Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 2826/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-06-30

Sygn. akt: X C 2826/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska

Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Domańska

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. w Toruniu

sprawy z powództwa J. L.

przeciwko J. U.

o zapłatę

oddala powództwo.

SSR Katarzyna Malinowska

UZASADNIENIE

Powód J. L. wniósł pozew przeciwko J. U. o zapłatę kwoty 2420 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 października 2015 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż powód nabył od pozwanego, który prowadzi komis samochodowy, samochód z wadą fizyczną, która polega na sfałszowanym wpisie w dowodzie rejestracyjnym o aktualnym badaniu technicznym. Powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy i domaga się zwrotu zapłaconej ceny, oraz nakładów na samochód w postaci wymiany filtrów gazu w kwocie 120 zł.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa w całości.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód nabył w komisie pozwanego samochód osobowy marki R. (...) za kwotę 2300 zł.

Bezsporne, nadto faktura k. 14 akt,

Przy próbie rejestracji samochodu okazało się, iż w dowodzie rejestracyjnym znajduje się sfałszowana pieczęć świadcząca o aktualnym badaniu technicznym samochodu. Po przeprowadzonym dochodzeniu sprawa został umorzona ze względu na niewykrycie sprawcy.

Dowód: spis i opis rzeczy – k. 16 akt, zawiadomienie- k. 17 akt, postanowienie – k. 18 - 19 akt,

Powód nie miał zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu

Bezsporne

Powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Dowód: oświadczenie k. 20, dowód nadania i odbioru przesyłki k. 21- 24.

Pozwany nie uznał roszczeń powoda.

Bezsporne

Sąd zważył, co następuje:

Ustalony powyżej stan faktyczny był między stronami bezsporny, nadto Sąd ustalił okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie dokumentów, które były wiarygodne, i nie były przez nikogo kwestionowane.

Pozwany prowadzący działalność gospodarczą sprzedał samochód powodowi – konsumentowi. Zgodnie z doktryną do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy komisantem a kupującym – konsumentem zastosowanie znajdują przepisy art. 535-581 kc (komentarz do art. 770 1 KC w Ustawa o prawach konsumenta Kodeks Cywilny, red. K.-T. 2014, wyd.1.

Nie budzi wątpliwości Sądu, iż sfałszowana pieczątka w dowodzie rejestracyjnym a tym samym brak aktualnego badania technicznego samochodu jest wadą fizyczną kupionego przez powoda pojazdu.

W tym przypadku, patrząc na problem przez pryzmat art. 556 1 . § 1 ust 1 kc stwierdzić należy, iż wada fizyczna polegała na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, bowiem nie miała właściwości, które rzecz tego rodzaju (samochód) powinna mieć (badanie techniczne) ze względu na okoliczności (zapis w dowodzie rejestracyjnym).

Zgodnie z art. 560. § 1 kc jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Skoro rzecz sprzedana przez pozwanego miała wadę, to rozważyć należało, czy powód skutecznie odstąpił od umowy i czy należał mu się zwrot uiszczonej ceny.

Zdaniem Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, bowiem powód nie miał uprawnienia do odstąpienia od umowy z uwagi na to, że wada samochodu nie była istotna.

Ocena, czy wada jest istotna powinna uwzględniać przede wszystkim ustalenie, czy towar nie odpowiada powszechnym, rozsądnym i uzasadnionym oczekiwaniom konsumenta budowanym na podstawie mowy z uwzględnieniem zwykłego przeznaczenia i właściwości tego rodzaju rzeczy.

Przepis ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 t.j) w art. 81 ust. 1 wskazuje, iż właściciel pojazdu samochodowego jest obowiązany przedstawić go do badania technicznego. Badania techniczne są przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu lub posiadacza pojazdu, co do zasady co roku.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż powód nabył pojazd bez badania technicznego, co jest normalnym stanem rzeczy zawsze, gdy minie rok od poprzedniego badania.

Wystarczyło przedstawić nabyty pojazd do badania technicznego i samochód miałaby właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony i wynikający z okoliczności lub przeznaczenia (art. 556 1 § 1 pkt 1 kc). Oczywiście zarówno koszt badania technicznego pojazdu, jak i koszt ewentualnego przetransportowania pojazdu na (...) obciążać mógłby pozwanego.

Powód nie wykonał badań technicznych pojazdu, nie wykazał, aby pochodził on z przestępstwa, czy też był niewiadomego pochodzenia, tak więc Sąd uznał, że z uwagi na nieistotność wady, którą obarczony był samochód na mocy art. 560 § 4 kc wyłączona była możliwość skutecznego odstąpienia od umowy. A tylko w razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 395 § 2 kc)

W związku z powyższym oddaleniu podlegało również żądanie zasądzenia 120 zł za wymianę filtra w samochodzie, który, zdaniem Sądu, jest nadal własnością powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Karolewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Malinowska
Data wytworzenia informacji: