Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 691/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-06-29

Sygn. akt III RC 691/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Ewa Zawacka

Protokolant stażysta sądowy Łukasz Tokarski

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa małoletnich K. P. i C. P. działających przez matkę J. B. (1)

przeciwko Ł. P.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego Ł. P. na rzecz małoletniego powoda K. P. z kwoty po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 04.03.2016 r. w sprawie o sygn. (...) do kwoty po 400 (czterysta) złotych miesięcznie, poczynając od 01.07.2017 r. z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, płatną do rąk matki małoletniego powoda J. B. (1),

II.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego Ł. P. na rzecz małoletniego powoda C. P. z kwoty po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 04.03.2016 r. sygn. (...) do kwoty po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, poczynając od 01.11.2016 r. z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, płatną do rąk matki małoletniego powoda J. B. (1),

III.  oddala powództwo w pozostałej części ;

IV.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie,

V.  koszty zastępstwa procesowego znosi między stronami wzajemnie,

VI.  wyrokowi w pkt I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 691/16

UZASADNIENIE

W dniu 06 czerwca 2016r. J. B. (1), działając w imieniu małoletnich K. i C. braci P., wniosła pozew przeciwko Ł. P. o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 4 marca 2016 r. z kwoty po 350 zł miesięcznie na każdego z małoletnich do kwoty po 800 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. do łącznej kwoty po 1.600 zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia powództwa.

W uzasadnieniu pozwu wskazała m.in., że wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 4 marca 2016r. rozwiązano związek małżeński matki dzieci – J. P. (1) (obecnie B.) z Ł. P. i zobowiązano obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich synów stron i tytułem udziału ojca dzieci, w tych kosztach, zasądzono od Ł. P. alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie na każde dziecko, łącznie 700 zł miesięcznie. Zdaniem matki małoletnich od orzeczenia Sądu ustalającego wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich, nastąpiło zasadnicze zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, gdyż wzrosły koszty ich utrzymania zwłaszcza, że chłopcy są w wieku szkolnym i przedszkolnym, co wiąże się z wydatkami nie tylko na ubrania, obuwie i odzież wierzchnią, lecz przede wszystkim na podręczniki, przybory szkolne, inne niezbędne artykuły, a także ubezpieczenie, wpłaty na Komitet Rodzicielski i inne klasowe składki, jak również wyjazdy i wycieczki szkolne. Dzieci uczestniczą też w zajęciach pozaszkolnych. Nadto małoletni C. ma problemy zdrowotne – astmę oskrzelową, co również wiąże się z wydatkami – zakupem leków. Zaistniała też konieczność zatrudnienia opiekunki na czas, gdy matka dzieci ma ranną służbę. Matka małoletnich zarabia miesięcznie ok. (...) zł netto. Wskazała też, że pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, ponieważ pracuje jako dzielnicowy w K. P. w L. i jego wynagrodzenie wynosi ok.(...)zł netto.

W odpowiedzi na pozew z dnia 8 listopada 2016 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu wskazał m.in., że żądana przez matkę małoletnich kwota jest nieuzasadniona potrzebami dzieci i niemożliwa do zrealizowania w jego obecnej sytuacji finansowej. Pozwany wskazał, że jego wynagrodzenie oscyluje obecnie w granicach (...) zł. Ł. P. podkreślił, że od czasu orzeczenia rozwodu między stronami potrzeby małoletnich nie uległy istotnemu zwiększeniu. Matka małoletnich nie ponosi kosztów wskazanych w pozwie, tj. nie musi płacić za opiekunkę oraz pokrywać kosztów dojazdów ponieważ mieszka w L. przy ul. (...), tj. miejscu oddalonym o ok. 50m od swojego miejsca pracy, 100m od szkoły do której uczęszcza mał. K. oraz 300m od przedszkola mał. C.. Dodatkowo strony wynajmują dom wspólny dom w D. za kwotę 1.700 zł miesięcznie i każde z nich otrzymuje z tego tytułu po 850 zł miesięcznie. Miesięczne wydatki pozwanego wynoszą ok. 3.200 zł.

W toku postępowania strony powodowa podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni C. P., ur. (...) i małoletni K. P., ur. (...) są dziećmi ze związku małżeńskiego J. B. (1) i Ł. P..

/okoliczności bezsporna, a ponadto dowód:

odpisy zupełne aktów urodzenia – k. 13-14 akt/

Wyrokiem z dnia 4 marca 2016 r. wydanym w sprawie (...) Sąd Okręgowy w. T. rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód. W punkcie 5. wyroku zobowiązał Ł. P. do płacenia alimentów na małoletnich K. i C. braci P. w kwotach po 350 zł na każdego z nich, tj. w łącznej kwocie po 700 zł miesięcznie poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

wyrok z dn. 4.03.2016r.– k. 32 akt(...)Sądu Okręgowego w. T./

Małoletni K. miał wówczas(...) lat i był uczniem 1 klasy szkoły podstawowej. Małoletni C. miał wówczas (...)lata i uczęszczał do prywatnego przedszkola, za które opłata wynosiła ok. 150 zł miesięcznie. C. cierpiał na astmę oskrzelową, miesięczny koszt leków wynosił 50-60 zł. Koszt utrzymania obojga małoletnich wynosił łącznie ok. 1.000 zł miesięcznie.

Matka małoletnich pracowała wówczas i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości ok. (...) zł netto miesięcznie. Wraz z synami mieszkała we wspólnym domu stron w D., za który opłaty wynosiły: prąd 150 zł miesięcznie, woda 50 zł miesięcznie, wywóz nieczystości 200 zł co dwa miesiące, ogrzewanie w okresie zimowym ok. 700-800 zł miesięcznie. Matka powodów korzystała z pomocy opiekunki, której płaciła ok. 600 zł miesięcznie oraz 150 zł miesięcznie na paliwo.

Ł. P. pracował jako policjant i zarabiał ok. (...) zł netto miesięcznie. Spłacał trzy kredyty i kilka pożyczek zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa.

/dowód: akta(...) Sądu Okręgowego w. T.,

przesłuchanie matki małoletnich powodów – k. 273-276 akt/

Małoletni K. ma obecnie 7 lat. Obecnie powtarza pierwszą klasę. Książki otrzymał ze szkoły. Konieczny był jedynie zakup podręcznika do religii za ok. 50 zł.

Z uwagi na fakt, że małoletni ma nadwagę , matka zapisała go na zajęcia na basenie, na które chodzi dwa razy w tygodniu. Koszt zajęć wynosi 110 zł miesięcznie.

Małoletni C. ma obecnie(...)lat. Nadal uczęszcza do przedszkola za które opłata wynosi 160-180 zł miesięcznie.

Na bilansie czterolatka, jesienią 2016r., wykryto u małoletniego wadę wzroku, w z powodu której jest leczony prywatnie u okulisty, koszt jednej wizyty to 180 zł. Od września 2016r. do chwili obecnej odbyło się sześć takich wizyt. W związku z wadą wzroku konieczny był zakup okularów, które kosztowały 120 zł. Z uwagi na zmieniającą się wadę wzroku szkła musiały zostać wymienione już po miesiącu, co wiązało się z kosztem 70 zł, a następnie ponownie w marcu za 110 zł.

U małoletniego wykryto również wodniaka jądra. W kwietniu 2017 r. przeszedł on zabieg chirurgiczny. Poprzedzająca go wizyta lekarska miała charakter odpłatny, kosztowała 200 zł, na ten cel rodzice pozwanego przekazali 100 zł.

Małoletni często przebywają u rodziców pozwanego, którzy zabierają ich na zakupy i do kina.

Matka małoletnich, J. B. (1) ma obecnie (...) lat. Nadal jest zatrudniona jako funkcjonariusz policji. Do kwietnia 2017 r. jej wynagrodzenie wynosiło ok.(...) zł netto miesięcznie. Obecnie toczy się w stosunku do niej postępowanie dyscyplinarne, w związku z tym nie dostaje nagród, nie otrzymała dodoatkowego wynagrodzenia rocznego („tzw „trzynastki” za rok 2016), a od dnia 26 kwietnia 2017 r. została zawieszona w czynnościach i otrzymuje zmniejszone wynagrodzenie w kwocie ok. (...) zł netto miesięcznie.

Na podjęcie dodatkowej pracy w okresie zawieszenia konieczne jest uzyskanie zgody Komendanta Miejskiego Policji.

Matce powodów pomagają finansowo jej rodzice, którzy przekazują jej miesięcznie ok. 400-500 zł oraz produkty spożywcze.

Matka powodów wraz z dziećmi mieszka w wynajmowanym mieszkaniu za które opłata wynosi 800 zł plus opłaty w kwocie ok. 450 zł.

Na młodszego z synów otrzymuje 500 z w ramach świadczenia 500+.

J. B. (1) oprócz wspólnie zaciągniętych z pozwanym kredytów spłaca też od maja 2016 r. kredyt zaciągnięty na okres 4-5 lat, którego rata wynosi 280 zł miesięcznie. Spłaca też raty za telewizor w kwocie 50 zł miesięcznie.

Jest właścicielką samochodu, który zakupili jej rodzice.

Otrzymała z pracy dofinansowanie wczasów w kwocie ok. (...) zł na trzy osoby.

Do kwietnia 2017 r. korzystała z pomocy opiekunki, której płaciła ok. 600 zł miesięcznie, obecnie sama zajmuje się dziećmi.

/dowód: wyciąg z konta – k. 15-31 akt,

koszty utrzymania – k. 149-171, 177-192, 2014-214, 264-269 akt,

umowa najmu – k. 172-176, 279-280 akt,

zaświadczenie z (...) D. – k. 203 akt,

dokumentacja medyczna mał. C. – k. 215, 281-291 akt,

postanowienie Komendanta Miejskiego Policji – k. 216-217 akt,

zeznania świadka J. B. (2) – k. 221 akt,

zeznania świadka M. N. – k. 221-221v. akt,

zaświadczenie o zarobkach – k. 223, 263 akt,

zeznania świadka I. B. – k. 258v.-259 akt,

przesłuchanie matki małoletnich powodów – k. 273-276 akt/

Ł. P. ma obecnie (...)lat. Nadal jest zatrudniony jako funkcjonariusz policji. Jego wynagrodzenie wynosi obecnie ok. (...) zł netto miesięcznie. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, które zostało umorzone, jednak w związku z tym do lipca 2017 r. był pozbawiony prawa do otrzymywania nagród i premii.

Pozostaje w związku z S. W.. Wraz z narzeczoną i jej córką mieszkają wspólnie w wynajmowanym mieszkaniu. Opłaty za mieszkanie wynoszą: czynsz 1000 zł miesięcznie, prąd 200-300 zł co dwa miesiące, media 100 zł miesięcznie, wywóz śmieci ok. 50 zł miesięcznie. Pozwany i jego narzeczona dzielą się opłatami po połowie.

Pozwany wraz z J. B. (1) są współwłaścicielami domu w D., który obecnie jest wynajmowany za kwotę (...) zł miesięcznie. Każde z nich otrzymuje na swoje konto co miesiąc połowę tej kwoty, tj. 850 zł. Spłacają po połowie raty wspólnie zaciągniętych kredytów, tj. kredytu hipotecznego, którego rata wynosi 920 zł, oraz dwóch kredytów gotówkowych, których raty wynoszą 530 i 115 zł miesięcznie.

W ostatnich miesiącach pozwany widuje się z synami 1-2 razy w miesiącu.

/dowód: umowa najmu – k. 74-77 akt,

zaświadczenie o zarobkach – k. 78 akt,

koszty utrzymania – k. 79-135, 229-249, 270-272 akt,

zeznania świadka W. S. – k. 259 akt,

zeznania świadka J. P. (2) – k. 259-259v. akt,

zeznania świadka S. W. – k. 259v.-260v. akt,

przesłuchanie pozwanego – k. 276-277 v. akt/

Sąd zważył, co następuje

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zeznań świadków J. B. (2), M. N., I. B., W. S., J. P. (2) i S. W., przesłuchanie stron oraz na podstawie akt (...) Sądu Okręgowego w. T..

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materialne procesowym.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez strony należało uznać co do zasady za wiarygodne. Większość okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy było bowiem bezspornych i potwierdzonych dokumentami. Sąd miał jednak na uwadze, że strony starały się w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. własne możliwości majątkowe i zarobkowe oraz wydatki, oceniając je w sposób subiektywny.

Za wiarygodne co do zasady Sąd uznał również zeznania przesłuchanych w sprawie świadków, mając jednak na uwadze, że osoby te jako związane z jedna ze stron, starały się przedstawiać określone fakty w sposób jak najbardziej korzystny z ich punktu widzenia.

Małoletni powodowie C. i K. braci P. reprezentowani przez matkę J. B. (3) wnieśli o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego z kwoty po 350 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. z łącznej kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. do łącznej kwoty po 1600 zł miesięcznie.

Przedmiotowe powództwo posiada podstawę prawną w art. 138 kro.

W świetle art. 138 kro podstawą zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych jest zmiana stosunków. Zmianie może ulec zakres potrzeb uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego, tym samym zmianie może ulegać wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu [por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54].

W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Pojęcia "usprawiedliwione potrzeby" oraz "możliwości zarobkowe i majątkowe" zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono między innymi, że: Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe - materialne i intelektualne uprawnionego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice, w zależności od swych możliwości, są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Ma to wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego są brane pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zatem oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku, a następnie – w świetle możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania.

Przede wszystkim wskazać należy, że matka małoletnich złożyła pozew o podwyższenie alimentów już po trzech miesiącach od momentu zasądzenia alimentów na małoletnich w wyroku rozwodowym. Obecnie od momentu zasądzenia alimentów minął ponad rok, a w ocenie Sądu okres stosunkowo nieznaczny.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd uznał, że w przypadku małoletniego K. P. w jego życiu nie zaszły tego rodzaju okoliczności, które świadczyłyby o istotnej zmianie jego potrzeb. Małoletni nadal jest w wieku szkolnym, nie pojawiły się nowe wydatki związane z leczeniem. Jedynym dodatkowym wydatkiem jaki powstał jest koszt zajęć na basenie (ok. 100 zł miesięcznie). Sam pozwany przyznał, że te zajęcia są dla małoletniego dobre i K. bardzo je lubi. Sąd uznał więc, że zasadnym będzie aby pozwany częściowo partycypował w kosztach tych zajęć i z tego też powodu podwyższył alimenty na rzecz małoletniego K. P. do kwoty po 400 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 lipca 2017 r.

Analizując z kolei sytuację małoletniego C. Sąd zauważył, że pojawiły się nowe, stałe wydatki. Małoletni potrzebuje leczenia okulistycznego. Pozwany podnosił, że matka mogłaby poszukać tańszego lekarza okulisty czy też chodzić z małoletnim na wizyty refundowane przez NFZ, Sąd uznał jednak, że nie sposób w tej sytuacji zrzucić matce niestaranności czy rozrzutności, bowiem obowiązkiem rodzica jest przede wszystkim troska o zdrowie i wychowanie dziecka, a także zapewnienie wszelkich niezbędnych dziecku porad i pomocy. J. B. (1) wskazała, że o wadzie wzroku małoletniego C. dowiedziała się podczas bilansu. Nie dziwi w tej sytuacji fakt, że postanowiła jak najszybciej zapewnić małoletniemu wizytę u okulisty i rozpocząć leczenie. Wybrała lekarza, który w jej ocenie jest w stanie pomóc małoletniemu, a obecnie podjęte leczenie przynosi pozytywne efekty. Mając na uwadze, że małoletni cały czas rośnie i wada jego wzroku cały czas ulega zmianie, przyjąć należy, że koszty związane z leczeniem okulistycznym będą stanowiły stały koszt utrzymania dziecka. W takiej sytuacji koszty te rodzice małoletniego powinni ponosić po połowie, dlatego też alimenty na rzecz małoletniego C. Sąd podwyższył do kwoty po 450 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 listopada 2016 r., a więc od momentu podjęcia leczenia.

Przechodząc do analizy sytuacji materialnej pozwanego należy wskazać, że uległa ona jedynie nieznacznemu polepszeniu. Zakończył on spłatę jednej z zaciągniętych pożyczek a dodatkowo obecnie mieszka z narzeczoną a więc koszty utrzymania mieszkania dzielone są po połowie. W ocenie Sądu płacenie alimentów wyższych łącznie o 150 zł pozostaje w granicach jego możliwości majątkowych.

Odnosząc się do sytuacji matki małoletnich należy wskazać, że nietrafny jest argument jakoby zmniejszyły się możliwości zarobkowe matki dzieci. Owszem, jest ona obecnie zawieszona w związku z czym otrzymuje połowę dotychczasowego wynagrodzenia jednak okoliczność ta świadczy jedynie o tym, że zmieniła się wysokość pobieranej przez nią pensji a nie jej możliwości zarobkowe. Jeśli postawione jej w ramach postępowania dyscyplinarnego zarzuty nie potwierdzą się, część wynagrodzenia, która obecnie nie jest jej wypłacana zostanie jej zwrócona. Natomiast jeśli zarzuty się potwierdzą, to mając na uwadze treść art. 136 kro będzie należało uznać, iż sama dopuściła do utraty prawa majątkowego.

Dodatkowo należy wskazać, że matka małoletnich nie ma zakazu pracy. W okresie zawieszenia mogłaby podjąć dodatkową pracę aby zrekompensować sobie niższe zarobki. Musiałaby jedynie uzyskać zgodę Komendanta Policji na podjęcie dodatkowego zatrudnienia jednak jak sama przyznała, nie podjęła żadnych kroków aby takową zgodę uzyskać.

Mając powyższe na uwadze Sąd w punkcie I sentencji podwyższył alimenty na rzecz mał. K. P. do kwoty po 400 zł miesięcznie, a w punkcie II sentencji podwyższył alimenty na rzecz mał. C. do kwoty po 450 zł miesięcznie.

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 623 ze zm.) a na mocy art. 100 kpc zniósł wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Zawacka
Data wytworzenia informacji: