Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 730/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-02-28

Sygn. akt III RC 730/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Monika Grubba

Protokolant st. sekr. sądowy Anna Pachniewska

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa:

małol. M. W. (1) działającego przez matkę D. W.

przeciwko:

R. M.

o:

podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego R. M. na rzecz małol. powoda M. W. (1), z kwoty po 500 złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 14.06.2011r. w sprawie (...) do kwoty po 700 /siedemset/ złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małol. powodowa D. W., poczynając od dnia 22.09.2016r., do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, niezależnie od zasiłku rodzinnego, do pobierania którego uprawniona jest matka małol. powoda,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża małol. powoda kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego w. T./ kwotę 120 /sto dwadzieścia/ złotych tytułem opłaty sądowej,

V.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami,

VI.  wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 730/16

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2016 r. małoletni M. W. (1) działający przez matkę D. W. wniósł pozew przeciwko ojcu R. M. o podwyższenie alimentów z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 900 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że ostatni raz obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec małoletniego powoda został ustalony sądownie 14.06.2011 r. na 500 zł miesięcznie. Małoletni był wówczas (...) rocznym dzieckiem i od tego czasu koszty jego utrzymania zmieniły się. W 2012 r., gdy małoletni osiągnął wiek przedszkolny, pozwany wyraził zgodę na podwyższenie alimentów o 150 zł. Ponadto zadeklarował, że zacznie regularnie spotykać się z synem. Mimo tego obecnie spotyka się z dzieckiem nieregularnie, co 2-3 tygodnie. Nie zabiera go wówczas do kina czy na basen. Mimo rozpoczęcia przez małoletniego nauki w szkole podstawowej pozwany często redukował ustaloną kwotę alimentów, np. z powodu wakacji czy poczynionych zakupów dla dziecka, np. butów. Matka małol. powoda wskazała, że wzrosły potrzeby syna związane z odzieżą, artykułami papierniczymi. Pojawiły się opłaty szkolne i związane z wycieczkami – razem ok. 90 zł miesięcznie. Ponadto przeprowadziła remont pokoju dziecka – koszt samych mebli wyniósł (...) zł. Małoletni uczęszcza na dodatkowe zajęcia z matematyki. Często chodzi z matką do kina, na basen lub salę zabaw – koszt ok. 100 zł miesięcznie. Uczęszcza także na naukę pływania (350 zł za 10 wejść), karate (60 zł miesięcznie) oraz robotykę (800 zł za kurs). W wakacje i ferie wyjeżdża z matką na morze, w góry, uczęszcza też na odpłatne kolonie stacjonarne. Matka małoletniego nadal mieszka ze swoją matką w domu jednorodzinnym należącym do jej brata. Ponosi część opłat eksploatacyjnych oraz płaci bratu 800 zł miesięcznie. Koszty mieszkania wynoszą łącznie 1.100 zł (zimą 1.300 zł) miesięcznie. Matka małoletniego koszt utrzymania syna określiła na łączną kwotę 1.860 zł miesięcznie. Matka małoletniego nadal zatrudniona jest w (...) w T. z wynagrodzeniem (...) zł miesięcznie. Ponadto otrzymuje dwie nagrody w roku i „13-stkę”. Pozwany jest pracownikiem (...) i jego wynagrodzenie jest wyższe, niż matki dziecka. Obecnie na potrzeby syna przekazuje on średnio 600 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew z dnia 23 października 2016 r. pozwany uznał żądanie pozwu do kwoty po 600 zł miesięcznie tytułem alimentów. Jednocześnie zobowiązał się nadal dodatkowo i dobrowolnie dokonywać zakupów na rzecz syna, np. odzieży, zabawek, słodyczy, artykułów szkolnych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazał, że od września 2015 r. przekazuje na rzecz syna po 600 zł miesięcznie tytułem alimentów, ustaloną z matką dziecka. Wcześniej pokrywał dodatkowo połowę opłaty za przedszkole – początkowo 150 zł, a następnie 100 zł. Niezależnie od tego kupował synowi m.in. odzież, zabawki, tornister z piórnikiem, łóżko do pokoju, słodycze. Pozwany wskazał, że w 2013/2014 roku zakupił mieszkanie w stanie deweloperskim, które musi wykończyć. Co miesiąc spłaca kredyt mieszkaniowy (1.100 zł), kredyt na zakup sprzętu AGD (200 zł), raty za komputer (55 zł) czynsz i woda (350 zł), prąd (80 zł), telefon (65 zł), telewizja i (...) (50 zł), ubezpieczenie mieszkania (15 zł) i samochodu (90 zł). Ponosi koszty paliwa i eksploatacji samochodu, wyżywienia, zakupu odzieży, alimentów, dodatkowych zakupów. Z synem spotyka się co 2-3 tygodnie. Pozwany wskazał, że nie zabiera syna na dłuższe wyjazdy, gdyż matka dziecka na to nie zezwala. Podniósł, że matka dziecka pobiera ulgę prorodzinną i wczasy pod gruszą. Charakter pracy pozwanego nie pozwala mu na częstsze kontakty z synem. Wynagrodzenie zasadnicze pozwanego wynosi (...) zł netto. Otrzymuje ponadto dodatki: za wysługę lat 540 zł, za stopień 690 zł, za wykonywanie czynności kontrolnych 350 zł i 20% za każdą godzinę nocną. Pozwany nie może przy tym wykonywać dodatkowych prac zarobkowych. W związku z pracą jego wydatki na wyżywienie są wysokie, często musi bowiem żywić się w lokalach gastronomicznych. Ponadto w związku ze zmianami w (...) w okresie od 1.01.2017r. do 31.05.2017r. pozwany nie wie, jak będzie wyglądała jego sytuacja zarobkowa. Matka małoletniego powoda, zatrudniona jako (...) w godzinach od (...).30 do 15.30, ma natomiast możliwość podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej. Pozwany wskazał również, że jego zdaniem koszty utrzymania 7-letniego dziecka na kwotę (...) zł miesięcznie są zawyżone o ok. 30%. Ponadto zastanawiającym jest uiszczanie kwoty 800 zł miesięcznie na rzecz brata za zamieszkiwanie w jego domu i ponoszenia jego remontów. Wątpliwości pozwanego budzi również korzystanie przez syna od kilku lat z zajęć na basenie z instruktorem. Pozwany zakwestionował również zasadność uczęszczania małoletniego w zajęciach karate, koszt zajęć z robotyki i wyjść rodzinnych, kosztów artykułów pielęgnacyjnych czy szkolnych, w tym wycieczek. Wyjazdy wakacyjne syna powinny być natomiast pokryte przez należności otrzymywane przez matkę dziecka z tytułu wczasów pod gruszą i ulgi prorodzinnej.

Sąd ustalił, co następuje:

M. W. (1) urodził się (...) w T.. Pochodzi z nieformalnego związku (...). Ojcostwo pozwanego zostało ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z 14 czerwca 2011 r. w sprawie (...)

Powyższym wyrokiem Sąd zobowiązał pozwanego R. M. do uiszczania na rzecz małoletniego M. W. (1) alimentów po 500 zł miesięcznie, począwszy od 1 czerwca 2011 r. do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry do rąk matki dziecka D. W..

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

odpis zupełny aktu urodzenia – k. 6 akt (...) Sądu Rejonowego w. T., k. 13 akt,

wyrok – k. 42-43 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

W tym czasie małoletni M. W. (1) miał półtora roku. Nie chorował na przewlekłe choroby. Często się przeziębiał. Nie przyjmował stałych leków. Nie uczęszczał do żłobka. Koszt jego utrzymania jego matka oceniła na kwotę ok. (...) zł miesięcznie, w tym 400 zł wyżywienie, 200 zł odzież, 150 zł pieluchy, 200 zł środki kosmetyczne i czystości. Dziecko uczęszczało raz w tygodniu na basen na zajęcia z instruktorem, których koszt wynosił 125 zł miesięcznie.

Jego matka D. W. zatrudniona była w (...) w T. z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto miesięcznie. Ponadto otrzymała nagrody w kwotach (...) zł i(...) zł brutto oraz „13-stkę” w wysokości ok. (...) zł brutto. Jej łączne średnie wynagrodzenie netto wynosiło (...) zł miesięcznie.

W opiece nad małoletnim jego matce pomagała nieodpłatnie babka macierzysta, która mieszkała razem z nimi. Opłaty w domu jednorodzinnym, w którym zamieszkiwały, tj. prąd, woda, opał, wywóz śmieci, wynosiły łącznie ok. 600 zł.

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

zaświadczenie – k. (...), 17 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

wykaz kosztów utrzymania dziecka – k. 36-38 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

R. M. w tym czasie zatrudniony był w I. C. w T. na stanowisku młodszego eksperta (...) z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie. Ponadto otrzymywał nagrodzę uznaniową w wysokości prawie (...) zł netto i „13-stkę” w kwocie ok. (...) zł. Pracował w B., na dojazdy wydawał ponad (...) zł miesięcznie.

Pozwany pozostawał w związku małżeńskim. Jego żona zarabiała podobną kwotę. Koszty eksploatacji mieszkania, w tym prąd, woda, gaz, telewizja, wynosiły łącznie ok. 700 zł miesięcznie. Nie miał dzieci poza małoletnim powodem. Nie chorował.

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

zaświadczenie – k. 16 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

W dniu 20 marca 2012 r. matka małol. powoda wniosła pozew od podwyższenie alimentów od ojca dziecka do kwoty po (...) zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że pozwany nie interesuje się synem i sama ponosi trud jego wychowania. Koszty utrzymania małoletniego oceniła na (...) zł miesięcznie, w tym: wyżywienie 400 zł, pieluchy i środki czystości 120 zł, odzież 100 zł, basen 125 zł, zabawki 100 zł. Wskazała, że do tego dochodzą wydatki związane z chorobami dziecka, remontem domu, imprezami okolicznościowymi, wakacjami czy rozrywką. Ponadto wskazała, że od września 2012 r. małoletni będzie uczęszczał do przedszkola, którego koszt wyniesie 300 zł miesięcznie.

Matka małol. powoda w dalszym ciągu była zatrudniona w (...) w T. na stanowisku informatyka. Jej dochód wynosił (...) zł netto miesięcznie. Ponadto otrzymała nagrodę w kwocie (...) zł brutto oraz „13-stkę” w wysokości ok. (...) zł brutto. Ponosiła koszty utrzymania domu, w którym mieszkała razem z matką i synem, w kwocie 600 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 5 lipca 2012 r. matka małol. powoda wskazała, że pozwany nawiązał kontakt z dzieckiem i zaczął się z nim spotykać. Rozwiódł się z żoną i kupuje mieszkanie. Dobrowolnie zobowiązał się płacić wyższe alimenty na syna od sierpnia 2012 r., tj. w kwocie po 650 zł miesięcznie. Poza tym zwraca część poniesionych przez nią wydatków.

Wobec powyższego matka małol. powoda cofnęła pozew o podwyższenie alimentów i postępowanie w sprawie zostało umorzone.

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

pozew o podwyższenie alimentów – k. 2-4 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

zaświadczenie – k. 12 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

wykaz kosztów utrzymania dziecka – k. 13 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

protokół rozprawy – k. 18-19 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

postanowienie – k. 20 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

Pozwany na utrzymanie syna, poza alimentami po 500 zł miesięcznie, przelał na konto matki dziecka:

- w 2012r. dziewięć razy po 150 zł i dwa razy po 100 zł,

- w 2013r. siedem razy po 150 zł i raz 200 zł (na leki),

- w 2014r. sześć razy po 150 zł i raz 100 zł,

- w 2015r. siedem razy po 100 zł i raz 200 zł,

- w 2016r. dwanaście razy po 100 zł i raz 170 zł (na rolki),

- w 2017r. dwa razy po 100 zł.

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

historia rachunku – k. 45, 48, 94-97 akt/

Obecnie małoletni M. W. (1) ma (...) lat. Jest uczniem II klasy Szkoły Podstawowej w Z. W. Podręczniki otrzymał bezpłatnie, poza religią i dodatkowymi ćwiczeniami, które kupiła jego matka. Ojciec małoletniego w zeszłym roku kupił mu tornister i piórnik z wyposażeniem. W bieżącym roku matka ponownie wyposażyła piórnik.

Do wydatków szkolnych należą m.in. klasowa rada rodziców 15 zł miesięcznie i szkolna rada rodziców 20 zł rocznie. W szkole organizowane są ok. raz w miesiącu imprezy okazjonalne, np. bal karnawałowy, które wiążą się z wydatkami kilku lub kilkunastu złotych. W roku odbywają się również 3 wycieczki, które kosztują po ok. 30 zł.

Małoletni od niemowlęcia uczęszcza na naukę pływania z instruktorem. Obecnie opłata za 10 wejść wynosi 350 zł. Matka kupuje 3 takie karnety w roku. Zajęcia odbywają się w T. w każdy piątek. Ponadto w tym roku szkolnym w soboty małoletni bierze udział w kursie robotyki w T., który kosztuje łącznie 800 zł. Na tych zajęciach dzieci składają robota ze specjalnych klocków lego i go programują. Małoletni dwa razy w tygodniu chodzi również na zajęcia karate, które odbywają się popołudniami w jego szkole. Organizuje je klub z T.. Kosztują 60 zł miesięcznie.

Małoletni podczas wakacji 2016r. uczestniczył w obozie stacjonarnym karate, którego koszt wynosił 390 zł. Chodził też na zajęcia w Z. W. które kosztowały 50 zł. Przez tydzień był z matką nad morze oraz na spływie kajakowym. Podczas tegorocznych ferii zimowych był z mamą w górach na nartach. Opłata za kurs podstawowy wynosiła 580 zł, a dwie dodatkowe lekcje indywidualnie po 80 zł. Noclegi kosztowały (...) paliwo 300 zł. Matka na ten cel przeznaczyła „13-stkę”.

Małoletni nie choruje przewlekle. Ma rogowaciejący naskórek. Używa żelu do kąpieli B. za 50 zł i kremu tej firmy za 80 zł, które wystarczają na 2 miesiące. Środki czystości razem z pielęgnacją to koszt ok 80 zł miesięcznie. Nie przyjmuje stałych leków, bierze witaminy, tran za 10 zł. Leczy się w publicznej służbie zdrowia, a sporadycznie, w sytuacjach nagłych – dwa razy w roku – są prywatne wizyty za 120 zł. Dwa razy w roku chodzi również do dentysty, wizyta kosztuje 40 zł.

Wyżywienie małoletniego matka oszacowała na 390 złotych, a odzież na 150 zł miesięcznie.

Matka chodzi z małoletnim do teatru, do kina, do sali zabaw. Na remont pokoju syna wydała (...) zł, tj. szafę, biurko, krzesło obrotowe.

/dowód:

przesłuchanie matki małoletniego powoda D. W. – e-protokół z 24.02.2017 r. 18min.37sek. i nast.,

opinia – k. 6 akt,

przelewy – k. 7-8, 11, 43 akt,

rachunki – k. 98-99 akt/

Matka małoletniego powoda D. W. nadal jest zatrudniona w (...) w T. na stanowisku specjalisty. Jej wynagrodzenie wynosi ok. (...) zł netto miesięcznie. Z tej kwoty ma potrącane ok. 50 zł z tytułu ubezpieczenia i 220 zł z tytułu pożyczki zakładowej. Dodatkowo co dwa lata otrzymuje 220 zł z tytułu wczasów pod gruszą. W 2016 r. otrzymała 4 nagrody w kwotach 700 zł, 400 zł, (...) zł i (...) zł brutto. Dodatek na Boże Narodzenie wyniósł 500 zł., a ostatnia „13-stka” (...) zł.

Matka małol. powoda pracuje od (...).30 do 15.30. Nie ma umowy o zakazie konkurencji. W 2014 r. lub w 2015 r. miała dodatkowe umowy zlecenia, np. przy wyborach. Wynagrodzenie wynosiło (...) zł.

Nie posiada innych dzieci. Na syna nie ma żadnych dochodów. Odlicza ulgę prorodzinną, którą najczęściej wydaje na wakacje.

Synowi opłaca telefon za 30 zł miesięcznie, a za swój płaci 100 zł. Ponadto posiada samochód O. (...) z 2002 r. Na paliwo wydaje 100 zł tygodniowo. Do pracy dojeżdża 25 km. Stałych leków nie przyjmuje.

Matka małoletniego wraz z synem i swoją matką zamieszkuje w domku jednorodzinnym należącym do jej brata. Rata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez niego na dom wynosi 900 zł. Brat matki małoletniego wraz z partnerką mieszka w B. w wynajmowanym mieszkaniu.

Matka małoletniego opłaca należność za prąd, która wynosi ok. 300-400 zł w okresie zimowym, latem mniej. Zwraca bratu również pieniądze za ubezpieczenie domu - ok. 200 zł rocznie. We wrześniu 2016 r. za kocioł centralnego ogrzewania zapłaciła 5.900 zł, gdyż to ona ponosi koszty remontów. Raz w miesiącu w sezonie grzewczym trzeba kupić tonę ekogroszku po 780 zł. Tej zimy matka małoletniego kupiła 2 tony, resztę kupiła jej matka. Ta ostatnia opłaca również wodę, śmieci, internet, gaz.

Matka małoletniego nie ma zawartej z bratem umowy najmu, nie płaci mu za najem domu.

/dowód:

przesłuchanie matki małoletniego powoda D. W. – e-protokół z 24.02.2017 r. 18min.37sek. i nast.,

przelewy – k. 9-10 akt,

zaświadczenia – k. 14, 51 akt,

dowód wpłaty – k. 41 akt,

zeznania świadka M. W. (2) – e-protokół z 24.02.2017 r. 6min.32sek. i nast./

Pozwany R. M. jest zatrudniony w I. C. w T.. Jego podstawowe wynagrodzenie wynosi łącznie z dodatkami ok. (...) zł netto miesięcznie. Ma potrącane ubezpieczenie w kwocie ok. 61 zł miesięcznie. W 2016 r. otrzymał „13-stkę” w kwocie (...) zł, wyrównanie dodatku w kwocie (...) zł i nagrodę w kwocie 503 zł. „13-stka” w 2017 r. wyniosła (...) zł. Wczasy pod gruszą wynoszą ok. 200 zł rocznie.

W marcu 2013 r. pozwany kupił mieszkanie w stanie deweloperskim za kwotę ok. (...) zł. Na ten cel zaciągnął kredyt hipoteczny w kwocie (...) zł na 200 miesięcy. Miesięczna rata kredytu wynosi (...) zł. Mieszkanie jest urządzane w wysokim standardzie – do tej pory koszt wyniósł ok. 80-90 tysięcy zł. W lutym 2014 r. pozwany kupił sprzęt AGD do kuchni oraz pralkę za łączną kwotę (...) zł. Spłaca tę kwotę w 40 ratach miesięcznych po 202 zł. W maju 2014 r. kupił laptop za kwotę (...) zł, którą spłaca w 50 ratach po 54 zł. Posiada również kartę kredytową z limitem w wysokości 700 zł. Czynsz wynosi 344 zł, dopłata za wodę ok. 100-110 zł za 3 miesiące. Opłaty za prąd wynosi 70 zł miesięcznie, za (...)-75 zł, za internet i telewizję kablową 50 zł. Ubezpieczenie mieszkania kosztuje 140 zł rocznie.

Pozwany mieszka sam. Poza M. nie ma innych dzieci. Posiadam T. (...) rocznik 2002. Na paliwo wydaje 500 zł miesięcznie, do pracy ma 8 km. Ubezpieczenie OC samochodu wynosi 680 rocznie. Na wyżywienie wydaje ok. (...) zł, gdyż z uwagi na pracę często jada poza domem. Odzieży nie kupuje. Na środki czystości wydaje standardowe kwoty.

W wakacje 2015 r. miał wypadek i uszkodził więzadło. Leczy się w publicznej służbie zdrowia. Bierze leki, które kosztują 170 zł miesięcznie. Innych stałych chorób nie ma. Do dentysty chodzi prywatnie raz w roku.

Posiada działkę rolną w D. o powierzchni (...) metrów.

/dowód:

przesłuchanie pozwanego R. M. – e-protokół z 24.02.2017 r. 1godz.15min.58sek. i nast. ,

zaświadczenia dot. wynagrodzenia – k. 28-31, 53 akt,

dokumenty dotyczące kredytów – k. 67-86 akt,

historia choroby – k. 87-89 akt,

faktury – 90 akt,

rachunki dotyczące opłat – k. 91 akt,

wydruk smsa – k. 100 akt/

Pozwany obecnie na utrzymanie syna płaci 500 zł alimentów plus dodatkowo 100 zł miesięcznie. W 2015 r. kupił mu plecak do szkoły i piórnik z wyposażeniem. Wcześniej zakupił kimono na karate, rower. Czasami kupuje mu odzież, np. spodnie, kurtkę, getry do stroju sportowego, bluzę. Dwukrotnie kupił synowi buty, połową ceny obciążając matkę dziecka. Ponieważ matka kwestionowała jego zakupy odzieżowe, zaczął kupować zabawki, np. klocki lego czy samochody. Wiosną 2016r. kupił mu szczoteczkę elektryczną, wcześniej łóżko na połowę z matką dziecka, piłki, pościel, dwa samochody zdalnie sterowane. W wakacje kupił mu łyżworolki i ochraniacze.

Ojciec kontaktuje się z synem co 2-3 tygodnie. Zabiera go na kilka godzin do swojego mieszkania lub do swojej rodziny, ostatnio do muzeum piernika. Na słodycze wydaje w czasie spotkania ok. 20 zł, do tego zapewnia mu posiłki, napoje. Na imieniny kupił mu tort, upiekł ciasto. Nie wyjeżdża z synem podczas wakacji, bo matka dziecka nie wyraża na to zgody.

Powyższe wydatki przez 6 miesięcy wyniosły ok. 850 zł.

Pozwany robi także dziecku prezenty na święta, urodziny, np. gry planszowe. Na Święta Bożego Narodzenia małoletni od pozwanego i jego rodziny otrzymał prezenty, tj. odzież i zabawki, za łączną kwotę 520 zł.

/dowód:

przesłuchanie pozwanego R. M. – e-protokół z 24.02.2017 r. 1godz.15min.58sek. i nast./

Sąd zważył, co następuje:

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz akta spraw (...) i (...) Sądu Rejonowego w. T., a także na podstawie przesłuchania matki małoletniego powoda D. W. i pozwanego R. M. oraz częściowo zeznań świadka M. W. (2).

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Były one opatrzone odpowiednimi podpisami i pieczęciami. W szczególności jednak żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności ani prawdziwości treści w nich zawartych.

Sąd częściowo przyznał walor wiarygodności zeznaniom złożonym przez świadka M. W. (2), tj. w zakresie, w jakim pokrywały się z pozostałymi dowodami zgromadzonymi w sprawie. Uzasadnione wątpliwości budziły natomiast zeznania tego świadka w zakresie, w jakim wskazał, że siostra w całości spłaca za niego ratę kredytu hipotecznego w kwocie 900 zł wpłacając ją bezpośrednio do banku. Nie jest to zgodne z potwierdzeniem przelewu przedłożonym przez matkę małoletniego. Dopiero na dodatkowe zapytanie sądu świadek dodał, że czasami siostra wpłaca tę kwotę na jego konto. Świadek dodał przy tym, że matka małoletniego nie płaci mu żadnych należności z tytułu użytkowania mieszkania. Niejasnym jest zatem, na jakiej podstawie miałaby spłacać kredyt, nie będąc do tego zobowiązaną wobec banku. Ponadto zeznania tego świadka nie pokrywają się w tym zakresie z twierdzeniami jego siostry.

Sąd uznał co do zasady za wiarygodne przesłuchanie matki małoletniej powódki, a także pozwanego, zwłaszcza w zakresie, w jakim potwierdzone zostały przez zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów. Strony jednak w sposób subiektywny oceniały własną sytuację i starały się niewątpliwie w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tzn. swoje możliwości zarobkowe i majątkowe oraz koszty utrzymania.

Sąd nie dał wiary matce małol. powoda w zakresie, w jakim twierdziła, że płaci bratu 800 zł miesięcznie, spłacając za niego ratę kredytu. Jej twierdzenia nie pokrywały się w tym zakresie z zeznaniami świadka. Ponadto matka małol. powoda wskazała, że razem ze swoją matką zwracała bratu ratę kredytu już w 2011r. Czyniła to cały czas, z przerwą w latach 2014-2015, kiedy brat mieszkał z nimi. W sprawach dotyczących alimentów, które toczyły się w 2011r. i w 2012r., nie podawała natomiast nigdy tego wydatku. Mało prawdopodobnym jest przy tym, aby dopiero teraz zaczęła kwotę tą wliczać do uzasadnionych kosztów utrzymania.

Pozwany bardzo szczegółowo i dokładnie wyliczał wydatki, które ponosi na małol. powoda poza alimentami, dlatego sąd nie miał powodów, aby nie dać mu wiary w tym zakresie. Twierdzenia pozwanego o wykańczaniu mieszkania w standardzie podstawowym pozostają natomiast w sprzeczności z smsem, który wysłał pozwany, a który świadczy o jego wysokim standardzie. Sąd nie miał powodów, aby treść smsa uznać za niewiarygodną. Ponadto twierdzenia pozwanego w zakresie adresata tej wiadomości również były niespójne, a przez to niewiarygodne. Raz wskazał, że była nim jego siostra B. M., a innym razem, że jego siostra G. J.. Treść smsa nie wskazuje przy tym, aby jego adresatem była jego siostra.

Matka małoletniego powoda wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz syna z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 900 zł miesięcznie.

Przedmiotowe powództwo o podwyższenie alimentów posiada podstawę prawną w art. 138 kro. Przepis ten stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu (...) sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54).

Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Matka małoletniego powoda wskazywała, że kwota alimentów otrzymywanych do tej pory nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb syna, gdyż wzrosły koszty jego utrzymania. Małoletni jest znacznie starszy, a od września 2015r. uczęszcza do szkoły podstawowej.

Ostatni raz Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego względem małoletniego powoda w wyroku z 14 czerwca 2011 r. na kwotę po 500 zł miesięcznie. Małoletni miał wówczas półtora roku. Nie chorował na przewlekłe choroby. Nie uczęszczał do żłobka, w opiece nad nim nieodpłatnie pomagała babcia macierzysta. Dziecko uczęszczało raz w tygodniu na basen na zajęcia z instruktorem, których koszt wynosił 125 zł miesięcznie. Pozwany w tym czasie nie łożył na małoletniego poza alimentami.

Jego matka D. W. zatrudniona była w (...) w T.. Jej łączne średnie wynagrodzenie netto wynosiło (...) zł miesięcznie.

R. M. w tym czasie zatrudniony był w I. C. w T. z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie plus dodatki. Pracował w B., na dojazdy wydawał ponad (...) zł miesięcznie. Mieszkał z żoną, która zarabiała podobną kwotę.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy sąd doszedł do przekonania, że od ostatniego ustalenia wysokości alimentów niewątpliwie zwiększeniu uległy usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda, jak również wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, co uzasadnia podwyższenie alimentów. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z dnia 1 czerwca 1965 r. (I CZ 135/64, niepubl.) ,,różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związany z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków’’.

W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia "usprawiedliwione potrzeby" oraz "możliwości zarobkowe i majątkowe" zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono między innymi, że: Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe - materialne i intelektualne uprawnionego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa.

Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Sąd miał na uwadze, iż sytuacja małoletniego powoda uległa znacznym zmianom. Małoletni w czasie ostatniego orzekania w sprawie wysokości alimentów miał półtora roku, natomiast obecnie jest uczniem II klasy szkoły podstawowej, ma już ponad (...) lat. Do jego usprawiedliwionych wydatków niewątpliwie należą opłaty szkole, np. za niektóre podręczniki, przybory szkolne czy radę rodziców, jak również koszty imprez czy wycieczek organizowanych przez szkołę. Nie jest to jednak z pewnością kwota wyższa niż 50-60 zł w skali miesiąca. Małoletni ma z pewnością również prawo do zajęć dodatkowych, tj. zajęć na basenie, zajęć z robotyki i zajęć karate. Zdaniem sądu kwota ok. 230-250 zł, która jest sumą opłat za te zajęcia, wraz z dodatkowymi wydatkami na nie, jest usprawiedliwiona.

Matka małol. powoda podała przy tym, że konsultowała z ojcem dziecka dodatkowe zajęcia syna, jednak on za każdym razem krytykował jej wybory. Sam nie proponował przy tym żadnych innych zajęć uważając, że są one niepotrzebne. Pozwany przyznał, że nigdy nie proponował zapisania dziecka na jakiekolwiek zajęcia. Stwierdził również, że nigdy nie kwestionował zajęć dodatkowych dziecka, po czym dodał, że zarówno zajęcia z robotyki, jak i na basenie z instruktorem są niepotrzebne. Pozwany sam nie chodzi jednak z synem na basen, aby uczyć go sztuki pływania, a konstruowanie i programowanie skomplikowanych robotów jest bardziej rozwijające, niż samo budowanie z kloców lego. Wbrew twierdzeniom pozwanego, który kwestionował również koszty zajęć karate, nie odbywają się one w szkole małoletniego nieodpłatnie. Dojazdy do klubu w T. są natomiast sporadyczne. Zdaniem sądu rodzice małoletniego posiadają na tyle wysokie dochody, które pozwalają na zapewnienie ich jedynemu synowi wszechstronnego rozwoju. Umożliwiają również zapewnienie mu atrakcyjnego wypoczynku, co czyni jego matka zabierając go nad morze lub w góry, a także zapisując go na obozy. Z pewnością sama ulga prorodzinna na ten cel nie jest kwotą wystarczającą.

Małoletni nie choruje przewlekle, jednak czasami się przeziębia, zażywa witaminy, kilka razy w roku korzysta z prywatnej służby zdrowia. Średnio jest to z pewnością kwota ok. 50 zł miesięcznie. Ponadto z uwagi na rogowaciejący naskórek używa droższych kosmetyków. Kwota 80 zł wskazana przez matkę na środki czystości razem z pielęgnacją nie wydaje się wygórowana. Jedynie za nieznacznie zawyżone należy znać koszty wyżywienia, które matka oszacowała na 390 złotych i odzieży - na 150 zł miesięcznie. Małoletni korzysta z telefonu, którego miesięczny koszt wynosi 30 zł. Chodzi z matką do teatru, do kina, do sali zabaw, co z pewnością również jest wydatkiem rzędu 50 zł w skali miesiąca. Do tego należy doliczyć pewną kwotę tytułem innych, niespodziewanych wydatków, które zawsze zdarzają się przy wychowywaniu dziecka.

Niewątpliwie małoletni musi również partycypować w kosztach utrzymania mieszkania, w którym mieszka wspólnie z matką i babką. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 23.03.2016r., sygn. akt I ACa 1755/15, brak jest podstaw do wliczania do obowiązku alimentacyjnego kosztów mieszkania i jego utrzymania. W kwocie alimentów należy uwzględnić niejako ryczałtowo koszty zużycia wody, prądu, gazu do gotowania i ogrzania wody użytkowej dla dzieci. Jednak koszt utrzymania i ogrzania mieszkania obciąża rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej i zobowiązany jest zapewnić dla siebie takie mieszkanie, które umożliwia pobyt z nim dzieci. Nie ma zatem podstaw, aby do kosztów utrzymania małoletniego wliczać chociażby część kwoty 800 zł, nawet jeżeli jego matka rzeczywiście przekazuje ją swojemu bratu.

W ocenie sądu małoletni musi mieć zapewnione odpowiednie wyżywienie, odzież i obuwie, środki czystości i lecznicze, materiały edukacyjne, czy warunki mieszkaniowe. Powinien mieć również zapewnione prawo do rozwijania pozalekcyjnych zainteresowań, rozrywki czy wypoczynku. Małoletniemu nie przysługują przy tym żadne zasiłki. Nie posiada on żadnego dochodu, zatem kwotę niezbędną do pokrycia jego podstawowych usprawiedliwionych potrzeb muszą pokryć jego rodzice.

W ocenie sądu na zaspokojenie powyższych potrzeb małol. powoda niezbędna jest kwota rzędu (...) zł miesięcznie.

Sytuacja finansowa D. W. również uległa zmianie. Zamieszkuje ona wraz z synem i matką w tym samym miejscu, opłaty jednak z pewnością wzrosły wraz z ogólnym wzrostem cen za media. Nadal jest ona zatrudniona w (...) w T., jednak jej wynagrodzenie wzrosło. Zdaniem sądu, wbrew sugestiom pozwanego, ma ona ograniczone możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Pracuje wprawdzie od (...).30 do 15.30 i nie ma umowy o zakazie konkurencji, powinna jednak mieć czas na zajmowanie się dzieckiem, jego wychowaniem i rozwojem.

Podkreślić należy, że matka sprawuje bezpośrednią opiekę nad małoletnim powodem, zajmuje się jego wychowaniem, troszczy się o jego zdrowie i rozwój. Wypełnia ten obowiązek od lat w rozmiarze znacznie większym, niż ojciec dziecka.

Pozwany natomiast spotyka się z synem co 2-3 tygodnie na kilka godzin. Nie dokłada zatem codziennych, osobistych starań o prawidłowy rozwój syna, jego edukację czy zdrowie.

Analizując sytuację zarobkową i majątkową R. M. należy wskazać, iż jest ona lepsza niż matki dziecka. Jest on nadal zatrudniony w I. C. w T., jednak jego zarobki wzrosły. Jego podstawowe wynagrodzenie wynosi obecnie łącznie z dodatkami ok. (...) zł netto miesięcznie. Ponadto jego „13-stka” w 2017 r. wyniosła (...) zł. Po uwzględnieniu wszystkich rocznych dochodów pozwanego i podzieleniu na miesiące jego dochody kształtują się na poziomie ok. (...) zł. Są zatem znacznie wyższe, niż matki dziecka. W przeciwieństwie do niej posiada on również mieszkanie w T. i działkę rolną w D. o powierzchni (...) metrów.

Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych (por. Henryk Haak, Obowiązek alimentacyjny, Komentarz Toruń 1995, s. 118-119).

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że jego wykonywanie stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99 oraz uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75). W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu.

Nie ulega wątpliwości, że wydatki pozwanego również wzrosły. Obecnie mieszka sam. Opłaty za mieszkanie wynoszą łącznie ok. 570 zł. Pozwany ponosi też koszty leków 170 zł, chociaż pewnie nie w każdym miesiącu. Kwota na paliwo 500 zł miesięcznie wydaje się nieznacznie zawyżona. Z pewnością ponosi on też koszty zakupu środków czystości i odzieży, opłaca ubezpieczanie. Ma też prawo do rozrywki i wypoczynku. Zdaniem sądu kwota ok. (...) zł miesięcznie na wymienione cele z pewnością jest wystarczająca. Do tego ponosi koszty związane z dodatkowymi zakupami dla syna, nie więcej niż 100-150 zł miesięcznie. Kwota ok. (...) zł na wyżywienie wydaje się jednak znacznie zawyżona. Niewiele osób może sobie pozwolić na częste spożywanie posiłków w punktach gastronomicznych. Przy dołożeniu starań i dobrej woli z pewnością można by tę kwotę ograniczyć o połowę.

Zdaniem sądu wszystkie wyżej wymienione wydatki pozwanego, wraz z opłatami za mieszkanie, przy normalnym standardzie życia, stanowią koszt rzędu (...) zł.

Pozwany wskazywał też, iż spłaca kredyt hipoteczny po (...) zł miesięcznie, pożyczkę na zakup sprzętu AGD do kuchni i pralki po 202 zł oraz pożyczkę za laptopa po 54 zł. Posiada również kartę kredytową z limitem w wysokości 700 zł.

Ratę kredytu zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych z pewnością należy znać za wydatek uzasadniony. Zaciągając jednak pozostałe pożyczki pozwany miał świadomość ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec syna. Winien zatem liczyć się z obowiązkiem wypełniania go w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi zobowiązaniami. Powyższe pożyczki czy karty kredytowe nie mogą zatem mieć ujemnych konsekwencji dla małol. powoda.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1976 r. III CRN 236/76, „(…)zadłużenie bankowe pozwanego nie może powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków na zakup mebli, telewizora, lodówki itp. i ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem wspomnianego obowiązku alimentacyjnego”.

Ponadto rata po 202 zł miesięcznie za zakup sprzętu AGD i pralki niedługo przestanie być aktualna, skoro pożyczka została zaciągnięta w lutym 2014 r. na 40 rat miesięcznych.

Gdyby nawet uznać wszystkie powyższe zobowiązania kredytowe za uzasadnione, to ich spłata wynosi łącznie niecałe 1.300 zł miesięcznie. Wszystkie wydatki pozwanego zamykają się zatem w kwocie ok. (...) zł miesięcznie. Stać go zatem na uiszczanie na rzecz syna alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie, bez potrzeby rezygnacji z jakichkolwiek własnych potrzeb. Z wynagrodzenia pozostaje mu przy tym jeszcze do dyspozycji pewna kwota na zaspokojenie innych, poza podstawowych, nie wymienionych wyżej potrzeb.

Sąd miał na uwadze, że możliwości zarobkowe pozwanego są wyższe niż matki małol. powoda. Z powyższych względów, mając na uwadze całokształt okoliczności w przedmiotowej sprawie, Sąd doszedł do wniosku, że alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie leżą w granicach jego możliwości majątkowych i zarobkowych, a także są w pełni uzasadnione usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego. Będą pokrywały bowiem nieco ponad połowę jego wydatków. Matka dziecka sama stwierdziła, że gdy syn szedł do szkoły, to próbowała tłumaczyć pozwanemu, że wydatki się zwiększają i powinien płacić minimum 650 zł alimentów, a nie redukować do 600 zł. Od tego czasu minął już też ponad rok, a zatem alimenty w kwocie 700 zł będą zgodne z uzasadnionymi obecnymi potrzebami dziecka na przyzwoitym poziomie. Nie należy przy tym zapominać, że to wprawdzie matka na co dzień dokłada osobistych starań o wychowanie małoletniego, jednak ojciec również czasami dokonuje zakupów na rzecz syna poza alimentami.

Mając powyższe na uwadze sąd, na postawie art. 135 § 1 kro w zw. z art. 138 kro, w punkcie I sentencji wyroku podwyższył rentę alimentacyjną od pozwanego na rzecz małoletniego powoda do kwoty po 700 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

W punkcie II sentencji wyroku sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, uznając je za bezzasadne, albowiem wykraczające poza zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz możliwości zarobkowych pozwanego.

Sąd nie obciążył małoletniego powoda kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa w punkcie III sentencji wyroku, na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jednocześnie sąd nie znalazł powodów, aby nie obciążać kosztami sądowymi pozwanego, dlatego w punkcie IV sentencji wyroku na podstawie art. 113 ust. 1 w/w ustawy nakazał pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa 5% zasądzonego roszczenia tytułem należnej opłaty sądowej.

O kosztach procesu orzeczono w punkcie V sentencji wyroku, na podstawie art. 100 kpc, znosząc je wzajemnie między stronami. Obie strony w przybliżonym stopniu przegrały bowiem sprawę.

W punkcie VI sentencji wyroku Sąd orzekł o nadaniu wyrokowi co do pkt I rygoru natychmiastowej wymagalności, zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Grubba
Data wytworzenia informacji: