Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 793/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-02-02

Sygn. akt III RC 793/(...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Ewa Stępień

Protokolant st. sekr. sądowy Janina Ryszczyk

Po rozpoznaniu w dniu 02 lutego 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa:

małoletniej I. T. działającej przez matkę G. M.

przeciwko:

A. T. (1)

o: podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa wysokość alimentów należnych od pozwanego A. T. (1) na rzecz małoletniej powódki I. T., z kwoty po 600,- zł miesięcznie, ustalonej ostatnio ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w. T. w dniu 12 grudnia 2013r. w sprawie (...) do kwoty po 800,- zł (osiemset złotych) miesięcznie, płatnych do rąk matki małoletniej powódki G. M., poczynając od dnia 11 października 2016r. do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat

II.  Oddala powództwo w pozostałej części

III.  nakazuje pobrać od pozwanego A. T. (1) na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w. T.) kwotę 120,- zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem opłaty sądowej

IV.  nie obciąża małoletniej powódki kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego

V.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 793/(...)

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 11 października 2016 r. G. M., działając w imieniu swojej małoletniej córki I. T., wnosiła o podwyższenie alimentów od ojca dziecka A. T. (1), do kwoty po 1670,- zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu G. M. wskazała, że od czasu ostatniego ustalenia alimentów znacznie wzrosły koszty utrzymania córki. Aktualnie małoletnia uczy się w pierwszej klasie (...) w T.. Jest zdolną i pracowitą uczennicą. Korzysta z dodatkowych lekcji matematyki oraz uczy się w szkole językowej. Od paru miesięcy ma zdiagnozowaną przewlekłą chorobę H. w związku z czym wymaga stosowania leków, stałej opieki lekarskiej, częstych badań usg i krwi, specjalistycznej diety oraz regularnych ćwiczeń 2-3 razy w tygodniu. Od niedawna nosi również okulary a także stały aparat ortodontyczny.

G. M. wskazała, że pozwany nie uczestniczy w życiu córki. Pozwany osiąga wysokie dochody, pracuje jako przedstawiciel handlowy O., prowadzi gospodarstwo domowe z drugą żoną A. T. (2), która również osiąga wysokie dochody. Matka małoletniej oceniła miesięczne koszty utrzymania córki na kwotę 3340,31 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew z dnia 01 grudnia 2016r. pozwany A. T. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany wskazał, że aktualnie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ok. (...),- zł netto miesięcznie, natomiast wynagrodzenie jego żony wynosi ok. (...) zł netto miesięcznie. Oprócz uiszczania alimentów na dwie córki, M. i I., w łącznej kwocie (...),- zł miesięcznie pozwany wraz z żoną uiszczają miesięcznie następujące opłaty: ok. 550,- zł czynsz, ok. 120,- zł za miejsce postojowe, 79,- zł za telewizję i internet, ok. 86 zł za usługi telekomunikacyjne, ok. 140,- zł za prąd, ok. 2000,- zł dla opiekunki dla dziecka, ok. (...),- raty kredytu hipotecznego, ok. 515,- zł raty kredytu na zakup miejsca postojowego, ok. 50,- zł miesięcznie kredytu na zakup pralki, ok. 2100,- zł na żywność, kosmetyki.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił co następuje:

I. T., urodzona (...) jest dzieckiem pochodzącym ze związku małżeńskiego G. M. i A. T. (1), które zostało rozwiązane przez rozwód.

/okoliczność bezsporna/

Po raz ostatni alimenty od pozwanego A. T. (1) na rzecz małoletniej powódki I. T. ustalone zostały ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w. T. w dniu 12 grudnia 2013 r. w sprawie (...) Na mocy tej ugody podwyższono alimenty od pozwanego A. T. (1) do kwoty po 600,- zł na rzecz małoletniej I. T..

/dowód: ugoda z 12 grudnia 2013 r. – k. 74 akt (...)

Małoletnia I. T. miała wówczas (...) lat. Była uczennicą I klasy gimnazjum. Chodziła na basen, którego koszt wynosił 90,- zł miesięcznie, dojeżdżała do szkoły. Bilet miesięczny kosztował 45,- zł. Otrzymywała 50,- zł kieszonkowego. Opłata za jej telefon wynosiła 50,- zł. Wyjeżdżała na zawody sportowe, których koszt wynosił 200-300 zł miesięcznie.

Matka małoletniej powódki, G. M., zatrudniona była jako (...) w (...) z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto miesięcznie oraz w (...) z wynagrodzeniem ok. (...) netto miesięcznie. Mieszkała wraz z córkami, I. i M..

A. T. (1) zatrudniony był w (...) Spółdzielni Mieszkaniowej jako (...) i zarabiał ok. (...),- zł netto miesięcznie. Nie posiadał dodatkowych dochodów. Był właścicielem samochodu matki T. (...) z roku (...) Mieszkał z rodzicami, którym na utrzymanie przekazywał kwotę ok. 400,- zł miesięcznie. Na utrzymanie samochodu wydawał ok. 400,- zł miesięcznie. Chorował na nadciśnienie i na leki wydawał ok. 100,- zł miesięcznie. Za telefon płacił 70,- zł miesięcznie, córce przekazywał kwotę 40,- zł. Dodatkowo opłacał internet i telewizję za ok. 80,- zł miesięcznie.

/dowód: akta (...) (...) SR w. T./

Małoletnia I. T. ma obecnie (...) i jest uczennicą I klasy (...) w T., z rozszerzoną matematyką.

Koszty książek do szkoły to ok. 300,- zł plus książki do nauki języka angielskiego i niemieckiego, wyprawka szkolna ok. (...),- zł, wydatki na radę rodziców 50,- zł, ubezpieczenie roczne 42,- zł. Dodatkowo ze szkołą związane są koszty wycieczek i wyjść szkolnych - 70 zł miesięcznie.

Małoletnia powódka korzysta z biletu miesięcznego za cenę (...),60 zł miesięcznie.

I. T. chodzi na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego do szkoły językowej, których roczny koszty wynosi 2.350,- zł. Ponadto korzysta z korepetycji z matematyki średnio raz w tygodniu za kwotę 50,- zł.

Małoletnia I. T. ma założony stały aparat ortodontyczny, którego koszt wyniósł 3300,- zł. Obecnie chodzi co miesiąc na wizyty do ortodonty. Koszt jednej wizyty to 150,- zł.

I. T. cierpi na chorobę H.. Pierwsze wizyty z uwagi na długi termin oczekiwania odbywały się prywatnie. Koszt jednej wizyty wynosił 90,- zł. Obecnie wizyty kontrolne odbywają się co 6 miesięcy w ramach NFZ. Koszty leczenia miesięcznie wynoszą ok. 20-25,- zł.

Małoletnia powódka ma telefon komórkowy, za który opłaca abonament w wysokości 50,- zł plus rata za IPhone 85,- zł, łącznie 135,- zł miesięcznie.

I. T. chodzi na siłownię, karnet kosztuje 90 zł. Korzysta z karty do kina za 42 zł miesięcznie. Dziewczyna dużo czyta. Matka kupuje jej książki w dyskoncie A..pl.

I. T. posiada zwierzątko, - jeżyka, którego utrzymanie kosztuje 45 zł miesięcznie (30,-zł za pieluszki i 15,- zł za jedzenie).

Koszty ubrań dla córki matka szacuje na kwotę ok. 400,- zł miesięcznie, na wyżywienie ok. 500,- zł.

Małoletnia powódka nosi okulary, które co jakiś czas trzeba wymieniać, ich koszt to ok. 400,- zł.

/dowód: - koszty utrzymania k. 5-19, 31-34

- umowa ze szkoła (...) k. 20

- korespondencja sms z ojcem k. 72-74

- przesłuchanie G. M. k. 93-96/

G. M. ma obecnie (...) lata. Zatrudniona jest jako (...) w (...) z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto miesięcznie oraz w (...) z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto miesięcznie.

Jest też terapeutą i doradcą zawodowym i w tym obszarze prowadzi działalność gospodarczą od 2011 r. W chwili obecnej jej przychód wynosi ok. (...) zł miesięcznie i pokrywa jedynie koszty utrzymania działalności.

Jest właścicielką samochodu, na którego zakup zaciągnęła kredyt w kwocie (...)zł. Spłaca go w ratach po ok. 220,- zł miesięcznie. Na paliwo do samochodu matka powódki wydaje ok. 250,- zł miesięcznie.

Mieszka wraz z małoletnią I. w mieszkaniu, na którego koszt utrzymania składają się następujące opłaty: czynsz 670,- zł, prąd 150,- zł, internet 50,- zł. Dodatkowo opłaca ona ubezpieczenie mieszkania w kwocie 219,- zł rocznie.

G. M. uczestniczy także w kosztach utrzymania starszej córki, pełnoletniej M. T., studiującej aktualnie w (...)

/dowód: - koszty utrzymania k. 5-19, 31-34

- zaświadczenie o zarobkach k. 21-23

- potwierdzenie przelewu kredytu k. 70

- aneks do umowy o pracę k. 69

- PIT za 2015 r. G. M. k. 86-88

- przesłuchanie G. M. k.93-96/

Pozwany A. T. (1) ma obecnie (...) lata. Jest zatrudniony w firmie (...) na umowę na czas określony. Jego średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. (...),- zł netto miesięcznie. Pracuje w godzinach 9.00-21.00. W 2015r. A. T. (1) osiągnął dochód w wysokości ok. (...)

Oprócz małoletniej powódki pozwany jest ojcem M. T., na którą płaci alimenty w kwocie po 600,- zł miesięcznie, oraz syna W. z obecnego związku małżeńskiego, który ma 2 lata. Koszt utrzymania małoletniego W. pozwany szacuje na ok. 1500,- zł miesięcznie plus koszty opiekunki dla syna – 2000,- zł miesięcznie, łącznie 3500,- zł.

Pozwany mieszka wraz z żoną, A. T. (2), która pracuje w firmie (...) sp. z o.o. i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ok. (...) zł netto miesięcznie.

Małżonkowie T. zamieszkują wspólnie z synkiem w W., w mieszkaniu, na którego zakup zaciągnęli wspólnie kredyt hipoteczny. Miesięczna rata kredytu wynosi ok. 2155,- zł plus rata kredytu za miejsce postojowe 515,- zł.

Na miesięczny koszt utrzymania domu składają się następujące opłaty: czynsz 545,- zł, prąd 130,- zł, woda 70,- zł, telewizja i internet ok. 80,- zł, miejsce postojowe 120,- zł, , rata kredytu za pralkę 50 zł.

A. T. (1) korzysta z telefonu komórkowego, za który płaci abonament w wysokości 86,- zł.

Pozwany ma zadłużenie na karcie kredytowej w kwocie ok. (...) zł.

A. T. (1) cierpi na nadciśnienie, na leki wydaje ok. 60,- zł miesięcznie. Co 3 miesiące ma wizytę u specjalisty, której koszt wynosi 130,- zł. Cierpi też na sezonową alergię i wtedy przez okres 4-5 miesięcy musi brać leki za ok. 400,- zł miesięcznie.

/dowód: - koszty utrzymania k. 42-57

- zaświadczenie o zatrudnieniu k. 58

- zaświadczenie o zatrudnieniu A. T. (2) k. 59-60

- zeznania świadka A. T. (2) k. 78-79

- przesłuchanie pozwanego k. 96-97

- PIT za 2015 r pozwanego k. 100-109/

A. T. (1) nie utrzymuje kontaktów z córką I., okazjonalnie przekazuje córce drobne kwoty na święta czy urodziny.

/dowód: wydruki sms – k. 71-74

- przesłuchanie pozwanego k. 96-97

- przesłuchanie G. M. k. 93-96/

Sąd zważył co następuje :

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił w oparciu o dowody z zeznań świadka A. T. (2), przesłuchania stron, a także z dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy dołączonych przez strony jak tez dokumentów z akt sprawy (...)

Sąd uznał za wiarygodne dowody z akt sprawy (...) (...) bowiem są to dokumenty urzędowe, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron postępowania.

Za wiarygodne Sąd uznał także dowody z dokumentów przedłożonych przez strony bowiem autentyczności tych dokumentów ani prawdziwości zawartych w nich informacji nie kwestionowała żadna ze stron.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka A. T. (2) na okoliczność wiedzy świadka odnośnie sytuacji materialnej pozwanego, bowiem zeznania te były zgodne z zeznaniami pozwanego.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania stron, bowiem w przeważającej części były one potwierdzone dowodami z dokumentów zaliczonych w poczet materiału dowodowego, w pozostałej części były logiczne i niekwestionowane przez stronę przeciwną.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje przy tym, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54). Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W sprawie nie ulegało wątpliwości, że małoletnia I. T. nie ma majątku, który przynosiłby dochód przeznaczony na jej utrzymanie.

A zatem obowiązek utrzymania małoletniej powódki spoczywa w równej mierze na jej rodzicach, z uwzględnieniem ich możliwości zarobkowych.

Dotąd – od 2013 r. ojciec powódki A. T. (1) był zobowiązany do płacenia alimentów w kwocie po 600,- zł na małoletnią I., w pozostałej części potrzeby powódki zaspokajała jej matka G. M..

W ocenie Sądu nie ulegało w sprawie wątpliwości, że od tego czasu nastąpiła zmiana okoliczności, w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki bowiem ma ona (...) lat i poza nauką realizuje dodatkowo swoje zainteresowania, które generują koszty.

W ocenie Sądu potrzeby małoletniej powódki nie są obecnie zaspokojone bieżącymi alimentami ze strony ojca.

Małoletnia I. mieszka wraz z matką. Do jej kosztów utrzymania należy więc odpowiednia część kosztów utrzymania mieszkania tj. czynszu, rachunków za prąd, wodę, media (ok. 450,- zł – udział dziecka w tych kosztach) oraz koszty biletu miesięcznego – (...),60 zł.

Bezspornym jest, że do usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki zaliczyć należy również koszty związane z edukacją – ok. 120,- zł miesięcznie (koszty roczne/12 plus wydatki bieżące).

W usprawiedliwionych potrzebach małoletniej powódki mieszczą się także koszty jej leczenia – ortodontycznego, okulistycznego i związanego z chorobą H. – łącznie ok. 150-200,- zł miesięcznie, koszty jej wyżywienia ok. 500,- zł miesięcznie i koszty abonamentu telefonicznego ok. 50,- zł (który obecnie jest standardem).

W ocenie Sądu szacując koszty ubrania córki na kwotę ok. 400,- zł miesięcznie G. M. przeszacowała te koszty. Oczywistym jest, ze I. T. jest dorastającą młodą kobietą i z pewnością taka kwota byłaby możliwa do wydania miesięcznie na ubranie dla niej, lecz w kontekście dochodów jej rodziców, w ocenie Sądu koszty te są bardziej zracjonalizowane, ograniczone do ok. 200,- zł miesięcznie, włącznie z potrzebnymi kosmetykami.

Oczywistym jest, ze małoletnia I. T. ma także potrzeby intelektualne i rozwijające jej sprawność fizyczną (książki, kino, siłownia itp.) jednak zdaniem Sądu biorąc pod uwagę dochody jej rodziców, te dodatkowe potrzeby – w zakresie potrzeb usprawiedliwionych powinny mieścić się w kwocie ok. 100-150,- zł.

Reasumując, Sąd uznał, ze usprawiedliwione potrzeby małoletniej I. T. mieszczą się w granicach kwoty ok. 1600-1700,- zł.

G. M. osiąga dochody w wysokości ok. (...) samodzielnie ponosi koszty własnego utrzymania, oraz uczestniczy w kosztach utrzymania dwóch córek dorosłej uczącej się M. i małoletniej I..

A. T. (1) osiąga dochody w wysokości (...),- zł, wraz z żoną utrzymują dom, siebie i 2-letniego syna.

Udział w kosztach utrzymania mieszkania pozwanego wynosi ok. 500,- zł (z udziałem ½ syna, bez kredytu), koszty wyżywienia ok. 600,- zł miesięcznie, leczenia ok. 100,- zł miesięcznie, alimentów na córkę M. 600,- zł miesięcznie. Pozostałe koszty na utrzymanie syna, częściowo spłatę zobowiązań finansowych i swoje zainteresowania, ubrania, kosmetyki itp.

Dotychczas A. T. (1) płacił alimenty na rzecz córki I. w kwocie po 600,- zł miesięcznie, a w pozostałej części koszty utrzymania tego dziecka ponosiła G. M..

W ocenie Sądu podwyższenie alimentów na rzecz córki o 200,- zł do 800,-zł nie będzie stanowiło uszczerbku dla utrzymania pozwanego i jego rodziny, a dla małoletniej powódki I. T., będzie stanowiło źródło finansowania usprawiedliwionych potrzeb.

Trzeba tu zaznaczyć, że A. T. (1) wskazał, iż miesięczny koszt utrzymania jego 2-letniego syna wynosi ok. 1900,- zł, a bez kosztów rocznych i kilkuletnich, ok. 1500,- zł miesięcznie – plus dodatkowo 2000,- zł miesięcznie wynagrodzenie opiekunki.

Porównując potrzeby 2-letniego chłopca i 17 –letniej licealistki należy stwierdzić z całą stanowczością, że potrzeby te choć zdecydowanie różne, muszą być racjonalnie finansowane przez ojca. Nie jest racjonalne twierdzenie pozwanego, że skoro na utrzymanie syna wydaje 1500,- zł miesięcznie, to usprawiedliwione potrzeby 17-letniej córki zaspokoi kwota 1200,- zł.

Zdaniem Sądu posiadając więcej niż jedno dziecko, rodzic musi liczyć się z tym, żeby zaspokajać potrzeby wszystkich swoich dzieci proporcjonalnie do ich usprawiedliwionych potrzeb.

Usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki I. T. Sąd oszacował na kwotę ok. 1600-1700,- zł i uznał, ze do kwoty 800,- zł powinien też koszty ponosić ojciec dziewczynki. Z jednej strony sąd nie stracił z pola widzenia, ze matka małoletniej ma wyższe dochody niż jej ojciec, ale z drugiej trzeba zauważyć, że G. M. zaspokaja wszystkie pozostałe potrzeby córki, których Sąd nie uznał za usprawiedliwione, a które generują koszty, ponoszone przez G. M. faktycznie (utrzymanie zwierzaka, szkoła angielskiego, dodatkowe zajęcia matematyki, zakup aparatu ortodontycznego (który sfinansowała matka powódki, choć koszt leczenia ortodontycznego Sąd zaliczył do potrzeb usprawiedliwionych), koszt raty I., zakupu tabletu, koszt wyjazdów wakacyjnych, dodatkowych książek, itp. )

Biorąc pod uwagę dochody pozwanego Sąd uznał, że w możliwościach zarobkowych pozwanego leży płacenie na rzecz córki alimentów w wysokości po 800,- zł miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe i biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki oraz możliwości zarobkowe osób zobowiązanych do alimentacji Sąd uwzględnił powództwo do kwoty po 800,- zł miesięcznie i do tej kwoty Sąd podwyższył alimenty należne małoletniej od ojca, poczynając od 11 października 2016r. (daty złożenia pozwu).

W pozostałej części – ponad kwotę 800,- zł miesięcznie Sąd powództwo oddalił, uznając że wydatki wskazane przez matkę małoletniej powódki nie mieszczą się w pojęciu potrzeb usprawiedliwionych, w kontekście dochodów rodziców dziecka. Są to potrzeby małoletniej, ale ich niezaspokojnie nie narazi zdrowia dziecka, jego poczucia bezpieczeństwa, rozwoju i edukacji. Jeśli mama małoletniej powódki ma środki na to, żeby te dodatkowe potrzeby finansować, tym lepiej dla dziecka, ale bez zwierzątka, I., tabletu, wakacyjnych wyjazdów, beletrystyki, szkoły językowej – I. także rozwijałaby się prawidłowo.

W ocenie Sądu podwyższenie alimentów na rzecz I. do kwoty 1670,- zł, przy alimentach na rzecz M. – 600,- zł i ok. 600,- zł udziału w utrzymaniu syna, pozwany byłby pozbawiony możliwości zaspokajania swoich własnych potrzeb.

Dlatego orzeczono jak w pkt. II wyroku.

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi od których zwolniona była małoletnia powódka, tj. kwotą 120,- zł tytułem opłaty sądowej (w zakresie uwzględnionego powództwa) i nakazał pobrać tę kwotę od pozwanego (zgodnie z art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Korzystając z dyspozycji art. 102 k.p.c., Sąd nie obciążał małoletniej powódki kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego, w części nieuwzględnionego powództwa, bowiem powódka nie korzystała z profesjonalnego pełnomocnika, a w ocenie Sądu bardziej racjonalne będzie jeśli G. M. zaspokoi dodatkowe (ponad usprawiedliwione) potrzeby małoletniej córki, niż miałaby zwracać koszty procesu pozwanemu, który sam podejmował decyzję o ponoszeniu tych kosztów, zaś sam w finansowaniu dodatkowych potrzeb dziecka nie uczestniczy.

O rygorze natychmiastowej wykonalności co do pkt. I wyroku orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Stępień
Data wytworzenia informacji: