Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI Ns 2004/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-01-31

Sygn. akt XI Ns 2004/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Joanna Grzempka

Protokolant stażysta Agnieszka Piczak

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. w Toruniu

na rozprawie

sprawy z wniosku M. G.

przy uczestnictwie J. S., D. S. i M. K.

o stwierdzenie nabycia spadku po R. S.

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po R. S. zmarłej dnia 25 września 2010 r. w T., mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w T., na podstawie ustawy nabyli wprost mąż J. S. oraz dzieci R. i J. D. S. i M. K. po 1/3 (jednej trzeciej) części każde z nich;

2.  ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt XI Ns 2004/16

UZASADNIENIE

M. G. złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po R. S. zmarłej w dniu 25 września 2010 r. Wskazał, że spadkodawczyni była współwłaścicielką nieruchomości Kw (...), z której prowadzi on egzekucję przeciwko J. S. i D. S. (Km 6068/16), a konieczność ustalenia spadkobierców zmarłej o egzekucji uzasadnia jego interes w złożeniu wniosku.

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

R. S. zmarła dnia 25 września 2010 r. w T., jej ostatnim zwykłym miejscem pobytu był T.. W chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim z J. S.. Miała dwoje dzieci - D. S. i M. K.. Nie sporządziła testamentu. Nie zawierała umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, nikt nie odrzucił spadku ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia po niej.

dowody: akt zgonu, k. 5, akt urodzenia D. S. k. 6, akt małżeństwa M. K. k. 72, zapewnienie spadkowe J. S. złożone na rozprawie w dniu 17 stycznia 2017 r.

Powyższe okoliczności faktyczne nie były sporne, wynikały z dokumentów urzędowych w postaci aktów stanu cywilnego oraz zapewniania spadkowego, które nie zostało zakwestionowane oraz nie wzbudziło zastrzeżeń Sądu.

W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości interes wnioskodawcy w złożeniu wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zgodnie z art. 1025 § 1 zd. 1 k.c. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wiec wystąpić każdy, kto ma w tym interes. Ustawodawca nie ogranicza tego pojęcia jedynie do interesu prawnego, toteż powinien on być rozumiany szeroko (tak postanowienie SN z dnia 12 stycznia 1983 r., III CRN 218/82, OSN 1983, Nr 8, poz. 124 ). Jak zaznaczył Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 września 1999 r. (I CKN 120/98, L.), wynik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku wtedy dotyczy prawa danej osoby, jeśli wskutek nabycia praw do spadku znajdzie się ona w korzystniejszej sytuacji w zakresie przysługującego jej prawa przez usunięcie prawnych przeszkód do jego realizacji. W praktyce legitymację czynną ma każda osoba, która zainteresowana jest w wywołaniu skutków, jakie ustawa łączy z wydaniem przez sąd postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez określone osoby. Nie jest kwestionowany pogląd, iż interes prawny do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku mają także wierzyciele spadkobiercy. Podmioty te mogą bowiem znaleźć się w wyniku stwierdzenia nabycia spadku w korzystniejszej sytuacji prawnej, gdyż będą mogły skierować egzekucję do aktywów należących do spadku lub do całego przedmiotu, który kiedyś był współwłasnością spadkodawcy i spadkobiercy, a w całości przeszedł na spadkobiercę. Co więcej, w piśmiennictwie uznano, że jest to niezależne od tego, czy taki wierzyciel spadkobiercy chciałby prowadzić egzekucję z nieruchomości albo z ograniczonego prawa rzeczowego wchodzącego w skład spadku, czy też z innych należących do niego aktywów majątkowych (W. Borysiak, komentarz do art. 1025 k.c., Legalis).

Wnioskodawca jest wierzycielem uczestników postępowania – J. i D. S., którzy wspólnie ze spadkodawczynią są współwłaścicielami nieruchomości objętej kw (...). Z nieruchomości tej toczy się przeciwko nim z wniosku M. G. egzekucja (sprawa Km 6068/16 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. Z.). Jest to zarazem okoliczność znana Sądowi z urzędu z uwagi na sprawowanie nadzoru nad egzekucją z tej nieruchomości (sygn. akt XI Co 511/16). Dodać należy, że skoro tytuł wykonawczy pozostaje w mocy a egzekucja jest w toku, to podejmowane przez uczestników próby podważenia tego tytułu nie wpływają na istnienie interesu wnioskodawcy. Z tych względów Sąd uznał, że wnioskodawca ma interes w złożeniu wniosku w rozumieniu art. 1025 § 1 k.c.

Z art. 926 § 1 k.c. wynika, iż powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Zgodnie z § 2 Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą

W myśl art. 931 § 1 k.c. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W świetle tych regulacji należało postanowić jak w pkt. 1 sentencji. O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Świstek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Grzempka
Data wytworzenia informacji: