Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 1027/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-03-08

Sygn. akt III RC 1027/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Ewa Zawacka

Protokolant st. sekr. sądowy Alina Pokorska

po rozpoznaniu w dniu 8.03.2016 r. w. T.

z powództwa D. B.

przeciwko małoletniej W. B. działającej przez matkę M. B.

o obniżenie alimentów

i z powództwa małoletniej W. B. działającej przez matkę M. B.

przeciwko D. B.

o podwyższenie alimentów

I.  obniża z dniem 01.03.2016 r. rentę alimentacyjną D. B. względem małol. W. B. z kwoty po 600 /sześćset/ zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 22.12.2014 r. w sprawie (...) do kwoty po 500 /pięćset/ zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małol. powódki - M. B. do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry,

II.  oddala powództwo główne w pozostałej części,

III.  oddala powództwo wzajemne;

IV.  nie obciąża małoletniej pozwanej kosztami postępowania;

V.  kosztami sądowymi w części obejmującej powództwo wzajemne obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt III RC 1027/15

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015r. powód D. B. wniósł pozew przeciwko małoletniej W. B. działającej przez matkę M. B. o obniżenie alimentów z kwoty po 600 zł miesięcznie orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 22 grudnia 2014r., sygn. akt (...), do kwoty po 300 zł miesięcznie, począwszy od października 2015r.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż Sąd Okręgowy w. T. zasądził na rzecz małoletniej W. B. alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie, jednakże po wydaniu wyroku sytuacja majątkowa powoda uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Już po orzeczeniu rozwodu doszło do podziału wspólnego majątku powoda i matki pozwanej, w ramach którego powód otrzymał na wyłączną własność mieszkanie przy ul. (...). W związku z tym sam ponosi wszystkie koszty utrzymania mieszkania, a dodatkowo sam opłaca ratę kredytu hipotecznego (wcześniej była żona partycypowała w kosztach utrzymania tego mieszkania). Powód podkreślił, że wszelkie koszty przeniesienia na niego kredytu na mieszkanie ponosił samodzielnie, bez udziału byłej żony, a były to wszelkie opłaty banku z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego wspólnie z byłą żoną w jednym banku, opłaty z tytułu zaciągnięcia przez powoda nowego kredytu w innym banku, a także opłaty z tytułu zmian w księdze wieczystej, tj. wpisanie powoda jako jedynego właściciela, wykreślenie hipoteki jednego banku, wpisanie hipoteki drugiego banku. Same zmiany w księdze wieczystej kosztowały 550 zł. Powód wskazał też, iż w krótkim czasie musiał ponieść wiele dość znacznych jak na jego dochody kosztów, co zmusiło go do kolejnych pożyczek wśród rodziny, które teraz musi w miarę możliwości systematycznie spłacać.

Powód wskazał też, iż po podziale majątku musiał przekazać żonie lodówkę, kanapę, co też zmusiło go do poniesienia dodatkowych kosztów zakupu nowego sprzętu. Nie dysponując gotówką, lodówkę kupił na raty. Rata wynosi 200 zł przez 10 miesięcy.

Chcąc zapewnić córce komfortowe warunki zdecydował się na remont pokoju przeznaczonego dla niej, gdyż od czasu zakupu wraz z byłą żoną w/w mieszkania w 2005r., mieszkanie nigdy nie było remontowane. Po wydaniu byłej żonie kanapy z pokoju córki, córka obecnie śpi na dmuchanym materacu. Poza tym córka chodzi do szkoły i potrzebne jest również biurko. To wszystko wymaga od powoda dodatkowych nakładów, a przy tak wysokich alimentach nie jest on w stanie zapewnić córce podstawowych warunków bytowych.

Powód wskazał też, iż mimo płacenia alimentów sam zaopatruje córkę w odzież, obuwie i artykuły higieny osobistej. Wcześniej odbierając córkę, córka przywoziła ze sobą odzież na zmianę, bieliznę, piżamę, kosmetyki. Teraz powód odbiera córkę bez żadnych rzeczy na zmianę. W związku z tym od dłuższego czasu sam kupuje jej właściwie wszystkie potrzebne artykuły i odzież – bieliznę, rajstopy, bluzki, sukienki, spodnie, buty, kurtki.

Czas jaki powód ma na kontakt z córką stara się spędzić jak najlepiej, zapewniając córce z jednej strony najlepsze warunki w domu – jej własny pokój, aby czuła, że jest u siebie, aby miała swoje miejsce, gdzie będzie mogła wypoczywać, przechowywać odzież, książki, zabawki, a z drugiej strony zapewniając jej różnorodne rozrywki – wyjścia do kina, teatru, na karuzelę, do cyrku, na basen, do ogrodu zoobotanicznego, na imprezy na M.. To wszystko wymaga od powoda zabezpieczenia na ten cel pewnej kwoty miesięcznie, co nie jest proste przy tak małych dochodach, a tak wysokich wydatkach.

Powód wskazał, iż jest zatrudniony w (...) T. na czas nieokreślony na stanowisku stolarza. Jego miesięczne wynagrodzenie to średnio 2600 zł netto.

Koszty jakie ponosi miesięcznie wynoszą razem 3190 zł. Natomiast w miesiącach kiedy występują nieplanowane wydatki np. z tytułu zakupu leków, gdy powód jest chory, albo np. z tytułu naprawy samochodu, powód jest skazany na pożyczki od rodziny, bo sam nie jest wstanie podołać takim wydatkom. Powód zaznaczył też, że od czasu rozwodu i podziału majątku to on znalazł się w trudniejszej sytuacji niż była żona. Powód jest osobą samotną i wszelkie koszty utrzymania, tj. rachunki, wyżywienie, odzież itp. ponosi samodzielnie, a nie jak wcześniej wspólnie z byłą żoną. Była żona natomiast prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z konkubentem, z którym wspólnie kupili mieszkanie i w związku z tym wszelkie wydatki miesięczne są dla jej budżetu mniejszym obciążeniem. Poza tym córka od września 2015r. uczęszcza do pierwszej klasy szkoły podstawowej, więc była żona nie płaci już czesnego za przedszkole – do tej pory było to 500 zł miesięcznie. Powód zaznaczył, iż nie uchyla się on od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, ale kwota 600 zł miesięcznie zdecydowanie przekracza jego możliwości finansowe.

W odpowiedzi na pozew przedstawicielka ustawowa małoletniej pozwanej M. B. wniosła o oddalenie powództwa w całości i jednocześnie złożyła pozew wzajemny o podwyższenie alimentów z kwoty po 600 zł miesięcznie orzeczonych w/w wyrokiem do kwoty po 700 zł miesięcznie, płatnych na konto wskazane przez M. B. z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu stanowiska wskazała ona m.in., że powód nie ma „zielonego pojęcia” ile kosztuje zapewnienie dziecku życia na godnym poziomie i ile kosztuje jego utrzymanie. Małoletnia ma prawo i powinna żyć na takim samym poziomie jak jej rodzice. Przede wszystkim, zdaniem matki dziecka, możliwości zarobkowe, które były brane pod uwagę przy zasądzeniu od powoda alimentów na małoletnią W. nie zmniejszyły się i nadal pozostają na podobnym poziomie, a nawet wyższym. Powód jest osobą młodą, w pełni sił, z wyuczonym zawodem technika – stolarza z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży i jego możliwości zarobkowe należy oceniać jako wysokie. Przy ustalaniu wysokości alimentów należy brać pod uwagę nie tylko faktyczne zarobki osiągane przez osobę zobowiązaną do alimentów, ale zarobki jakie przy należytym wykorzystaniu swoich umiejętności, wykształcenia i doświadczenia, jest ona w stanie osiągnąć. Matka małoletniej pozwanej wskazała też, iż powód jakiś czas temu dążył do obniżenia alimentów do 300 zł, ale powództwo zostało oddalone. Tymczasem potrzeby małoletniej W. nie zmniejszyły się, a wprost przeciwnie wzrosły, a cały ciężar związany z jej wychowaniem spoczywa praktycznie na jej matce.

M. B. wskazała też, że małoletnia jest zdolną i mądrą dziewczynką, potrzebuje poznawać świat i się rozwijać. Jako matka stara się jej pomóc jak tylko może. Z biegiem czasu, wzrostu będzie z pewnością chciała poszerzyć swoje zainteresowania, poszukiwać „nowych” rzeczy. Matka planuje zapisać ją na dodatkowe zajęcia m.in. z języka angielskiego.

W opinii matki dziecka, wysokość ustalonych alimentów – 600 zł nie jest adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej W., jak i możliwości zarobkowych i majątkowych powoda. W momencie przyznania przez Sąd Okręgowy alimentów w wysokości 600 zł powód zarabiał mniej i nie odwoływał się od decyzji, co świadczyło o jego uznaniu zasądzonej kwoty. Od tego czasu niewątpliwie nastąpiły zmiany tak w usprawiedliwionych potrzebach małoletniej jak i w sytuacji finansowej powoda. Powód, zdaniem matki dziecka, zarabia nawet więcej niż w momencie zasądzenia alimentów, nadto żyje w nieformalnym związku z konkubiną i jej synem. Natomiast W. w kwietniu 2016r. skończy 7 lat, uczęszcza do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zdaniem matki dziecka usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej na przestrzeni ostatnich lat niewątpliwie wzrosły, wyższe są także ceny żywności i ubrań. W. znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, zwiększyły się wydatki ponoszone na żywność, ubrania, buty.

Matka dziecka wskazała, że miesięczny koszt utrzymania córki wynosi 1400 zł miesięcznie co daje w przeliczeniu na jednego rodzica kwotę 700 zł. Kwota alimentów płacona przez powoda nie wystarcza na pokrycie wydatków i pokrywana jest przez matkę dziecka.

M. B. wskazała też, iż nie uwzględniając otrzymanej premii w czerwcu 2015r. oraz we wrześniu, która ma charakter uznaniowy, zarabia miesięcznie porównywalnie, a nawet mniej niż powód. Jej miesięczne koszty utrzymania oraz córki kształtują się na poziomie ok. 2400 zł.

Podczas rozprawy w dniu 12 stycznia 2016r. powód potrzymał żądania, a matka małoletniej pozwanej wniosła jak w odpowiedzi na pozew.

W piśmie procesowym z dnia 20 stycznia 2016r. stanowiącym odpowiedź na pozew wzajemny o podwyższenie alimentów, powód – pozwany wzajemny wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego o zasądzenie wyższych alimentów na rzecz małoletniej W..

Podczas rozprawy w dniu 19 lutego 2016r. powód poparł swoje powództwo. Matka małoletniej wniosła o oddalenie powództwa głównego i podtrzymała powództwo wzajemne.

Podczas rozprawy w dniu 08 marca 2016r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia pozwana – powódka wzajemna W. B., ur. (...), pochodzi ze związku małżeńskiego D. B. i M. B.. Od urodzenia miała atopowe zapalenie skóry. Rodzina zamieszkiwała w T. przy ul. (...) w mieszkaniu, stanowiącym własność małżonków. Mieszkanie miało 48,7 m 2 . Na kupno mieszkania w 2005r. został zaciągnięty kredyt hipoteczny. Małżonkowie posiadali też samochód. M. B. po urodzeniu dziecka przebywała przez pięć i pół miesiąca na urlopie macierzyńskim. Następnie wróciła do pracy, a podczas jej nieobecności małoletnia zajmowała się opiekunka. Gdy dziecko miało 2 i pół roku poszło do przedszkola.

D. B. po urodzeniu się małoletniej W. założył własną firmę stolarską. Firma prosperowała dobrze. Przez pewien czas D. B. pracował na dwa etaty. Przez około dwa lata pracował w L., a potem jeździł do C. do prywatnej firmy. Ponieważ nie dawał rady zrezygnował z pracy w L.. W 2011 r. D. B. przepisał prowadzoną firmę na M. B.. W połowie 2013r. M. B. wystąpiła ze spółki i całe aktywa firmy przejął drugi wspólnik. Ze sprzedaży udziałów M. B. otrzymała 33 000 zł do podziału z mężem ( po opłaceniu podatku) zostało 26 000 zł.

/okoliczności bezsporna/

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie (...) Sąd Okręgowy w. T. rozwiązał związek małżeński rodziców małoletniej W. przez rozwód.

Tym samym wyrokiem wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią W. powierzył matce dziecka, a ojcu ograniczył ją do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka

Sąd nałożył też na obie strony obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania małoletniej córki i udziałem ojca w tych kosztach zasądził od D. B. na rzecz małoletniej W. B. alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca do rąk matki dziecka – M. B. od uprawomocnienia się wyroku z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności, a matkę dziecka zobowiązano do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania dziecka i do osobistych starań o jego wychowanie. Wyrok uprawomocnił się dnia 26 stycznia 2015r.

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

wyrok – k. 237 akt (...) Sądu Okręgowego w. T./

W chwili orzekania małoletnia W. miała 5 lat i 8 miesięcy. Uczęszczała do zerówki w przedszkolu. Miesięczna opłata za przedszkole wynosiła 480 zł. Dodatkowo małoletnia chodziła na lekcje języka angielskiego za które opłata wynosiła 20 zł miesięcznie. Za wyprawkę do zerówki i ubezpieczenie matka dziecka zapłaciła 150 zł. Na jedzenie dla dziecka wydawała około 200 zł. Na ubrania i buty dla dziecka - około 100 zł miesięcznie, a na zakup środków higienicznych 50-60 zł. Małoletnia pozostawała pod opieką alergologa. Miała stwierdzoną alergię na trawy i zboża, przyjmowała leki antyalergiczne. Małoletnia korzystała też z wizyt u stomatologa, miała próchnicę zębów. Na leki dla W. matka dziecka wydawała 25 zł miesięcznie i około 50 zł na wizyty u dentysty. Małoletnia W. chodziła na zajęcia dodatkowe - lekcje baletu, za które opłata wynosiła 50 zł miesięcznie. Łącznie miesięczne koszty niezbędnego utrzymania dziecka stron wynosiło około 1000 zł miesięcznie (dokładnie 987,50 – 997,50 zł).

Matka dziecka – M. B. miała wówczas 34 lata, z zawodu była inżynierem i pracowała w (...) w T. jako (...). Zarabiała około 2300 zł netto miesięcznie (w tym premie kwartalne). Mieszkała wraz z małoletnią córką w T. przy ul. (...) wraz ze swoimi rodzicami w ich własnościowym mieszkaniu. Znajdowały się tam dwa pokoje. M. B. wraz z dzieckiem zajmowała jeden pokój. M. B. cierpiała na przewlekłą pokrzywkę, prawdopodobnie uwarunkowaną genetycznie i sytuacjami stresowymi

D. B. miał 36 lat, z zawodu był technikiem technologii drewna. Od 21 stycznia 2013r. pracował (...). (...) Sp. z o.o. w T.. Zarabiał 2700-2800 zł miesięcznie (z nadgodzinami). Mieszkał w T. we wspólnym mieszkaniu stron przy ul. (...).

D. B. wydawał co miesiąc 400 zł na czynsz, 100 zł na prąd, 300 zł na jedzenie, 80 zł na TV i internet, 300 zł na odzież i obuwie, 200 zł na środki higieniczne, 300 zł na dojazdy do pracy, 400 zł na naprawy samochodu, 50 zł na ubezpieczenie samochodu (600 zł rocznie), 100 zł na każdą wizytę córki. (...) pomagała mu rodzina.

/dowód: k. 2—8, 16-29, 50-63, 114-131-140-172-177, 217-219, 229-235, 241-250 akt

(...) Sądu Okręgowego w. T./

Na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2015r. D. B. i M. B. sprzedali za 4200 zł samochód marki O. (...) stanowiący ich majątek wspólny.

Pismem z dnia 17 czerwca 2015r. nabywca samochodu marki O. (...) odstąpił od kupna samochodu. Wskazał na liczne wady ukryte w/w pojazdu.

/dowód: umowa kupna-sprzedaży – k. 92-93 akt,

odstąpienie od umowy – k. 113 akt/

W lipcu 2015r. doszło do podziału majątku wspólnego M. B. i D. B., obejmującego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w T. przy ul. (...), wyposażenie mieszkania i środki pochodzące ze sprzedaży samochodu osobowego marki O. (...) w kwocie 4 200 zł.

W ramach podziału D. B. na wyłączną własność otrzymał mieszkanie i składniki jego wyposażenia za wyjątkiem lodówki i łóżka, które przypadły M. U. też, że środki pieniężne ze sprzedaży samochodu pobierze D. B. i zapłaci M. B. kwotę 2100 zł w dniu 20 czerwca 2015r. z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności.

D. B. zobowiązał się też do dnia 30 września 2015r. do spłaty w całości kredytu hipotecznego zabezpieczonego na mieszkaniu przy ul. (...) i że raty kredytu będzie ponosił w całości oraz zapłaci M. B. 10 950,83 zł tytułem spłaty z majątku wspólnego w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o podział majątku, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności.

W ramach ugody strony oświadczyły też, że wysokość spłaty uwzględnia fakt, że D. B. spłaci samodzielnie kredyt hipoteczny na rzecz Banku (...) S.A wynikający z umowy kredytu z dnia 29 sierpnia 2005r.

Podczas sprawy o podział majątku, D. B. nie poinformował, iż nabywca samochodu odstąpił od umowy kupna sprzedaży. Chciał jak najszybciej zakończyć sprawę o podział majątku.

/dowód: przesłuchania powoda – pozwanego wzajemnego – k. 121-122 akt,

załącznik do protokołu w sprawie o podział majątku

wspólnego – k. 6 akt/

Małoletnia W. B. w dniu 02 kwietnia skończy 7 lat. Od września 2015r. uczęszcza do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr (...) w T.. Szkoła ta jest placówką publiczną i nauka w szkole jest bezpłatna. Składka klasowa wynosi 5 zł miesięcznie. Co jakiś czas jest też opłata na (...) oraz na wyjścia do kina. Raz w semestrze matka dokupuje córce książki za 30 zł. Na przybory szkolne matka wydała ok. 200 zł. Małoletnia chodzi na dodatkowe zajęcia - lekcje tańca, za które opłata wynosi 100 zł miesięcznie. Na inne płatne zajęcia małoletnia nie uczęszcza. Małoletnia generalnie jest zdrowa, ale ma atopowe zapalenie skóry i z tego powodu leczy się u alergologa. Wizyty odbywają się w ramach publicznej służby zdrowia i są bezpłatne. Małoletnia okresowo przyjmuje lek Z.. Lek kosztuje ok. 30 zł i starcza na półtora miesiąca. Małoletnia używa też maść, która kosztuje ok. 5 zł miesięcznie. Poza tym stosuje emolienty, które kosztują ok. 40 zł miesięcznie. Małoletnia szybko rośnie, wyrasta z ubrań i butów. Zaczęła więcej jeść. Małoletnia ma zapewnione obiady w szkole. Małoletnia jest zapisana na wizytę lekarską do ortodonty. Na razie matka nie ponosi kosztów leczenia w Poradni Ortodontycznej. Małoletnia korzysta z prywatnych wizyt u stomatologa.

Małoletnia mieszka wraz z matką w T. przy ul. (...).

/dowód: przesłuchanie M. B. matki małoletniej pozwanej –

powódki wzajemnej k. 122-122v akt,

rachunki dot. wydatków na małoletnia – k. 53-62 akt,

zestawienie kosztów utrzymania dziecka – k. 68-69 akt,

dokumentacja lekarska dot. małoletniej – k. 70-71, 138 akt,

potwierdzenia opłat składek – k. 94-95 akt,

potwierdzenie zakupu książek i rachunki dot. wydatków na

małoletnią – k. 96-99 akt,

zaświadczenie dot. zajęć tanecznych – k. 138 akt,

przelewy z konta osobistego M. B. na zajęcia

małoletniej – k. 139-141 akt/

Matka dziecka - M. B. ma obecnie 36 lat. Od byłego męża, tj. D. B. otrzymała w ramach podziału majątku wspólnego spłatę w kwocie ok. 11 000 i ok. 2000 zł za samochód. W 2013r. sprzedała udziały w firmie gospodarczej, po odliczeniu podatku otrzymała 26 000 zł i połowa tej kwoty została uwzględniona przy podziale majątku.

M. B. wraz z małoletnią W. mieszka w mieszkaniu przy ul. (...) w T., które kupiła razem ze swoim obecnym partnerem w sierpniu 2014r. Mieszkanie kosztowało 175 000 zł. Na kupno mieszkania wzięli oni razem kredyt w kwocie 164 000 zł, na okres 30 lat , rata kredytu wynosi 730 zł. M. B. płaci połowę tej kwoty – 365 zł. (...) M. B. pracuje jako kierowca, przyjeżdża raz na dwa tygodnie. Czynsz i opłaty eksploatacyjne płaci wyłącznie M. B., tak w tej sprawie umówiła się z partnerem. Czynsz wynosi 400 zł, dopłata za wodę - co dwa miesiące jest 100 zł, opłata za TV i internet wynosi 80 zł, opłata za zużycie energii elektrycznej – 50 zł miesięcznie, dojazdy do pracy (bilet) – 90 zł, telefon – 50 zł. M. B. leczy się na pokrzywkę idiopatyczną, ale źle reaguje na leki i w tej chwili przyjmuje sterydy. Wydaje na leki ok. 30-40 zł miesięcznie.

Od lata 2015 M. B. użytkuje działkę, położoną na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. Poprzedniemu dzierżawcy zapłaciła 5000 zł. Raz w roku ma obowiązek uiszczać opłatę z tytułu użytkowania w kwocie ok. 100-170 zł, a ponadto oraz opłatę za prąd, która wynosi ok. 20 zł. M. B. kupiła tę działkę w celach wypoczynkowych.

M. B. od grudnia 2015r. jest współwłaścicielem samochodu marki V. (...), rok produkcji 2008. Kupiła go razem z partnerem. Zapłacili 23 000 zł. M. B. dała połowę – 11 500 zł. Miała jeszcze środki z podziału majątku, a część uzbierała ze swoich dochodów. Innego majątku nie ma.

/dowód: przesłuchanie matki małoletniej pozwanej – powódki

wzajemnej – k. 122-122v akt,

akt notarialny – k. 78-80v akt,

umowa kredytu hipotecznego – k. 81 -90 akt,

umowa kupna-sprzedaży samochodu V. (...) - k. 91 akt

zestawienie opłat za mieszkanie – k. 100 akt/

M. B. nadal pracuje w (...) w T. na stanowisku samodzielnego specjalisty ds. programów.

Jej wynagrodzenie netto w czerwcu 2015r. wynosiło 4304,21 zł ( w tym nagroda 600 zł i premia kwartalna – 1931,15 zł brutto),

w lipcu 2015r. - 2556,53 zł,

w sierpniu 2015r. - 2540,64 zł,

we wrześniu 2015r. - 3813,07 zł (w tym premia kwartalna 1825,45 zł

brutto)

w październiku 2015r. – 2571,99 zł,

w listopadzie 2015r. – 2571,99 zł.

Średnie miesięczne wy nagrodzenie za okres od 1 czerwca 2015r. do 30 listopada 2015r. wynosiło 3 059,73 zł.

/dowód: zaświadczenie o wynagrodzeniu M. B. – k. 72

akt/

D. B. w ramach podziału D. B. przejął mieszkanie przy ul. (...). Na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z byłą żoną wziął drugi kredyt w kwocie 133 000, z której 11 000 zł przeznaczył na spłatę M. B.. Miesięczna rata kredytu wynosi obecnie 630 zł, w listopadzie 2015r. była ona nieco wyższa.

Powód – pozwany wzajemny opłaca czynsz za mieszkanie w kwocie 380 zł, raz w roku ponosi dodatkową opłatę za wodę, w lutym 2016r. wynosiła ona 86 zł. Nadto uiszcza opłatę za multimedia - 79 zł, opłatę za energię elektryczną – 257 zł za półtora miesiąca (około 120-130 zł miesięcznie), opłatę za korzystanie z telefonu- 55 zł. D. B. generalnie jest zdrowy, czasami ma problemy z kręgosłupem, chodzi do lekarza w ramach NFZ. Nie przyjmuje leków na stałe.

D. B. obliczył, że obecnie na swoje wydatki przeznacza 2 300 zł miesięcznie. Trudno mu określić jaką kwotę wydaje na jedzenie, ubrania, czy kosmetyki bo często jest tak, że z wielu rzeczy rezygnuje z uwagi na brak środków finansowych.

Powód posiada samochód z 2000 roku, ten sam, który wcześniej sprzedał i połowę kwoty otrzymanej ze sprzedaży dał byłej żonie, a nabywca się rozmyślił i odstąpił od umowy. Samochód jest wart ok. 4000 zł. Jest w złym stanie technicznym. W 2013r. D. B. pożyczył 13 000 zł od swojej siostry – D. S., bo musiał spłacić kredyt zaciągnięty w związku z działalnością gospodarczą, którą prowadził i którą później przepisał na M. B.. D. B. ustalił z siostrą, że będzie jej spłacał po 300 zł miesięcznie. Nie zawsze spłaca, bo nie zawsze ma pieniądze. Nieraz spłaca połowę. Nie wie dokładnie ile zostało mu jeszcze do spłacenia. D. B. ostatnio kupił kanapę na raty za 3500 zł i spłaca ją w ratach po 180 zł miesięcznie. Raty są rozłożone na 20 miesięcy.

D. B. nadal zabiera córkę co 2 tygodnie, zapewnia jej rozrywkę, kupuje odzież, obuwie, artykuły higieniczne. Miesięcznie przeznacza na to ok. 400 zł. Pomaga mu w tym rodzina.

D. B. prócz małoletniej córki W. nie ma nikogo na utrzymaniu. Mieszka sam.

/dowód: przesłuchanie powoda – pozwanego wzajemnego – k. 121- 122

akt,

rachunki i dokumenty dot. wydatków D. B.

k. 8-26, 115-116, 128-135 akt,

zestawienie nakładów na majątek wspólny – k. 52 akt/

zdjęcia odzieży kupionej przez D. B. – k.

104-106 akt,

zdjęcia mieszkania – k. 107-110 akt,

paragony dot. zakupów dla małoletniej dokonanych przez D. B. – k. 111-112 akt,

oświadczenie D. S. – siostry D. B. – k.

227 akt/

D. B. nadal pracuje w (...). (...) Sp. z o.o. w T. w oparciu o umowę o pracę na stanowisku stolarza.

Jego wynagrodzenie za lipiec 2015r. wynosiło 3410 zł brutto, netto – 2442,66 zł,

za sierpień 2015r. 3710 zł brutto, netto – 2651,23 zł,

za wrzesień 2015r. – 4610 zł brutto, netto – 3277,94 zł,

za październik 2015r. – 3710 zł brutto, netto – 2652,23 zł,

za listopad 2015r. – 3710 zł brutto, netto – 2651,23 zł,

za grudzień 2015r. – 3473,68 zł brutto, netto – 2520,68 zł.

Z D. B. zawarto też umowę zlecenie, z której przychód wynosił:

za lipiec 2015r. - 300 zł brutto, netto - 218 zł

za wrzesień 2015r. - 570 zł brutto, netto – 414,58 zł,

za października 2015r. - 590 zł brutto, netto – 429,29 zł,

za listopad 2015r. - 630 zł brutto, netto – 458,69 zł.

/dowód: zaświadczenie o wynagrodzeniu – k. 7, 114 akt,

PIT za 2013r. k. 124-126 akt/

Sąd zważył, co następuje:

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, przesłuchanie stron oraz na podstawie akt (...) Sądu Okręgowego w. T. o rozwód.

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez strony należało uznać co do zasady za wiarygodne. Większość okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy przez nich przytaczanych było bowiem bezspornych i potwierdzonych dokumentami. Sąd miał jednak na uwadze, że strony starały się w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. własne możliwości majątkowe i zarobkowe oraz wydatki, oceniając je w sposób subiektywny.

W ocenie Sądu podawane przez matkę małoletniej pozwanej powódki wzajemnej koszty jej wyżywienia i zakupu ubrań zostały zawyżone. Wskazać należy, że od czasu sprawy rozwodowej, kiedy to M. B. szacowała te wydatki na poziomie odpowiednio 200 zł i 100 zł minęło zaledwie 15 miesięcy, nie sposób przyjęć, by w tka relatywnie krótkim okresie koszty te wzrosły kilkukrotnie, nawet przy uwzględnieniu wieku dziecka.

Powód D. B. wniósł o obniżenie alimentów uiszczanych na rzecz małoletniej pozwanej W. B. z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 300 zł miesięcznie. W odpowiedzi małoletnia pozwana wniosła pozew wzajemny przeciwko ojcu o podwyższenie alimentów z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 700 zł miesięcznie.

Przedmiotowe powództwa, tj. o obniżenie alimentów oraz o podwyższenie alimentów, posiadają podstawę prawną w art. 138 kro.

W świetle art. 138 kro podstawą zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych jest zmiana stosunków. Zmianie może ulec zakres potrzeb uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego, tym samym zmianie może ulegać wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu [por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54].

Obniżenie alimentów następuje wówczas, gdy zmniejszeniu uległy potrzeby uprawnionego albo obniżyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Podwyższenie zaś, gdy potrzeby uprawnionego uległy zwiększeniu albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice, w zależności od swych możliwości, są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Ma to wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego są brane pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zatem oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku, a następnie – w świetle możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania.

Przy zasądzaniu alimentów w grudniu 2014r. małoletnia W. uczęszczała do zerówki w przedszkolu, co wiązało się z comiesięcznymi opłatami za przedszkole w kwocie 480 zł miesięcznie, dodatkowo matka musiała kupić jej wyprawkę do zerówki i opłacić ubezpieczenie. Małoletnia leczyła się na atopowe zapalenie skóry, co wymagało używania specjalistycznych środków higieny osobistej oraz maści. Miała też próchnicę zębów, co wiązało się z leczeniem stomatologicznym. Korzystała z dodatkowych zajęć – lekcji baletu za które opłata wynosiła 50 zł miesięcznie. Musiała również partycypować w kosztach mieszkania, w którym zamieszkiwała razem z matką i rodzicami matki. Łączne miesięczne koszty niezbędnego utrzymania dziecka wynosiły około 1000 zł miesięcznie (dokładnie 987,50 – 997,50 zł).

Obecnie małoletnia rozpoczęła od września naukę w szkole podstawowej. Matka kupuje jej przybory szkolne i podręczniki, dziecko dalej leczy się na atopowe zapalenie skóry, musi się żywić i ubierać, partycypuje w kosztach lokalu, który zajmuje wraz z matką i jej partnerem oraz ma potrzeby związane z rozwojem kulturalnym i osobistym.

W ocenie Sądu aktualna sytuacja małoletniej nie odbiega znacząco od jej sytuacji z grudnia 2014r. Z jednej strony w przeciągu ostatnich 15 miesięcy koszty utrzymania z pewnością się zwiększyły nieznacznie w związku z ogólnym wzrostem cen, a ponadto małoletnia rozpoczęła edukację szkolną, co niewątpliwie wiąże się z koniecznością zakupu podręczników i wyprawki szkolnej. Należy jednak zauważyć, że odpadł znaczący koszt comiesięcznego czesnego za przedszkole w kwocie 500 zł. .

Wskazać należy, że dziecko generalnie jest leczone w publicznej służbie zdrowia. Jedynie do stomatologa matka chodzi z W. na wizyty prywatne. Małoletnia nadal wymagała specjalistycznych środków higieny osobistej z uwagi na atopowe zapalenie skóry, ale leki stosuje doraźnie. Zmianą w zakresie potrzeb zdrowotnych małoletniej jest natomiast konieczność wizyty w Poradni Ortodontycznej, jednakże w chwili obecnej matka nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych. Poza tym małoletnia nie choruje przewlekle. Z przedłożonych dokumentów wynika, że wzrosła opłata za lekcje tańca i obecnie wynosi 100 zł miesięcznie.

Małoletnia niewątpliwie ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych takich jak taniec, czy język obcy. Zakres tych zajęć powinien być jednak dostosowany do możliwości majątkowych i zarobkowych jej rodziców.

Małoletnia nie mieszka w tym samym miejscu co poprzednio, tj. u rodziców matki. Obecnie mieszka w mieszkaniu przy ul. (...). Powyższe wpływa więc na sytuację małoletniej o tyle, że opłaty eksploatacyjne winny być teraz dzielone na 3, a nie jak uprzednio na 4 osoby.

Reasumując, w ocenie Sądu, zatem koszty utrzymania małoletniej z pewnością nie wzrosły. Po wydaniu wyroku z dnia 22 grudnia 2014r. potrzeby małoletniej wprawdzie zmieniły się, ale jedynie jakościowo – jedne straciły bowiem aktualność (np. przedszkole), a inne pojawiły się (np. wydatki szkolne). W efekcie nie uległy więc one ani istotnemu zmniejszeniu, ani istotnemu zwiększeniu, pozostając nadal na podobnym wymiarze. Matka małoletniej, wprawdzie złożyła zestawienie kosztów utrzymania małoletniej na kwotę 1445,41 zł, jednakże podczas rozprawy w dniu 12 stycznia 2016r. wskazywała, że myśli, iż koszty utrzymania małoletniej są takie same jak poprzednio. Natomiast podczas rozprawy w dniu 19 lutego 2016r. zaznaczyła, że małoletnia szybko wyrasta z ubrań i butów oraz, że więcej zaczęła jeść. Podkreśliła też, że na jedzenie wydaje 500-600 zł , a na odzież 400-500 zł. Zdaniem Sądu, są to kwoty zawyżone. Zauważyć należy bowiem, że małoletnia nie jest nastolatką ma dopiero 7 lat, poza tym nie ma zaleconej specjalnej diety, która generowałaby wyższe koszty wyżywienia dziecka w tym wieku.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że swego roszczenia w zakresie podwyższenia alimentów powódka wzajemna, nie wykazała. Natomiast swoje roszczenie wykazał powód – pozwany wzajemny.

Jak już wyżej wskazano, przepisy art. 138 kro w zw. z art. 135 § 1 kro uzależniają zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Powództwo o podwyższenie alimentów można oprzeć na ich zwiększeniu, zaś powództwo o obniżenie alimentów – na ich zmniejszeniu.

Powód dokłada wszelkich możliwych starań, by zwiększyć swoje dochody, dodatkowo przyjmuje prace zlecone. Mimo tego, iż nadal pracuje i jego dochody nieco wzrosły (100 zł), to aktualnie jego usprawiedliwione potrzeby uległy znacznemu wzrostowi.

Powód mieszka sam, ponosi całość opłat za mieszkanie, dodatkowo musi spłacać kredyt hipoteczny. Faktem jest, ze zaciągając zobowiązanie powód winien liczyć się z tym, że ma na utrzymaniu dziecko, jednak nie bez znaczenia jest przeznaczenie tego kredytu, którym w istocie jest zabezpieczenie elementarnej potrzeby mieszkania.

W ocenie Sądu, powód D. B. wykazał, że nastąpiła trwała zmiana w zakresie możliwości majątkowych i zarobkowych powoda. Powód udowodnił bowiem, że jego możliwości zarobkowe i majątkowe rzeczywiście się zmniejszyły w porównaniu do poprzedniego stanu istniejącego w chwili wydania wyroku z grudnia 2014r., a matka małoletniej nie wykazała, że uległy one zwiększeniu.

W ocenie Sądu, powód ma w dalszym ciągu możliwości zarobkowe do alimentowania małoletniej pozwanej, aczkolwiek niższe niż uprzednio. Mając na uwadze, że możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego zmniejszyły się, obniżeniu ulec musiał również jego obowiązek alimentacyjny względem uprawnionej. Obie strony będą musiały przystosować swoje usprawiedliwione wydatki do aktualnej sytuacji majątkowej zobowiązanego, obniżając je odpowiednio. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb dziecka nie można bowiem odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustaleniu przez Sąd wysokości alimentów. Zakres obowiązku alimentacyjnego może być więc uwzględniony tylko w takim zakresie, w jakim jest usprawiedliwiony potrzebami uprawnionego bieżącymi lub niezaspokojonymi i jest ograniczony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1974r. sygn. akt III CRN 35/74). Jak już wyżej podkreślono, górna granicą świadczeń alimentacyjnych są zatem zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1972 r. III CRN 470/71).

Podkreślić też należy, iż znacznie wzrosły możliwości zarobkowe M. B.. Jej miesięczne wynagrodzenie poprzednio wynosiło 2 300 zł, obecnie wynosi średnio 3000 zł. Zmianom uległy też jej możliwości majątkowe. Obecnie M. B. prócz współwłasności w lokalu mieszkalnym posiada dodatkowo altanę na działkach w (...), którą kupiła w lipcu 2015r. oraz jest współwłaścicielką samochodu wartości 23 000 zł.

Reasumując, w ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie od ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów zaistniały przesłanki z art. 138 kro skutkujące uwzględnieniem powództwa o obniżenie alimentów. Natomiast nie zaistniały przesłanki skutkujące podwyższeniem alimentów. Obciążenie powoda kwotą po 500 zł miesięcznie na małoletnią pozwaną w aktualnych warunkach w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej jest kwota nieznaczną, ale leżącą w granicach aktualnych możliwościach zarobkowych zobowiązanego. Powód bowiem z wynagrodzenia w wysokości ok. 2 800 – 2 900 zł netto musi spełnić obowiązek alimentacyjny względem małoletniej oraz się utrzymać. Na marginesie można jedynie wskazać, że powód nie ogranicza się tylko do płacenia alimentów względem małoletniej pozwanej. Kupuje jej też odzież, artykułu higieniczne i zapewnia atrakcje.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na postawie art. 133 § 1 kro w zw. z art. 135 § 1 kro i art. 138 kro, w punkcie I sentencji wyroku obniżył z dniem 01 marca 2016r. rentę alimentacyjną D. B. względem małoletniej W. B. z kwoty po 600 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie (...) do kwoty po 500 zł miesięcznie.

W punkcie II wyroku Sąd oddalił powództwo D. B. w pozostałym zakresie mając na uwadze, iż możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozwalają powodowi na płacenie alimentów w kwocie 500 zł.

W punkcie III wyroku Sąd na postawie art. 133 § 1 kro w zw. z art. 135 § 1 kro i art. 138 kro, ca contrario oddalił powództwo wzajemne małoletniej W. B. o podwyższenie alimentów.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd miał na uwadze art. 102 kpc. Natomiast orzekając o kosztach sądowych Sąd miał na uwadze art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Zawacka
Data wytworzenia informacji: