Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 858/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-02-02

Sygn. akt III RC 858/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Piotr Kawecki

Protokolant sekr. sądowy Monika Smolarek

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 r. (...)

sprawy z powództwa małoletniej Z. N. i L. N. działających przez matkę L. G.

przeciwko K. N.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego K. N. na rzecz małoletniej powódki Z. N., z kwoty po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym (...) w dniu (...) r. w sprawie (...), do kwoty po 600 (sześćset) złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniej powódki L. N., z kwoty po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym (...) w dniu (...) r. w sprawie (...), do kwoty po 500 ( pięćset) złotych miesięcznie, tj. do łącznej kwoty po 1100 ( jeden tysiąc sto) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletnich powódek L. G., poczynając od dnia 28.09.2017 r., do dnia 11-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami,

IV.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie, obciąża nimi Skarb Państwa – Sąd Rejonowy (...),

V.  wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 858/17

UZASADNIENIE

L. G. działając w imieniu małoletnich Z. i L. sióstr N. w dniu (...). wniosła pozew przeciwko K. N. domagając się – po sprecyzowaniu stanowiska w piśmie procesowym z dnia (...) (k.27) – podwyższenia alimentów z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 1.000zł miesięcznie na każdą z małoletnich powódek do 11 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 września 2017r. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat oraz zasądzenia kwoty po 585 zł na każdą z małoletnich powódek za okres od 1 do 27 września 2017r., wskazując m.in, że od ustalenia wysokości alimentów na rzecz małoletnich powódek znacząco wzrosły wydatki matki małoletnich na ich utrzymanie, a pozwany od czasu zawarcia ugody ogranicza się jedynie do regulowania świadczeń alimentacyjnych, nie widuje się z córkami, nie spędza z nimi czasu, nie wypełnia swych obowiązków alimentacyjnych poprzez osobistą opiekę. Matka małoletnich powódek, z powodów niemożności pogodzenia pracy z osobistą opieką nad dziećmi, zmuszona była zrezygnować z jednej z wykonywanych przez siebie prac, gdzie była zatrudniona na ½ etatu i obecnie jedynym źródłem jej dochodu jest praca na ½ etatu, z której otrzymuje wynagrodzenie w kwocie (...) zł brutto miesięcznie. Ponadto otrzymuje 700 zł alimentów oraz świadczenie rodzinne w wysokości 500 zł na jedną z córek. Wskazano również, że starsza córka stron ma poważne problemy zdrowotne i zmuszona jest korzystać z wizyt u (...). Z uwagi na długi czas oczekiwania na wizyty w ramach NFZ czasami korzysta z wizyt prywatnych. Matka małoletnich ocenia ich miesięczny koszt utrzymania na kwotę (...) miesięcznie. W uzasadnieniu podano, że pozwany nie interesuje się zdrowiem małoletnich powódek, ich rozwojem czy zainteresowaniami a pomimo obietnic nie partycypuje poza alimentami w utrzymaniu córek. Wedle wiedzy matki małoletnich jest on zatrudniony w (...) sp. z o.o. sp.k. jako (...) i osiąga dochód co najmniej (...) netto miesięcznie.

Pozwany K. N. w odpowiedzi na pozew z dnia (...) r. uznał powództwo do kwoty po 450 zł miesięcznie na rzecz każdej z małoletnich powódek oraz wniósł o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie wskazując m.in., że regularnie spotyka się z córkami co drugi tydzień i spędza z nimi weekend, ponadto zabiera córki na wyjazdy wakacyjne, a jedynym ograniczeniem częstszych kontaktów z nimi jest jego praca- jej charakter i wymiar oraz postawa matki małoletnich, która je limituje. Do dnia doręczenia pozwu matka małoletnich nigdy nie informowała pozwanego o jakichkolwiek poważnych problemach zdrowotnych Z., a te które dziecko ma, nie są problemami poważnymi. Pozwany podał też, że przez cały czas po zawarciu ugody alimentował córki w szerszym wymiarze niż wynikało to z zawartej ugody, w roku 2017 poza alimentami łożył kwoty ok. 430 zł miesięcznie na obie córki, zamierza nadal w pomagać małoletnim. Pozwany wskazał, że na swoje miesięczne utrzymanie przeznacza ok. (...) zł miesięcznie a ponadto opłaca swoje inne zobowiązania: czynsz 335 zł, prąd ok. 100 zł, ratę kredytu hipotecznego (...), ubezpieczenie na życie (...) zł, ubezpieczenie nieruchomości wymagane przy udzieleniu kredytu (...) zł, ratę kredytu na meble (...) zł, ratę za łóżko 146 zł, paliwo 200 zł. Pozwany wskazał, że uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1.800,45 zł netto miesięcznie. Dalszą część wynagrodzenia stanowi premia której wysokość zależy od obrotu jaki pozwanemu uda się w danym miesiącu osiągnąć.

Sąd ustalił co następuje

Małoletnia Z. N., ur. (...) i L. N., ur. (...) są dziećmi pochodzącymi ze związku nieformalnego L. G. i K. N..

/okoliczność bezsporna/

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym (...) dnia (...) pozwany zobowiązał się do płacenia alimentów na rzecz małoletnich Z. i L. sióstr N. w kwotach po 350 zł na każdą z małoletnich powódek, tj. w łącznej kwocie po 700 zł miesięcznie poczynając od (...).

Małoletnia L. miała wówczas (...) a małoletnia Z. (...). Z. uczęszczała do przedszkola, za które opłata wynosiła 490 zł miesięcznie a małoletnia L. uczęszczała do żłobka za który opłata wynosiła 300 zł miesięcznie. Bilet miesięczny dla starszej córki kosztował 45 zł. Wyżywienie miesięczne starszej córki kosztowało ok. 150 zł, młodszej – ok. 300 zł. Koszt artykułów higienicznych i medycznych dla starszej córki wynosił ok. 150 zł miesięcznie, dla młodszej – ok. 250 zł.

Matka małoletnich od (...). odbywała pięciomiesięczny staż z (...), za który otrzymywała wynagrodzenie ok. (...) zł netto miesięcznie.

Małoletnie mieszkały wraz z matką. Czynsz za mieszkanie wynosił ok. 300 zł miesięcznie, rata kredytu mieszkaniowego 314 zł miesięcznie, telewizja 38 zł miesięcznie, internet 39 zł miesięcznie, prąd 120 zł co dwa miesiące, gaz 44 zł miesięcznie.

Dowody: dane zawarte w pozwie –k. 1-2 akt sprawy (...) S R w (...)

Umowa dotycząca żłobka – k.32 akt sprawy (...) S R w (...)

Umowa przyjęcia do przedszkola – k. 33 akt sprawy (...) S R w (...)

Wyjaśnienia L. G. – k. 34 akt sprawy (...) S R w (...)

Pozwany pracował wówczas jako (...). Jego zarobki wynosiły średnio ok. (...) netto miesięcznie. Nie miał innych dzieci na utrzymaniu. Z uwagi na rozstanie z matką małoletnich powódek i wyprowadzenie ze wspólnie zajmowanego mieszkania, mieszkał w wynajmowanym pokoju, za który płacił 600 zł miesięcznie. Na wyżywienie i ubiór wydawał 350 zł miesięcznie, na ubezpieczenie 50 zł miesięcznie, na utrzymanie samochodu (...) rocznik (...) ok. 116 zł miesięcznie, na paliwo ok. 250 zł miesięcznie, Spłacał kredyt zaciągnięty po rozstaniu z matką małoletnich, którego miesięczna rata wynosiła (...) zł miesięcznie.

Dowody:

Odpowiedź na pozew – k. 16-20 akt sprawy (...) S R w (...)

Zaświadczenie o ostatnich zarobkach pozwanego – k. 21 akt sprawy (...) S R w (...)

Umowa pożyczki – k. 26-31 akta sprawy (...) S R w (...)

Wyjaśnienia K. N. – k. 35 akta sprawy (...) S R w (...)

przesłuchanie L. G. k.181v.-182v.

przesłuchanie K. N. k.183-183v. /

Obecnie mał. Z. ma (...) i jest uczennicą (...) szkoły podstawowej. Małoletnia jada obiady w szkole. Ich koszt wynosi 132 zł miesięcznie. Wyprawka szkolna dla Z. kosztowała ok. 270 zł, podręczniki kosztowały ok. 120 zł. Na przybory dla małoletniej do szkoły w trakcie roku szkolnego jej matka wydaje ok. 30-50 zł miesięcznie Na opłaty związane z ksero, wyjściami do teatru, kina ze szkołą matka małoletniej wydaje ok. 20 zł miesięcznie.

Małoletnia pozostaje pod opieką (...). Koszt związany z jej leczeniem to 220 zł miesięcznie. Małoletnia musi nosić (...). Raz w roku małoletnia ma robione echo serca za 150 zł oraz USG jamy brzusznej i nerek za 120 zł.

Z. uczęszcza na basen za ok. 50 zł miesięcznie, zajęcia taneczne za 55 zł miesięcznie oraz na gimnastykę korekcyjną.

M.. L. ma obecnie (...) i uczęszcza do przedszkola publicznego, za które opłata wynosi 180 zł miesięcznie plus opłata za radę rodziców. W ramach czesnego małoletnia ma zapewnione posiłki w przedszkolu. Na podręczniki do przedszkola matka małoletniej wydaje 106 zł rocznie.

L. pozostaje pod opieką stomatologa, do którego uczęszcza raz w miesiącu. Koszt wizyty wynosi 100 zł.

Na odzież i obuwie dla obu córek L. G. wydaje ok. 220 zł miesięcznie, na środki higieniczne 120 zł miesięcznie. Wyżywienie każdej z małoletnich to koszt po 350 zł miesięcznie.

Żadna z małoletnich nie ma niezaspokojonych potrzeb z czasu przed wniesieniem powództwa.

L. G. ma obecnie (...) Z zawodu jest (...). Do września 2016 r. pracowała na cały etat i jej wynagrodzenie wynosiło wówczas (...) netto miesięcznie. Do sierpnia 2017 r. pracowała jako (...) w firmie kosmetycznej na ½ etatu. Praca ta wiązała się z wyjazdami i matka małoletnich nie była w stanie pogodzić jej z obowiązkami domowymi. Od stycznia 2017 r. do sierpnia 2017 r. jej średni miesięczny dochód wynosił (...) netto. Obecnie pracuje w (...) (...) w charakterze (...) na ½ etatu z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto miesięcznie.

Na swoje wyżywienie wydaje ok. 200-300 zł miesięcznie, na artykuły higieniczne 100 zł.

Otrzymuje świadczenie rodzinne 500+ na obie córki w łącznej kwocie (...) zł miesięcznie.

Otrzymała pomoc z (...) na zakup artykułów żywnościowych w listopadzie i grudniu 2017 r. w wysokości 50 zł miesięcznie na osobę oraz jednorazowy zasiłek celowy w grudniu 2017 r. w wysokości łącznej 580 zł.

Mieszka wraz z córkami w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. Czynsz wynosi 267 zł, rata kredytu spółdzielczego 333 zł miesięcznie, woda 25 zł miesięcznie, gaz 38-42 zł miesięcznie, prąd ok. 60 zł miesięcznie, telewizja 48 zł miesięcznie, internet 20 zł miesięcznie.

Raz w roku L. G. stara się wyjechać z córkami na wakacje. Koszt wyjazdu dla trzech osób wynosi ok. 3.000 zł za tydzień.

Matka małoletnich nie ma żadnych oszczędności ani żadnego majątku. L. G. nie poszukiwała pracy mogącej być wykonywaną na cały etat do godz. 15.

/dowód: faktury i paragony k.7v.-8, 9-21, 178

zaświadczenie z przedszkola k.8v.

zaświadczenie o zarobkach k.165

decyzja Prezydenta Miasta (...) k.166

decyzja (...) k.167-169

dokumentacja medyczna mał. Z. k.170-171, 173-174, 176-177

dokumentacja medyczna mał. L. k.172, 175

umowa z dnia 5.07.2017r. k.179-180

przesłuchanie L. G. k.181v.-182v./

K. N. ma obecnie (...). Obecnie zatrudniony jest jako (...) w firmie (...) z wynagrodzeniem zasadniczym ok. (...) netto miesięcznie plus premia. Średnio jego miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. (...) netto miesięcznie. Na pracę poświęca średnio 12 godzin dziennie, wysokość jego wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od wyników sprzedaży towarów.

Jest właścicielem mieszkania, które nabył 2 lata temu za kwotę (...) zł na którego zakup zaciągnął kredyt hipoteczny na okres (...), który spłaca w ratach po ok. (...) zł miesięcznie (rata kredytu – (...) plus obowiązkowe w związku z zawarciem umowy kredytowej ubezpieczenia na życie – (...) zł i nieruchomości – (...) zł)

Opłaty za mieszkanie wynoszą: czynsz 340 zł miesięcznie, prąd 100 zł miesięcznie. Opłaty za paliwo i użytkowanie samochodu – ok. 200 zł miesięcznie.

Pozwany zaciągnął kredyt na zakup mebli w mieszkaniu, który spłaca w ratach po (...) zł miesięcznie oraz kredyt na zakup łóżka dla małoletnich, który spłaca w ratach po (...) zł miesięcznie. Łóżko kupił pozwany dla małoletnich córek, wobec wcześniejszych zarzutów L. G., że spał z dorastającymi dziewczynkami w jednym łóżku.

Na swoje utrzymanie pozwany wydaje ok. (...) zł miesięcznie, są to głównie koszty związane z zakupem posiłków poza domem (z racji wykonywanej pracy).

Pozwany w co drugi weekend spotyka się z córkami, albowiem taką formę kontaktów wypracował z ich matką. Spędza też z nimi tydzień ferii zimowych i tydzień w wakacje letnie. K. N. zapewnia wówczas dzieciom liczne atrakcje, chodzi z nimi do kina, kinderparku, kupuje odzież, prezenty z okazji urodzin, imienin, świąt, opłaca telefon córki. Wyjeżdża z małoletnimi do rodziny a także nad morze, dokłada do wyjazdów dziewczynek na kolonie czy obozy. Przez cały czas po ustaleniu jego obowiązku alimentacyjnego pozwany alimentował córki w szerszym wymiarze niż wynikało to z zawartej ugody, w roku 2017 poza alimentami łożył kwotę ok. 400 zł miesięcznie, zamierza nadal pomagać małoletnim.

Pozwany będzie w części partycypował w kosztach komunii małoletniej Z..

/dowód: faktury i paragony k.58-74, 77-135, 145-152

potwierdzenia przelewów k.48-57, 75-76, 142-144

opłaty mieszkaniowe k.136-141

historia spłat kredytu hipotecznego k.155-156

harmonogram spłaty kredytu k.157-161

umowa pożyczki k.162

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu k.163

przesłuchanie K. N. k.183-183v./

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny ustalono na zeznań stron procesu, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w stosownych dokumentach urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem swoich córek w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że pozwany tytułem alimentów dla małoletniej Z. powinien płacić alimenty po 600 zł miesięcznie a na rzecz małoletniej L. po 500 zł miesięcznie, tj. łącznie po 1.100 zł miesięcznie.

W zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego znajduje się płacenie alimentów w wysokości łącznej po 1.100 zł miesięcznie. Bez wątpienia dochody pozwanego są obecnie wyższe niż w momencie ostatniego ustalania wysokości alimentów. Pamiętać jednak trzeba, że pensja pozwanego składa się z niewielkiej podstawy stałej, zaś wyższe dochody pozwany uzyskuje dzięki dużemu wysiłkowi, pracując po ok.12 godzin dziennie i osiągając wysokie wyniki sprzedaży. Doświadczenie życiowe wskazuje, że nie musi to być sytuacja stała, pozwanemu wszak jak każdej osobie, zdarza się okresowo chorować i wówczas jego wynagrodzenie zapewne maleje. Sąd miał również na uwadze fakt, iż pozwany po wyprowadzce od L. G. zmuszony był urządzać sobie życie od nowa – kupić mieszkanie, umeblować je w podstawowym zakresie i w związku z tym zmuszony jest spłacać kredyty przeznaczone na ten cel. Przyjmując jedynie koszt spłaty kredytów (ok. (...) zł), części opłat mieszkaniowych (340 czynsz, 100 zł prąd), jedzenie i ubiór (1000 zł), paliwo (200 zł), wysokość stałych, koniecznych wydatków pozwanego to ok. 3.100 zł. Przy zasądzeniu kwoty łącznej 1.100 zł alimentów pozwanemu pozostaje na utrzymanie kwota ok. 150 zł, z której opłacić musi chociażby opłaty mieszkaniowe za wodę, ponosić koszty związane z higieną osobistą, utrzymać córki w czasie gdy przebywają u niego, także w okresie ferii czy wakacji. Materiał dowodowy potwierdzony zeznaniami samej L. G. potwierdził także, że nie jest tak jak wskazywano to w pozwie, że pozwany nie widuje się z córkami, nie spędza z nimi czasu, a jego pomoc finansowa ogranicza się jedynie do regulowania świadczeń alimentacyjnych. Forma zatrudnienia pozwanego, wykonywanie pracy w dużym wymiarze godzinowym uniemożliwia pozwanemu częstsze kontakty z córkami, dlatego strony wspólnie wypracowały obecny model tych kontaktów, zaś alimentacja córek była na poziomie wyższym niż ustalenia ugody z dnia (...). Sąd miał na względzie również i to, że pomimo zaangażowania K. N. w utrzymywanie dobrych relacji z córkami i opiekę nad nimi, w zdecydowanie większym zakresie ciężar codziennej opieki i wychowania spoczywa na matce małoletnich, a poprzez to realizuje ona i w ten sposób swój obowiązek alimentacyjny wobec córek.

Odnośnie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powódek należy wskazać, że od czasu ostatniego zasądzenia alimentów minęły ponad (...) i w tym czasie ich potrzeby wzrosły, jednakże nie w zakresie, jaki wskazywała L. G..

Miesięczny koszt utrzymania małoletniej Z. wynosił w dacie zawierania ugody alimentacyjnej ok.1100 zł. Składały się na niego kwoty: 490 zł za przedszkole, 45 zł za bilet miesięczny, 150 zł za jedzenie, 150 zł za art. higieniczne i medyczne, 265 zł za mieszkanie i media.

Obecnie koszt utrzymania małoletniej Z. i zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb wynosi ok. (...) zł, a więc wzrósł o ok. 400 zł miesięcznie. Składają się na niego, liczone w ujęciu miesięcznym opłaty za: obiady w szkole – 132 zł, wyprawkę – ok. 30 zł, przybory szkolne, podręczniki, ksero, wyjścia szkolne – ok. 70 zł, leczenie, zakup leków – ok. 240 zł, zajęcia dodatkowe (basen, taniec) – 105 zł, odzież – 110, higienę – 60, jedzenie – 350, mieszkanie i media – 264 zł, wyjazdy wakacyjne, obozy – 80 zł, koszt remontu i zakupu mebli – ok. 30 zł (przy przyjęciu kwoty 2.300 zł rozliczonej długoterminowo – jak wskazują na to zasady doświadczenia życiowego - min. 3 lat : 2)

Miesięczny koszt utrzymania małoletniej L. wynosił w dacie zawierania ugody alimentacyjnej ok.1115 zł. Składały się na niego kwoty: 300 zł za żłobek, 300 zł za jedzenie, 250 zł za art. higieniczne i medyczne, 265 zł za mieszkanie i media.

Obecnie koszt utrzymania małoletniej L. i zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb wynosi ok. 1300 zł, a więc wzrósł o ok. 200 zł miesięcznie. Składają się na niego, liczone w ujęciu miesięcznym opłaty za: przedszkole i radę rodziców – ok. 270 zł, podręczniki – ok. 10 zł, leczenie stomatologiczne – ok. 100 zł, odzież – 110, higienę – 60, jedzenie – 350, mieszkanie i media – ok. 264 zł, wyjazdy wakacyjne, wyjazdy wypoczynkowe – ok. 80 zł, koszt remontu i zakupu mebli – ok. 30 zł (przy przyjęciu kwoty 2.300 zł rozliczonej długoterminowo – jak wskazują na to zasady doświadczenia życiowego - min. 3 lat : 2)

Jak wyjaśnił to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (I CZ 135/64, niepublikowanym, zawartym w bazie orzeczeń (...) pod numerem (...)) dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza podstawę do podwyższenia alimentów.

Matka małoletniego wskazując szacowany koszt utrzymania obu córek na kwotę (...) miesięcznie (k. 4 akt) domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego do kwoty po (...) zł na każdą z małoletnich. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach i również L. G. powinna partycypować w kosztach ich utrzymania. L. G. pracuje obecnie jedynie na ½ etatu i osiąga wynagrodzenie w kwocie (...) zł netto miesięcznie. Jak sama wskazała gdy była zatrudniona na cały etat jej wynagrodzenie wynosiło ok. (...) netto miesięcznie. Sąd przyjął więc, że w jej możliwościach zarobkowych leży osiąganie wynagrodzenia przynajmniej w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, tj. ok. 2.100 zł brutto (1530 zł netto) miesięcznie. Trudno zrozumieć stanowisko matki małoletnich powódek, że pomimo posiadania wykształcenia i doświadczenia zawodowego nie poszukuje energiczniej pracy mogącej być wykonywaną na cały etat w czasie, gdy małoletnie córki mają zapewnioną opiekę szkole czy przedszkolu i nie zwiększa przez to swoich możliwości zarobkowych.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji biorąc pod uwagę wykazaną przez stronę powodową zmianę stosunków w zakresie wzrostu usprawiedliwionych potrzeb każdej z małoletnich, oraz zmianę stosunków w zakresie możliwości majątkowych i zarobkowych stron zobowiązanych do ich utrzymania. W pozostałej części powództwo oddalono jako niezasadne, orzekając na mocy art. 138 kro i art. 137§2 kro jak w punkcie II sentencji.

Na podstawie art. 100 k.p.c. Sąd zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 623 ze zm.).

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: