Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 712/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-11-23

Sygn. akt III RC 712/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Lenartowicz

Protokolant st. sekr. sądowy Dorota Outtaleb

po rozpoznaniu w dniu 09 listopada 2017 r. (...)

sprawy z powództwa: małol. Z. P. (1) działającej przez matkę M. J. (1)

przeciwko: D. P. (1)

o: podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego D. P. (1) na rzecz małol. powódki Z. P. (1), z kwoty po 350 złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). w sprawie (...), do kwoty po 450 /czterysta pięćdziesiat/ złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małol. powódki M. J. (1), poczynając od dnia 01.09.2017r., do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża małol. powódki kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi i kosztami procesu w sprawie,

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 712/16

UZASADNIENIE

W dniu (...). M. A. (1) działająca w imieniu małoletniej Z. P. (1) wniosła pozew o podwyższenie alimentów przeciwko D. P. (1). Domagała się podwyższenia alimentów z kwoty po 350 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). w sprawie o sygn. (...) - do kwoty po 1000 zł miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu. W punkcie 2 pozwu matka mał. powódki wniosła też o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania procesu przez zobowiązanie pozwanego do płacenia na rzecz małoletniej córki kwoty po 1000 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu M. A. wyjaśniła, iż małoletnia Z. P. (1) jest jej dzieckiem ze związku małżeńskiego z D. P. (1). Wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). orzeczono rozwód między stronami. W punkcie II wyroku powierzono M. P. obecnie A. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią i ograniczono tę władzę pozwanemu do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka. W punkcie III wyroku zobowiązano pozwanego do płacenia alimentów na mał. Z. P. (1) w kwocie po 350 zł miesięcznie. Obecnie mał. Z. P. (1) ma (...) i uczęszcza do klasy (...) szkoły podstawowej. Od momentu ustalenia alimentów przez Sąd Okręgowy (...) wzrosły miesięczne, uzasadnione koszty jej utrzymania. M. A. oceniła miesięczny koszt utrzymania córki Z. na kwotę 2267, 17 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki :

- wyżywienie, w tym obiady szkolne – 741,34 zł

- zakup środków higieny i czystości – 221,76 zł

- zakup odzieży i obuwia – 175,75 zł

- koszty wizyt lekarskich i zakupu leków- 151,60 zł

- wydatki na szkołę – 154,67 zł

- udział w kosztach utrzymania mieszkania – 530 zł

- rozrywka, hobby, wakacje letnie i zimowe oraz internet – 229,17 zł

- inne ( bilety autobusowe, przyjęcia urodzinowe, święta )- 62,88 zł.

Od (...). matka mał. powódki M. A. jest zatrudniona na (...) w (...) na stanowisku (...), z wynagrodzeniem (...) zł brutto, (...) zł netto miesięcznie. Jest to jedyne źródło jej dochodu. Wspólnie z córką wynajmuje mieszkanie w (...) przy ul. (...) za kwotę łącznie ze świadczeniami 1540- 1600 zł miesięcznie. W ocenie M. A. (1) pozwany jest w stanie płacić na mał. Z. alimenty w kwocie po 1000 zł miesięcznie. Nadal jest zatrudniony w (...) w (...). Pozwany spotyka się z córką dwa razy do roku. Ostatni raz widział Z. w marcu 2016r. W ostatnich latach zobowiązał się oprócz płacenia alimentów do partycypowania w kosztach leczenia dentystycznego córki. Połowę poniesionych przez matkę mał. powódki wydatków nie zwrócił do chwili obecnej. M. A. nie stać na opłacenie córce zajęć dodatkowych, w tym korepetycji z matematyki czy zajęć na basenie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia (...). w pkt. 1 - udzielono mał. powódce Z. P. (1) zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego D. P. do płacenia na rzecz mał. powódki Z. P. kwoty po 500 zł miesięcznie w miejsce alimentów w kwocie po 350 zł miesięcznie ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). w sprawie o sygn. (...), poczynając od dnia (...). do dnia 15 –ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat – do czasu prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania. W pkt. 2 postanowienia oddalono wniosek w pozostałej części.

W dniu (...). pozwany D. P. wniósł zażalenie na postanowienie sądu z dnia (...). w przedmiocie udzielonego zabezpieczenia alimentów. Domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu (...).

Postanowieniem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). zmieniono zaskarżone postanowienie w pkt. 1 w ten sposób, że oddalono wniosek o zabezpieczenie.

W odpowiedzi na pozew pozwany D. P. wniósł o oddalenie powództwa w całości i utrzymanie alimentów na mał. Z. P. (1) w dotychczasowej wysokości tj. po 350 zł miesięcznie. Wyjaśnił, iż jest ojcem trójki dzieci : (...) J. K., (...) M. P. (1) i (...) Z. P. (1). Obecna partnerka pozwanego jest w (...) miesiącu ciąży. Jedyny dochód pozwanego stanowi wynagrodzenie za pracę w kwocie (...)zł miesięcznie. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynajmowanego przez pozwanego i jego rodzinę stanowi kwota 1325 zł. Jest on zadłużony w bankach na kwotę (...)zł z tytułu zaciągniętej linii kredytowej oraz karty kredytowej. Pozwany na Z. i M. płaci alimenty w łącznej kwocie po 650 zł miesięcznie. Małoletni M. jest (...) i pozwany pokrywa koszty zakupu paliwa, gdyż dowozi syna na zajęcia (...). Matka mał. powódki sama podjęła decyzję o przeprowadzeniu się z mał. Z. z P. do (...). W ocenie pozwanego powinna ona podjąć dodatkową pracę. Natomiast obecny partner M. A. jest osobą dobrze usytuowaną. W ramach wykonywanej pracy wyjeżdża na długie delegacje poza granice Polski. Ze względu na powyższe pozwany wnosił jak na wstępie tj. o oddalenie powództwa w całości.

Na rozprawie w dniu (...). matka mał. powódki poinformowała sąd, iż w dniu (...). zawarła związek małżeński z K. J. (1) i obecnie nosi nazwisko (...). Pełnomocnik strony powodowej podtrzymał złożony pozew o podwyższenie alimentów w całości tj. domagał się podwyższenia alimentów od pozwanego na rzecz mał. Z. P. z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Pozwany D. P. wnosił o oddalenie powództwa w całości i utrzymanie alimentów na rzecz mal. Z. P. w dotychczasowej wysokości tj. po 350 zł miesięcznie.

Takie stanowisko w sprawie strony zajmowały do momentu zakończenia przedmiotowego postępowania. Na ostatniej rozprawie w dniu (...). matka mał. powódki zaproponowała zawarcie ugody odnośnie podwyższenia alimentów od pozwanego na rzecz mał Z. P. do kwoty po 500 zł miesięcznie. Pozwany nie wyraził zgody na zawarcie ugody na proponowaną kwotę i nadal wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Pełnomocnik strony powodowej złożył wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz matki mał. powódki M. J. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Małoletnia Z. P. (1) urodziła się (...) w (...) i jest dzieckiem ze związku małżeńskiego M. A. (1) z domu A. obecnie J. i D. P. (1). Wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). orzeczono rozwód między stronami. W punkcie II wyroku powierzono M. P. obecnie J. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią i ograniczono tę władzę pozwanemu do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka. W punkcie III wyroku zobowiązano pozwanego do płacenia alimentów na rzecz mał. Z. P. (1) w kwocie po 350 zł miesięcznie.

W momencie orzekania rozwodu tj. w (...) r. małoletnia Z. P. (1) miała (...) lat i mieszkała z matką w (...). M. P. (2) była zatrudniona w (...), z wynagrodzeniem (...) zł brutto miesięcznie. Natomiast pozwany D. P. pracował w (...), z wynagrodzeniem (...) zł miesięcznie. Wynajmował wspólnie z synem J. P. mieszkanie za 250 zł miesięcznie oraz opłacał świadczenia w kwocie po 500 zł. Nie otrzymywał alimentów na syna od jego matki.

Obecnie mał. Z. P. (1) ma (...) lat i uczęszcza do klasy (...) Szkoły Podstawowej nr (...) w (...). M. J. oceniła miesięczny koszt utrzymania córki Z. na kwotę 2267, 17 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki :

- wyżywienie, w tym obiady szkolne – 741,34 zł

- zakup środków higieny i czystości – 221,76 zł

- zakup odzieży i obuwia – 175,75 zł

- koszty wizyt lekarskich i zakupu leków- 151,60 zł

- wydatki na szkołę – 154,67 zł

- udział w kosztach utrzymania mieszkania – 530 zł

- rozrywka, hobby, wakacje letnie i zimowe oraz internet – 229,17 zł

- inne ( bilety autobusowe, przyjęcia urodzinowe, święta )- 62,88 zł.

M.. Z. P. (1) ma problemy ze (...) - ma stwierdzony (...) od (...)roku życia. Nie musi nosić (...), ale pozostaje pod stałą opieką lekarza (...). Ponadto z uwagi na (...) od 1,5 roku jest leczona przez (...). Musi zażywać leki i maści. które kosztują 85 zł na 3 miesiące. Z. nie chodzi na dodatkowe zajęcia. We wrześniu 2016r. dostała podręczniki do (...) klasy ze szkoły, a przybory szkolne kosztowały ok. 100 zł.

Z. nadal spożywa obiady w szkole, koszt to ok. 100 zł miesięcznie. Małoletnia pozostaje na diecie (...), co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Na rozprawie w dniu (...). M. J. oceniła miesięczny koszt utrzymania córki na kwotę 1.500 zł. Małoletnia nadal jest leczona prywatnie u (...), (...) i (...). Koszt jednej wizyt to ok. 120 zł. Wizyta u (...) co 3 miesiące, a u (...) co 6 miesięcy. W 2017r. małoletnia była u (...) 7 razy. Małoletnia była też na 5 wizytach u (...), z uwagi na problemy (...). Koszt jednej wizyty wyniósł 100 zł.

W wakacje 2017r. wyjechała na 10 dni z matka i ojczymem – całkowity koszt wyjazdu wyniósł 365 zł.

W okresie od 0l.04.2016r. do 30.09.2017r. M. J. otrzymywała na mał. Z. P. (1) świadczenie 500 plus.

W dniu (...). M. A. (1) zawarła związek małżeński z K. J. (1). Od tego momentu nie otrzymuje świadczenia 500 plus na mał. Z. P.. Mąż powódki ma dwoje dzieci z poprzedniego związku w wieku(...) lat. Ma zasadzone alimenty na dzieci w kwotach po 500 zł miesięcznie na każde z nich tj. w łącznej kwocie po 1.000 zł miesięcznie. Dzieci męża M. J. przebywają z ojcem i jego obecną żoną oraz mał. Z. 3-4 dni w tygodniu. K. J. (1) z zawodu jest (...) i jest zatrudniony w (...) (...) na stanowisku (...) z wynagrodzeniem

(...) zł miesięcznie. Dodatkowo ma płacone za nadgodziny i delegacje. W 2017r. był na delegacji 2 razy po 2 miesiące poza Polską. Po dwóch miesiącach delegacji przelano mu na konto kwotę (...) zł. M. J. (1) uzyskała licencjat na (...), ale nigdy nie pracowała jako (...). Obecnie jest zatrudniona w (...), jako (...) z wynagrodzeniem (...) etatu. Na razie nie ma możliwości zatrudnienia na cały etat.

M. i K. małż. J. wynajmują mieszkanie w (...) przy ulicy (...) za kwotę (...) zł miesięcznie, do tego dochodzi czynsz 670 zł oraz prąd i gaz co 2 miesiące. Nie mają własnego mieszkania. K. J. (1) ma samochód. Małoletnia nie chce utrzymywać kontaktu z pozwanym. Pozwany dobrowolnie płaci alimenty na córkę.

Pozwany D. P. (1) jest ojcem 4 dzieci : J. K. lat (...), Z. P. (1) lat (...), M. P. (1) lat (...), G. P. (...). Od 2001r. mał. J. K. mieszka z pozwanym. Uczy się w szkole (...). Jego matka S. K. nie interesuje synem i nie łoży na jego utrzymanie. Pozwany nie wnosił o zasądzenie alimentów na rzecz syna J., bo jego matka nigdy nie pracowała zawodowo. Ponadto leczyła się (...) i nie niezdolna do pracy. M.. M. P. (1) jest synem pozwanego ze związku nieformalnego z A. C.. Ma na niego zasadzone alimenty w kwocie 300 zł miesięcznie. W grudniu 2016r. D. P. (1) zawarł związek małżeński z I. P.. Z tego związku ma

(...) córkę G.. Pozwany mieszka z żoną i 2 dzieci. Żona pozwanego uczy się w szkole w J., są to kursy przygotowawcze do studiów w języku (...) - bezpłatne, ma zaliczone trzy stopnie. I. Ł.-P. nie pracuje i pozostaje na utrzymaniu męża. Od dnia 15.01.2016r. jest zarejestrowana jako bezrobotna w PUP w (...), bez prawa do zasiłku. Do września 2017r. pozwany otrzymywał świadczenie 500 plus na J.. Ponownie złożył wniosek o przyznania tego świadczenia. Żona pozwanego otrzymuje 1.000 zł miesięcznie od urodzenia G.. Pozwany D. P. pracuję w (...) na stanowisku (...), na konto otrzymuje (...) zł miesięcznie. Jest to jego jedyny dochód. Pozwanemu przysługują premie kwartalne. Ponadto zdarzało się, że musiał pracować w godzinach nadliczbowych. Nie otrzymuje świadczeń socjalnych na święta.

Od kwietnia 2015r. pozwany wspólnie z żoną wynajmują mieszkanie (...)- pokojowe w (...). Za wynajem i czynsz płacą 750 zł, prąd ok. 100 zł miesięcznie, internet 70 zł miesięcznie, woda jest w czynszu. Pozwany musiał kupić opał : węgiel ( za 2.5 tony zapłacił (...) zł) i drzewo ( 20 m za 3000 zł). D. P. (1) jest właścicielem mieszkania położonego w (...) przy ul. (...), w którym mieszkają jego rodzice i płacą za nie świadczenia.

Pozwany nadal ma niespłaconą linię kredytowa w (...) na kwotę (...) zł, kartę kredytową na (...) zł. Płaci tylko odsetki ok. 75 zł miesięcznie. Ponadto spłaca raty za zakup łóżka (...) zł miesięcznie i za zakup komputera ok. (...) zł miesięcznie. Półtora miesiąca temu pozwany zaciągnął kredyt w wysokości (...) zł, żeby pomóc rodzicom, bo oni wcześniej pożyczyli mu pieniądze na spłatę kredytu.

Dowód : - zeznania matki mał. powódki M. J. k. 178 verte-179,

241-241 verte

- zeznania pozwanego D. P. k. 178-178 verte,

241 verte-242

- sygn. akt (...) SO (...)

- zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania mał. Z. P.

k. 5-8

- rachunki za wynajmowane mieszkanie przez M. i K. J.

k.14, 135

- umowy o pracę M. J. k.14-16. 131-134

- zaświadczenie o zarobkach M. J. k.173

- potwierdzenia przelewów z konta pozwanego k.41-57,

72-82.102-107

- zestawienie wydatków na ma. J. K. k.58-62,95-96

234-237

- opinia psychologiczna odnośnie mał. M. P. (1)

k.63-67,97-101, 191-192

- umowa najmu mieszkania przez pozwanego i rachunki za to

mieszkanie k.68-71, 90-93, 183-187, 232-

- zaświadczenie lekarskie żony pozwanego k.116

- zaświadczenie z PUP w (...) k.117,168-171

- kserokopia aktu małżeństwa k.118

- faktura za wizytę u (...) k.124-126,176

- oświadczenie pracodawcy M. J. k.127-129

- zaświadczenie za szkoły mał. Z. P. k.130

- wydruk korespondencji mailowej między stronami k.136-143

- zaświadczenie o zarobkach pozwanego k.172. 181-182,

214-216

- decyzja Prezydenta Miasta (...) k.175

- zeznanie podatkowe M. J. k.197-200

- zeznanie podatkowe Pozwanego k.204-207

- umowa o pracę K. J. k.201

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przesłuchania matki małoletniej powódki M. J. (1) i pozwanego D. P. (1).

Sąd przyznał walor wiarygodności twierdzeniom matki małoletniej powódki M. J. (1) odnośnie ustalenia uzasadnionych potrzeb małoletniej Z. P. (1) oraz sytuacji materialnej i rodzinnej jej matki, gdyż były one logiczne i korespondowały z zebranym w sprawie materiale dowodowym.

Sąd co do zasady uznał za wiarygodne zeznania pozwanego D. P. (1) na okoliczność ustalenia jego aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej oraz możliwości zarobkowych.

W myśl art. 133 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego utrzymania i wychowania.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 135 §1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy do dwóch przesłanek:

- usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz

- zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono m.in., że: „Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb polegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe – materialne i intelektualne uprawionego.

Stosownie do treści przepisów art. 133 §1 i art. 135 kro, kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych. Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem małoletniej Z. P. (1) w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, zakupu leków oraz innych wydatków niezbędnych dla jej prawidłowego rozwoju i wychowania.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku, bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenia alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronie zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza.

Natomiast stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zwiększenie lub zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych. Nie każda jednak zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie art. 138 kro. Zastosowanie powyższego przepisu uzasadnia jedynie taka zmiana, która jest istotna. To czy określona zmiana jest istotna, może zależeć m. in. od tego, kiedy po raz ostatni nastąpiła konkretyzacja danego stosunku alimentacyjnego, jakie okoliczności faktyczne powodują zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, iż obowiązek alimentacyjny D. P. (1) względem małoletniej Z. P. (1) został ustalony po raz ostatni w wyroku Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). w kwocie po 350 zł miesięcznie. Małoletnia Z. P. (1) miała wtedy (...)roku i uczęszczała do przedszkola, za które opłata wynosiła 220 zł miesięcznie. Matka mał powódki pracowała w (...) w (...) i otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości w wysokości (...) zł brutto miesięcznie. W lipcu 2009 r. M. P. (2) obecnie J. wyprowadziła się z mieszkania zajmowanego z pozwanym i zamieszkała z córką u swoich rodziców, którzy pomagali jej w wychowaniu córki. W 2010r. pozwany D. P. był ojcem dwójki dzieci : (...) J. K. i (...) Z. P. (1). Syn pozostawał na jego wyłącznym utrzymaniu, gdyż jego matka nigdy nie pracowała zawodowo i nie łożyła na utrzymanie syna. Pozwany był zatrudniony w (...), z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie. Był ponadto właścicielem działki o powierzchni 1 ha położnej w miejscowości D.. Pozwany wspólnie z synem wynajmował mieszkanie w (...) za kwotę 250 zł miesięcznie oraz opłacał czynsz 350 zł miesięcznie i media 150 zł miesięcznie.

W dniu (...) M. A. (1) wniosła do tutejszego pozew o podwyższenie alimentów od pozwanego D. P. na rzecz mał. Z. P. (1) z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesiona pozwu. W przedmiotowej sprawie sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w celu ustalenia uzasadnionych kosztów utrzymania mał. Z. P. (1), sytuacji rodzinnej i materialnej jej matki M. J. oraz ewentualnych podstaw do podwyższenia obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem mał. powódki. W ocenie sądu, od ustalenia po raz ostatni wysokości obowiązku alimentacyjnego w wyroku rozwodowym stron w 2010r. wzrosły miesięczne koszty utrzymania mał. Z. P. (1). Obecnie dziewczynka ma (...) lat i uczęszcza do (...) klasy szkoły podstawowej. Otrzymała za darmo podręczniki ze szkoły, ale matka musiała kupić jej przybory szkolne. Z uwagi na problemy zdrowotne małoletnia pozostaje pod stałą opieką lekarzy : (...), (...) i (...). U tych lekarzy jest leczona prywatnie, z uwagi na długie terminy oczekiwań na wizyty u lekarzy specjalistów w ramach NFZ. K. jednorazowej wizyty lekarskiej to 120 zł. M.. Z. była również na 5 prywatnych wizytach u (...), z uwagi na problemy (...). Koszt jednej wizyty wyniósł 100 zł. M. J. (1) we wniesionym w dniu (...). pozwie o podwyższenie alimentów przeciwko pozwanemu D. P. określiła całkowity, miesięczny koszt utrzymania córki Z. na kwotę 2267,17 zł. W ocenie sądu jest to kwota znacznie wygórowana. Na rozprawie w dniu (...). M. J. (1) oceniła miesięczny koszt utrzymania córki na kwotę 1500 zł miesięcznie i była skłonna zawrzeć z pozwanym ugodę odnośnie podwyższenia alimentów do kwoty po 500 zł miesięcznie. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd ustalił, iż od 2010r. zmieniła się sytuacja rodzinna i materialna M. J.. W dniu (...). zawarła ona związek małżeński z K. J. (1). Maż powódki na dwoje dzieci z poprzedniego związku, na które ma ustalone alimenty w kwotach po 500 zł miesięcznie na każdego z nich. K. J. jest zatrudniony w (...) (...) jako (...), z wynagrodzeniem (...) zł brutto miesięcznie. Z uwagi na charakter pracy wyjeżdża na 1-2 miesięczne delegacje poza (...). Natomiast matka mał. powódki M. J. od (...). jest zatrudniona w (...) w (...) na (...), z wynagrodzeniem (...) zł miesięcznie. W ocenie sądu powinna ona rozważyć podjęcie pracy zgodnej z jej kwalifikacjami na cały etat – skoro dotychczasowy pracodawca nie widzi możliwości zatrudnienia jej w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd w szczegółowy sposób zanalizował też sytuację materialną pozwanego D. P.. Pozwany jest obecnie ojcem 4 dzieci i ma obowiązek łożyć na utrzymanie każdego z nich. Samotnie wychowuje (...) syna J. K., gdyż jego matka nie jest zdolna do pracy z uwagi na chorobę (...) Do września 2017r. otrzymywał świadczenie 500 plus na J., w październiku 2017r. złożył ponownie wniosek o przyznanie tego świadczenia. Pozwany na (...)– letniego syna M. P. (1) płaci alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie. Z uwagi na fakt, iż M. jest (...), pozwany samochodem dowozi syna zajęcia (...). Z obecnego związku małżeńskiego z I. Ł.P. ma (...) córkę G.. Od momentu urodzenia córki żona pozwanego otrzymuje świadczenie w wysokości 1000 zł – do ukończenia przez (...) – roku życia. Pozwany z żoną wynajmują 3- pokojowe mieszkanie w (...) za kwotę około 1325 zł miesięcznie. Na okres zimowy musiał kupić węgiel oraz drzewo za łączną kwotę 5000 zł Nie stać go na spłacanie linii kredytowej i karty kredytowej zaciągniętych w łącznej kwocie około (...) zł. Pozwany spłaca tylko odsetki w wysokości 75 zł miesięcznie. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż jedyny dochód pozwanego stanowi wynagrodzenie za pracę w (...) w (...). Z przesłanego przez pracodawcę pozwanego zaświadczenia o jego zarobkach wynika, iż w okresie od lipca 2016r. do grudnia 2016r. otrzymywał on wynagrodzenie w wysokości (...) zł brutto, (...) (...) zł netto miesięcznie. Natomiast w styczniu 2017r. otrzymał on nagrodę kwartalną w wysokości (...) zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości (...) zł – łącznie otrzymał on wynagrodzenie w wysokości (...) brutto; (...) zł netto. W miesiącu lutym 2017r. z tytułu nadgodzin wypłacono mu łącznie (...) zł i jego wynagrodzenie w tym miesiącu wyniosło (...) brutto; (...) zł netto. W kolejnych miesiącach 2017r. pozwany otrzymał wynagrodzenie w wysokości (...) zł brutto, (...) zł netto miesięcznie. Z zeznania podatkowego pozwanego za 2016r. wynika, że osiągnął on przychód w wysokości (...) zł oraz dochód w wysokości (...) zł ( (...) zł podzielony na 12 miesięcy daje kwotę (...) zł).

Mając powyższe okoliczności na względzie, w punkcie 1 wyroku podwyższono alimenty od pozwanego D. P. na rzecz mał. powódki Z. P. (1) z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 450 zł miesięcznie, poczynając od dnia 01.09.2017r. W ocenie sądu od ostatniego ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego tj. od 2010r. wzrosły koszty utrzymania mał. Z. P.. Sąd podjął jednak decyzję o podwyższeniu alimentów do kwoty po 450 zł miesięcznie od dnia 01.09.2017r. – z momentem rozpoczęcia przez małoletnią nauki w (...) klasie szkoły podstawowej oraz uwzględnił ponoszone przez matkę małoletniej koszty leczenia prywatnego u lekarzy : (...), (...) i (...) oraz okresowo u (...). Z aktualnej sytuacji rodzinnej i materialnej pozwanego wynika, iż alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie na rzecz mał. Z. P. (1) pozostają w możliwościach finansowych pozwanego.

W pkt. 2 wyroku oddalono powództwo w pozostałej części.

W pkt. 3 wyroku nie obciążono mał. powódki kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa.

W pkt. 4 wyroku, z uwagi na sytuację rodzinną i materialną pozwanego D. P. nie obciążono go kosztami sądowymi oraz kosztami procesu w sprawie. Podstawę prawną rozstrzygnięcia sądu w tym względzie stanowi art. 102 kpc.

W pkt. (...) wyroku – wyrokowi w pkt. 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: