Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 770/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-05-04

Sygn. akt III RC 770/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia (...)

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Piotr Kawecki

Protokolant stażysta Monika Paczkowska

po rozpoznaniu w dniu (...) w Toruniu

sprawy z powództwa:

małol. K. W. i A. W. działających przez matkę W. W. (1)

przeciwko:

T. K.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego T. K. na rzecz małoletniej powódki K. W. (poprzednio W. K.) i małoletniej powódki A. W. (poprzednio W. K.), z kwoty po (...) ((...)) złotych miesięcznie na rzecz każdej z nich, ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia (...). w sprawie I C (...) , do kwoty po (...) ((...)) złotych miesięcznie na rzecz małoletniej powódki K. W. i do kwoty po (...) (siedemset) złotych miesięcznie na rzecz małoletniej powódki A. W., tj. do łącznej kwoty po (...) ((...)) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletnich powódek W. W. (1), poczynając od dnia (...) r., do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża małoletnich powódek kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  zasądza ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Toruniu na rzecz adwokat O. K. kwotę (...) ((...)) złotych wraz z należną stawką podatku VAT tytułem pomocy prawnej udzielonej małoletnim powódkom z urzędu,

V.  wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

III RC 770/17

UZASADNIENIE

W. W. (1) działając w imieniu małoletnich K. i A. sióstr W. wniosła w dniu (...). pozew przeciwko T. K. domagając się podwyższenia alimentów z kwoty po (...) zł miesięcznie do wysokości po (...) zł miesięcznie na rzecz każdej z małoletnich powódek od dnia wniesienia pozwu, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat oraz o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz adwokat O. K. kosztów zastępstwa procesowego udzielonego powódkom z urzędu - nieopłaconych ani w całości, ani w części - według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że od wydania wyroku w sprawie rozwodowej i zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich upłynęło dwa i pół roku, w tym czasie nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powódek jak i wysokości kosztów ich utrzymania, a także w możliwościach ponoszenia tych kosztów przez ich matkę W. W. (1) oraz możliwościach finansowych i zarobkowych pozwanego. Zdaniem strony powodowej, łączny miesięczny, uśredniony koszt podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, bez uwzględnienia dodatkowych, nieprzewidzianych i koniecznych wydatków to minimum (...) zł. Obie małoletnie powódki są dziewczynkami niepełnosprawnymi z licznymi schorzeniami, co rodzi dodatkowe, często bardzo wysokie, stale rosnące, nieprzewidziane koszty. Od czasu orzekania o wysokości alimentów na małoletnie, stan zdrowia małoletniej A. dodatkowo się pogorszył, w szczególności w sferze n., wprowadzone zostały dodatkowo nowe lekarstwa do przyjmowania na stałe. Obie małoletnie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, przyjmują na stałe duże ilości lekarstw, wymagają specjalistycznego sprzętu medycznego oraz regularnych wizyt i konsultacji lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Obie małoletnie w związku ze zdiagnozowanym niedosłuchem noszą bardzo drogie - także w użytkowaniu - aparaty słuchowe, obie małoletnie noszą aparaty ortodontyczne. Wyjazdy do lekarzy, na konsultacje, na turnusy rehabilitacyjne rodzą dodatkowe koszty, które pokrywa wyłącznie matka małoletnich. Zdaniem strony powodowej pozwany nie czyni żadnych starań w sprawowaniu osobistej opieki nad małoletnimi, praktyczne się z nimi nie widuje, nie kupuje żadnych prezentów, a oprócz płacenia alimentów nie uczestniczy w żadnych dodatkowych wydatkach na małoletnie powódki.

W uzasadnieniu pozwu wskazano też, iż sytuacja majątkowa i zarobkowa matki małoletnich uległa pogorszeniu i jest aktualnie wyjątkowo trudna. W. W. (1) ma na utrzymaniu nie tylko K. i A. W., lecz także dwie córki z poprzedniego związku, które również przewlekle chorują.

W. W. (1) aktualnie pozostaje bez pracy, albowiem umowa o pracę zawarta z nią, na czas określony, nie została jej przedłużona. Aktualnie W. W. (1) nie jest w stanie ponownie podjąć jakiegokolwiek zatrudnienia, nie tylko ze względu na zły stan zdrowia, lecz głównie z powodu konieczności opieki nad małoletnimi powódkami. Brak pieniędzy na codzienne utrzymanie, leczenie córek spowodowały, że W. W. (1) jest zadłużona, musi korzystać z pomocy finansowej swojej matki.

Zdaniem strony powodowej - możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego są znaczne – ma on obecnie wyższe niż w dacie zasądzania alimentów zarobki, ma możliwość świadczenia pracy w nadgodzinach, czynienia starań o świadczenia socjalne czy dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla córek. Zdaniem strony powodowej wygasły już zobowiązania kredytowe pozwanego, które były jedną z podstaw zasądzenia alimentów w dotychczasowej wysokości, a sam pozwany ponosi minimalne koszty własnego utrzymania, mieszkając i żywiąc się w domu swej matki. Okoliczności te zdaniem strony powodowej, sprawiają, że T. K. ma możliwość w większym stopniu – w kwocie żądanej pozwem - pokrywać wydatki małoletnich powódek związane z ich bieżącym utrzymaniem, a w szczególności - leczeniem.

Pozwany T. K. wniósł o oddalenie powództwa (k. 126-129 akt), wskazując, że roszczenie dochodzone pozwem jest nieuzasadnione, oparte na nieprawdziwych okolicznościach i twierdzeniach W. W. (1). Zdaniem pozwanego nie zaszła żadna zmiana stosunków, ani także zmiana sytuacji majątkowej o jakiej mowa w art. 138 kro. T. K. wskazał, że małoletnie powódki nie są tak mocno schorowane jak wskazuje to ich matka, zaś wykazywane przez stronę powodową wydatki na utrzymanie córek, w szczególności dotyczące kosztów energii, wizyt lekarskich, rehabilitacji, dojazdów do szkoły, zakupu środków czystości, odzieży, zostały celowo zawyżone; koszt utrzymania małoletnich – jego zdaniem - jest podobny temu z roku 2015.

Zdaniem pozwanego również sytuacja finansowa matki małoletnich powódek odbiega od prezentowanej w pozwie i nie jest tak zła, skoro stać ją na wyjazdy zagraniczne do N., czy zorganizowanie urodzin dla córki za (...) zł. Pozwany zakwestionował, by nie interesował się córkami; wskazał, że to raczej W. W. (1) utrudnia mu kontakt z nimi. Pozwany wskazał, że zasądzone alimenty płaci regularnie, nigdy nie był w zwłoce z ich płatnościami, jednakże nie jest w stanie łożyć na utrzymanie córek wyższych kwot, bowiem oprócz alimentów spłaca pożyczki zaciągnięte w zakładzie pracy w 2017r. na remont mieszkania, oraz ponosi koszty najmu pokoju w którym zamieszkał w T.. Ponadto pozwany wskazał, że jest zobowiązany alimentacyjnie także wobec swojej córki O., jego sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że zdarza mu się korzystać z pomocy rzeczowej swej matki, a tym samym nie jest w stanie płacić alimentów w kwocie wyższej niż obecnie.

S ą d u s t a l i ł c o n a s t ę p u j e

Pozwany T. K. jest ojcem małoletniej powódki K. W. urodzonej (...) w T. i małoletniej powódki A. W. ur. (...) w T..

Dowód: okoliczności bezsporne, a ponadto: odpisy zupełne aktów urodzenia – k. 10-11 akt I C (...) Sądu Okręgowego w Toruniu.

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia (...). w sprawie I C (...), rozwiązał poprzez rozwód małżeństwo W. K. i T. K. bez orzekania o winie. W przedmiotowym wyroku Sąd powierzył W. K. władzę rodzicielską nad małoletnimi córkami, a pozwanemu T. K. ograniczył władzę rodzicielską nad małoletnimi do współdecydowania o ich istotnych sprawach z zakresu kształcenia i wychowania. Sąd nałożył także na obie strony obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich córek i tytułem udziału T. K. w tych kosztach zasądził od niego na rzecz małoletnich K. i A. sióstr W.K. alimenty w kwocie po (...) zł. Wyrok uprawomocnił się z dniem (...).

Dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie I C (...) – k. 102 akt Sądu Okręgowego w Toruniu

Wówczas W. K. miała (...) lata, mieszkała z córkami i nie pracowała wskutek konieczności sprawowania opieki nad nimi. Otrzymywała z tego tytułu świadczenie opiekuńcze w kwocie (...) zł oraz zasiłki pielęgnacyjne po (...) zł na każdą z małoletnich. Pod pieczą W. K. pozostawała także dwójka dzieci z poprzednich jej związków (D. i S.), jedna z nich miała rentę socjalną, druga była chora – miała zasiłek pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i alimenty z funduszu alimentacyjnego. Na małoletnie córki ze związku z T. K., W. K. otrzymywała zasiłki: na K. (...) zł, a na A. (...) zł; obie małoletnie miały orzeczony stopień niepełnosprawności od urodzenia; K. wymagała stałej opieki osoby trzeciej. Małoletnie powódki leczone były wówczas u lekarzy wielu specjalności w T. i w B. w ramach ubezpieczenia, czasem prywatnie, jeździły też na konsultacje do Ł.. Koszt miesięczny zakupu leków dla obu małoletnich powódek wynosił średnio w miesiącu (...) zł. W. K. miała zawieszone zasiłki rodzinne z powodu przekroczenia kwoty z tytułu łącznego dochodu na rodzinę. Małoletnie powódki jeździły na turnusy rehabilitacyjne, których koszt częściowo pokrywali rodzice. Małoletnia K. powtarzała wówczas klasę 0, od września 2014r. chodziła do klasy terapeutycznej; małoletnia A. od września 2014r. chodziła do klasy 0 w szkole podstawowej nr (...). Obie dziewczynki do szkoły woziła W. K.. Średnie koszty wyżywienia (z uwzględnieniem diety) każdej z małoletnich wynosiły (...) zł miesięcznie, koszt zakupu odzieży i obuwia wynosił po (...) zł miesięcznie na rzecz każdej z małoletnich, koszt zakupu artykułów szkolnych i dojazdów do szkoły wynosił po (...) zł miesięcznie, koszt zakupu zwiększonej – z racji przewlekłych chorób - środków czystości, higienicznych i pielęgnacyjnych wynosił po (...) zł. Łączny koszt utrzymania miesięcznego każdej z małoletnich powódek wynosił po ok. (...) zł miesięcznie.

Dowody:

przesłuchanie W. K. – e protokół z (...), g.00.43.35,

orzeczenia k. 7-8 akt III RC (...) SR w Toruniu,

cz. zeznania świadka G. K. e-protokół z (...)., godz. 00.19.34 i dalej,

zeznania T. K. – e-protokół z (...)., g. 01.24.32,

uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie I C (...) – 105-110v,

uzasadnienie wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie V ACa (...) – k. 255- 258v akt Sądu Okręgowego w Toruniu

W dacie rozwodu T. K. miał (...) lata, mieszkał w O. z matką, nie płacił nic za możliwość wspólnego z nią zamieszkiwania. Pracował na cały etat, otrzymywał miesięcznie netto 2600-2900 zł. Jego wynagrodzenie było obciążone sądowymi tytułami: (...) zł na dziecko z innego związku, które to zobowiązanie przelewał zakład pracy oraz alimentami w łącznej kwocie (...) zł wraz z opłatą 128 zł na rzecz komornika. Pozwany wpłacał nadto w kasie zakładu co miesiąc (...) zł na spłatę kredytu w (...), zobowiązanie to przelewał dalej zakład pracy. Pozwany spłacał też zadłużenie z rachunku karty z (...) Agricole po 168,68 zł miesięcznie.

Dowody : zaświadczenia, kartoteka i dowody wpłat – k. 17,(...),38,44-48 i 89-99 akt Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie I C (...)

uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie I C (...) – k.105-110v

uzasadnienie wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie V ACa (...) – k. 255- 258v akt Sądu Okręgowego w Toruniu

Zakład pracy pozwanego współfinansował wyjazdy małoletnich powódek na turnusy rehabilitacyjne. Matka małoletnich powódek i pozwany wzięli pożyczkę zakładową w miejscu zatrudnienia pozwanego na turnus rehabilitacyjny córek w kwocie (...), a następnie jeszcze (...) zł i pożyczkę mieszkaniową. Spłacał to pozwany – początkowo po ok. (...) zł miesięcznie, następnie rata pożyczki w zakładzie pracy została pozwanemu obniżona do kwoty po (...) zł miesięcznie. Nadto pozwany spłacał (...) zł pożyczki w (...) wziętej razem z W. K. na zaspokajanie potrzeby rodziny. Wyżej wymienione obciążenia kredytowe i z tytułu pożyczek pozwanego wygasały w 2017r.

Dowody: zaświadczenie – k. 96 akt IC (...) Sądu Okręgowego w Toruniu

Przesłuchanie T. K. – k. 100v-101, 234 akt akt IC (...) Sądu Okręgowego w Toruniu

uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie I C (...) – k.105-110v

uzasadnienie wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie V ACa (...) – k. 255- 258v akt Sądu Okręgowego w Toruniu

Nazwiska matki małoletnich powódek, jak i nazwiska małoletnich K. i A., decyzją z dnia (...). zostały zmienione z (...) na nazwisko (...).

Dowód: decyzja Kierownika USC w T. – k. 12 akt

Obecnie małoletnia powódka K. W. ma (...) lat, zaś małoletnia powódka A. W. ma (...) lat; obie dziewczynki uczęszczają do (...) klasy Szkoły Terapeutycznej – Szkoły Podstawowej nr (...). Do szkoły obie małoletnie zawożone są samochodem przez ich matkę, jest to uzasadnione znaczną odległością szkoły od miejsca zamieszkania powódek, odległością przystanków autobusowych od domu i szkoły niedogodnością tych dojazdów, czasem trwania dojazdu, a przede wszystkim stanem zdrowia małoletnich - częstymi napadami padaczki u obu dziewczynek, kłopotami z chodzeniem małoletniej K.. Bywają także sytuacje, gdzie ze względu na stan zdrowia małoletnich matka musi zabrać jedną z nich ze szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Dowody: zaświadczenia ze szkoły – k. 13,14, 189 akt

Faktury za paliwo – k. 18-20

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Dokumentacja lekarska – k. 38-40, 95-98, 147-153

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Obie małoletnie powódki są dziećmi schorowanymi, małoletnia K. W. cierpi na n. o., p. l., n. t., ma wadę s.pod postacią (...),t. p., ubytku (...) oraz t.. Choruje przewlekle naz., z. o., od urodzenia cierpi na z. m.. U małoletniej występują także nieprawidłowości w funkcjonowaniu u. p., zaburzenia gospodarki w. oraz p. A.. Na stałe leczy się w poradni k., n., e., n. p. l., o., g., o., r. i l..

Podobny jest stan zdrowia małoletniej A. W., która także ma wadę serca pod postacią n. d., n. o., n. t., a. o., j., zaburzenia gospodarki w., przewlekłe zapalenie z., n., t., częste k. n.. Małoletnia A. leczy się w poradniach: k., n., p., l., o., chirurgii s., o. i l..

Od czasu orzekania o wysokości alimentów na małoletnie, stan zdrowia małoletniej A. W. dodatkowo się pogorszył, w szczególności w sferze n.. Wprowadzone zostały dodatkowo nowe lekarstwa do przyjmowania na stałe. Po rozprawie rozwodowej i zasądzeniu alimentów ujawniły się problemy związane z wadą postawy jednej z małoletnich (ustawienie łopatek), zwiększyła się częstotliwość ich wyjazdów do lekarzy w związku z schorzeniami n., g., o..

Obie małoletnie powódki posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, przyjmują na stałe duże ilości lekarstw, wymagają specjalistycznego sprzętu medycznego oraz regularnych wizyt i konsultacji lekarzy specjalistów z różnych dziedzin, rehabilitacji.

Z uwagi na terminy oczekiwania na wizyty lekarskie, a także ze względu na jakość świadczonych usług, powódki zmuszone są korzystać nie tylko z wizyt refundowanych przez NFZ, ale także korzystają z prywatnych wizyt w poradni k. oraz l. w (...)., za które musza płacić – ok. (...) zł za jedna wizytę. Nie wszyscy lekarze pod których opieką pozostają małoletnie są w T., matka małoletnich musi je dowozić m.in. na leczenie o. w Ł. (pobyt ok. tygodniowy, w jego trakcie koszt parkingu – ok. (...) zł, pobyt matki w przyszpitalnym hotelu – ok. (...) zł za 1 dzień, koszt paliwa – ok. (...) zł), a także leczenie specjalistyczne – n. – do W., l. – raz w roku do W., jak również zawozić do dwóch szpitali w B.:

- w ramach diagnostyki genetycznej do Szpitala (...) im. dr. A. J.,

– w ramach diagnostyki neurofizjologicznej do Wojewódzkiego Szpitala (...) w B..

Dowody: faktury za lekarstwa – k. 21-30

Dokumentacja lekarska – k. 38-40, 95-98, 147-153

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Usprawiedliwioną potrzebą każdej z małoletnich jest odbywanie turnusów rehabilitacyjnych. Małoletnie powinny wyjeżdżać na takie turnusy możliwie często, W. W. (1) nie stać jednak na takie wyjazdy rehabilitacyjne. Ostatnio małoletnie przebywały na takim wyjeździe, w okresie od dnia (...). do dnia (...)., w M., koszt tego wyjazdu wyniósł – z uwagi na konieczność pobytu z małoletnimi ich matki – (...) zł.

Dowody: potwierdzenie rezerwacji i pobytu w M. – k. 41-41v

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – k. 42

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Ponadto z uwagi na niedosłuch konieczne jest korzystanie przez małoletnie z aparatów słuchowych. Koszt takich aparatów, to po odliczeniu refundacji z NFZ:

- (...) zł dla K. W.,

- (...) zł dla A. W..

Dla działania aparatów słuchowych niezbędny jest zakup baterii, miesięczny koszt ich zakupu dla obu małoletnich to kwota ok. (...) zł (baterie na 3 dni, za kwotę (...) zł).

Dowody: oferta cenowa na aparat słuchowy oraz wkładki – k. 43,

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – k. 44, 45 akt

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Obie małoletnie powódki korzystają obecnie z aparatów ortodontycznych, co powoduje stałe koszty na konsultacje czy odpowiednie środki higieniczne. Płyn do higieny jamy ustnej kosztuje ok. (...) - (...) zł.

Dowód: paragon za środki higieniczne – k. 46 akt

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Małoletnie powódki mieszkają wraz z W. W. (1) i jej córką z poprzedniego związku w części domu należącego do matki W. W. (1). W pozostałej części domu mieszka matka W. W. (1) wraz z mężem oraz siostra powódek wraz z mężem. Każda część domu ma osobny licznik zużycia energii elektrycznej. Średni miesięczny koszt zapłaty ze energię elektryczną w gospodarstwie domowym prowadzonym przez W. W. (1) to kwota ok. (...) zł , zatem przyjąć należy, że koszt ten w odniesieniu obu małoletnich powódek wynosi ok. (...) zł miesięcznie. Rachunki za energię w części domu zajmowanym przez matkę W. W. (1) są na podobnym poziomie (dowód: faktury Vat za energię elektryczną na H. W. (1) – k. 184-188 akt)

Pozostałe, uśrednione, miesięczne opłaty i koszty zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb obu małoletnich powódek wynoszą:

- zużycie gazu – ok. (...)

- telewizja – ok. (...) zł,

- telefon – ok. (...) zł,

- internet – ok. (...) zł,

- wywóz śmieci – ok. (...) zł,

- woda – ok. (...) zł,

- wyżywienie –ok. (...)

- środki czystości, art. higieniczne – ok. (...) zł,

- odzież, obuwie – ok. (...) zł,

- szkoła – ok. (...) zł (zakup podręczników do religii, wyposażenie w przybory, stroje sportowe, strój na basen, trampki, opłaty za technikę i plastykę, terapię, herbatę, ubezpieczenie, wodę, wycieczki i wyjścia szkolne do kina, tzw. zielone lekcje)

- dojazdy do szkoły – ok. (...) zł (dojazd do szkoły w dwie strony -40 km x 20 dni w miesiącu = 800 km, przy zużyciu paliwa 7 litrów na 100 km i średniej cenie za litr paliwa 4,4 zł),

- lekarstwa – około (...) zł,

czyli łącznie ok. (...) zł, zatem koszt utrzymania w powyższym zakresie, nie obejmującym dodatkowych, nieprzewidywalnych i koniecznych wydatków każdej z małoletnich, związanych głównie z leczeniem (oprócz uwzględnionych tu leków) i rehabilitacją wynosi ok. (...) zł.

Dowody:

rachunki za prąd – 16- 17v, 146, 176-183 akt,

faktury za paliwo, części samochodowe – k. 18-20, 37 akt

faktury za lekarstwa – k. 21-30

potwierdzenie przelewów – opłat za telefon – k. 31-33,

faktura za wodę – k. 34

faktury za tv cyfrową – 35-36 akt,

zaświadczenie i dowód wpłaty ze szkoły - k. 94, 194 akt

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Obecnie W. W. (1) nie pracuje, zajmuje się wychowywaniem córek. W okresie od (...). do (...). W. W. (1) pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kasjera w (...) Sp. z o.o., w ramach umowy o pracę na czas określony, za wynagrodzeniem (...) zł brutto miesięcznie. Obecnie W. W. (1) przyznane ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od (...). do (...). w wysokości 90% i od (...). do (...). w wysokości 75% podstawy wymiaru. W. W. (1) otrzymuje świadczenie wychowawcze (...) plus na obie córki. W okresie od (...) do (...). W. W. (1) otrzymała świadczenia rodzinne na córkę K. W. w łącznej wysokości (...) zł, w tym: zasiłek rodzinny w kwocie (...) zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie (...) zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie (...) zł, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie (...) zł.

W okresie od (...) do (...). W. W. (1) otrzymała świadczenia rodzinne na córkę A. W. w łącznej wysokości (...) zł, w tym: zasiłek rodzinny w kwocie (...) zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie (...) zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie (...) zł, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie (...) zł, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie (...) zł.

Dowody: zaświadczenia z Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie – k. 142-145

Decyzja ZUS z dnia (...). –k. 154-155

Umowa o pracę na czas określony – k. 79-80,

Świadectwo pracy – k. 81

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Z uwagi na konieczność zaspokajania potrzeb małoletnich powódek, m. in. opłacenia turnusu rehabilitacyjnego A. W. zmuszona była do zaciągnięcia w czerwcu 2017r. pożyczki w kwocie (...) zł, która będzie spłacać do 2019r. w ratach po (...) zł miesięcznie. Matka małoletnich powódek w przypadku koniecznych wydatków często zaciąga pożyczki u swojej matki – H. W. (2), ma też inne zobowiązania na łączna kwotę około (...) zł.

Dowód: harmonogram spłat rat pożyczki – k. 86

potwierdzenie transakcji – k. 87,

dokumenty potwierdzające podejmowanie czynności windykacyjnych wobec W. W. (1) – k. 88-93, 190-191 akt

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Konieczność wożenia małoletnich powódek do szkoły czy do lekarzy spowodowała, że W. W. (1) zawarła ze swym ojcem umowę użyczenia jego samochodu i zobowiązana jest z tego tytułu do dokonywania niezbędnych napraw użyczonego jej auta oraz pokrywania kosztów jego eksploatacji.

Dowody: umowy użyczenia samochodu – k. 192-193

faktury za paliwo, części samochodowe, naprawy auta, ubezpieczenie, przegląd techniczny – k. 18-20, 37, 74-76 akt

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

W dniu (...). W. W. (1) uczestniczyła wraz z córką S., w organizowanej przez liceum do którego uczęszcza S. W., wycieczce szkolnej do B.. Koszt wycieczki wynosił (...) zł, opłatę te uiszczała jedynie S. W., W. W. (1) w porozumieniu z wychowawcą klasy uczestniczyła w tej wycieczce, nieodpłatnie, jako opiekun schorowanej S..

Dowód: zaświadczenie z (...)– k. 196

Dokumentacja fotograficzna – k. 132-136

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Poprzez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) W. K. gromadzi też środki na turnus rehabilitacyjny dla małoletnich powódek. Na koncie tej fundacji zgromadzone jest ok. (...) zł z przeznaczeniem na wyżej wymieniony cel.

Dowody: wydruk ze strony internetowej Fundacji – k. 141 akt

Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Pozwany T. K. nieprzerwanie, od (...). zatrudniony jest w (...) S.A., pracuje w systemie zmianowym, czterobrygadowym. Jego zarobki netto wynosiły w miesiącu:

- lipcu 2017r. – (...) zł (minus potracenia z tytułu opłat za (...), (...), (...), związki zawodowe w łącznej kwocie (...) zł)

- sierpniu 2017r. – (...) zł (minus potrącenia z tytułów jw. w kwocie (...) zł)

- wrześniu 2017r. – (...) zł (minus potrącenia z tytułów jw. w kwocie (...) zł)

- październiku 2017r. – (...) zł (minus potrącenia z tytułów jw. w kwocie (...) zł),

- listopadzie 2017r. – (...) zł (minus potrącenia z tytułów jw. oraz raty pożyczki w kwocie (...) zł)

- grudniu 2017r. – (...) zł (minus potrącenia z tytułów jw. oraz raty pożyczki w kwocie (...) zł).

Średnia zarobków netto pozwanego w tym okresie wynosiła (...) zł, średnia wysokość potrąceń pracowniczych – (...) zł. Pozwany w powyższym okresie, nie dostawał żadnych świadczeń na dzieci z ZFŚS pomimo, iż zabiegał o nie(paczek, talonów, dofinansowania do wypoczynku), w grudniu 2017 otrzymał doładowanie karty S. w wysokości (...) zł.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach – k. 137,137v, 206-207 akt

grafik zmianowej pracy pozwanego – k. 139

W roku 2018 zarobki netto pozwanego kształtowały się następująco:

- w styczniu (po potrąceniach z tytułu opłat za (...), (...), (...), związki zawodowe oraz raty pożyczki) – (...) zł,

- w lutym (po potrąceniach z tytułu opłat za (...), (...), (...), związki zawodowe oraz raty pożyczki) – (...) zł,

- w marcu (po potrąceniach z tytułu opłat za (...), (...), (...), związki zawodowe oraz raty pożyczki) – (...) zł.

Średnia zarobków netto pozwanego za pierwsze 3 miesiące 2018r. wynosiła więc (...) zł. W okresie tym pozwany nie otrzymywał żadnych dodatkowych świadczeń socjalnych lub innych. Od listopada 2017r. pozwany spłaca raty zaciągniętej w kwocie (...) zł pożyczki z (...).

Pożyczka ta została zaciągnięta na okres 2 lat. Obecnie rata miesięczna tej pożyczki wynosi (...) zł. W 2017r. pozwany zaciągnął w zakładzie pracy także pożyczkę, którą przeznaczył na zakup niezbędnej odzieży i biletu miesięcznego, a którą miał spłacać przez okres 10 miesięcy w kwocie po (...) złotych. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa pozwany pospłacał już.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach – k. 137,137v, 206-207 akt

Zeznania świadka G. K. – k. 212v-213 akt,

Zeznania świadka M. J. – k. 213-213v,

Zeznania T. K. – k. 215v-216

Pozwany zmuszony był wyprowadzić się z mieszkania swojej matki w O., albowiem nie miał już tam warunków do zamieszkiwania. W mieszkaniu tym mieszka również siostra pozwanego ze swym mężem; ciasnota panująca w tym lokalu sprawiała, że dla pozwanego fizycznie już brakowało miejsca, czego dobitnym przykładem było to, że musiał spać w jednym łóżku ze swą matką. Od kwietnia 2017r. pozwany mieszka w T., w wynajmowanym pokoju z możliwością korzystania ze wspólnej kuchni i łazienki. T. K. rzucił palenie papierosów, nie korzysta już z porad psychologa, u którego leczył się po rozwodzie.

Dowody: Oświadczenie o wynajmowaniu pokoju – k. 138 akt

Zeznania świadka G. K. – k. 212v-213 akt,

Zeznania świadka M. J. – k. 213-213v,

Zeznania T. K. – k. 215v-216

Pozostałymi, stałymi, comiesięcznymi wydatkami pozwanego są:

- zobowiązania alimentacyjne w kwocie (...) zł na rzecz córki z poprzedniego związku pozwanego,

- dotychczasowe zobowiązania alimentacyjne wobec małoletnich powódek w kwocie łącznej (...) zł,

- (...) zł czynsz najmu mieszkania,

- (...) zł opłata za telewizję kablową,

- (...) zł opłata za abonament telefoniczny,

- (...) złotych za bilet miesięczny na dojazdy do pracy,

- ok. (...) zł środki czystości i higiena

- (...) zł spłaty pożyczek zaciągniętych około 3 lat temu od swojej mamy w kwocie (...) zł i siostry w kwocie (...) zł. Pożyczki te będą spłacane przez pozwanego do końca 2018r. w kwotach po (...) zł miesięcznie na rzecz każdej z nich.

Dowody: oświadczenie o wynajmowaniu pokoju – k. 138 akt

dowody zakupu biletu pracowniczego – k. 140 akt

odpis wyroku w sprawie III RC (...) – k. 211 akt

T. K. nie czyni osobistych starań o wychowanie, opiekę, rozwój, leczenie małoletnich powódek – w tym zakresie całkowity ciężar obowiązków spoczywa na W. W. (1). Pozwany nieregularnie odwiedza dziewczynki, z rzadka obdarowuje je drobnymi prezentami; zdarzały się jednostkowe sytuacje, gdy kontakt z małoletnimi był mu przez W. W. (1) utrudniany, w większości przypadków jednak brak kontaktu pozwanego z córkami zawiniony był przez pozwanego lub spowodowany przyczynami leżącymi po jego stronie, także niezawinionymi (choroba matki, system zmianowej pracy).

Dowody: Zeznania świadka H. W. (1) – k. 158v-159v

Zeznania świadka G. K. – k. 212v-213 akt,

Zeznania świadka M. J. – k. 213-213v,

Zeznania W. W. (1) – k. 213v-215 akt

Zeznania T. K. – k. 215v-216,

Korespondencja Sms-owa pomiędzy W. W. (1) a pozwanym – k. 47-72,

Oświadczenie pozwanego dot. odwiedzin córek – k. 73

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych przez strony w niniejszej sprawie, jak i w trakcie sprawy rozwodowej I C (...) Sądu Okręgowego w Toruniu, w szczególności w oparciu o uzasadnienia wyroków, a nadto na podstawie zeznań świadków H. W. (3), G. K., M. J., a uzupełniająco w oparciu o zeznania stron.

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia, gdyż żadna ze stron skutecznie nie zakwestionowała ich autentyczności, i których wiarygodność nie budziła wątpliwości Sądu. Wątpliwości Sądu nie budził dokument przedstawiony przez pozwanego wskazujący wysokość jego zarobków w okresie od lipca 2017r. do grudnia 2017r. (k.137-137v akt), pomimo zarzutów strony powodowej, odnośnie jego odręcznego sporządzenia i braku szerszej rozbudowy. Następczo złożony przez pozwanego wydruk kartoteki zarobkowej (k. 206-207) potwierdzał wysokość jego wynagrodzenia stwierdzony dokumentem z dnia (...). (k. 137-137v akt). Wątpliwości Sądu nie budziły też, kwestionowane z kolei przez pozwanego, uważane za celowo zawyżane, rachunki matki małoletnich powódek za energię elektryczną i koszty leczenia małoletnich powódek. Przedłożenie przez pełnomocnika powódek rachunków opłat za energię elektryczną z dłuższego - 13 miesięcznego okresu rozliczeniowego, potwierdzenie zeznaniami świadka H. W. (3) zasad rozliczeń gospodarstwa domowego prowadzonego przez nią samą i W. W. (4), porównanie wysokości opłat z odrębnych liczników zużycia prądu, zeznania W. W. (4) wskazującej, że rozlicza się z energii elektrycznej zużywanej tylko przez nią i córki, pozwoliło Sądowi przyjąć wskazywany przez powódki koszt zużycia energii elektrycznej, a tym samym na ocenę dokumentów przedstawionych przez stronę powodową w sposób zgoła odmienny od oceny pozwanego. Co do kosztów leczenia małoletnich powódek -strona powodowa przedłożyła szereg dokumentów wskazujących - wysokość wydatków na leki, oraz fakt, że leczenie małoletnich odbywa się także poza T., m.in. we W., B., Ł.; z dokumentów tych, z zeznań W. W. (1) i świadka H. W. (3) wynika, że są to wyjazdy częstsze niż w dacie zasądzania alimentów. Mając na względzie zeznania W. W. (1) (w zakresie pokrywania chociażby kosztów jej pobytu podczas leczenia córek w szpitalach), odległość ośrodków zdrowia od T., biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego, Sąd w całości dał wiarę zeznaniom W. W. (1), że są to koszty znaczne, zdecydowanie wyższe niż w dacie zasądzania alimentów.

Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom świadka H. W. (3) przesłuchanej na okoliczność możliwości zarobkowych i majątkowych W. W. (4), usprawiedliwionych potrzeb powódek i pomocy świadka im udzielanej oraz świadków G. K. i M. J. przesłuchanych na okoliczność sytuacji majątkowej, zarobkowej pozwanego oraz sytuacji życiowej i usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powódek. Zeznania G. K. i M. J. były co do zasady logiczne, dokładne i rzeczowe. Ponadto były one wewnętrznie spójne i zbieżne z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w szczególności z zeznaniami pozwanego i przedłożonymi przez niego dokumentami. Sąd nie znalazł podstaw, by nie dać wiary zeznaniom świadków, albowiem pomimo, że wywodzili się z kręgu krewnych pozwanego, nie mieli powodów, aby odpowiadać na pytania zawarte w tezie dowodowej niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. Świadkowie ci nie podważyli jednak w żaden sposób wysokości wydatków W. W. (1) na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powódek, albowiem nie byli w tym zakresie w ogóle zorientowani. Zeznania G. K., a w szczególności M. J. – pracującej w tym samym zakładzie pracy co pozwany, na podobnym stanowisku, miały natomiast znaczenie i były wiarygodne w zakresie określenia możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego – konieczności wynajęcia pokoju w T. i kosztów z tym związanych, zobowiązań pozwanego, aktualnych jego możliwości pracy w nadgodzinach, braku możliwości starania się przez pozwanego o dodatkowe - szeroko rozumiane - świadczenia socjalne dla siebie czy rodziny. Na wiarę zasługiwały więc zeznania świadka M. J. znającej sposób wynagradzania i świadczonej pomocy socjalnej pracownikom w Apatorze, potwierdzającej wyjaśnienia pozwanego i znającej sytuację z przekazu pozwanego – G. K. - w zakresie kosztów dojazdów pozwanego do pracy, możliwości (a raczej jej braku) otrzymywania świadczeń pomocowo – socjalnych czy niemożności pracy w nadgodzinach.

W tym zakresie Sąd dał też wiarę zeznaniom pozwanego potwierdzonym zeznaniami zawnioskowanych przez niego świadków. W ocenie Sądu przedłożone wydruki korespondencji SMS owej pomiędzy pozwanym a matką powódek (dowód – k. 47-72 akt) nie przesądzają tego, że obecnie pozwany ma możliwość pracy w nadgodzinach i rzeczywiście ją świadczy. Zdawkowość powyższych informacji Sms-owych nie pozwala na ustalenie, czy informowanie matki małoletnich o tym, że pozwany nie przyjedzie do córek było równoznaczne w wykonywaniem przez niego pracy zarobkowej i czy nie było próbą, np. kłamliwego wytłumaczenia niestawiennictwa pozwanego u córek. Istotne jest również to, że Sms-y te dotyczą okresu do (...)., a z zeznań i pozwanego i świadków G. K. i M. J. wynika, że faktycznie, niegdyś była możliwość pracy w nadgodzinach, ale obecnie już jej nie ma. W ocenie Sądu system zmianowej pracy pozwanego utrudnia mu w stopniu znaczącym, o ile nie uniemożliwia, możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie zeznań stron w zakresie ich aktualnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, oraz możliwości zarobkowych i usprawiedliwionych potrzeb, przyznając im walor wiarygodności w tej części, w jakiej znalazły one potwierdzenie w złożonych przez strony dokumentach oraz w zeznaniach wnioskowanych przez strony świadków.

Na miano wiarygodnych nie zasługiwały zeznania pozwanego w tej ich części, która dotyczyła nie posiadania przez niego możliwości zarobkowych pozwalających na płacenie zwiększonych alimentów w kwotach po (...) zł miesięcznie na rzecz każdej z małoletnich powódek, a także w części dotyczącej jego starań o kontakty z powódkami i osobistej, faktycznej, szerszej pomocy w ich codziennym wychowywaniu i utrzymaniu. W tym zakresie, depozycje pozwanego, jakoby czynił energiczne starania o kontakty z małoletnimi powódkami i służył im pomocą w większym niż minimalny zakresie, nie znajdują żadnego potwierdzenia. Sąd nie dał też w tym zakresie wiary świadkom - M. J. i G. K.. Zdaniem Sądu ograniczyły się one do wskazania jednostkowych przypadków, gdy do spotkania nie doszło z przyczyn obiektywnych lub nawet zawinienia matki małoletnich powódek, jednakże takie sytuacje na przestrzeni lat były incydentalne.

W pozostałym zakresie Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom stron, ponieważ były one spójne i logiczne oraz znalazły potwierdzenie w złożonych przez strony dokumentach.

Zgodnie z przepisami art. 128, 129, 133 § 1 oraz art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zatem oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, stanu zdrowia, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku.

Oznacza to, że zobowiązany, który w minimalnym zakresie (sporadyczne jedynie odwiedziny, brak zainteresowania i pomocy matce małoletnich powódek w ich leczeniu i rehabilitacji, rzadko darowane, okazjonalne prezenty) ponosi osobiste starania o wychowanie dziecka powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w postaci m.in.: zakupu wyżywienia, ubioru, leczenia i leków, materiałów naukowych oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego i normalnego funkcjonowania w zależności od wieku, a w realiach przedmiotowej sprawy, w zależności przede wszystkim od zdrowia dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, bez względu na to, czy dziecko znajduje się w niedostatku. Rodzic powinien bowiem dzielić się z dzieckiem skromnymi, nawet najmniejszymi dochodami [por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99 oraz uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75].

Z kolei zakres możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego jest rozumiany w doktrynie i orzecznictwie szeroko. Zasadne bowiem i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. - jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie [tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975r. III CRN 48/75 Lex nr 7702]. W niniejszej sprawie uznać należało, że zakres możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego uległ zwiększeniu tylko w niewielkim zakresie, wynikającym głównie ze zwiększonych zarobków i spłacie zobowiązań obciążających niegdyś i matkę małoletnich powódek. Trudno uznać jednak, że przy odmiennej jego sytuacji związanej z możliwością uzyskiwania świadczeń socjalnych w zakładzie pracy, przy zmienionej sytuacji mieszkaniowej, ma on większe niż dotychczas możliwości majątkowe. Możliwości majątkowe pozwanego są w istocie niewielkie, nie uległy większym zmianom od daty zasądzenia alimentów na rzecz powódek. Od tamtego czasu, zaszły w sytuacji osobistej pozwanego, niezależne od niego zmiany, skutkujące koniecznością zwiększonych wydatków na zaspokojenie własnych, podstawowych, potrzeb – związane z samodzielnym zamieszkiwaniem i żywieniem we własnym zakresie. Wysokość tych zwiększonych kosztów porównywalna jest do kosztów ponoszonych w związku ze spłatą kredytów i pożyczek z okresu trwania małżeństwa.

W myśl art. 138 kro prawomocne orzeczenie w przedmiocie alimentów może zostać zmienione w razie istotnej zmiany stosunków, przez którą rozumieć należy zmianę przesłanek określających wysokość alimentów, tj. zmianę polegającą na zwiększeniu się lub zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zwiększeniu się lub obniżeniu się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Należy przy tym podkreślić, że warunkiem zmiany wysokości zasądzonych alimentów jest zmiana istotna – a nie jakakolwiek. [por. Marek Andrzejewski, w: Henryk Dolecki (red.), Tomasz Sokołowski (red.), Komentarz do art.138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stan prawny na dzień: 2010.09.15]

W przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana stosunków o których mowa w art. 138 kro.

Przede wszystkim należy podnieść, że od ostatniego ustalenia alimentów na rzecz małoletnich powódek upłynęło około 2 i pół roku i w okresie tym znacznie wzrosły usprawiedliwione potrzeby każdej z małoletnich powódek. Sąd w tym miejscu podziela wyrażony w judykaturze pogląd, że już sam upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku stwarza podstawę do podwyższenia alimentów [postanowienie SN z dnia 01.06.1965r, I CZ 135/64, niepublikowane zawarte w bazie danych LEX OMEGA nr 5811]. Ustalenia stanu faktycznego potwierdzają, że w zakresie usprawiedliwionych potrzeb każdej z małoletnich powódek, wzrost usprawiedliwionych ich potrzeb był znaczący.

Obecnie mał. powódki K. i A. siostry W. mają odpowiednio (...) i (...) lat. Już na wstępie podnieść należy, że nie ulega wątpliwości, iż miesięczny koszt utrzymania dzieci młodszych o dwa i pół roku jest mniejszy. Koszty te uległy znacznym zmianom od chwili ostatniego orzekania o alimentach do chwili wytoczenia niniejszego powództwa - wówczas bowiem powódki nie były tak mocno schorowane, nie potrzebowały tak rozbudowanej pomocy medycznej, nie wyjeżdżały do tylu, tak oddalonych ośrodków lekarskich. W ocenie Sądu, miesięczny koszt wydatków na każdą z małoletnich powódek, obejmujących ich usprawiedliwione potrzeby, oscyluje obecnie na minimalnym poziomie ok. (...)(...) zł, a to i tak przy przyjęciu, iż usprawiedliwione potrzeby małoletnich powódek w rozumieniu art. 135 krio obejmują tylko potrzeby najbardziej konieczne. Nie sposób zgodzić się tu z argumentacją pozwanego, by usprawiedliwioną potrzebą małoletnich nie było zapewnianie im dogodnego, uwarunkowanego stanem zdrowia, transportu samochodowego i to zarówno do lekarzy, jak i do szkoły; by koszty zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb każdej małoletnich nie uległy znaczącemu zwiększeniu.

Istotnym i pozytywnym jest to, że ojciec małoletnich powódek regularnie płacił zasądzone alimenty. W znikomym jednak dodatkowym zakresie, w tym choćby osobistych starań, nie wspierał i nie odciążał finansowo W. W. (1). Tymczasem, matka małoletnich nie może oczekiwać w szerszym zakresie, na pomoc w opiece nad małoletnimi innych osób; małoletnie powódki nie mają żadnego majątku, z którego mogłyby czerpać dodatkowe dochody na swoje utrzymanie, a W. W. (1) zadłuża się próbując zapewnić córkom możliwość zaspokajania, choćby tylko, podstawowych potrzeb.

Sytuacja zarobkowa i majątkowa W. W. (1) nie zmieniła się znacząco w okresie pomiędzy obiema sprawami alimentacyjnymi; na względzie należy mieć fakt, iż jej dotychczasowa umowa o pracę w (...) wygasła, a obecnie z uwagi na stan zdrowia i konieczność osobistej, codziennej opieki nad córkami nie jest ona w stanie podjąć zatrudnienia.

Sytuacja zarobkowa i majątkowa matki powódek jest obecnie o tyle gorsza od sytuacji pozwanego, że mimo utraty pracy, musi łożyć coraz to większe środki na utrzymanie córek, zmagając się z koniecznością zaspokajania tych potrzeb w sytuacjach nagłych, związanych głównie ze stanem zdrowia każdej z nich.

Odnosząc się natomiast do sytuacji pozwanego T. K. wskazać należy, iż jego możliwości zarobkowe i majątkowe mimo wszystko wzrosły. Pozwany rzucił palenie, sam nie pozostaje już pod opieką lekarza psychiatry lub psychologa, do którego uczęszczał po rozwodzie. Pozwany pospłacał już zobowiązania kredytowe i pożyczki zaciągane wespół z W. W. (1) w okresie trwania małżeństwa. Zwiększenie możliwości majątkowych pozwanego, w szczególności z powodu spłaty zobowiązań zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa w pełni równoważy koszty jakie musi obecnie ponosić w związku z wynajmem pokoju. Pozwany otrzymuje obecnie wyższe niż w dacie rozwodu i zasądzania alimentów wynagrodzenie i w tym zakresie uznać należało, że istnieją podstawy do uwzględnienia powództwa w zakresie objętym wyrokiem.

Pozwany zobowiązany jest spłacać zaciągnięte w zakładzie pracy i u rodziny pożyczki, jednakże nie mogą być one przesłanką do płacenia należnych alimentów w wysokości niższej niż ustalone wyrokiem. Wszelkie wydatki ojca muszą być bowiem planowane w taki sposób, aby nie pozbawiać osób uprawnionych do alimentacji należnych im środków utrzymania, zwłaszcza jeżeli kredyty miały charakter konsumpcyjny i zaciągnięte zostały na pokrycie zobowiązań i zaspokojenie potrzeb samego zobowiązanego do alimentacji. Alimenty względem dzieci niemogących się samodzielnie utrzymać muszą bowiem zostać zaspokojone w pierwszej kolejności, przed wszelkimi pożyczkami czy kredytami zobowiązanego do alimentacji.

Reasumując, w związku z tym, iż od zakończenia poprzedniego postępowania doszło do istotnej zmiany stosunków stanowiącej warunek zmiany wysokości alimentów, jednakże jedynie częściowej, to powództwo o podwyższenie alimentów można było uwzględnić w części. W związku z powyższym, Sąd doszedł do wniosku, iż pozwany obecnie jest w stanie płacić łączną kwotę po (...) zł miesięcznie poczynając od dnia (...). Płacenie tej kwoty, mając na uwadze ogół przedstawionych okoliczności, znajduje się w możliwościach majątkowych pozwanego, który ma stałe, wyższe niż poprzednio źródło dochodu, a jego zobowiązania zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa wygasły.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 138 kro w zw. z art.135 § 1 i 2 kro, Sąd uwzględnił powództwo w części i podwyższył rentę alimentacyjną od pozwanego Tomasza

K. na rzecz małoletnich powódek K. W. (poprzednio W.K.) i A. W. (poprzednio W.K.), z kwoty po (...) zł miesięcznie na rzecz każdej z nich, ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia (...). w sprawie I C (...), do kwoty po (...) zł miesięcznie na rzecz każdej z małoletnich powódek, tj. do łącznej kwoty po (...) zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małol. powódek W. W. (1), poczynając od dnia (...). do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia w płatności każdej z rat, o czym orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku. Natomiast w pozostałej części powództwo oddalił, o czym orzeczono jak w punkcie II wyroku.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc, o czym orzeczono w punkcie V sentencji wyroku.

O kosztach sądowych orzeczono w punkcie III sentencji wyroku na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zasądzenie ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Toruniu na rzecz adw. O. K. kwoty (...) zł nastąpiło na podstawie § 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016r., poz. 1714).

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc, o czym orzeczono w punkcie V sentencji wyroku.

Dnia (...) Sąd Rejonowy w Toruniu

stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do

egzekucji w zakresie dotyczącym alimentów

na rzecz wierzyciela

małoletniej K. W.

numer PESEL (...)

małoletniej A. W.

numer PESEL (...)

przeciwko dłużnikowi T. K.

numer PESEL (...)

oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom,

których to może dotyczyć, aby postanowienia

tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie

będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega

wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.

Tytuł wykonawczy wydano z urzędu

Matce mał. powodów W. W. (1)

Przy wydaniu niniejszego tytułu wykonawczego

Pobrano opłaty sądowej zł …

Sędzia Sądu Rejonowego

Piotr Kawecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: