czynu. Do zatrzymania oskarżonej doszło w godzinach nocnych, kiedy ruch na drodze jest niewielki. Sąd miał przy tym na uwadze wysokość stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Okoliczność ta nie zamyka jednak drogi do możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego. Trudno w tym wypadku mówić o znacznej społecznej szkodliwości czynu. Za warunkowym umorzeniem postępowania przemawia także postawa oskarżonej oraz jej warunki i właściwości osobiste. Jak już wskazano, I. Z. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia i wyraziła skruchę. Jej zachowanie było nieprzemyślanym incydentem wynikającym z poczucia bezsilności wobec narosłych problemów rodzinnych. Obecnie oskarżona w pełni zrozumiała naganność swojego zachowania, oceniając je jednoznacznie krytycznie. Sąd zważył także, że po zdarzeniu oskarżona podjęła terapię psychologiczną oraz psychiatryczną. To pozwala na radzenie sobie z sytuacją życiową. Bierze leki o działaniu antydepresyjnym. Ma świadomość, iż po traumatycznych przeżyciach wymaga pomocy specjalistów (zaświadczenie psychologa - k. 36), . Aktywnie z niej korzysta, co przynosi już efekty. Nie postrzega obecnie alkoholu jako panaceum na życiowe komplikacje. I. Z. nie była dotąd karana (k. 48). Prowadzi ustabilizowany tryb życia, pracuje jako kierownik działu gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w U. (k. 53). Jej zachowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. W tym stanie rzeczy zasadnym jest przyjęcie, iż zdarzenie z 23 października 2021 roku miało w jej życiu charakter incydentalny. I. Z. nie jest osobą naruszającą porządek prawny i zasady współżycia społecznego. Przeciwnie, pracuje na odpowiedzialnym stanowisku, ciesząc się zaufaniem pracodawcy. Wobec tego sąd pozostaje w przekonaniu, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego będzie dostatecznym środkiem reakcji karnej, a oskarżona będzie przestrzegała porządku prawnego i nie popełni przestępstwa w przyszłości. Sąd zwrócił przy tym uwagę, iż skazanie w sprawie mogłoby prowadzić do utraty pracy przez oskarżoną, która pracuje w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Byłaby to konsekwencja dalece przekraczająca rozmiar wyrządzonego bezprawia. potęgując dodatkowo problemy życiowe oskarżonej. Sąd pozostaje także w przekonaniu, iż sam fakt prowadzenia sprawy przeciwko oskarżonej stanowił dla niej przeżycie, którego oskarżona jeszcze bardzo długo nie zapomni. Oskarżona wyciągnęła z dotychczasowych przeżyć właściwe wnioski. Podjęła stosowną terapię, pozwalającą na powrót do równowagi.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nastąpiło na okres 1 roku próby. W tym czasie oskarżona będzie mogła dowieść, iż postawiona wobec niej pozytywna prognoza kryminologiczna okazała się trafna. Ma zarazem pełną świadomość negatywnego przebiegu okresu próby.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I. Z.

II

I

Na podstawie art. 67 § 3 kk orzeczono wobec I. Z. świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej w kwocie 5.000 złotych. Obowiązek zapłaty zaciera wrażenie bezkarności w związku z warunkowym umorzeniem postępowania. Oskarżona odczuje to jako realną dolegliwość o charakterze majątkowym. Jednocześnie obowiązek zapłaty winien skłonić oskarżoną do refleksji na temat zachowania w warunkach drogowych. Wysokość świadczenia została ustalona przy uwzględnieniu sytuacji zawodowej i możliwości finansowych I. Z..

I. Z.

III i IV

I

Po myśli art. 67 § 3 kk orzeczono wobec oskarżonej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Oskarżona swoim zachowaniem dowiodła, iż wymaga czasowego wyłączenia jej z grupy uczestników ruchu drogowego. Jej postępowanie mogło wszak prowadzić do poważnych konsekwencji. I. Z. ma tego obecnie świadomość. Stąd też nie ma potrzeby orzeczenia wskazanego środka na okres dłuższy. Sąd zważył przy tym, iż oskarżona codziennie dojeżdża do pracy, opiekuje się swoimi chorymi rodzicami (dokumentacja medyczna ich leczenia - k. 39-46). Stąd też orzeczenie omawianego środka na okres dłuższy miałoby nie tylko swoje konsekwencje w życiu zawodowym oskarżonej, ale uderzałoby przede wszystkim w jej rodziców. Przypomnieć w tym miejscu trzeba,. iż oskarżona mieszka z rodzicami, którzy są w podeszłym wieku i cierpią na wiele schorzeń wymagających częstych wizyt lekarskich poza miejsce zamieszkania. Na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego zakazu zaliczono oskarżonej okres zatrzymania prawa jazdy.

I. Z.

V

I

W związku z tym, iż do popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie doszło w związku z nadużyciem alkoholu, sąd na mocy art. 72 § 1 pkt 5 kk w zw. z art. 67 § 3 kk nałożył na oskarżoną obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu. Orzeczenie w tym zakresie ma charakter dyscyplinujący, zwracając uwagę na nadużycie alkoholu jako powód konfliktu z prawem.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

O kosztach procesu orzeczono po myśli art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk, zasądzając od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 złotych tytułem opłaty i obciążając ją wydatkami w sprawie w kwocie 70 złotych. Orzeczenie w tym zakresie uwzględnia wynik procesu, w którym sprawstwo i wina zostały dowiedzione. Oskarżona winna wobec tego ponieść koszty procesu. Ich zapłata nie narazi oskarżonej na istotny uszczerbek w utrzymaniu, I. Z. pracuje, osiągając stały dochód. Zapłata 130 złotych nie będzie stanowiła dla niej problemu.

Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Malinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Leszek Osiński
Data wytworzenia informacji: