Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 811/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-07-01

Sygn. akt III RC 811/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Niemczyk

Protokolant sekr. sądowy Kamil Roliński

Po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. (...)

przy udziale -

sprawy z powództwa: małoletnich J. i A. rodzeństwa C., działających przez matkę I. M. (1)

przeciwko: P. C. (1)

o: podwyższenie alimentów

1.  podwyższa od pozwanego P. C. (1) alimenty na rzecz mał. powoda J. C. (1) z kwoty po 450 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia 30.12.2014 r. w sprawie (...) do kwoty po 550 zł (pięćset pięćdziesiąt) miesięcznie, płatnej z góry do rąk matki mał. powoda I. M. (1), poczynając od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 15-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności każdej z rat,

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

3.  zasądza od pozwanego P. C. (1) na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego (...) – kwotę 60 zł (sześćdziesiąt) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

4.  zasądza od pozwanego P. C. (1) na rzecz małoletnich powodów J. i A. rodzeństwa C. kwotę 178,40 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

5.  wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 811/15

UZASADNIENIE

Dnia 2 września 2015 r. I. M. (1) (poprzednio C.) działając w imieniu małoletnich dzieci J. C. (1) i A. C. (1), wniosła przeciwko P. C. (1) pozew o podwyższenie płaconych przez niego alimentów do kwoty po (...)zł miesięcznie, poczynając od 1 września 2015 r. do dnia 15 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności każdej z rat. Wniosła też o zasądzenie na rzecz małoletnich powodów kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że w stosunku do pozwanego i matki powodów dnia 30 grudnia 2014 r. orzeczono rozwód. Zasądzono wówczas od pozwanego na rzecz małoletnich powodów alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie na każdego z nich, tj. łącznie 900 zł miesięcznie. Od wydania wyroku upłynęło już ponad pół roku. Przez ten czas wzrosły koszty wyżywienia, usług, ubrania, środków czystości przez co znacząco zwiększyły się uzasadnione potrzeby małoletnich powodów i obecnie otrzymywane środki są niewystarczające. Powodowie nie są w stanie pokryć samodzielnie rosnących kosztów koniecznego utrzymania. Dotychczasowa kwota alimentów nie jest w stanie pokryć wszystkich potrzeb małoletnich. Małoletni J. obecnie dojeżdża do szkoły i jest dzieckiem ogólnie zdrowym. Natomiast małoletnia A. jest chora na (...) (w stanie spoczynku). Pozwany praktycznie nie sprawuje osobistej pieczy nad dziećmi, nie spotyka się z nimi, a to zdaniem matki dzieci – jego ograniczona władza rodzicielska sprowadza się do jej ekwiwalentności w środkach finansowych, które należy w tej sprawie podwyższyć.

Matka wskazała, że na potrzeby małoletnich składają się odpowiednie udziały w następujących kosztach:

opłata za energię elektryczną - ok. 180 zł miesięcznie, gaz – ok. 60 zł na 2 miesiące, woda – ok. 40 zł miesięcznie, opał - ok. 4000 zł rocznie, internet i telefon – ok. 110 zł miesięcznie, środki czystości - ok. 300 zł miesięcznie (100 zł na osobę), wywóz śmieci – 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości – ok. 300 zł rocznie, benzyna (dojazd do szkoły) – 350 zł miesięcznie.

Koszty utrzymania małoletniego J. to:

oplata za język angielski – 100 zł miesięcznie, basen – ok. 10 zł miesięcznie, kino/teatr – ok. 30 zł-40 zł miesięcznie, koncerty – ok. 20 zł miesięcznie, (...) w szkole – ok. 30 zł rocznie, Komitet Rodzicielski – ok. 30 zł rocznie, podręczniki – ok. 600 zł, przybory szkolne - ok. 200 zł, telefon – ok. 50 zł miesięcznie, ubranie i buty – ok. 120-150 zł miesięcznie, książki, płyty – ok. 10 zł miesięcznie, prasa – ok. 20 zł miesięcznie, wycieczki szkolne – ok. 100 zł rocznie, kolonie – ok. 1300 zł, szkła kontaktowe ok. 300 zł rocznie, obiady w szkole – ok. 120 zł miesięcznie.

Koszty utrzymania małoletniej A. to:

opłata za okulary – ok. 300 zł rocznie, obuwie i ubrania – ok. 150 zł miesięcznie, podręczniki – ok. 300 zł, przybory szkolne – ok. 30 zł miesięcznie, (...) w szkole - ok. 30 zł rocznie, Komitet Rodzicielski – ok. 30 zł rocznie, język angielski – ok. 30 zł miesięcznie, wycieczki – ok. 100 zł rocznie, prasa – ok. 20 zł miesięcznie, książki – ok. 20 zł miesięcznie, obiady w szkole – 120 zł miesięcznie.

Matka zaznaczyła, że powyższe wyliczenie zawiera podstawowe wydatki zwyczajowo przeznaczane na dzieci. Wyliczenie nie zawiera kosztów wyżywienia i wydatków nieprzewidywanych np. wizyty dentystyczne, leczenie, okazjonalne prezenty.

Matka małoletnich wskazała, że pozwany posiada możliwości zarobkowe. Jego sytuacja finansowa jest znacznie lepsza niż po stronie powodowej. Pozwany bardzo dobrze zarabia, ma dochody z co najmniej dwóch źródeł. Do tego w jego utrzymaniu powinna mu pomagać mieszkająca z nim i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe konkubina. Matka małoletnich związku z niżem demograficznym będzie w nowym roku szkolny zarabiać znacznie mniej, ponieważ zostanie zmniejszona liczba nadgodzin i pensum godzinowe. W ten sposób nie będzie mogła zabezpieczyć- od strony finansowej- potrzeb małoletnich dzieci w dotychczasowym kształcie.

W odpowiedzi na pozew (k. 28) pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od strony powodowej kosztów procesu w całości w tym na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu podano, iż żądanie matki małoletnich powodów nie zasługuje na uwzględnienie w żadnej mierze, albowiem zostało ono zgłoszone zaledwie 7 miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Zdaniem pełnomocnika pozwanego od czasu ustalenia wysokości alimentów na rzecz małoletnich powodów nie nastąpiła tego rodzaju zmiana, która uzasadniałaby modyfikację tego obowiązku po stronie pozwanego. Podkreślono, że pozew o podwyższenie alimentów został przez stronę powodową sformułowany niemalże natychmiast po tym, gdy matka małoletnich dowiedziała się o roszczeniu pozwanego w przedmiocie uregulowania kontaktów z dziećmi. Zaznaczono też, iż aktualnie przed Sądem Rejonowym (...) toczy się sprawa o podział majątku wspólnego stron z wniosku matki małoletnich powodów, która domaga się przeniesienia na jej rzecz prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej kilkaset tysięcy złotych.

W przekonaniu pozwanego wytoczenie niniejszego powództwa nie jest dążenie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dzieci a jest jedynie efektem niezadowolenia i frustracji matki małoletnich wywołanym toczącą się sprawą o uregulowanie kontaktów ojca z małoletnimi.

Niezgodne ze stanem rzeczywistym są twierdzenia matki małoletnich powodów, że pozwany nie wypełnia swoich obowiązków wobec dzieci, albowiem systematycznie realizuje on swój obowiązek alimentacyjny i to dobrowolnie. Również sytuacja pozwanego nie uległa zmianie od czasu wydania orzeczenia rozwodowego. Wskazane przez powódkę dwa źródła utrzymania pozwanego nie stanowią żadnej nowej okoliczności i były przedmiotem gruntownego badania przez Sąd Okręgowy w toku postępowania o rozwód.

Pozwany zakwestionował twierdzenia matki małoletnich powódek w zakresie zwiększenia się realnych, usprawiedliwionych potrzeb i faktycznie ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem małoletnich powodów. Zdaniem pozwanego matka małoletnich tendencyjnie zawyża wysokość wydatków dążąc do osiągnięcia określonego celu procesowego, co nie znajduje uzasadnienia w aktualnym stanie faktycznym i prawnym. W ocenie pozwanego małoletnie dzieci żyją na dobry poziomie materialnym i wszystkie ich potrzeby są prawidłowo zaspokajane. Aktualna wysokość alimentów jest odpowiednia i zaspokajania potrzeby dzieci w pełni, jest też na granicy możliwości zarobkowych pozwanego.

Na rozprawie w dniu 17 lutego 2016 r. pozwany wyraził gotowość ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich dzieci po 550 zł miesięcznie na każdego z nich począwszy od 1 września 2015 r. (k. 81v). Na rozprawie w dniu 17 czerwca 2016 r. pozwany podtrzymwał swoje stanowisko w zakresie możliwość regulowania alimentów na rzecz małoletnich w kwocie (...)zł łącznie w stosunku miesięcznym (k. 275). Ostatecznie jednak nie doszło do zawarcia ugody sądowej, a pozwany wniósł o oddalenie żądania pozwu.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni J. C. (1), ur. (...) i A. C. (1), ur. (...) są dziećmi ze związku małżeńskiego I. C. (obecnie M.) i P. C. (1).

Dowód:

- okoliczność bezsporna,

a ponadto dowód:

-odpisy zupełne aktów urodzenia – k. 11-12 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego (...)

Wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia 30 grudnia 2014 r. rozwiązano małżeństwo I. i P. C. (1). Wyrok rozwodowy uprawocnił się 10 lutego 2015 r. Władzę rodzicielska nad dziećmi stron powierzono matce małoletnich i ograniczono tę władzę P. C. (1) do współdecydowania we wszystkich istotnych sprawach dotyczących osoby małoletnich dzieci stron. Zasądzono też od P. C. (1) na rzecz mał. A. i J. rodzeństwa C. alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. w łącznej kwocie po(...) zł miesięcznie, płatne do rąk matki małoletnich I. M. (1).

Dowód:

- okoliczność bezsporna,

a ponadto dowód:

- wyrok – k. 319 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego (...)

W momencie orzekania rozwodu P. C. (1) zatrudniony był w spółce (...). Jego wynagrodzenie za pracę w powyższej spółce w październiku 2014 r. i miesiącach poprzednich wynosiło 2.950,00 zł brutto, co netto stanowiło kwotę(...)zł. Z tej kwoty powód spłacał pożyczki zaciągnięte w zakładzie pracy, tj. na fundusz mieszkaniowy w kwocie (...)zł i (...)zł oraz do kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie po 200 zł miesięcznie a także składkę do tej kasy w kwocie 20 zł miesięcznie. W październiku 2014 r. wypłacono mu wynagrodzenie w kwocie (...) zł.

P. C. (1) prowadził też działalność gospodarczą związaną m.in. z serwisowaniem kas fiskalnych dla firmy (...) i z tego tytułu uzyskiwał do października 2014 r. średni dochód w wysokości (...)zł miesięcznie.

P. C. (1) ponosił również wydatki związane z najmem mieszkania, tj. 450 zł miesięcznie oraz opłacał koszty związane z eksploatacją najmowanego lokalu (gaz, energia, telewizja, internet i telefon) w wysokości około 340 zł miesięcznie.

Dowód:

- uzasadnienie wyroku z 30.12.2014 r. SO (...) w sprawie (...) k. 326-337 akt (...),

- zaświadczenie o dochodach P. C. za lata 2013-2014- k. 13-15, 46, 201, 255, 304 akt (...)

- komputerowa księga przychodów i rozchodów za 2014 r. przedsiębiorstwa handlowo-usługowego (...)- k. 256 akt (...)

W czasie trwania procesu rozwodowego matka małoletnich I. M. (1) pracowała jako nauczycielka w Zespole Szkół (...). Jej miesięcznie wynagrodzenie w 2014 r. wraz nadgodzinami wynosiło średnio(...)zł netto. I. M. (1) otrzymała również w 2014 r. kwotę (...) zł brutto tytułem wynagrodzenia za sprawdzania egzaminów przy (...) w G..

I. M. (1) zaczęła spłacać pożyczkę zaciągniętą w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, gdzie miesięczna rata wynosiła 1000 zł. Pożyczka została zaciągnięta na kwotę (...) zł.

I. C. regulowała również zobowiązania pieniężne wynikającej z kredytu zaciągniętego wspólnie z P. C. (1) w czasie trwania małżeństwa, którego miesięczna rata wynosiła łącznie(...) zł. Wynajmowała mieszkanie przy ul. (...) w T. za kwotę 850 zł przy czym z kwoty tej musiała uiścić podatek do w kwocie 80 zł miesięcznie.

Dowód:

- uzasadnienie wyroku z 30.12.2014 r. SO (...) w sprawie (...) k. 326-337 akt (...)

- zaświadczenie o dochodach I. M. za 2014 r.- k. 78-86, 210 akt akt (...)

W momencie orzekania rozwodu małoletnia A. miała (...) lat a małoletni J. (...) lat.

Miesięczny koszt utrzymania obojga dzieci wynosił- według I. C.- (...)zł miesięcznie. Na kwotę tę składały się: obiady za 260 zł miesięcznie, które dzieci spożywały w szkole, 220 zł miesięcznie za dodatkowe lekcje języka angielskiego obydwojga dzieci, odzież i obuwie dla dwojga dzieci za kwotę 350 zł miesięcznie, środki czystości za ok. 150 zł miesięcznie, wyjścia na basen za kwotę 80 zł w skali miesiąca dla dwojga dzieci, zakup leków dla małoletniej A. za ok. 100 zł miesięcznie. Małoletni A. i J. byli uczniami Szkoły Podstawowej nr (...) w T., która znajdowała się obok Zespołu Szkół (...) w którym pracowała I. M. (1). Matka zawoziła dzieci do szkoły samochodem a po zakończonych lekcjach małoletni czekali, aż matka skończy pracę i razem z nią wracali do domu. Miesięczny koszt z tytułu dojazdów wynosił 400 zł. Rodzeństwo C. uczestniczyło w zajęciach na (...) prowadzonym przez (...) w T., gdzie koszt jednego semestru wynosił łącznie 670 zł.

Dowód:

- uzasadnienie wyroku z 30.12.2014 r. SO (...) w sprawie (...) k. 326-337 akt (...),

- opłata za (...)k. 219 akt (...),

- karty informacyjne i faktury- k. 178-186, 220, 187, 221 akt (...),

- zeznania I. C. w sprawie (...) k. 316v-318 .

Małoletnia A. ma obecnie (...) lat i uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr (...). W trakcie roku szkolnego małoletnia spożywa w szkole obiady, których koszt wynosi ok. 120 zł miesięcznie. Małoletnia choruje na (...), która obecnie jest w stanie spoczynku. Leki, które brała spowodowały u niej pogorszenie się wzroku i obecnie musi nosić okulary, które kosztowały 300 zł. A. C. (1) korzysta z dodatkowych lekcji języka angielskiego (30 zł miesięcznie). Wydatki na małoletnią związane ze szkołą wynoszą łącznie około 175 zł miesięcznie, tj. składki na (...), komitet rodzicielski, podręczniki, przybory szkolne, wycieczki oraz obiady (obliczenie Sądu). Matka małoletniej kupuje jej również książki i prasę, co miesięcznie pochłania około 40 zł.

Małoletni J. ma obecnie (...) lat. Ukończył szkołę podstawową i od września 2016 r. będzie uczniem gimnazjum. Do momentu ukończenia szkoły podstawowej spożywał w szkole obiady, których koszt wynosił ok. 120 zł miesięcznie. Inne wydatki związane ze szkołą (składki na (...), komitet rodzicielski, podręczniki, przybory szkolne, wycieczki ) wynoszą około 85 zł w stosunku miesięcznym (obliczenie Sądu). J. C. (1) korzysta również z telefonu komórkowego (50 zł miesięcznie). Małoletni chodzi na basen, którego koszt to ok. 10 zł miesięcznie. J. C. (1) korzysta z rozrywek w postaci wyjścia do kina (30 zł miesięcznie), koncert (20 zł miesięcznie) oraz czyta książki oraz prasę (30 zł miesięcznie). Małoletni J. uczęszcza na dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego, bo chce się uczyć i nie ma problemów z tymi przedmiotami. Koszty korepetycji wynoszą 100 zł miesięcznie. Jest bardzo dobrym uczniem, jego średnia na koniec roku wynosiła 5,2. Małoletni J. ma wadę wzroku i w dniu 26 sierpnia 2015 r. I. M. (1) zakupiła mu okulary o wartości 100 zł. Małoletni cierpi też na trądzik, w związku z którym musi korzystać ze specjalistycznych leków przepisanych mu przez dermatologa (koszt około 100 zł miesięcznie).

Oboje małoletni uczęszczają na zajęcia na (...) na (...), za który opłata na semestr za dwoje dzieci wynosi 670 zł.

Na odzież dla J. i A. C. (2) matka małoletnich wydaje około 300 zł miesięcznie.

Dzieci przez trzy dni w tygodniu dojeżdżają do szkoły autobusem a przez dwa dni dojeżdżają razem z matką samochodem. Koszt jednego biletu na przejazd w jedną stronę to 5 zł. Średnio miesięcznie na dojazdy autobusami matka małoletnich wydaje 240 zł.

Małoletni w wakacje jeżdżą na kolonie, których koszt w obecnym roku wyniósł 2.700 zł dla dwójki dzieci.

Dowód:

- faktury za obiady – k. 98-102

- bilety (...) k. 103

- faktura za zakup okularów dla mał. J. – k. 92

- zaświadczenie z poradni okulistycznej – k. 93

- recepty od dermatologa – k. 94

- faktury za leki dermatologiczne – k. 144-146

- potwierdzenia uiszczenia opłaty za (...) (...)k. 95-97

- zeznania matki małoletnich – k. 276-279

I. M. (1) ma (...)lata. Pracuje jako (...) w Zespole Szkół (...). W 2014 r. osiągnęła dochód po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości (...) zł, tj. (...) zł miesięcznie (obliczenie Sądu). W 2015 r. I. M. (1) osiągnęłą dochód po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości (...) zł, tj. (...) zł miesięcznie (obliczenienie Sądu). W ramach miesięcznego wynagrodzenia za pracę I. M. (1) otrzymywała dodatek za godziny nadliczbowe w okresie od stycznia do września 2015 r., który wynosił łącznie (...) zł brutto, tj. (...) zł miesięcznie (obliczenie Sądu).

Z wynagrodzenia matki małoletnich co miesiąc potrącane jest 250 zł tytułem spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 1.000 zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie (...) zł na zakup samochodu w grudniu 2015 r.

Matka małoletnich do marca 2016 r. spłacała samodzielnie całość zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych wspólnie przez strony w czasie trwania małżeństwa, których miesięczna wysokość wynosiła ok. (...) zł. Od marca 2016 r. pozwany P. C. (1) partycypuje w spłacie wspólnie zaciągniętego kredytu i przelewa z tego tytułu 600 zł miesięcznie.

Matka małoletnich mieszka wraz z dziećmi w domu jednorodzinnym w G., który jest współwłasnością I. M. (1) i P. C. (1). Na koszty utrzymania domu składają się następujące opłaty: prąd ok. 180 zł miesięcznie, gaz ok. 30 zł miesięcznie, woda ok. 40 zł miesięcznie, wywóz śmieci ok 20 zł miesięcznie, internet i telefon za ok 110 zł miesięcznie, środki czystości ok 300 zł miesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości 300 zł rocznie, koszt zakupu ekogroszku ok. 1,600 zł w skali roku, potrzebne jest też drewno (400 zł miesięcznie). Koszt łączny utrzymania domu to około 900 zł miesięcznie.

I. M. (1) jest właścicielką samochodu, którym dojeżdża do pracy i do czerwca 2015 r. zawoziła również dzieci do szkoły, aczkolwiek nie w każdy dzień tygodnia. Miesięczny koszt benzyny wynosi 350 zł miesięcznie. Jest również właścicielką mieszkania położonego w T. przy ul. (...), które wynajmuje. Z tytułu najmu otrzymuje miesięcznie kwotę 850 zł, z której płaci podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości ok. 80 zł.

W dniu 2 lipca 2015 r. I. M. (1) zakupiła zmywarkę za kwotę 999 zł i z tego tytułu zaciągnęła kredyt, który zobowiązała się spłacać w 10 miesięcznych ratach po 99,90 zł każda do 5 maja 2016 r. W dniu 17 lutego 2016 r. I. M. (1) zakupiła również lodówkę za kwotę 1,223,61 zł i z tego tytułu zaciągnęła kredyt, który zobowiązała się spłacać w 10 miesięcznych ratach po 122,37 zł zł każda do 19 grudnia 2016 r . I. M. (1) zakupiła lodówkę oraz zmywarkę, ponieważ wcześniejsze urządzenia popsuły się.

Matka małoletnich otrzymuje z zakładu pracy dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych dzieci, w 2014 r. była to kwota 1.400 zł

I. M. (1) otrzymała od kwietnia 2016 r. na mał. A. świadczenie z rządowego programu wspierania rodziny 500+.

Dowód:

- zaświadczenie ze szkoły – k. 51-52

- wyciągi z konta – k. 74-77, 90-91, 131-138, 239-271

- zestawienie kosztów dojazdu do szkoły – k. 84

- pismo z 25.04.2016 r. dotyczące zarobków I. M. – k. 123-125

- umowa najmu (...)

- potwierdzenie przelewu za kolonie – k. 142-143

- PIT matki małoletnich za 2014- k. 53-55

- PIT matki małoletnich za 2015 – k. 227-230

- zeznanie matki małoletnich – k. 276-279

- umowa kredytu z 02.07.2015 r- k. 88

- umowa kredytu z 17.02.2016 r- k. 89

P. C. (1) ma (...) lat. Pracuje jako menedżer ds. kierowców w (...) sp. z o.o. oraz prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której naprawia (...) na rzecz Spółki (...). W 2015 r. miesięczne wynagrodzenie za pracę w powyższej spółce było zróżnicowane. P. C. (3) otrzymał największe wynagrodzenie w październiku 2015 r. ((...)zł netto), a najniższe sierpniu, wrześniu i grudniu 2015 r. (po (...) zł netto). W 2015 r. P. C. (1) osiągnął łącznych dochód netto w ramach pracy na rzecz spółki (...) w kwocie (...)zł, tj. średnio(...) zł miesięcznie (obliczenie Sądu). Z wynagrodzenia za pracę potrącane były miesięcznie następujące kwoty: 50 zł tytułem składki na (...), 20 zł tytułem składki na KZP, 200 zł tyułem raty pożyczki KZP od stycznia do maja oraz od listopada do grudnia 2015 r., 100 zł tytułem raty pożyczki KZP od sierpnia do października 2015 r., 100 zł tytułem innych potrąceń w miesiącach czerwiec, lipiec, wrzesień i październik 2015 r.

Dowód:

- zaświadczenie o zarobkach w spółce (...) w 2015 r. - k. 34, 118

Od stycznia do marca oraz w maju 2016 r. P. C. (1) otrzymał wynagrodzenie (po potrąceniu składek na (...) oraz rat pożyczki, tj. 175 zł) w następujących kwotach netto: (...) zł, (...)zł,(...) zł i (...) zł. Wynagrodzenie w lutym 2016 r. było wyższe, albowiem P. C. (1) otrzymał jednorazowy dodatek socjalny w łącznej wysokości (...) zł.

Dowód:

- zaświadczenie o zarobkach w spółce (...) w 2016 r. - k. 118, 156-161, 273

W 2015 r. P. C. (1) w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej osiągnął łączny dochód w wysokości (...) (...)zł. Od tej sumy zobowiązany był odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości ok. 280 zł miesięcznie, tj. około 3,360 zł rocznie (obliczenie Sądu), co dawało mu miesięczne wynagrodzenie w kwocie około (...) zł netto. Dochód P. C. (4) z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej był nieregularny, albowiem do października 2015 r. osiągnął go tylko w wysokości (...)zł, gdzie od tej sumy musiał odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości (...) zł.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej P. C. (1) osiągnął w okresie od stycznia do maja 2016 r. dochód w wysokości (...) zł. P. C. (1) był również zobowiązany w powyższym okresie do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie około 280 zł miesięcznie.

(...) księgowa działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego wynosi 100 zł miesięcznie.

Dowód:

- wydruk z księgi przychodów – k. 35, 168-169, 274

- księga przychodów i rozchodów za okres od stycznia do marca 2016 r. –k .168

- zeznania pozwanego – k. 279-284

W deklaracji PIT-36 za 2015 r. P. C. (1) wskazał dochód- po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę (...) zł, tj. około(...) zł miesięcznie brutto (obliczenie Sądu). Wskazana przez P. C. (1) suma obejmowała wynagrodzenie otrzymywane za pracę na rzecz spółki (...) oraz dochód z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowód:

- PIT za 2015 – k. 184-185

Pozwany pozostaje w związku małżeńskim z A. P. (1) (od 6 lutego 2016 r.), która obecnie nie pracuje, jest zarejestrowana jako bezrobotna i nie posiada żadnego dochodu. Żona pozwanego choruje na depresję i z tego powodu cały czas korzysta z pomocy psychiatry.

P. C. (1) ma stwierdzoną jaskrę od 2012 r. Koszt jednej specjalistycznej wizyty lekarskiej (badanie gdx) wynosi 110 zł, a zwykłej wizyty okulistycznej 60 zł. Badania te odbywają się co 7-8 miesięcy. P. C. codziennie przyjmuje krople do oczu. Co 2 lata wymienia okulary. W związku z jaskrą nie może wytężać wzroku, m.in. nie może jeździć po nocach.

Pozwany po wyprowadzeniu się ze wspólnego domu w dniu 28 marca 2015 r. zaciągnął u swojego ojca pożyczkę na kwotę (...)zł, którą miał spłacić w terminie 12 miesięcy. Pożyczka została zaciągnięta w związku z potrzebą zakupu wyposażenia wynajętego mieszkania (łóżko, szafa, pralka), do którego pozwany wyprowadził wkrótce po rozstaniu z I. M. (1). P. C. (1) skończył spłacać powyższą pożyczkę w marcu 2016 r. i w związku z tym od tego momentu zaczął partycypować w spłacaniu rat za kredyty zaciągnięte wspólnie z matką małoletnich w czasie trwania małżeństwa. Pozwany co miesiąc płaci 600 zł tytułem spłaty wspólnie zaciągniętych kredytów.

P. C. (1) mieszka wraz z żoną w mieszkaniu stanowiącym własność teściowej, za które ponosi następujące opłaty: czynsz do wspólnoty 370 zł miesięcznie, opłata za garaż 53,50 zł miesięcznie, prąd ok. 45 zł miesięcznie (obliczenie Sądu), gaz ok. 30 zł miesięcznie, telewizja 59 zł miesięcznie, woda wraz z ogrzewaniem ok. 147 zł miesięcznie (obliczenie Sądu). Pozwany spłaca też pożyczkę zaciągniętą 18.07.2014 r. (czas trwania umowy (...) miesięcy) w A. Bank na zakup lodówko-zamrażarki, której miesięczna rata wynosi 86,94 zł oraz pożyczkę zaciągniętą w G. (...) Bank 10.03.2014 r. na zakup notebooka w kwocie 143,04 zł miesięcznie, opłata za telefon 240 zł miesięcznie.

Dowód:

- zaświadczenie o zarobkach - k. 34, 118, 156-161, 273

- wydruk z księgi przychodów – k. 35, 168-169, 274

- faktury związane z leczeniem jaskry – k. 40, 78-79, 166, 167

- opłaty związane z mieszkaniem k. 41-47

- potwierdzenia przelewów – k. 48-50

- decyzja PUP – k. 67

- zaświadczenie z przychodni (...) – k. 153

- zaświadczenie z PZP – k. 154-155

- księga przychodów i rozchodów za okres od stycznia do marca 2016 r. –k .168

- potwierdzenie przelewów z tytułu wspólnych kredytów – k. 162-165 , 172-173

- umowa pożyczki – 170

- PIT za 2015 – k. 184-185

- zeznania pozwanego – k. 279-284

Koszt biletu miesięcznego z ulgą 49% (ulga szkolna) na trasie G., ul. (...), ul. (...) wynosi 28,56 brutto (koszt biletu w jedną stronę).

Dowód:

- pismo (...) Company z 10 maja 2016 r. – k. 152

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w sprawie ustalony został w oparciu o dokumenty i pisma procesowe przedłożone przez stronę powodową oraz pozwanego na okoliczności dotyczące ich sytuacji rodzinnej i finansowej oraz w oparciu o dokumenty z akt o sygn. (...) Sądu Okręgowego (...)

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Strony również nie kwestionowały ich wiarygodności i autentyczności. Nie wszystkie jednak dokumenty były na tyle istotne, aby mogły stanowić podstawę rozstrzygnięć w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W ocenie Sądu wyjaśnienia oraz zeznania złożone przez matkę powodów i pozwanego należało co do zasady uznać za wiarygodne. Ich zeznania były logiczne i spójne, aczkolwiek różniły się one w zakresie „wizji” potrzeb dzieci, co należy uznać za naturalne, w sytuacji, gdy pozwany kwestionował zasadność roszczenia małoletnich powodów, które były reprezentowane przez matkę.

Matka małoletnich w pozwie określiła, że indywidualne koszty utrzymania J. C. (1) wynoszą około 620 zł miesięcznie, a A. C. (1) około 420 zł. Na przedmiotowe kwoty składały się opłaty za m. in. koreptecyje, rozrywkę, ubrania i buty, wydatki szkolne, telefon. Nadto matka małoletnich powodów opłaca dzieciom zajęcia na (...) (ok. 670 za dwójkę dzieci za semestr). Ponosi wydatki związane z dojazdami, w tym zakup biletów, na kwotę około 200 zł w stosunku miesięcznym. Nadto I. M. (1) ponosi koszty związane z wyżywieniem i utrzymaniem domu. Pozwany nie kwestionował co do zasady wysokości wydatków związanych z zaspokojaniem osobistych potrzeb małoletnich. Poddał jednak pod wątpliwość wydatki związane z dojazdami oraz utrzymaniem domu.

I. M. (1) przedstawiała wyliczenia związane z utrzymaniem domu. W przeliczeniu na jedną osobę wynosiły one około 350 zł miesięcznie. Matka małoletnich wskazywała m. in., że koszty związane z ogrzewaniem domu wynoszą 4.000 zł rocznie, tj. drewno (800 zł) i groszek na opał (3.200 zł). Pozwany zakwestionował wysokość tych wydatków. Podkreślał bowiem, że gdy mieszkał jeszcze z matką powodów koszty zakupu groszku wynosiły około 1,500 zł, a drewna około 400 zł rocznie. W świetle takiej postawy pozwanego to na stronie powodowej ciążył ciężar udowodnienia faktu ponoszenia kosztów utrzymania domu w kwocie zaprezentowanej w pozwie. Przedstawione przez matkę małoletnich dowody, w tym dokumentu, nie wskazują, że I. M. (1) rzeczywiście ponosi koszty zakupu opału w kwocie około 4,000 zł rocznie.

Pozwany przyznał nadto, że potrzeby dzieci od lutego 2015 r. mogły się w pewnym stopniu zmienić. Pozwany wskazywał, iż syn urósł oraz wymaga leczenia u dermatologa w związku z trądzikiem. I. M. (1) nie konsultowała z pozwanym kwestii posłania syna na korepetycję z angielskiego i matematyki. W ocenie pozwanego syn dobrze radzi sobie z matematyką, ale jednocześnie nie zakwestionował w sposób wyraźny potrzeby finansowania synowi dodatkowych zajęć.

W ocenie Sądu twierdzenia matki małoletnich powodów i pozwanego co do ich własnej sytuacji materialnej, co do zasady, należało uznać za wiarygodne, gdyż zgadzały się one z dowodami w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy. Oczywistym był natomiast fakt, że starali się oni w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Działająca na rzecz małoletnich powodów A. i J. rodzeństwa C. ich matka I. M. (1) wniosła pozew przeciwko ich ojcu P. C. (1) o podwyższenie wysokości świadczenia alimentacyjnego z łącznej kwoty po 900 zł do kwoty łącznej po 1,400 zł miesięcznie. Jako podstawę swojego roszczenia powołała okoliczność, iż od orzeczenia alimentów minęło już pół roku i w tym czasie obniżyły się możliwości zarobkowe matki małoletnich a jednocześni wzrosły koszty wyżywienia, usług, obrania, środków czystości przez co znacząco zwiększyły się potrzeby małoletnich powodów oraz że pozwany zarabia z co najmniej dwóch źródeł utrzymania i jego sytuacja finansowa jest znacznie lepsza niż strony powodowej.

Przechodząc do meritum sprawy, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Rodzice, w zależności od swych możliwości, są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanych będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanych modelu konsumpcji.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów (por. wyrok SN- Izba Cywilna z 21 maja 1975r., III CRN 72/75).

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 138 kro, w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przy orzekaniu w tym przedmiocie Sąd bierze więc pod uwagę czy do takiej zmiany rzeczywiście doszło.

Przez zmianę stosunków, o której mowa w art. 138 kro rozumie się istotne i trwałe zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych do alimentacji, istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (por. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006).

Od ostatniej konkretyzacji stosunku alimentacyjnego między stronami do momentu wniesienia pozwu upłynęło tylko pół roku. W ocenie Sądu od tego czasu sytuacja majątkowa pozwanego i matki powodów nie uległa takiej zmianie, aby można było mówić o istotnym i trwałym zwiększeniu lub zmniejszeniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych do alimentacji.

Rozważając w pierwszej kolejności sytuację materialną pozwanego należało przyjąć, że jego dochody utrzymują się na stałym poziomie od czasu wyrokowania w sprawie o rozwód. Przy ustalaniu źródeł wynagrodzenia Sąd Okręgowy w sprawie (...) brał pod uwagę zarówno pracę wykonywaną w spółce (...), jak i dochody osiąganego przez pozwanego z działalności gospodarczej.

Jak ustalił Sąd Okręgowy w toku procesu rozwodowego w październiku 2014 r. i miesiącach poprzednich wynosiło (...)zł brutto, co netto stanowiło kwotę (...)zł. Z tej kwoty powód spłacał pożyczki zaciągnięte w zakładzie pracy, tj. na fundusz mieszkaniowy w kwocie (...) zł i (...) zł oraz do kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie po 200 zł miesięcznie a także składkę do tej kasy w kwocie 20 zł miesięcznie. W październiku 2014 r. wypłacono mu wynagrodzenie w kwocie (...) zł.

P. C. (1) prowadził też działalność gospodarczą związaną m.in. z serwisowaniem kas fiskalnych dla firmy (...) i z tego tytułu uzyskiwał do października 2014 r. średni dochód w wysokości (...) zł miesięcznie.

W toku niniejszej sprawy ustalono, że w 2015 r. P. C. (1) osiągał średni dochód z wynagrodzenia za pracę w kwocie (...) zł miesięcznie. Z kolei z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2015 r. osiągnął średni dochód w wysokości około (...)zł netto.

Większe dochody z działalności gospodarczej odnotowane na koniec 2015 r. były spowodowane potrzebą jednorazowej wymiany pamięci kas fiskalnych w spółce (...) (pozwany wykonuje zlecenia tylko na rzecze tego podmiotu). Trudno zatem mówić, że dochody pozwanego z tego tytułu wzrosły w sposób trwały. Świadczy o tym również fakt, że do maja 2016 r. P. C. (1) osiągnął dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości(...)zł bedąc jednocześnie obowiązanym opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie około 280 zł miesięcznie.

Do maja 2016 r. dochody P. C. (1) z tytułu wynagrodzenia za pracę oscylowały w granicach (...)zł do (...)zł. Z czym zwiększone wynagrodzenie za luty 2016 r. było spowodowane wypłatą jednorazowego dodatku socjalnego w kwocie (...) zł. W ocenie Sądu zatem zarobki P. C. (1) ustalone w sprawie o rozwód oraz w niniejszej sprawie są porównywalne. Wprawdzie odnotowano wahania wysokości zarobków P. C. (1), ale nie dają one podstaw do uznania, iż sytuacja materialnego pozwanego kształtuje się lepiej niż w czasie procesu rozwodowego. Nadto trudno uznać, że ewentualny wzrost wynagrodzenia odnotowany w poszczególnych miesiącach ma charakter trwały.

Matka małoletnich powodów podnosiła, że w związku z ponownym zawarciem przez pozwanego małżeństwa część jego dotychczasowych wydatków związanych z utrzymaniem siebie i lokalu, w którym zamieszkuje, winny być finansowe także z dochodów małżonki. W niniejszej sprawie ustalono jednak, że żona pozwanego nie pracuje. Związane jest to z jej chorobą. A. P. (2) leczy się bowiem na depresję. To na pozwanym spoczywa zatem ciężar utrzymania siebie i żony. Pozwany opłaca koszta eksploatacji mieszkania (ok. 700 zł miesięcznie). Spłaca również biężące kredyty konsumpcje, a od marca 2016 r. spłaca również część kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie I. M. (1), tj. 600 zł miesięcznie. P. C. (1) ponosi również wydatki na telefon (ok. 240 zł miesięcznie) oraz bieżącą obsługę księgową (100 zł miesięcznie). Tytułem alimentów pozwany wypłacał również do rąk matki małoletnich powodów kwotę (...) zł miesięcznie.

Na dalsze wydatki, w tym związane z wyżywieniem i leczeniem, zostaje pozwanemu już niewielka kwota. Pozwany przyznał, że dotychczas nie regulował rat kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z I. M. (1), a ciężar jego spłaty jeszcze w czasie postępowania rozwodowego ponosiła matka małoletnich. Pozwany tłumaczył to potrzebą regulowania innych długów, tj. pożyczki zaciągniętej od ojca na zakup wyposażenia mieszkania, do którego wyprowadził się jeszcze przed rozwodem ((...) zł). Od marca 2016 r. pozwany reguluje połowę raty przedmiotowego kredytu, tj. około (...)zł miesięcznie. Matka powodów podnosiła, że sytuacja finansowa pozwanego jest znacznie lepsza, bardzo dobrze zarabia i czerpie dochody z co najmniej dwóch źródeł.

W kontekście okoliczności wyżej zaprezentowanych twierdzenia matki powodów dotyczące aktualnej sytuacji materialnej pozwanego okazały się niezasadne.

W toku niniejszej sprawy badano również sytuację materialną matki małoletnich powodów. I. M. (1) podnosiła, iż jej sytuacja majątkowa- względem stanu ustalonego podczas sprawy rozwodowej- uległa pogorszeniu. W ocenie Sądu okoliczność związana ze zmniejszeniem zarobków matki małoletnich powodów występuje, ale nie od września 2015 r. Ustalając zarobki I. M. (1) Sąd dysponował przede wszystkim jej deklaracjami podatkowymi PIT za lata 2014 i 2015 r.

W 2014 r. I. M. (1) osiągnęła dochód po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości (...) zł. Z kolei w 2015 r. matka powodów osiągnęłą dochód po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości (...) zł. Proste zestawienie obu kwot wskazuje jednoznacznie, że w 2015 r. zarobki I. M. (1) nie zmalały, a wręcz przeciwnie. De facto sytuacja matki małoletnich w 2015 roku była lepsza niż w chwili orzekania rozwodu, aczkolwiek do września 2015 r. otrzymywała jeszcze dodatek za godziny nadliczbowe w kwocie (...) brutto miesięcznie (obliczenie Sądu). Od roku szkolnego 2015/2016 r. matka małoletnich powodów nie otrzymuje już powyższego dodatku. Stąd niewątplwie dochody I. M. (1) zmaleją w 2016 r. właśnie o tę kwotę. Matka powodów wskazywała bowiem, że nie będzie już otrzymywać dochodów z tytułu nadgodzin, co zostało potwierdzone w zebranej dokumentacji (k. 123). Pozwany nie kwestionował tej okoliczności.

W tym stanie rzeczy należało uznać, że matka powodów rzeczywiście nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, co oczywiście przedkłada się na jej możliwości dostarczania środków utrzymania i wychowania wobec małoletnich powodów.

W ocenie Sądu jednak powyższa okoliczność nie ma znaczącego wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego I. M. (1). Należy zwrócić bowiem uwagę, że część swoich dochodów matka małoletnich przeznaczała na spłatę rat kredytu hipotecznego (około(...) miesięcznie). Od marca 2016 r. w kosztach tego kredytu zaczął partycypować pozwany, co oznacza, iż I. M. (1) została zwolniona z regulowania całości rat kredytu. Zaoszczędzoną w ten sposób kwotę może ona zatem przeznaczyć na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dzieci. Fakt dotychczasowego ponoszenia całości ciężaru spłaty kredytu przez I. M. (1) nie ma więc znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Okoliczność ta i jej wpływ na wzajemne rozliczenia byłych małżonków C. będzie badana w toku postępowania o podział majątku wspólnego.

Trzeba zwrócić uwagę także, że I. M. (1) nadal wynajmuje mieszkanie przy ul. (...) i z tego tytułu otrzymuje (...) zł miesięcznie, co stanowi jej dodatkowy dochód.

Należy jeszcze zaznaczyć, że I. M. (1) uzasadniała podwyższenie alimentów m. in. potrzebą zakupu lodówki i zmywarki, albowiem urządzenia te popsuły się. Jakkolwiek lodówka jest sprzętem niezbędnym w każdym domu to nie można tego powiedzieć o zmywarce. I. M. (1) podkreślała, że chodziło jej przede wszystkim o utrzymanie dotychczasowego standardu życia małoletnich. W ocenie Sądu I. M. (1) chce utrzymywać w ten sposób jedynie własny standard życia, którego doświadczała będąc jeszcze w związku małżeńskim z pozwanym. Z tego też powodu zaciąga pożyczki. Okoliczność ta nie może mieć jednak wpływy na zakres obowiązku alimentacyjnego P. C. (1). Nie jest on bowiem zobowiązany do alimentacji na rzecz matki małoletnich. Z kolei małoletni poprzez osobiste starania ich matki oraz alimentów otrzymywanych od ojca mają zapewnienie odpowiednie warunki życiowe.

W następnej kolejności Sąd dokonał oceny sytuacji małoletnich, tj. jakie są koszty ich utrzymania i wychowania, czy koszta te zmieniły się od czasu postępowania rozwodowego oraz czy w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich nastąpiły zmiany.

Małoletni nadal wymagają specjalistycznego leczenia, w tym okulistycznego, dermatologicznego, neurologicznego jednak część z tych problemów zdrowotnych istniała już w trakcie trwania małżeństwa stron. A. już wcześniej leczyła się bowiem u neurologa z powodu epilepsji, oboje małoletni natomiast chodzili do okulisty z powodu wady wzroku.

W ocenie Sądu od momentu orzekania rozwodu do września 2015 r. w sytuacji małoletniej A. nie zaszły żadne istotne i trwałe zmiany, a także nie zmieniły się w znaczący sposób koszty jej utrzymania. Małoletnia już w trakcie sprawy rozwodowej korzystała z pomocy lekarzy w związku z wadą wzroku oraz epilepsją. Chodziła i nadal chodzi do Szkoły Podstawowej nr (...) gdzie cały czas spożywa obiady, których koszt to 120 zł miesięcznie. Koszty utrzymania małoletniej podawane przez matkę małoletniej w trakcie trwania sprawy rozwodowej jak i w trakcie trwania przedmiotowej sprawy są porównywalne. Brak jest istotnej dysproporcji. Jedynym nowym wydatkiem, który wykazała matka małoletniej powódki są koszty dojazdów do szkoły. Matka małoletnich twierdziła bowiem, iż odwozi dzieci samochodem do szkoły tylko przez 2 dni w tygodniu, w pozostałe dni jeżdżą one autobusem a koszt biletu w jedną stronę to 5 zł, co w skali miesiąca daje dodatkowy koszt na jedno dziecko 120 zł. Wskazywała też, że gdyby pozwany mógłby wyrobić dzieciom legitymację uprawiającą do darmowych przejazdów dla dzieci pracowników spółki (...) to koszty te uległyby zmniejszeniu.

Pozwany wyjaśnił jednak, iż w chwili obecnej firma nie ma fizycznie żadnego dokumentu zezwalającego na bezpłatny przejazd dzieci pracowników i nikt z pracowników nie posiada takiej legitymacji, jakiej wyrobienie domagała się pozwana. W przedmiotowej sprawie Sąd zwrócił się do spółki (...) celem ustalenia, jakie są koszty biletu miesięcznego na trasie G.-T.. W odpowiedzi spółka (...) napisała, iż koszt biletu miesięcznego z ulgą szkolna 49% na trasie G.-T. wynosi (...)zł w jedną stronę. Skorzystanie zatem przez matkę powodów z możliwości zakupu biletu miesięcznego znacznie obniżyłoby koszta związane z zapewnieniem dojazdu do szkoły.

W toku niniejszego postępowania nie wykazano zatem, aby wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniej A. C. (1). Matka małoletniej powódki nie wskazała żadnych nowych okoliczności, które nie byłyby już przedmiotem rozważań Sądu Okręgowego w sprawie o rozwód, np. intesywny rozwój fizyczny, wzrost potrzeb kulturalnych i edukacyjnych.

Dodatkowo należy zauważyć, matka małoletnich otrzyma w ramach świadczenia 500+ na mał. A. kwotę 500 zł miesięcznie. Nie można zgodzić się z pełnomocnikiem strony powodowej, iż świadczenie to stanowić powinno dodatkową kwotę, która powinna zostać przeznaczona tylko na zaspokojeniu dodatkowych potrzeb dziecka. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 11 lutego 2016r., o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych”.

W uzasadnieniu projektu przedmiotwej ustawy wskazano wprost, że „ projektowana ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci (podkreślenie Sądu) . Wykształcenie i przygotowanie do życia dzieci wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla osób, u których pozostają one na utrzymaniu, w szczególności w rodzinach wieloosobowych. W związku z powyższym, rodziny często napotykają bariery ekonomiczne związane z wielkością dochodu. Niezbędne jest więc wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią ich wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie”.

W tych okolicznościach świadczenie w ramach rządowego programu 500+ ma wspomóc rodziców dziecka w finansowaniu kosztów jego utrzymania i wychowania, a więc spełnia podobną rolę jak świadczenie alimentacyne. W ocenie Sądu świadczenie to powinno służyć pomocy rodzicom w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, na które zostało ono przyznane. Świadczenie to nie zwalnia oczywiście z obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, jednak w proporcjonalnych częściach obniża wysokość środków jakie świadczyć muszą matka i ojciec na potrzeby małoletniego dziecka.

Świadczenie to nie jest swoistym źródłem finansowania wydatków zbytkowych. W pierwszej kolejności winno ono być konsumowane na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych dziecka. W niniejszej sprawie z uwagi, że A. C. (1) otrzymuje już od ojca alimenty w wysokości 450 zł, co w znacznej części pozwala jej na zaspokojanie podstawych potrzeb życiowych. Mając teraz do dyspozycji dodatkowe 500 zł, I. M. (1) będzie mogła uzupełnić tą kwotą wydatki, które nie mogą zostać w całości zaspokojone ze świadczenia alimentacyjnego. Jednocześnie kwota ze świadczenia 500+ pozwoli na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi, incydentalnymi potrzebami małoletniej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, iż nie zachodzą przesłanki do podwyższenia świadczenia alimentacyjnego pozwanego względem mał. powódki A. C. (1). Powództwo w tym zakresie podlegało zatem oddaleniu na podstawie art. 133 § 1 krio w zw. z art. 138 krio i art. 135 § 1 krio a contrario.

Przechodząc do sytuacji małoletniego J. zauważyć, że większość kosztów utrzymania podanych przez matkę małoletniego w niniejszej sprawie jest porównywala do kwot wskazywanych w trakcie sprawy rozwodowej i na dzień 1 września 2015 r. . W toku postępowania rozwodowego matka małoletniego wskazywała, że koszty związane z dodatkowymi lekcjami wynoszą 110 zł miesięcznie. W pozwie inicjującym niniejszej postępowanie kwota wydatkowana na korepetycje również została określona na poziomie 100 zł. Małoletni J. jest dobrym uczniem, nie potrzebuje korepetycji, na dodatkowe zajęcia uczęszcza z uwagi na fakt, iż chce się rozwijać. I. M. (1) nie konsultowała tego wydatku z pozwanym, choć Sąd Okręgowy w wyroku rozwodowym ustalił, iż ojciec dzieci ma prawo współdecydowania we wszystkich istotnych sprawach małoletnich. Pozwany nie sprzeciwił się jednak wyraźnie potrzebie ponoszenia tego rodzaju wydatku.

U małoletniego w ostatnim czasie pojawiły się poważne problemy z trądzikiem w związku z czym konieczne są wizyty u dermatologa i branie przez niego leków przepisanych przez lekarza, których koszt to ok. 100 zł miesięcznie. Należy też zauważyć, iż od momentu orzeczenia rozwodu małoletni J. istotnie urósł, co potwierdził pozwany. Zaistniała zatem konieczność wymiany jego garderoby i obuwia. Od września 2016 r. małoletni rozpoczyna naukę w gimnazjum, co również niewątpliwie wpłynie na zwiększenie zakresu jego usprawiedliwionych potrzeb (koszty dojazdu do szkoły, podręczniki szkolne, zajęcia dodatkowe). W tym przypadku zwiększenie jego usprawiedliwionych potrzeb będzie miało charakter trwały i istotny.

Biorąc więc pod uwagę wielkość usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda J. C. (1) i dotychczasowy zakres ich zaspokajania przez jego rodziców, należało uznać, że aktualne możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego pozwalają mu na zwiększenie jego udziału w kosztach utrzymania syna do kwoty po 550 zł miesięcznie, co zaspokoi część zwiększonych, usprawiedliwionych potrzeb małoletniego J. C. (1). W ocenie Sądu dodatkowe obciążenie pozwanego kwotą 100 zł nie będzie dla niego zbyt uciążliwie i dostowane zostało do jego zarobkowych i majątkowych możliwości. Zwłaszcza w sytuacji, gdy pozwany deklarował chęć ugodowego zakończenia sporu właśnie poprzez ustalenie obowiązku alimentacyjnego po 550 zł na każdego z małoletnich. Należało przyjąć zatem, iż ta propozycja była związana z miarodajną oceną przez pozwanego własnych możliwości finansowych.

Z uwagi na fakt, że możliwości zarobkowe I. M. (1) zmniejszyły się dopiero w 2016 r., a J. C. (2) ukończył szkołę podstawową w czerwcu 2016 r., zasadne stało się podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dopiero od 1 czerwca 2016 r., a nie od września 2015. Skutkowało to rzecz jasna oddaleniem powództwa w tym zakresie.

W pozostałej części co do podwyższenia alimentów dla małoletniego J. C. (1) Sąd na mocy art.138 i 135 krio – a contrario, powództwo oddalił, tj. ponad kwotę 550 zł.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych, stąd w myśl art. 113 ust. 1 u.k.s.c. kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić, sąd w orzeczeniu kończącymi sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Wartość od której należało pobrać opłatę stanowiła suma zasądzonych świadczeń za jeden rok, tj.(...)zł. Kwota 60 zł stanowi zatem 5% wartości tej kwoty.

Sąd zasądził również od pozwanego na rzecz małoletnich powodów J. i A. C. (1) kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego po uwzględnieniu kompensaty.

Na mocy art. 333 § w ust. 1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Niemczyk
Data wytworzenia informacji: