Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 599/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-04-19

Sygn. akt III RC 599/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Lenartowicz

Ławnicy

Protokolant sekr.sądowy Marta Szczepańska

Po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. w. T..

sprawy z powództwa: mał. T. V. (1) działającego przez matkę A. V. (1)

przeciwko: J. V. (1)

o: podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego J. V. (1) na rzecz mał. powoda T. V. (1), z kwoty po 800 zł miesięcznie, ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 5.07.2011r. w sprawie (...), do kwoty po 950 zł (dziewięćset pięćdziesiąt) miesięcznie, płatnych do rąk matki mał. powoda A. V. (1), poczynając od dnia 25.06.2015r., do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

II.  Oddala powództwo w pozostałej części,

III.  Nie obciąża mał. powoda kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  Nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie,

V.  Znosi wzajemnie między stronami koszty procesu,

VI.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 599/15

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2015r. A. V. (1) działająca w imieniu mał. powoda T. V. (1) wniosła do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów przeciwko J. V. (1). Domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego z kwoty po 800 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 05.11.2011r. w sprawie o sygn. (...) – do kwoty po 1500 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 25.06.2015r.

W uzasadnieniu pozwu A. V. wyjaśniła, iż mal. T. V. (1) jest jej dzieckiem ze związku małżeńskiego z J. V. (1). Ostatni raz alimenty na małoletniego zostały ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 05.11.2011r. w kwocie po 800 zł miesięcznie.

W ocenie A. V. od ostatniego rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów nastąpiły istotne zmiany – w myśl art. 138 kro, który powinny skutkować podwyższeniem obowiązku alimentacyjnego J. V. wobec mał. powoda.

T. ma problemy z opanowaniem materiału szkolnego, co wynika z jego nieharmonijnego rozwoju. W 2011r. został skierowany do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie stwierdzono u niego niższą od przeciętnej zdolność wykonywania operacji arytmetycznych, występujące niedojrzałości rozwojowe w zakresie : analizy i syntezy wzrokowej, orientacji i wyobraźni przestrzennej oraz dysklekcję rozwojową, dysgrafię i dysortografię.

Małoletni mimo przykładania się do nauki i pomocy matki nie jest w stanie na bieżąco opanować materiału programowego. Korzysta z organizowanych przez szkołę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć wyrównawczych.

Pomimo tego, A. V. musiała zorganizować synowi korepetycje z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, których miesięczny koszt wynosi 500-600 zł. Dzięki korepetycjom małoletni jest w stanie opanować materiał szkolny i nie jest zagrożony brakiem promocji do następnej klasy.

Od ponad roku A. V. na korepetycje dla syna przeznacza 2/3 wysokości dotychczasowych alimentów od pozwanego.

J. V. nie interesuje się edukacją syna, zaprzestał kontaktów z T. oraz nie kupuje mu odzieży czy sprzętu sportowego i elektronicznego.

W okresie ostatnich 4 lat małoletni otrzymał od ojca : 2 pary butów sportowych, 2 pary dżinsowych spodni, 3 koszulki, bluzę z kapturem, karabin do A., hełm, gogle i rękawiczki. W tym czasie pozwany dwukrotnie przebywał w USA i w Kanadzie, ale z wyjazdów przysłał synowi tylko pocztówki. Z okazji urodzin T. otrzymał od ojca i babci łącznie 100 zł, z tej kwoty na sugestie pozwanego opłacił wspólne wyjście z ojcem do kina i do Mc D..

Od stycznia 2015r. mał. T. był tylko jeden raz u pozwanego, a jego wizyta trwała kwadrans. Mają ze sobą kontakt przez media elektroniczne, ale widują się kilka razy w roku. W ciągu ostatnich 4 lat zwiększyły się wydatki A. V. na zakup odzieży, obuwia i żywności dla syna. Stara się też ona zapewnić mu rozrywki kulturalne takiej jak wyjścia do kina, teatru, na koncerty.

A. V. ocenia miesięczny koszt utrzymania syna T. na kwotę 3400 zł.

Mieszka razem z małoletnim w C., a miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi 503 zł miesięcznie. Małoletni powód nadal pozostaje pod opieką lekarza ortodonty, często zapada na infekcje i ma problemy alergiczne.

A. V. ponosi koszty jego leczenia, zakupu leków, nauki gry na gitarze czy wyjazdów wakacyjnych. Nadal jest ona zatrudniona jako nauczyciel-wychowawca w Zespole Szkół (...) w C., z wynagrodzeniem miesięcznym około 3600 zł.

Ze względu na powyższe matka mał. powoda wnosiła jak na wstępie.

Pozwany J. V. w odpowiedzi na pozew z dnia 20.10.2016r. wniósł o oddalenie powództwa w całości i utrzymanie alimentów w dotychczasowej wysokości tj. po 800 zł miesięcznie oraz nie obciążanie go kosztami sądowymi w sprawie. Zakwestionował podaną przez A. V. wysokość jej miesięcznego wynagrodzenia. Z kserokopii PIT za 2014r. wynika,

iż jej roczny dochód brutto, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne wyniósł 59970,52 zł, roczny dochód netto 53958,52 zł – co dało miesięczny dochód netto w wysokości 4496,54 zł. Uwzględniając, iż urząd skarbowy zwrócił jej kwotę 1669 zł, jej miesięczny dochód netto w 2014r. wyniósł 4635,62 zł. Natomiast roczny dochód brutto pozwanego za 2014r. wyniósł 57116,16 zł, co dało roczny dochód netto w wysokości 46671, 72 zł i miesięczny dochód netto w wysokości 3889,31 zł.

J. V. zwrócił uwagę na fakt, iż w 2011r. matka mał. powoda również wnosiła o podwyższenie wysokości alimentów do kwoty po 1500 zł miesięcznie. W jego ocenie może to świadczyć, iż A. V. nie zależy na takiej właśnie kwocie alimentów - tylko chce uzyskać podwyższenie wysokości alimentów o jakąkolwiek kwotę. Nigdy nie zaproponowała ona pozwanemu, aby przyjechał do C. i pomógł małoletniemu w nauce. A. V. nie poinformowała także pozwanego o problemach syna z nauką i treścią opinii psychologiczno-pedagogicznej z dnia 26.09.2013r. Pozwany deklarował pomoc w rozwiązaniu problemów T., współpracę z psychologiem, pedagogiem szkolnym i załatwienie ewentualnej wizyty u lekarza psychiatry.

J. V. zaprzeczył, aby całkowicie zaprzestał kontaktów z synem. W jego ocenie rzadkie kontakty z małoletnim wynikają z problemów jakie stwarza matka T.. Pozwany kupił synowi telefon komórkowy, ale nie mógł się z nim w ten sposób skontaktować, bo ktoś małoletniemu schował ładowarkę.

Gdy małoletni dzwonił do ojca z telefonu matki czy innych osób – umawiali się na spotkanie i pozwany przyjeżdżał do syna. Pozwany proponował synowi wspólny wyjazd do USA i Kanady, ale matka mał. nie wyraziła zgody na wyjazd. Chciał spędzić z synem święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc, ale A. V. zawsze twierdziła, iż mają z małoletnim inne plany. Do maja 2015r.

J. V. kontaktował się z synem za pośrednictwem internetu. W maju 2015r. gdy nie mógł takiego kontaktu nawiązać został telefonicznie poinformowany przez A. V., że małoletni o godzinie 20.00 śpi. Od wychowawczyni klasy dowiedział się, że syn przebywa na miesięcznym turnusie sanatoryjnym w K.. Pozwany odwiedził syna w K. i spędzili wspólnie tydzień.

A. V. nie wyraziła jednak zgody, aby pozwany odwiózł syna z K. do C.. W wakacje 2015r. A. V. zaproponowała, aby pozwany spędził z synem 10 dni. W tym czasie udało mu się wyjechać z T. na wycieczkę objazdową do Hiszpanii i Portugalii. We wrześniu 2015r. pozwany przyjechał do C., aby złożyć synowi życzenia urodzinowe, ale mógł się spotkać z nim tylko na ulicy. Pozwany kupił synowi telefon komórkowy, którego nie może używać, bo nie ma ładowarki. T. dostał też od ojca laptopa, ale nie wiedział co się z nim stało. Gdy pozwany jest z synem to małoletni ma zawsze do swojej dyspozycji laptop, tablet, aparat fotograficzny i dostęp do Internetu – gdy przebywają w Polsce czy za granicą. Zawsze, gdy się spotykają małoletni otrzymuje od ojca jakąś kwotę lub idą razem na zakupy. T. otrzymał też od matki pozwanego dużo ubrań i rzeczy, które nie chciał zabrać do domu do C.. J. V. zwrócił uwagę na fakt, iż w 2014r. A. V. dysponowała miesięcznie kwotą w wysokości 5296,54 zł ( 4496,54 zł plus 800 zł). W 2014r. oceniała miesięczny koszt mał. T. na kwotę 2540 zł oraz miesięczny koszt utrzymania domu na 503 zł – co stanowiło łącznie kwotę 2253,54 zł. Jedyny dochód pozwanego stanowi emerytura w wysokości

3889,31 zł. Natomiast swoje miesięczne wydatki związane z alimentami, kosztami eksploatacji mieszkania, telefonem, Internetem, samochodem, zakupem leków i wizytami u lekarzy ocenił na 2671,95 zł. Pozwanemu na życie pozostaje więc 1217, 36 zł. miesięcznie. Ze względu na powyższe pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości i utrzymanie alimentów w dotychczasowej wysokości tj. po 800 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 20.10.2015r. A. V. potrzymała w całości żądanie pozwu i wnosiła o podwyższenie alimentów od pozwanego z kwoty po 800 zł miesięcznie do kwoty po 1500 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Pozwany J. V. wnosił o oddalenie powództwa w całości i nie obciążanie go kosztami sądowym w sprawie.

Takie stanowiska w sprawie strony i ich pełnomocnicy zajmowali do momentu zakończenia przedmiotowego postępowania. Na rozprawie w dniu 05.04.2016r. pełnomocnik strony powodowej złożył wniosek o zwrot kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na tej samej rozprawie pełnomocnik pozwanego również wniósł o zwrot kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Małoletni T. V. (1) jest dzieckiem ze związku małżeńskiego A. V. (1) i J. V. (1). Rozwód między rodzicami małoletniego został orzeczony w 2008r.

Wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 05.07.2011r. w sprawie o sygn. (...) podwyższono wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego J. V. na rzecz mał. T. V. (1) z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 26.04.2011r. Pozwany przekazuje alimenty na syna w kwocie po 800 zł miesięcznie.

Małoletni T. V. (1) ma lat 15 i jest uczniem 2 klasy gimnazjum w C.. We wrześniu 2015r. wyprawka do szkoły dla małoletniego kosztowała ok. 700zł. A. V. kupiła synowi część podręczników używanych, ale podręczniki do języków obcych oraz ćwiczenia musiała kupić nowe. W obecnym roku szkolnym T. uczęszcza na korepetycje z matematyki, fizyki i chemii i języka angielskiego. Za godzinę zajęć z fizyki , chemii i matematyki matka mał. powoda płaci 25 zł. Za jedną godzinę zajęć z języka angielski płaci 50zł, co stanowi łączną kwotę 200zł miesięcznie.

T. uczęszcza też na lekcje nauki gry na gitarze, koszt tych zajęć wynosi 80zł miesięcznie. Chłopiec pozostaję pod opieką lekarza ortodonty, gdyż nosi aparat ortodontyczny. Koszt wizyty u ortodonty co 1,5 m-ca wynosi 70zł.

Małoletni ma stwierdzoną dysleksję rozwojową, dysgrafię i dysortografię oraz pozostaje pod opieką lekarza neurologa . W ostatnim czasie ujawniły się u niego tiki nerwowe i ruchowe. A. V. udała się na wizytę prywatną do neurologa. Koszt wizyty wyniósł 120 zł, a leków 40 zł. Kolejne wizyty u lekarza neurologa odbyły się w ramach NFZ.

Małoletni T. pozostaje też pod opieką lekarza alergologa. Okresowo zażywa lek Z. oraz wapno.

Chłopiec często się przeziębia i w 2015r. przebywał w sanatorium w K. z rozpoznaniem ostrych infekcji nosa i gardła oraz wad postawy.

A. V. oceniła miesięczny koszt utrzymania mał. T. V. (1) na kwotę 2700zł. Na tą kwotę składa się zakup żywności dla małoletniego 800zł miesięcznie, koszt korepetycji, zakupu ubrań i obuwia.

Matka mał. powoda pracuje jako nauczyciel - wychowawca w Zespole Szkół (...) w C., z wynagrodzeniem 3700zł netto miesięcznie. Przysługuje jej też tzw. 13- ta pensja, zwrot z tytułu „wczasów pod gruszą ” - 700 zł oraz ulga podatkowa na syna.

A. V. jest właścicielką mieszkania w C. przy ul. (...), o powierzchni 30 m.. Świadczenia za to mieszkanie wynoszą 503zł miesięcznie. Matka mał. jest właścicielką samochodu marki O. (...) rocznik 2008 i ponosi koszty jego eksploatacji.

We wrześniu 2015r. zaciągnęła pożyczkę w zakładzie pracy w wysokości 6000zł, którą przeznaczyła na wymianę pieca centralnego ogrzewania. Nowy piec kosztował 3000zł, a montaż 2000zł.

Wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia 22.12.2008 r. w sprawie o sygn. (...) ustalono kontakty J. V. z mał. T. V. (1).

Pozwany miał spędzać z synem każdą drugą i czwartą sobotę i niedzielę miesiąca tj. od soboty od godziny 09.00 do niedzieli do godziny 17.00 – spotkania miały być realizowane w miejscu zamieszkania ojca małoletniego.

Ponadto J. V. miał spędzać z synem 2 tygodnie wakacji letnich, tydzień ferii zimowych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

W ocenie A. V. były mąż nie zabiega o kontakty z mał. T. i nie realizuje ich w takim wymiarze jak ustalił to sąd w wyroku rozwodowym stron.

Na kilka dni przed rozpoczęciem ferii zimowych 2016r. pozwany zadzwonił z do matki mał. powoda z zapytaniem jakie ma ona plany z synem na ferie.

A. V. już wcześniej zaplanowała wyjazd z T. na ferie.

Wnosiła ona o podwyższenie alimentów na mał. powoda do kwoty po 1500 zł miesięcznie, gdyż większość jej budżetu domowego obciążają korepetycje dla syna, zakup dla niego odzieży, obuwia i jedzenia. Była jednak skłonna zawrzeć ugodę z pozwanym odnośnie podwyższenia alimentów do kwoty po 1100 zł miesięcznie.

Małoletni ma problemy w przyswajaniu materiału szkolnego i bez pomocy korepetytorów nie uzyskałby promocji do następnej klasy.

W ocenie matki musi włożyć 2 razy więcej pracy w naukę, bo ma problem z zapamiętaniem treści mówionej czy czytanej, procesy analizy i syntezy są u niego poniżej normy, poniżej normy jest też u niego możliwość przeprowadzania działań arytmetycznych w głowie.

M.. T. V. (1) pozostaje pod opieką poradni psychologiczno- pedagogicznej. Był dwukrotnie diagnozowany. W obecnym roku szkolnym uczęszcza w szkole na 2 godziny zajęć kompensacyjnych i 2 godziny zajęć wyrównawczych.

A. V. stara się zapewnić synowi aktywny wypoczynek w ferie zimowe i wakacje letnie. Małoletni T. pasjonuje się narciarstwem.

Pozwany nigdy nie partycypował w kosztach wyjazdu czy zakupu sprzętu sportowego dla syna.

W 2015r. A. V. kupiłam synowi sprzęt narciarski za 500zł.

Wspiera ją materialnie ojciec – R. S. (1). Ojciec powódki dołożył jej

2000 zł na wyjazd wakacyjny w 2015r., sfinansował obóz wnuka, zapłacił za jego leczenie, czy pomógł w naprawie awarii w domu.

W ocenie A. V. pozwany powinien w większym niż dotychczas stopniu partycypować w miesięcznych kosztach utrzymania syna.

Matka mał. powoda pozostaje pod opieką lekarza onkologa, bo ma guzki w piersiach. Leczy się też prywatnie u lekarza urologa z powodu przewlekłych infekcji dróg moczowych - koszt wizyty to 130zł. Musiała być leczona specjalną szczepionką, w ramach 3 miesięcznej kuracji - koszt miesięczny to 100zł za taką kurację. Matka mał. powoda zażywa leki na rozrzedzenie krwi, bo jest zakwalifikowana do usunięcia żyły piszczelowej w prawej nodze. Pozostaje również pod opieką lekarza endokrynologa, ze względu na zapalenie tarczycy - leczy się prywatnie.

A. V. na zakup leków dla siebie wydaję 150zł miesięcznie.

Pozwany J. V. (1) ma 48 lat i z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem – ukończył (...) Akademię (...). M.. T. jest jego jedynym dzieckiem. Pozwany był żołnierzem zawodowym w stopniu majora. W 2011r. przeszedł na emeryturę, którą zawieszono bo przez okres roku wypłacano mu odprawę w wysokości 4000zł miesięcznie.

Obecnie jedyny dochód pozwanego stanowi emerytura w wysokości 3889,31zł miesięcznie. Pozwany był zmuszony przejść na emeryturę, bo od 2007 r. chorował podczas służby i coraz gorzej spełniał swoje obowiązki w wojsku. Pozwany został skierowano na komisję lekarską i zaliczono go do 3 grupy inwalidzkiej.

J. V. ze względu na problemy zdrowotne pozostaje pod opieką wielu lekarzy specjalistów : kardiologa z uwagi na założone w 2009 r. stenty, psychiatry ze względu na stany poddenerwowania, drgawki i problemy ze skupieniem – I fazę epilepsji, reumatologa bo ma stwierdzoną dnę moczanową i puchną mi stawy, ortopedy ze względu na problemy ze stawami.

Pozwany zapisuje się do lekarzy specjalistów w ramach NFZ. Zdarza się jednak, że z uwagi na długi okres oczekiwania na wizytę zapisuję się na wizyty prywatne do lekarzy : kardiologa, psychiatry i reumatologa.

Koszt jednej wizyty prywatnej wynosi 150zł. Pozwany zeznał, iż leczy się u 11 lekarzy specjalistów i czasami co tydzień ma wizytę u lekarza.

Na zakup leków wydaję 370zł miesięcznie.

Większość chorób, które zdiagnozowano u pozwanego to choroby przewlekłe – na które będzie się leczył do końca życia. Pozwany próbował szukać pracy, ale po lekach od psychiatry nie może się skupić na najprostszych czynnościach.

Po rozmowach z prywatnymi przedsiębiorcami w sprawie zatrudnienia – nie zamierza składać kolejnych aplikacji i ubiegać się o pracę.

Lekarz psychiatra co tydzień ustawia mu dawki przyjmowanych leków.

Pozwany jest zameldowany w mieszkaniu położonym w T. przy (...) (...) (...), które jest własnością jego matki T. G.. Natomiast zamieszkuje w drugim mieszkaniu matki w I. przy ul. (...).

Matka pozwanego opłaca czynsz za mieszkanie w I., a J. V. czynsz za mieszkanie w T. w wysokości 340 zł miesięcznie oraz media za mieszkanie w I. tj. wodę 60zł miesięcznie, prąd 100zł miesięcznie, gaz 30zł miesięcznie.

Pozwany jest współwłaścicielem razem z matką samochodu marki T. (...) oraz użytkuje ten samochód.

Pozwany zeznał, iż widuje syna rzadziej niż raz w miesiącu. Natomiast ma z synem stały kontakt na facebooku. Oprócz alimentów przekazał synowi z okazji urodzin 400 zł. Gdyby sąd podwyższył wysokość dotychczasowych alimentów to pozwany nie miałby środków, aby dać synowi kieszonkowe czy prezent.

J. V. nie widział, że syn ma problemy w przyswajaniu materiału szkolnego, ale deklarował swoją pomoc w nauce przedmiotów ścisłych i języka angielskiego.

Pozwany spędził z synem ostanie wakacje letnie w 2015r., pojechali na wycieczkę z biura podróży do Hiszpanii i Portugalii. Pojechała z nimi też matka pozwanego, opłaciła połowę kosztów wycieczki - wydatek na jedna osobę wyniósł 2700zł

Pozwany chciał spędzić z T. część ferii zimowych, ale była żona poinformowała go, że wyjeżdżają z małoletnim na 2 tygodnie do Z..

J. V. proponował też matce małoletniego powoda, że chciałby spędzić z T. Wielkanoc i wyjechać z nim do rodziny nad morze. A. V. nie wyraziła na to zgody i zaproponowała, aby pozwany spędził z synem poniedziałek wielkanocny i wtorek. W najbliższe wakacje pozwany chciałby wyjechać z T. do L..

Dowód : - zeznania matki mał. powoda A. V. k. 191 verte-192, 103 verte

- zeznania pozwanego T. V. k. 192-193

- zeznania świadka R. S. (1) k.122-123

- sygn. akt (...) Sądu Rejonowego w (...)

K. k. 33-34,37

- kserokopia opinii psychologiczno-pedagogicznej w A.

K. k. 17

- opinia pedagoga szkolnego k. 19

- pocztówki od pozwanego k.20

- zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania mał. T. V. k.22

- zestawienie kosztów utrzymania mieszkania A. V. k.23-46

- zaświadczenie lekarskie odnośnie mał. T. V. k.48-49,140,142

- faktury z aptek za zakup leków dla mał. T. V. k. 50-51,136-139

- faktury z aptek za zakup leków dla A. V. i wizyt lekarskich k.143

-145-180

- kserokopia PIT A. V. za 2014r. k. 53-58

- kserokopia zameldowania pozwanego k.61

- zaświadczenie o wysokości emerytury pozwanego k. 82,92

- zestawienie miesięcznych wydatków pozwanego k. 91

- kserokopie rachunków za mieszkania matki pozwanego

T. V.-G. k. 93-103

- zaświadczenie lekarskie odnośnie stanu zdrowia pozwanego k. 104

- orzeczenie o zdolności od pełnienia zawodowej służby wojskowej

k.105

- zestawienie leków przyjmowanych przez pozwanego k.106

- faktury z aptek za zakup leków dla pozwanego k.107-108

- kserokopia umowy zawartej z biurem (...) k.109-111

- faktura za pobyt A. V. z synem w B. T.

k.132-134

- faktura za konsultację neurologiczną k.135

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przesłuchania matki małoletniego powoda – A. V. (1), świadka R. S. oraz pozwanego J. V. (1), a także dokumentów przedłożonych przez strony w toku prowadzonego postępowania dowodowego.

Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom matki małoletniego powoda A. V. i świadka R. S. odnośnie ustalenia uzasadnionych potrzeb mał. T. V. (1), sytuacji materialnej jego matki oraz pomocy materialnej i rzeczowej świadczonej przez świadka na rzecz córki i wnuka, gdyż były one logiczne i korespondowały z zebranym w sprawie materiale dowodowym.

Sąd co do zasady uznał za wiarygodne zeznania pozwanego

J. V. (1) na okoliczność ustalenia jego aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej, możliwości zarobkowych oraz aktualnego stanu zdrowia.

W myśl art. 133 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego utrzymania i wychowania.

Natomiast stosownie do treści art. 135 §1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy do dwóch przesłanek:

- usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz

- zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo zdefiniowane w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono m.in., że: „Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie

zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb polegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe – materialne i intelektualne uprawionego”.

Stosownie do treści przepisów art. 133 §1 i art. 135 kro, kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych. Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem małoletniego syna T. V. (1) w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, zakupu leków oraz innych wydatków niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju i wychowania.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny

ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku, bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenia alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronie zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza.

Natomiast stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zwiększenie lub zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych. Nie każda jednak zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie art. 138 kro. Zastosowanie powyższego przepisu uzasadnia jedynie taka zmiana, która jest istotna. To czy określona zmiana jest istotna, może zależeć m. in. od tego, kiedy po raz ostatni nastąpiła konkretyzacja danego stosunku alimentacyjnego, jakie okoliczności faktyczne powodują zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny należy stwierdzić, iż obowiązek alimentacyjny J. V. (1) względem mał. T. V. (1) został po raz ostatni ustalony w wyroku Sądu Rejonowego (...) z dnia 05.07.2011r., kiedy to podwyższono wysokość alimentów od pozwanego na rzecz mał. T. V. z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 26.04.2011r.

Małoletni miał wówczas 10 lat i był uczniem III klasy szkoły podstawowej.

Ze względu na stwierdzoną alergię i wadę zgryzu pozostawał pod opieką lekarzy : alergologa i ortodonty. W 2011r. A. V. zeznała, iż na opiekę lekarską łącznie z lekami dla syna wydawała 150 zł miesięcznie. Z uwagi na pracę nauczyciela – wychowawcy również w weekendy– musiała zatrudniać opiekunkę do T., co stanowiło wydatek 400 zł.

A. V. na bieżąco kupowała synowi odzież, obuwiem sprzęt sportowy, organizowała i opłacała wyjazdy w ferie zimowe i wakacje letnie.

W 2011r. mal. T. uczęszczał na dodatkowe zajęcia karate, na basen, naukę gry na gitarze i lekcje języka angielskiego.

Matka mał. powoda była zatrudniona w Zespole (...) w C. na stanowisku wychowawcy, z wynagrodzeniem 4515,87 zł brutto, 3230,73 zł netto miesięcznie. Świadczenia za jej mieszkanie położone w C. wynosiły łącznie z mediami 490 zł miesięcznie. A. V. otrzymywała co miesiąc od rodziców 1500 zł na bieżące potrzeby swoje i syna.

Natomiast pozwany w 2011r. miał zawieszoną na okres roku emeryturę wojskową, z uwagi na wypłacane odprawę w wysokości 4000 zł miesięcznie.

Pozostawał w nieformalnym związku i razem z partnerką prowadzili wspólne gospodarstwo domowe – ale nie mieszkali razem. Pozwany dokładał partnerce 1000 zł miesięcznie do wydatków na bieżące potrzeby.

Ze względu na problemy zdrowotne przyznano mu III grupę inwalidzką.

U J. V. lekarz zdiagnozowali 11 schorzeń, na leki wydawał 284 zł miesięcznie. W 2011r. pozwany opłacał świadczenia za mieszkanie matki w T. w łącznej kwocie 834 zł miesięcznie oraz czynsz za mieszkanie matki w I. 484 zł lub opłacał pozostałe świadczenia, na które matce – emerytce nie wystarczało środków.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd uznał, iż strona powodowa wykazała znaczny wzrost uzasadnionych kosztów utrzymania mał. T. V. (1) od 2011r. W chwili obecnej mał. T. ma 15 lat i jest uczeniem II klasy gimnazjum w C.. We wrześniu 2015r. wyprawka do szkoły kosztowała 700 zł pomimo tego, że A. V. część podręczników kupiła używanych. U małoletniego stwierdzono dyslekcję rozwojową, dysortografię i dysgrafię. Ze względu na powyższe chłopiec ma trudności w szybkim przyswojeniu materią szkolnego. A. V. musiała załatwić synowi korepetycje z matematyki, fizyki , chemii i języka angielskiego – bez pomocy korepetytorów i duże nakładu pracy samego T. nie uzyskałby on promocji do następnej klasy. Miesięczny wydatek na korepetycje małoletniego stanowi kwota łączna 700 zł. T. nadal pozostaje pod opieką lekarzy : alergologa, ortodonty oraz dodatkowo neurologa. Koszt prywatnej wizyty u ortodonty wynosi 70 zł co 1,5 miesiąca, a neurologa 120 zł. Małoletni zażywa leki od neurologa, które kosztują 40 zł miesięcznie. Nadal kontynuuje naukę gry na gitarze.

A. V. oceniła miesięczny koszt utrzymania syna T. na kwotę 2700 zł, z czego z tej kwoty 700 zł stanowią wydatki na korepetycje, 800 zł zakup żywności dla syna, a pozostałą kwotę 1200 zł stanowią wydatki na zakup odzieży, obuwia i sprzętu sportowego dla syna.

W ocenie Sądu A. V. znacznie zawyżyła miesięczne koszty utrzymania mał. T. V. (1), gdyż alimenty z zasady powinny zaspokajać uzasadnione, niezbędne i podstawowe potrzeby dziecka.

Sąd zwrócił uwagę, iż jest ona zatrudniona nadal w tym samym miejscu pracy jako nauczyciel – wychowawca i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3700 zł netto miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia za pracą A. V. przysługuje też z zakładu pracy tzw. „ trzynasta pensja” oraz zwrot za „ wczasy pod gruszą” 700 zł rocznie. Nie musi ona też wynajmować opiekunki dla syna w czasie, gdy pracuje w tygodniu i w weekendy. Matka mał. powoda może też liczyć na duże wsparcie materialne i rzeczowe swojego ojca R. S.. Aktem darowizny przekazał on swoje mieszkanie położone w C. przy ul. (...) na rzecz córki. Od września 2015r. R. S. dokłada po 300 zł miesięcznie do korepetycji wnuka. Dodatkowo kupuje mu odzież, obuwie, partycypuje w kosztach wyjazdów wnuka w ferie zimowe i wakacje letnie.

Sąd uwzględnił, iż A. V. ma problemy zdrowotne : stwierdzono u niej zapalenie tarczycy, przewlekłe zapalenie dróg moczowych, guzki w piesiach i została zakwalifikowana do usunięcia żyły piszczelowej w prawej nodze.

Na zakup niezbędnych leków wydaje 150 zł miesięcznie.

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd w szczegółowy sposób zanalizował też sytuację materialną i zdrowotną pozwanego J. V. (1). Małoletni T. jest jego jedynym dzieckiem.

Poza małoletnim pozwany nie ma żadnych osób na utrzymaniu.

Jedyny dochód J. V. stanowi emerytura w wysokości 3889,31 zł miesięcznie. Ze względu na poważne problemy zdrowotne nadal pozostaje on pod opieką lekarzy : kardiologa, psychiatry, reumatologa, ortopedy oraz pozostałych 7 specjalistów. Pozwany na zakup leków wydaje 370 zł miesięcznie, a prywatne wizyty kosztują go około 300 zł miesięcznie.

Oczywiście stara się zapisywać na wizyty do lekarzy specjalistów w ramach NFZ, ale czasami z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę i dolegliwości bólowe musi skorzystać z konsultacji prywatnej.

J. V. nie ma własnego mieszkania, jego matka T. V.-G. jest właścicielką dwóch mieszkań położonych w T. i w I.. Pozwany czasowo przebywa w obu mieszkaniach. Wspólnie z matką uzgodnili, iż będzie on opłacał w całości świadczenia za mieszkanie położone w T. przy ul. (...), gdzie jest zameldowany.

Czynsz za mieszkanie w T. wynosi 340 zł miesięcznie – nikt w nim nie mieszka. Pozwany opłaca też media za mieszkanie matki w I., w którym przebywa tj. woda 60 zł miesięcznie, prąd 100 zł miesięcznie, gaz 30 zł miesięcznie. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż J. V. nie realizuje swoich kontaktów z mał. T. V. (1) w takim zakresie, jak ustalił to Sąd Okręgowy we (...) w sprawie rozwodowej stron. Przesłuchany w charakterze strony zeznał, iż spotyka się z synem raz w miesiącu, ale mają stały kontakt za pośrednictwem Internetu. Pozwany poza alimentami, przekazał synowi 400 zł z okazji urodzin. Nie był świadomy tego, iż przyswojenie materiału szkolnego stwarza T. znaczne trudności i musi on korzystać z pomocy korepetytorów. J. V. deklarował pomoc synowi w nauce przedmiotów ścisłych i języka angielskiego. W ocenie sądu powinien on jednak w większym niż dotychczas stopniu partycypować w uzasadnionych wydatkach na mał. T. V. (1).

Pomimo schorzeń, na które leczy się pozwany – nie jest on osobą całkowicie niezdolną do pracy. Na rozprawie w dniu 05.04.2016r. J. V. zeznał, iż nie jest obecnie zainteresowany podjęciem jakiejkolwiek pracy nawet uwzględniającej jego problemy zdrowotne.

Mając powyższe okoliczności na względzie, w punkcie 1 wyroku podwyższono wysokość alimentów od pozwanego J. V. na rzecz mał. powoda T. V. (1) z kwoty po 800 zł miesięcznie do kwoty po 950 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu tj. 25.06.2015r.

W ocenie sądu strona powodowa wykazała w toku przedmiotowego postępowania wzrost uzasadnionych kosztów utrzymania mał. T..

Uwzględniając aktualną sytuację zdrowotną pozwanego oraz jego wydatki związane z leczeniem – sąd podwyższył wysokość płaconych przez niego dotychczas alimentów o kwotę 150 zł miesięcznie tj. do kwoty po 950 zł miesięcznie. W ocenie sądu przeciętny miesięczny koszt utrzymania 14- letniego mał. powoda oscyluje w granicach 1900-2000 zł. To na rodzicach małoletniego w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek utrzymania mał. T.. Nie można jednak pominąć dużego wsparcia finansowego jakie

A. V. i mał. T. V. otrzymują od ojca i dziadka R. S..

W punkcie 2 wyroku sad oddalił powództwo w pozostałej części.

W punkcie 3 wyroku ze względu na charakter sprawy nie obciążono mał. powoda kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa.

O kosztach sądowych i kosztach procesu orzeczono na mocy art. 102 kpc.

W punkcie VI wyroku – wyrokowi w punkcie 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: