Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 859/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-04-05

Sygn. akt III RC 859/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Lenartowicz

Protokolant sekr.sądowy Marta Szczepańska

Po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Toruniu.

sprawy z powództwa: mał. N. Z. działającej przez matkę M. Z. (1)

przeciwko: M. Z. (2)

o: podwyższenie alimentów

I.  Oddala powództwo w całości ,

II.  Nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie,

III.  Znosi wzajemnie między stronami koszty procesu.

Sygn. akt III RC 859/15

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015r. M. Z. (1) działająca w imieniu mał. powódki N. Z. wniosła do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów przeciwko M. Z. (2). Domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego z kwoty po 650 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 03.12.2014. w sprawie o sygn. (...) - do kwoty po 2000 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu. W punkcie 2 pozwu wnosiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu M. Z. wyjaśniła, iż mał. N. Z. jest jej dzieckiem ze związku małżeńskiego z M. Z. (2). Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 03.12.2014r. zobowiązano pozwanego do płacenia alimentów na córkę N. w kwocie po 650 zł miesięcznie. W sprawie rozwodowej M. Z. pod wpływem presji ze strony pozwanego domagała się alimentów na N. w drastycznie niskiej wysokości. Pozwany zagroził, że jeśli żona zażąda wyższych alimentów na córkę, to on nie da jej szansy na sprawne przeprowadzenie sprawy o rozwód. W trakcie trwania związku małżeńskiego M. Z. pracowała zawodowo, ale musiała przelewać swoje miesięczne wynagrodzenie na konto bankowe męża. To pozwany zarządzał wspólnymi dochodami stron. M. Z. nie miała wpływu na codzienne wydatki oraz ile wynoszą miesięczne koszty utrzymania mał. N.. Jeździła wspólnie z córką na zakupy tylko wtedy, gdy małoletnia miała swoje pieniądze otrzymane od członków rodziny z okazji imienin, urodzin czy świąt. Gdy M. Z. wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania stron, to pozwany nie pozwolił jej zabrać żadnego przedmiotu. Musiała również nabyć na własność mieszkanie, aby zapewnić lokum sobie i córce. M. Z. oceniła obecny miesięczny koszt utrzymania mał. N. Z. na kwotę około 3000 zł. Wskazała, iż na zakup żywności dla małoletniej wydaje 762,47 zł miesięcznie, na wydatki związane ze szkołą 326,50 zł, na kosmetyki 208,51 zł, na zajęcia dodatkowe 218 zł, na zakup odzieży zimowej 66 zł, na zakup odzieży wiosennej 135 zł, na zakup odzieży letniej 22 zł, na wydatki związane z rozrywką 233,33 zł, udział małoletniej w kosztach utrzymania mieszkania (...),995 zł, zakup środków czystości 72,59 zł -co łącznie stanowi kwotę 2732,39 zł miesięcznie.

Do kosztów utrzymania małoletniej M. Z. zaliczyła też zakup laptopa za 1800 zł, tabletu za 349 zł oraz mikrofonu za 500 zł, koszty wizyt lekarskich

w razie choroby małoletniej oraz zakup mebli do pokoju N. za kwotę 2730,13 zł. Na wyposażenie zakupionego mieszkania w podstawowe sprzęty wydała 930 zł. Matka mał. powódki na swoje utrzymanie wydaje 580 zł miesięcznie, a rachunki za mieszkanie wraz z ratą kredytu hipotecznego wynoszą 1375 zł miesięcznie. Ponosi ona również koszty utrzymania psa, którego zakupił pozwany w czasie trwania małżeństwa w kwocie 150 zł miesięcznie. Jedyny dochód M. Z. stanowi wynagrodzenie za pracę w wysokości 2923,48 zł netto miesięcznie. Gdyby nie wsparcie finansowe babci małoletniej H. K. nie byłaby ona w stanie zaspokoić wszystkich usprawiedliwionych potrzeb małoletniej. W ocenie M. Z. pozwany powinien w większy stopniu partycypować w miesięcznych kosztach utrzymania córki N. i płacić alimenty w wysokości po 2000 zł miesięcznie. Pozwany otrzymuje bowiem wynagrodzenie o 1000 zł wyższe niż matka małoletniej oraz ma dodatkowe dochody z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu. Ze względu na powyższe M. Z. wnosiła jak na wstępie.

W odpowiedzi na pozew M. Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Wskazał, iż alimenty na mał. N. zostały ustalone przez strony w sierpniu 2014r., a wiec na długo przed ogłoszeniem wyroku w sprawie rozwodowej. Strony zgodnie określiły swoje oszczędności na kwotę 40.000 zł i podzieliły się nimi po połowie. Określiły również miesięczny i roczny koszt utrzymania córki. Pozwany zwrócił uwagę na fakt, iż alimenty w kwocie po 650 zł miesięcznie zaczął płacić od września 2014r. - kiedy to żona wraz z N. wyprowadziły się z ich wspólnego mieszkania. M. Z. miała więc możliwość, aby zorientować się na jaki poziomie kształtują się wydatki na córkę. Na sprawie rozwodowej w dniu 03.12.2014r. zgodziła się na alimenty od pozwanego w wysokości po 650 zł miesięcznie. Pozwany zaprzeczał, aby wywierał jakąkolwiek presję na M. Z. w sprawie rozwodowej -rozwód został orzeczony na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. To żona sama zaproponowała, aby jej wynagrodzenie było przelewane na konto pozwanego, bo on robił zakupy i kupował paliwo do samochodu. W weekendy strony wspólnie dokonywały większych zakupów na tydzień, a więc matka mał. powódki miała świadomość, ile kosztują produkty. Pozwany zaprzeczył, aby stosował przemoc ekonomiczną lub fizyczną w stosunku do żony. To M. Z. używała przemocy fizycznej w stosunku do męża. Strony zawarły przed notariuszem umowę majątkową małżeńską o ustanowieniu rozdzielności majątkowej i umowę o całkowity podział majątku dorobkowego, w których każda ze stron zobowiązała się do nie występowania względem siebie z roszczeniami dotyczącymi dokonanego podziału dorobkowego jak i innych składników majątkowych wchodzących w skład ich majątków osobistych. M. Z. opuszczając wspólne mieszkanie zabrała tylko rzeczy osobiste, telewizor małoletniej, zegar i skórzanego słonia. Pozwany nie zabraniał jej zabrania z domu innych przedmiotów, ale M. Z. nie chciała zabrać ze

- 3 -

sobą jak to określił „ starych gratów" tylko chciała od męża pieniądze w gotówce. Pozwany zwrócił uwagę, iż matka małoletniej w ostatnim czasie nabyła drugie mieszkanie w T. przy ul. (...). Jest ona bowiem właścicielką mieszkania położonego w T. przy ul. (...) o powierzchni 70 m, w którym są stosunkowo niskie opłaty eksploatacyjne. Pozwany terminowo przekazuje alimenty na N. i dodatkowo opłaca jej telefon za kwotę 70 zł miesięcznie. W okresie od września 2014r. do września 2015r. pozwany na konto M. Z. przelał:

-

na wycieczkę i obozy N. 910 zł

-

na książki 150 zł

-

na połowę wizyty u okulisty 50 zł co stanowi łączną kwotę 1100 zł oraz

-

na kieszonkowe 500 zł ( 38,5 zł miesięcznie )

-

na odzież, obuwie, głośniki, urodziny i wycieczkę 580 zł co stanowi łączną kwotę 1080 zł.

Reasumując pozwany wskazał, iż oprócz alimentów w kwocie po 650 zł miesięcznie, opłacał córce rachunki za telefon w kwocie 70 zł miesięcznie oraz przelał na konto małoletniej i jej matki w okresie 13 miesięcy 2190 zł. Miesięczne wydatki związane z przelewami - bez paragonów, kina, kosztów związanych z wakacjami, wyżywaniem córki w czasie pobytu u niego wynoszą średnio 888 zł miesięcznie. Pozwany wyjaśnił, iż gdyby sąd podwyższył alimenty na rzecz mał. N. powyżej kwoty 650 zł miesięcznie to tym samym pozbawiłby go jako ojca możliwości zaspokajania innych potrzeb córki - jak działo się to do tej pory. Zmieniła się też sytuacja rodzinna pozwanego, w dniu 27.08.2016r. zamierza on zawrzeć związek małżeński z narzeczoną M. B. (1), z którą chcieliby mieć dziecko. Pozwany wspólnie z partnerką prowadzą gospodarstwo domowe. M. B. przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym i opiekuje się 2- letnim synem F. B. (1). Otrzymuje na niego alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie. Wysokość średniego wynagrodzenie pozwanego za okres ostatnich 6 miesięcy wyniosła (...),9 zł netto. Zwrócił jednak uwagę na fakt, iż jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4225 zł brutto miesięcznie i jest o 125 zł wyższe od wynagrodzenia matki mał. powódki., która dodatkowo każdego roku na wiosnę otrzymuje premie na tzw. bilans zamknięcia roku w wysokości około 3000 zł. Pozwany jest zatrudniony w banku i jest to jego jedyne źródło dochodu. Nie ma możliwości dodatkowej pracy w tzw. nadgodzinach. Wspólnie z partnerką i jej synem zajmują mieszkanie o powierzchni 64,3 m. Gdy pozwany mieszkał sam to opłacał czynsz w wysokości 542,12 zł. Obecnie na utrzymanie 3- osobowej rodziny wydaje 1800 zł miesięcznie, a koszty utrzymania mieszkania wynoszą około 1200 zł miesięcznie - co stanowi łącznie 3000 zł. miesięcznie.

Pozwany zakwestionował podane w pozwie, a zawyżone wydatki na N. związane ze szkołą, zakupem kosmetyków dla małoletniej, obuwia , odzieży, środków czystości, sprzętu elektronicznego, kosztów leczenia, utrzymania psa Pozwany obecnie założył nowa rodzinę i wspólnie z partnerką zamierzają mieć dziecko, ale pomimo tego chciałby mieć możliwość płacenia alimentów w dotychczasowej wysokości tj. po 650 zł miesięcznie. W ostatnim czasie pozwany nie wyremontował mieszkania, nie kupił żadnego przedmiotu do mieszkania o wartości powyżej 100 zł, nie posiada żadnych oszczędności. Ze względu na powyższe pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Małoletnia N. Z. jest dzieckiem ze związku małżeńskiego M. Z. (1) i M. Z. (2).

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 03.12.2014r. w sprawie o sygn. ^-

(...) rozwiązano małżeństwo stron przez rozwód- bez orzekania o winie.

W pkt. 4 wyroku zobowiązano M. Z. do płacenia

alimentów na rzecz mał. N. Z. w kwocie po 650zł

miesięcznie.

W grudniu 2014r. M. Z. pracowałam w firmie (...) jako księgowa i otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenie około 2600zł netto miesięcznie. Małoletnia N. miała 12 lat i uczęszczała do VI klasy szkoły podstawowej.

Obecnie N. ma 14 lat i od września2015r. jest uczennicą 2 klasy gimnazjum. Wyprawka do szkoły ( podręczniki i przybory szkolne) kosztowały ok. 700zł.

Małoletnia uczęszcza na lekcje języka angielskiego, 1 godzina zajęć kosztuje 40zł - tj. 160zł miesięcznie.

Oprócz tego uczęszcza do domu harcerza, na naukę wokalu - opłata «-> wynosi 130zł na semestr.

N. w przyszłym roku będzie zdawała egzamin gimnazjalny i chciałaby chodzić na dodatkowe lekcje z chemii i matematyki raz w tygodniu - ok. 40zł za godzinę lekcyjną.

M. Z. kupuje córce bilet miesięczny za 44zł na dojazdy do szkoły.

N. jest wokalistką w zespole muzycznym, gdzie potrzebny był sprzęt - kupiła sobie z własnych oszczędności dwie kolumny do wokalu za 700zł ( matka dołożyła jej 300 zł) oraz będzie musiała kupić mikrofon za około 500 zł.

Małoletnia N. jest zdrowa, nie ma żadnych problemów ze zdrowiem.

M. Z. oceniła miesięczny koszt utrzymania córki na kwotę

2700zł. Na zakup żywności dla małoletniej wydaje ok. 700zł miesięcznie, na zakup kosmetyków 200 zł miesięcznie, na zajęcia dodatkowe ok. 218zł miesięcznie, na zakup odzieży zimowej 66 zł miesięcznie, na zakup odzieży wiosennej 135 zł miesięcznie, rachunki za telefon komórkowy 70 zł.

Podstawowy koszt utrzymania N. oceniła na ok. 2000zł miesięcznie.

M. Z. pracuje w firmie (...) jako księgowa z wynagrodzeniem 2860zł miesięcznie . W 2015r. otrzymała dodatkowo premię w wysokości 2800zł. W 2016r. nie wypłacono jej premii, nie przysługuje jej tzw. 13 pensja. M. Z. jest właścicielką 2-pokojowego mieszkania położonego w T. przy ul. (...).

Świadczenia za to mieszkanie wynoszą miesięcznie : spłata kredytu 750zł, czynsz 450zł, prąd ok. lOOzł, multimedia 88zł. W 2015r. M. Z. zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania na kwotę 135.000 zł na okres 30 lat, który spłaca w ratach po 750zł miesięcznie. Oprócz tego jest ona właścicielką drugiego mieszkania w T. przy Konstytucji 3 maja 15b/69, w którym zamieszkują jej rodzice i babcia oraz to oni opłacają świadczenia za to mieszkanie. Dwa lata temu rodzice M. Z. umową darowizny przekazali jej to mieszkanie na własność.

Od września 2015r. M. Z. pozostaje w związku nieformalnym z S. O.. Nie mieszkają razem w T., partner mieszka i pracuje w P.. Pracuje w systemie 6 dni pracy, a potem ma 4 dni wolne i wtedy przyjeżdża do powódki i u niej nocuje. M. Z. nie prowadzi z partnerem wspólnie gospodarstwa domowego, ale jak przyjeżdża on do T. to robi zakupy. Nie przekazuje jej żadnych pieniędzy.

(...) powódki mieszka u swoich rodziców - jest w trakcie rozwodu, ma syna. M. Z. nie mam innych długów, kredytów czy pożyczek.

M.. N. na kontakt z ojcem, chociaż w ostatnim czasie nie jest w

stanie porozumieć się z partnerką ojca.

Pozwany przekazuje córce kieszonkowe w wysokości 50 zł.

miesięcznie. Na ostatnie Święta Bożego Narodzenia przekazał jej lOOzł

jako prezent na święta, ale nie dostała wtedy kieszonkowego .

M. Z. była skłonna zawrzeć z pozwanym ugodę odnośnie

alimentów na N. na kwotę 1300zł miesięcznie.

W jej ocenie pozwany i jego partnerka mają środki, aby płacić alimenty

w takiej wysokości.

W 2015r. strony podzieliły się po połowie tj. po 550 zł ulgą na mał. N. za 2014r. - powódka uwzględniła ulgę za okres od stycznia do

czerwca, a pozwany od czerwca do grudnia.

W 2016r. pozwany nie odliczył sobie ulgi na N. za 2015r., w

całości przypadnie ona jej matce.

M. Z. wspomaga materialnie jej matka H. K.. To babcia kupuje N. odzież na wiosnę, zimę i obuwie. W przypadku choroby czy przeziębienia kupuje małoletniej leki. H. K. oceniła, iż wspiera wnuczkę N. na kwotę 500 zł miesięcznie i taką kwotę przekazuje jej matce. Otrzymuje emeryturę w wysokości 1990 zł miesięcznie, jej mąż zarabia 1400 zł miesięcznie, a matka która z nimi mieszka ma emeryturę w wysokości 1200 zł miesięcznie. H. K. przekazała też córce M. 40.000 zł na wyposażenie nabytego przez nią mieszkania w T. przy ul. (...).

Pozwany M. Z. (2) ma 40 lat wykształcenie jest specjalista do spraw sprzedaży. Małoletnia N. jest jego jedynym dzieckiem.

W momencie orzekania rozwodu pozwany był zatrudniony w

(...) SA z siedzibą w W. na stanowisku

specjalisty do spraw sprzedaży, z wynagrodzeniem 3658,66 zł netto

miesięcznie. Rozwód między stronami został orzeczony na ich zgodny

wniosek - bez orzekania o winie. Przed orzeczeniem rozwodu strony

podzielił się po połowie oszczędnościami tj. każde z nich otrzymało po

20.000 zł. W dniu 18 grudnia 2014r. aktem notarialnym strony zawarły

umowę majątkową małżeńską oraz umowę o całkowitym podziale

majątku dorobkowego - strony z dniem 18.12.2014r. ustanowiły w

swoim małżeństwie rozdzielność majątkową. Na podstawie tej umowy

pozwany nabył na własność wszystkie rzeczy ruchome znajdujące się w

mieszkaniu położonym w T. przy ul. (...)Am.l i

zobowiązał się spłacić z tego tytułu M. Z. przekazując jej z -^J

tego tytułu 25.000 zł. W paragrafie 6 powyższego aktu notarialnego

strony oświadczyły, iż zawarta umowa wyczerpuje cały ich majątek

dorobkowy i w przyszłości nie będą występować względem siebie z

żadnymi roszczeniami dotyczącymi opisanego wyżej podziału majątku

dorobkowego jaki innych składników majątkowych wchodzących w

skład ich majątków osobistych.

M. Z. nadal pracuje jako specjalista do spraw sprzedaży w firmie (...), z wynagrodzeniem w zależności od prowizji 3200zł- 3800 zł netto miesięcznie (łącznie z premią ). Od lutego 2015r. pozostaje w nieformalnym związku z M. B. (1), zamieszkali wspólnie we wrześniu 2015r. Partnerka pozwanego ma 2- letniego syna F. B. (1), na którego otrzymuje alimenty w wysokości po 500zł miesięcznie.

- 9- -

M. B. z zawodu jest pielęgniarką. Do czerwca 2016r. będzie przebywała na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Matka partnerki kupuje im żywność i przywozi gotowe posiłki. M. B. opiekuje się synem, który ma problemy zdrowotne : ma stwierdzoną wadę serca i bezdech, podejrzenie skazy krwi i wadę postawy. F. pozostaje pod opieką lekarzy : kardiologa, hematologa, laryngologa i immunologa.

W dniu 27.08.2016r. pozwany z partnerką zamierzają zawrzeć związek małżeński. M. B. wraz z synem jest na całkowitym utrzymaniu pozwanego. Jej rodzice są właścicielami prywatnych przychodni dentystycznych w T. przy ul. (...) oraz w G.. M. B. pracowała w przychodni (...) w T., której właścicielka jest jej matka - jako asystentka stomatologiczna. W okresie letnim 2015r. sporadycznie zastępowała personel, ale nie otrzymała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Obecnie ze względu na opiekę nad synem i konieczność jeżdżenia z nim do lekarzy w T. i w B. - M. B. nie pracuje dorywczo.

M. Z. jest właścicielem mieszkania położonego w T. przy ul. (...)/l. Świadczenia za to mieszkanie wynoszą miesięcznie : czynsz i woda 800zł, prąd lOOzł, tv z internetem 120zł, dwa telefony - pozwanego i córki 140zł,

Pozwany oprócz alimentów przekazuje córce kieszonkowe w wysokości 50 zł. miesięcznie. We wrześniu 2015r. przekazał jej 150 zł na poczet wyprawki szkolnej. W mieszkaniu ojca N. na swój pokój, który zgodziła się dzielić z F..

Pozwany jestem właścicielem ziemi rolnej położonej w M. o powierzchni 2,5 ha, którą uprawia jego wujek Z. C. (1). Nie otrzymuje żadnych pieniędzy z tytułu dzierżawy, raz w roku otrzymuje od Z. C. jajka i mięso. Pozwany nie mam długów czy kredytów.

Do złożenia pozwu w przedmiotowej sprawie mał. N. nocowała u ojca co dwa tygodnie. Obecnie odwiedza ojca 2-3 razy w miesiącu, czasami nocuje u niego. Pozwany opłacał do tej pory córce telefon za 70 zł miesięcznie. M. Z. założyła córce drugi numer, dlatego pozwany zrezygnował z opłacania dotychczasowego numeru córki.

Dowód : - zeznania matki mał. powódki M. Z. k. 158-159 verte

-

zeznania pozwanego M. Z. k. 159 verte-161

-

zeznania świadka M. B. k. 145-146

-

zeznania świadka H. K. k. 144 verte-145

-

sygn. aktIC 1777/14

-

zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania mał. N. Z. k. 9- 40

-

rachunki za mieszkanie w T. przy ul. (...) k. 41

-

wyciąg z rachunku bankowego powódki k. 42-46

-

faktura za zakup mebli na N. k. 47

-

zaświadczenie o zarobkach M. Z. k. 48

-

kserokopia opinii sądowo-lekarskiej k. 68-69

-

zaświadczenie o zarobkach M. Z. k.70,137

-

odpis aktu notarialnego z 18.12.2014r. k. 73-76

-

kserokopie przelewów bankowych z konta pozwanego k. 78-124, 141-143

-

rachunki zamieszkanie pozwanego k. 138-140

-

zaświadczenie o zatrudnieniu M. B. k.154

-

zeznanie podatkowe M. B. k. 155-156

Sąd dał wiarę zeznaniom M. Z. i świadka H. K. na okoliczność ustalenia aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej matki mał. powódki, uzasadnionych potrzeb mał. N. Z. oraz pomocy finansowej i rzeczowej świadczonej przez świadka na rzecz córki i wnuczki.

Sąd za wiarygodne uznał zeznania pozwanego M. Z. i świadka M. B. na okoliczność ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej i materialnej pozwanego oraz jego możliwości zarobkowych.

Sąd przeprowadził ponadto dowód z dokumentów urzędowych przedłożonych przez strony, przyznając im tym samym walor wiarygodności.

Przechodząc do rozważań prawnych należy stwierdzić, iż podstawę rozstrzygnięcia sądu odnośnie podwyższenia obowiązku alimentacyjnego pozwanego M. Z. względem małoletniej N. Z. stanowią : art. 133 § 1 kriop, art. 135 kriop i 138 kriop.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kriop - rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać.

Obowiązek alimentacyjny powstaje niezależnie od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy też ze związku nieformalnego. Natomiast art. 135 kriop stanowi zaś, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego określenie wysokości alimentów od każdego z rodziców na rzecz dziecka stanowi wypadkową usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, zarobkowych i

majątkowych możliwości zobowiązanego oraz wkładu osobistych starań rodzica o utrzymanie i wychowanie dziecka.( uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1974 r., III CZP 41/74, OSN CP 1975, nr 5, poz.76).

Do zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego będącego w niedostatku należy zaliczyć tylko takie potrzeby ( materialne i niematerialne), których zaspokojenie jest konieczne do godziwej egzystencji uprawnionego.

Najszerszy zakres usprawiedliwionych potrzeb przysługuje dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przyjmuje się, że zakres ten powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie zaspokojenia potrzeb stopa życiowa dziecka była taka sama, jak stopa życiowa rodziców.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, iż rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją.

( uzasadnienie do IV uchwały SN z dnia 16 grudnia 1987 r.). Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przez ustawowe określenie „ możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego" należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych, Tak więc w uzasadnionych wypadkach możliwości zarobkowe zobowiązanego obejmują także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie.

Chodzi tu o wypadki, w których osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, bądź też pracuje dorywczo. ( uzasadnienie tezy IV uchwały z dnia 16 grudnia 1987 r.) Stosownie do treści art. 138 kriop, zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego można żądać na wypadek zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmniejszenia się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd ustala, kiedy po raz ostatni ustalono obowiązek alimentacyjny oraz jakie okoliczności faktyczne spowodowały zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

W przedmiotowej sprawie obowiązek alimentacyjny

M. Z. (2) względem mał. N. Z. został ustalony w wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 3 grudnia 2014r. - w kwocie po 650 zł miesięcznie. W tym czasie małoletnia N. miała 12 lat i uczęszczała do VI klasy szkoły podstawowej. Od września 2014r. wyprowadziła się z matką ze wspólnego mieszkania stron w T. przy ul. (...). W 2014r. M. Z. była zatrudniona jako księgowa w firmie (...) jako księgowa, z wynagrodzeniem 2880 zł miesięcznie. W momencie orzekania rozwodu oceniała miesięczny koszt utrzymania mai. N. na kwotę 1300 zł miesięcznie i wyraziła zgodę na zasądzenie od pozwanego alimentów na rzecz córki w kwocie po 650 zł miesięcznie. W 2014r. pozwany M. Z. był zatrudniony w (...) SA jako specjalista do spraw sprzedaży z wynagrodzeniem średnim netto (...). 66 zł miesięcznie.

Po 11 miesiącach od orzeczenia rozwodu M. Z. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego M. Z. z kwoty po 650 zł miesięcznie do kwoty po 2000 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd stwierdził brak przesłanek przewidzianych w art. 138 kro do podwyższenia alimentów na rzecz mał. N. Z.. W ocenie sądu M. Z. znacznie zawyżyła miesięczny koszt utrzymania córki określając go na kwotę 2700 zł miesięcznie. Nie jest bowiem możliwym, aby w ciągu jedenastu miesięcy od orzeczenia rozwodu miesięczny koszt utrzymania N. wzrósł z kwoty 1300 zł miesięcznie do kwoty 2700 zł miesięcznie. Małoletnia ma obecnie 14 lat i uczęszcza do II klasy gimnazjum. Chodzi na dodatkowe lekcje języka angielskiego i śpiewu -łączny koszt zajęć dodatkowych stanowi kwota 290 zł miesięcznie. Małoletnia będąc jedynaczką i mieszkając z rodzicami była przyzwyczajona do wysokiego standardu życia. Alimenty zaś co do zasady są przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka. Ustalając sytuację materialną matki mai. powódki sąd zwrócił uwagę na fakt, iż M. Z. jest właścicielką dwóch mieszkań położonych w T. : przy ul. (...) ( w którym zamieszkuje z córką ) oraz przy ul. Konstytucji 3 maja( w którym zamieszkują jej rodzice i babcia). Powódka spłaca kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania w T. przy ul. (...) w ratach po 750 zł miesięcznie oraz opłaca świadczenia tylko za to mieszkanie tj. 638 zł miesięcznie. M. Z. nadal pracuje w tej samej firmie jako księgowa, z wynagrodzeniem 2860 zł. Do 2016r. corocznie wypłacano jej premię w wysokości 2800 zł. Od września 2015r. M. Z. pozostaje w związku nieformalnym z S. O., który pracuje i mieszka w P., ale przyjeżdża do T. i nocuje u powódki w

dni wolne od pracy. (...) nie wpiera materialnie M. Z., ale robi zakupy w czasie pobytu w T..

Sad zwrócił również uwagę na fakt, iż powódka otrzymuje również duże wsparcie finansowe od swojej matki H. K.. Sfinansowała ona zakup niezbędnego wyposażenia do zakupionego przez powódkę mieszkania przy ul. (...) oraz na bieżąco przekazuje na potrzeby wnuczki N. kwotę 500 zł. W ostatnim czasie to babcia dokonała zakupu całej odzieży i obuwia dla N. na sezon wiosenny i zimowy. Rodzice powódki i jej babcia mają łączny dochód z emerytur i wynagrodzenia za pracę w kwocie 4590 zł miesięcznie.

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd w szczegółowy sposób zanalizował też aktualną sytuację rodzinną i materialną pozwanego M. Z.. Pozwany nadal jest zatrudniony w tej samej firmie i otrzymuje wynagrodzenie w zależności od prowizji w wysokości 3600 zł netto miesięcznie - jest to jego jedyny dochód. Pozwany nie otrzymuje żadnych pieniędzy z tytułu użyczenia ziemi rolnej w M. swojemu wujowi Z. C.. Od lutego 2015r. pozostaje w nieformalnym związku z M. B. (1), od września 2015r. mieszkają wspólnie. Partnerka pozwanego z zawodu jest pielęgniarką, ale od dwóch lat przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym, z uwagi na konieczność opieki nad chorym 2- letnim synem F. B. (2). Jedyny dochód M. B. stanowią alimenty na syna w kwocie po 500 zł miesięcznie. W ocenie sądu strona powodowa nie wykazała, aby partnerka pozwanego pracowała dorywczo jako asystentka stomatologiczna w przychodni lekarskiej swojej matki. Świadek M. B. zeznała, iż latem 2015r. zastępowała na tym stanowisku pracownika będącego na urlopie w przychodni matki, ale nie otrzymała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. W czerwcu 2016r., po zakończeniu urlopu wychowawczego zamierza wrócić do pracy jako pielęgniarka, jeśli stan zdrowia syna na to pozwoli. W tej sytuacji M. B. wraz z dzieckiem pozostaje na całkowitym utrzymaniu pozwanego, w dniu 27.08.2016r. zamierzają zawrzeć związek małżeński. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż pozwany oprócz alimentów we wrześniu 2015r. przelał kwotę 150 zł na zakup wyprawki dla N., opłacał w połowie koszty wycieczek szkolnych i obozów małoletniej, przekazywał jej kieszonkowe w wysokości 50 zł miesięcznie, opłacał telefon komórkowy córki za 70 zł miesięcznie.

Mając powyższe okoliczności na względzie, w punkcie 1 wyroku sąd oddalił powództwo w całości. W ocenie sądu od orzeczenia rozwodu między stronami nie wzrosły znacznie koszty utrzymania mał. N.. Zmieniła się sytuacja rodzinna pozwanego, ale nadal alimenty w kwocie po

650 zł miesięcznie pozostają w jego możliwościach finansowych.

W punkcie 2 i 3 wyroku sąd orzekł o kosztach sądowych na mocy art. 102 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Zarembska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: