Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 596/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2020-08-13

Sygn. akt III RC 596/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący sędzia Piotr Kawecki

Protokolant stażysta Marta Olszewska

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. w Toruniu

sprawy z powództwa: mał. A. C. i mał. J. C. działających przez matkę I. M.

przeciwko P. C.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty od pozwanego P. C. na rzecz mał. powódki A. C. z kwoty po 500 złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie III RC 972/17 do kwoty po 1000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki mał. powódki I. M., poczynając od dnia 20 sierpnia 2019r., do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża mał. powodów kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie,

V.  znosi między stronami koszty zastępstwa procesowego,

VI.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 596/19

UZASADNIENIE

I. M. działając w imieniu małoletnich A. C. i J. C. wniosła w dniu 20 sierpnia 2019r. pozew przeciwko P. C. domagając się podwyższenia zasądzonych wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie o sygn. akt III RC 972/17 alimentów na rzecz małoletniej A. C. z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1.000 zł miesięcznie oraz na rzecz małoletniego J. C. z kwoty 600 zł miesięcznie do kwoty 800 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności którejkolwiek z rat. Matka małoletnich powodów wniosła także o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich powodów zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. Ponadto matka małoletnich wniosła o zabezpieczenie roszczenia poprzez zasądzenie od pozwanego P. C. na czas trwania procesu alimentów na rzecz małoletnich: w kwocie po 1.000 zł miesięcznie na rzecz A. C. oraz w kwocie po 800 zł miesięcznie na rzecz J. C..

I. M. uzasadniła swe stanowisko rosnącymi kosztami utrzymania każdego z małoletnich powodów oraz zmianą na korzyść sytuacji finansowej pozwanego P. C..

W dniu 21 października 2019r. Sąd Rejonowy w Toruniu wydał postanowienie oddalające wniosek małoletnich A. i J. rodz. C. działających przez matkę I. M. przeciwko P. C. o udzielenie zabezpieczenia powództwa (k. 49-50v akt)

Pozwany P. C. w odpowiedzi na pozew z dnia 20 grudnia 2019r. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, wskazując iż od czasu wydania poprzedniego orzeczenia o alimentach na rzecz małoletnich powodów nie doszło do zaistnienia istotnej i trwałej zmiany okoliczności, które uzasadniałyby podwyższenie alimentów. Pozwany wskazał, że pomiędzy nim a matką małoletnich powodów toczyła się sprawa o podział majątku wspólnego i w jej wyniku zawarto ugodę, w wyniku której pozwany działając w trosce o odpowiednie warunki mieszkaniowe i dobry standard życia dzieci stron, zrzekł się w stosunku do małoletnich powodów roszczenia spłaty z tytułu jego udziału w majątku wspólnym i wzajemnych rozliczeń w związku z dokonanym podziałem. Zdaniem pozwanego, bezpośrednią konsekwencją tego była konieczność zapewnienia sobie nowych warunków mieszkaniowych i pełnego wyposażenia dla zaspokojenia własnych potrzeb, co wiązało się z zaciągnięciem nowych zobowiązań kredytowych i pożyczek, które aktualnie w znaczący sposób obciążają bieżący budżet domowy pozwanego. Pozwany wskazał, ż sprawa o sygn. akt III RC 972/ 17 Sądu Rejonowego w Toruniu została wytoczona zaledwie po czterech miesiącach po zawarciu ugody w sprawie o podział majątku w sprawie o XI Ns 1624/15 Sądu Rejonowego w Toruniu, zakończonej 21 czerwca 2017r., gdzie pozwany zrzekł się spłaty na swoją rzecz.

Zdaniem pozwanego, wskazane przez matkę małoletnich powodów źródło utrzymania pozwanego nie stanowi żadnej nowej okoliczności i było przedmiotem gruntownego badania przez Sąd Okręgowy w Toruniu w toku postępowania VIII Ca 414/18, SR III RC 927/17. Od tego czadu sytuacja materialna i dochodowa pozwanego nie miały ulec zmianie.

Pozwany zakwestionował twierdzenia matki małoletnich powodów w zakresie realnych, usprawiedliwionych potrzeb i faktycznie ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem małoletnich powodów, zarzucając że rzekomo ponoszone tak znaczne koszty nie zostały wykazane dowodowo. Zdaniem pozwanego sytuacja zdrowotna małoletniej A. pomimo poważnego charakteru była przejściowa i została unormowana, a podawane przez matkę małoletnich powodów okoliczności dotyczących potrzeb medycznych dzieci zostały zdecydowanie zawyżone. Zdaniem pozwanego, uwzględnienie powództwa w jakiejkolwiek części przekroczy aktualne jego możliwości zarobkowe. Pozwany wskazał, że nadal zatrudniony jest w (...) Sp. z o.o. jako kierownik oddziału i uzyskuje średni dochód w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Pozwany wskazał, że koszty miesięczne jego utrzymania wynoszą ok. 3237,21 zł i składają się nań:

- 1100 zł – tytułem alimentów na rzecz małoletnich powodów,

- 1266,10 zł rata kredytu,

- 77,35 zł ubezpieczenie kredytu,

- 130,15 telefon, internet,

- 65 zł tv P.,

- 61,50 – monitoring,

- 26 zł śmieci,

- 200 zł prąd,

- 30 zł podatek od nieruchomości,

- 30 zł ubezpieczenie domu,

- 158,61 – pożyczka ogrodowa – wykonanie ogrodzenia,

- 100 zł pożyczka na telewizor,

- 32,50 ubezpieczenie małżonki

Pozwany wskazał, że pozostała kwota miesięcznego wynagrodzenia – ok. 1200 -1400 zł wydatkowana jest na bieżące potrzeby jego i małżonki: wyżywienie, paliwo, ubezpieczenie samochodu, okresowe naprawy auta, odzież, obuwie, lekarstwa, opał, wizyty lekarskie, środki czystości i higieny, fryzjera, prasę, zakup drewna. Pozwany wskazał, że nie posiada żadnych oszczędności i że dom w którym mieszka z żoną w dalszym ciągu wymaga nakładów finansowych – ocieplenia dachu, kotłowni. Pozwany wskazał, że systematycznie korzysta z pomocy okulisty i ponosi związane z tym wydatki. Pozwany zaprzeczył też, by nie interesował się dziećmi; wskazał, że problemy w kontaktowaniu się z dziećmi i utrzymywaniu z nimi dobrych relacji w dużej mierze wynikają z negatywnego nastawienia do niego I. M..

Na rozprawie w dniu 24 lutego 2020r. matka małoletnich powodów zmodyfikowała pozew w części dotyczącej małoletniej A. C., żądając podwyższenia alimentów na jej rzecz do kwoty po 1.500 zł miesięcznie, począwszy od 1 listopada 2019r., argumentując swoje żądanie wzrostem kosztów zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb córki, związanych przede wszystkim z jej leczeniem. (k. 238v akt)

Pozwany na rozprawie 24 lutego 2020r. podtrzymał swoje żądanie. (k. 238 akt)

S ą d u s t a l i ł c o n a s t ę p u j e

Małoletni J. C., ur. (...) i A. C., ur. (...) są dziećmi ze związku małżeńskiego I. M. i P. C..

/ okoliczność bezsporna a ponadto dowód:

odpisu skrócone aktów urodzenia k. 9-10 akt III RC 927 SR w Toruniu/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie III RC 972/17 podwyższono rentę alimentacyjną na rzecz mał. J. C. z kwoty po 550 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 1.07. 2016r. w sprawie III RC 811/15 do kwoty po 600 zł miesięcznie oraz z kwoty po 450 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 30.12.2014r. w sprawie I C 1343/13 do kwoty po 500 zł miesięcznie na rzecz małoletniej A. C.. Wyrok w Sądu Rejonowego w Toruniu dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie o sygn. akt III RC 972/17 z uprawomocnił się 23 października 2018r.

/dowód: wyrok z dnia 4.04.2018r. k. 167akt III RC 972/17/

W dacie podwyższania alimentów małoletni J. miał prawie (...) lat, był uczniem (...) klasy gimnazjum. Bardzo dobrze się uczył, jego średnia ocen w szkole przekraczała 5,2. Brał udział w licznych olimpiadach i konkursach. Uczęszczał na korepetycje z chemii, angielskiego i logiki. Ich łączny koszt wynosił 300 zł miesięcznie. Jadał obiady w szkole. Ich koszt wynosił ok. 60 zł miesięcznie. Dojeżdżał do szkoły głównie autobusem.

J. C. miał założony stały aparat ortodontyczny zarówno na górną jak i na dolną szczękę. Koszt jednego aparatu wynosił 1.600 zł. Co miesiąc chodził na wizytę u ortodonty, której koszt wynosił 150 zł miesięcznie. Nosił okulary korekcyjne. Matka małoletniego nie występowała o ich refundację.

Leczony był dermatologicznie z powodu łojotokowego zapalenia skóry i trądziku pospolitego. Przyjmował na stałe leki, których koszt wynosił ok. 250 zł miesięcznie.

Małoletni był na koloniach w Niemczech, których koszt wyniósł 1.700 zł.

W dacie zasądzania alimentów małoletnia A. miała (...) lat. Jadała obiady w szkole, których koszt wynosił ok. 100 zł miesięcznie. Matka zawoziła ją do szkoły i z niej odbierała.

A. C. miała wadę wzroku, która się pogłębiała. Miała wymieniane okulary w lutym 2017r. za łączną kwotę 229 zł a następnie w grudniu 2017r. miała wymieniane szkła za kwotę 120 zł.

W wakacje była na koloniach, których koszt wyniósł 1.450 zł.

W dacie podwyższania alimentów I. M. miała (...) lata. Zatrudniona była w Zespole Szkół (...). Przebywała na rocznym urlopie zdrowotnym i jej wynagrodzenie wynosiło wówczas (...) zł netto miesięcznie.

Wraz z dziećmi mieszkała w domu w G.. Koszty utrzymania domu były na stałym poziomie.

W styczniu 2018r. sprzedała mieszkanie przy ul. (...), którego była właścicielką, za kwotę 170.000 zł. Z kwoty tej część przeznaczyła na dokonanie częściowej spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup domu w G., którego miesięczna rata kredytu wynosiła 900 zł miesięcznie.

/dowód: akta o sygn. akt III RC 972/17:

zaświadczenie o zarobkach k. 11-12, 139-144

dokumentacja medyczna mał. J. k. 14, 74, 80-89, 145

koszty utrzymania mał. J. k. 15-20, 24-27, 38-40, 75-76, 111, 146-147

koszty utrzymania mał. A. k. 22, 37, 77-79

zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kolonie k. 28

faktury k. 29-30, 148

potwierdzenia przelewów k. 31-36, 41-45, 149-152

zaświadczenie lekarskie k. 110

plan lekcji k.112-113

umowa kredytowa k. 129-136

pismo (...) k. 160

przesłuchanie I. M. k. 163-164/

P. C. zatrudniony był w (...) sp. z o.o. Od 1 listopada 2017r. rozpoczął tam pracę na stanowisku kierownika oddziału. Pracował w godzinach 7.00-19.00. Do 31 grudnia 2017r. zatrudniony był dodatkowo jaki kierowca autobusu w wymiarze 0,063 etatu. Z dniem 1 marca 2018 r zawiesił prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, bowiem jego dyrektor nie wyraził zgody na prowadzenie przez niego dodatkowej działalności, jak również na pracę na etacie kierowcy. W dacie podwyższania alimentów jego wynagrodzenie wynosiło (...) zł netto miesięcznie.

Pozostawał w związku małżeńskim z A. C.. Żona pozwanego nie pracowała. Była zarejestrowana jako bezrobotna.

Mieszkanie przy ul. (...) w którym pozwany mieszkał wraz z żoną, zostało przez jej matkę sprzedane.

Wspólnie z żoną zaciągnęli kredyt hipoteczny na zakup domu o powierzchni 80 m 2 w kwocie 300.000 zł na okres 25 lat. Miesięczna rata kredytu wynosiła 1.500 zł. Dom był nieumeblowany. Z poprzedniego miejsca zamieszkania pozwany zabrał jedynie łóżko, szafę, komodę, lodówkę i pralkę.

Na koszty utrzymania domu składały się opłaty z tytułu podatku gruntowego, rachunki za prąd wynosiły ok. 100 zł miesięcznie, telefon i internet kosztował ok. 130-150 zł miesięcznie, telewizja 50 zł miesięcznie. Z uwagi na położenie domu 13 km od T. pozwany ponosił koszty zakupu paliwa na dojazdy do pracy w kwocie ok. 300 zł miesięcznie. W domu nie miał kanalizacji, była wybita studnia i oczyszczalnia.

Pozwany leczył się na jaskrę. Przyjmował krople na stałe, których koszt wynosił 10 zł miesięcznie. Co dwa lata wymieniał okulary.

/dowód: akta o sygn. akt III RC 972/17:

zaświadczenie (...) k. 13, 153

informacja o decyzji kredytowej k. 98-99,

zaświadczenie o zarobkach k. 100-101

świadectwo pracy k. 102-103

faktury k. 104, 106

zaświadczenie SM (...) k. 105

zeznania świadka J. B. k. 161v.-162

zeznania świadka A. C. k. 162-162v.

przesłuchanie P. C. k. 164-164v./

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Toruniu w sprawie XI Ns 1624/15 dot. podziału majątku wspólnego w dniu 21 czerwca 2017 r. P. C., aby nie uległa pogorszeniu sytuacja małoletnich zrzekł się w stosunku do I. M. roszczenia spłaty z tytułu wyrównania jego udziału w majątku wspólnym i wzajemnych rozliczeń związanych z dokonanym podziałem. Kwota jakiej zrzekł się w ten sposób P. C. to ok. 40.000 zł. W wyniku ugody pozwany otrzymał na własność rzeczy ruchome o łącznej wartości ok. 900 zł.

/dowód: ugoda z dn. 21.06.2018r. k.210-211 akt XI Ns 1642/15 SR w Toruniu

akta o sygn. akt III RC 972/17:

zeznania świadka J. B. k. 161v.-162

przesłuchanie P. C. k. 164-164v./

Obecnie małoletnia powódka A. C. ma (...) lat. Pójdzie do (...) klasy Szkoły Podstawowej. Zakup podręczników szkolnych jest refundowany. Od ponad 12 lat objęta jest opieką neurologiczną z powodu padaczki. Małoletnia jest dzieckiem bardzo schorowanym, ma problemy z poruszaniem się (połowiczny niedowład prawostronny po usunięciu guza mózgu), afazję mieszaną, lordozę, przykurcz kolana prawego, skoliozę, guzki w kręgosłupie, popuszcza mocz; wymaga stałej, systematycznej opieki lekarskiej i rehabilitacji. Małoletnia chodzi o kulach, w ortezie. Od początku marca 2019r. u małoletniej pojawiły się dolegliwości o charakterze zawrotów głowy, zaburzeń wytwórczych, zaburzeń w poruszaniu prawą kończyną dolną, okresowo z towarzyszącym uczuciem szybkiego bicia serca. W porównaniu z poprzednimi badaniami pojawiły się zmiany o innym charakterze, których lekarze wcześniej nie widzieli. W maju 2019r. małoletnia miała operację guza mózgu w Centrum (...). W lipcu 2019r. małoletnia dostała skierowanie z Instytutu w W. do (...) z prośbą o pilną rehabilitację z uwagi na porażenie jednej kończyny dolnej po usunięciu guza płata skroniowego lewego, niedowładu prawej strony ciała. 5 sierpnia 2019r. małoletnia otrzymała skierowanie z Wojewódzkiego Szpitala (...) w T. na Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci w trybie pilnym z uwagi na rozpoznanie nowotworu mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego. Ponadto małoletnia A. ma wadę wzroku – krótkowzroczność i pozostaje pod opieką okulisty. 15 maja 2019r. matka małoletniej kupiła córce oprawę okularową w kwocie 160 zł i soczewki okularowe w kwocie 220 zł.

Od 2019r. małoletnia była wielokrotnie w szpitalach, często były to szpitale poza T.. W związku z problemami zdrowia fizycznego, traumą tym spowodowaną, niechęcią przyjmowania leków, małoletnia poddawana jest także terapii psychologicznej. Rehabilitacja ruchowa małoletniej powinna być systematyczna i ciągła. Rehabilitacja ruchowa odbywa się dwa razy w tygodniu, koszt to 75 zł za jedną godzinę. Chodzi o kulach w ortezie. Obecnie koszt miesięczny samego leczenia wynosi ok. 1.700 zł. Neurologopeda kosztuje 130 zł za godzinę, wizyty odbywają się dwa razy w tygodniu. Lekarstwa aktualnie kosztują 570 zł miesięcznie, częściowo są refundowane. Koszt wizyty u psychologa wnosi 90 zł tygodniowo.

Matka małoletniej otrzymuje na nią świadczenie wychowawcze 500 + oraz 215 zł z tytułu niepełnosprawności. Małoletnia otrzymała 2.600 zł z PFRONu. W roku 2019r. wójt gminy przekazał jednorazową pomoc finansową w wysokości 4.000 zł. W 2020r. małoletnia takiej pomocy nie otrzymała.

Na miesięczne koszty utrzymania małoletniej A. C. składają się:

1)  wyżywienie – 350 zł,

2)  obiady w szkole – ok. 100 zł,

3)  odzież i obuwie – ok. 200 zł,

4)  telefon – 30 zł abonament i 30 zł rata za telefon

5)  środki higieniczne, kosmetyki, środki czystości – 50 zł,

6)  prasa – 15 zł,

7)  rozrywka – 30 zł,

8)  lekarstwa – ok. 570 zł,

9)  leczenie obecnie – ok. 1.700 zł

10)  prąd – 50 zł,

11)  woda – 13,30 zł,

12)  gaz ok. 100 zł,

13)  śmieci 6, 67 zł,

14)  telewizja – 16,67 zł.

/dowód: przesłuchanie I. M. k. 238v-239v, 319v-320v,

przesłuchanie P. C. k. 239v-240, 320v-321,

dokumentacja medyczna A. C. k. 15-24, 62-66, 201-202v, 224-234, 276, 281-282, 304-309v, 316-323,

zaświadczenie z poradni urazowo-ortopedycznej k. 60,

faktury z apteki k. 61, 203, 237, 278,

recepty k. 67-68, 279,

faktury za wizytę w poradni neurologopedycznej k. 69-70, 273-274, 298-299, 314,

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego k. 204-206v,

umowa – zgłoszenie k. 248,

faktura z poradni psychologicznej k. 283-285,

zaświadczenie o uczęszczaniu na rehabilitację k. 287

faktury za wizyty osteopatyczno-rehabilitacyjne k. 288-296,

faktury za udział w rehabilitacji k. 311-312,

orzeczenie o niepełnosprawności k. 324/

Małoletni J. C. ma obecnie (...) lat. Uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego. Ma problemy ze wzrokiem, jest pod opieką okulisty. 22 lipca 2019r. matka małoletniego kupiła mu oprawę okularową w kwocie 153 zł i soczewki okularowe w kwocie 55 zł. Korzysta z wizyt u dermatologa z uwagi na trądzik. Małoletni nosi aparat ortodontyczny, dalsze leczenie ortodontyczne nie jest już jednak wymagane. Korzysta z korepetycji z języka angielskiego, fizyki. Działa w harcerstwie. Reprezentuje szkołę lub miasto na różnych uroczystościach, dlatego konieczny jest okresowy zakup garnituru. Nie otrzymuje żadnego stypendium. Matka małoletniego odkłada na jego konto określoną kwotę pieniędzyz przeznaczeniem na przyszłe studia. Podczas wakacji 2020r. małoletni pracował na ¾ etatu w M., zbierał na dwutygodniowy obóz językowy w Anglii. W zeszłym roku małoletni zarobił (...) zł. Na koncie posiada odłożoną przez I. M. kwotę (...) zł.

Na miesięczne koszty utrzymania małoletniego J. C. składają się:

1)  korepetycje z j. angielskiego i fizyki – 300 zł,

2)  obiady w szkole – ok. 140 zł (7 zł dziennie)

3)  wyżywienie – 350 zł,

4)  transport (bilety (...), (...)) – 80 zł,

5)  odzież i obuwie – ok. 200 zł,

6)  telefon – 60 zł (abonament i spłata raty za zakup telefomu),

7)  środki higieniczne, kosmetyki, środki czystości – ok. 50 zł,

8)  prasa – 15 zł,

9)  rozrywka – 30 zł,

10)  lekarstwa, wizyty lekarskie, dermatolog – 50 zł,

11)  strój do sztandaru – ok. 30 zł,

12)  książki do liceum – ok. 40 zł,

13)  kolonie – 62,50 zł,

14)  prąd – ok. 50 zł,

15)  woda – ok. 13 zł,

16)  gaz ok. 100 zł,

17)  śmieci 6, 67 zł,

18)  telewizja – 16,67 zł.

/dowód: przesłuchanie I. M. k. 238v-239v, 319v-320v,

przesłuchanie P. C. k. 239v-240, 320v-321/

Matka małoletnich I. M. ma aktualnie (...) lat, z zawodu jest nauczycielem dyplomowanym. Od 23 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. przebywała w Izbie Przyjęć na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Onkologii Narządu Ruchu z rozpoznaniem pozatorebkowej odmiany ścięgna bicepsa barku prawego i przetrwałego zwapnienia ścięgien stożka rotatorów barku prawego. Miała przeprowadzony zabieg – artroskopię barku. Ponadto u matki małoletnich powodów rozpoznano zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepuklinę. Cierpi na lordozę szyjną. W związku z schorzeniami, matka małoletnich nie była w stanie w dalszym ciągu przenosić węgla do domu i zdecydowała się zlecić wykonanie przyłącza gazowego, łączny koszt wyniósł ok. 17.000 zł. I. M. od 1 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. pracowała jako nauczyciel. W lipcu i sierpniu 2019r. nie pracowała. Obecnie pracuje na cały etat, ma umowę do końca sierpnia 2020r. Z uwagi na chorobę córki nie może pracować więcej, nie może obecnie brać nadgodzin. Zarabia w zależności od ilości przepracowanych nadgodzin od ok. (...) zł do (...) zł netto miesięcznie. W grudniu 2019r. miała nadgodziny i świadczenia świąteczne. W styczniu 2020r. zarobiła (...) zł netto. Posiada dom. Ma zaciągniętą pożyczkę u mamy w wysokości 9 tys. zł, którą przeznaczyła na zakup pieca, 4.500 zł u brata i 2.500 zł u siostry, spłaca kredyt zaciągnięty we frankach na budowę domu w kwocie 1110 zł miesięcznie wraz z ubezpieczeniem. Sprzedaż mieszkania przy ulicy (...) pozwoliła na spłacenie drugiego kredytu. I. M. posiada (...) samochód.

W związku z dojazdami małoletniej córki A. do szpitali poza T., na rehabilitacje, do lekarzy, I. M. ponosi koszty hoteli, miejsc noclegowych, w których jedna noc kosztuje ok.100 zł oraz ponosi koszty paliwa, średnio ok. 500-600 zł miesięcznie. W czasie pobytów córki w szpitalach (...) co tydzień jeździła do małoletniej na weekend. Podczas wyjazdów do córki, matka małoletnich powodów zawoziła małoletniego syna do dziadków do M., koszt dojazdu wynosił 70 zł w obie strony. I. M. może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w podatku PIT - ok. 2.000 zł rocznie, rozlicza ulgę podatkową na dzieci Dodatkowo pobiera ok. 800 zł z Gminy M. T.. Zapłaciła 1.600 zł za turnus rehabilitacyjny małoletniej A. C..

Na miesięczne koszty utrzymania I. M. składają się:

1)  rata kredytu hipotecznego – 1110 zł,

2)  prąd – 50 zł,

3)  woda – 13,30 zł,

4)  gaz 100 zł,

5)  śmieci 6, 67 zł,

6)  telewizja – 16,67 zł,

7)  internet + telefon – 90 zł,

8)  transport (paliwo) – 500-600 zł,

9)  amortyzacja samochodu – 167 zł,

10)  ubezpieczanie samochodu – 50 zł,

11)  komitet rodzicielski – 8,33 zł,

12)  podatek od nieruchomości – 25 zł,

13)  ubezpieczenie – 6,67 zł,

/dowód: zeznania i informacyjne wysłuchanie I. M. k. 238v-239v, 319v-320v,

zeznania i informacyjne wysłuchanie P. C. k. 239v-240, 320v-321,

faktury dot. założenia instalacji gazowej k. 30-32v.

świadectwo pracy k. 33-34,

umowa pożyczki k. 35-35v,

korespondencja sms matki i ojca małoletnich k. 36-43v, 118-163, 207-222,

przelewy dot. opłat k. 71-90, 338-364,

PIT za 2018r. k. 186-194, 267-272,

PIT za 2019r. k. 331-337,

zaświadczenie o zarobkach k. 195-199, 326-330,

faktury za noclegi k. 235-236,

zaświadczenie o zatrudnieniu k.259-266,

faktury za remont . 301-302/

Pozwany P. C. ma (...) lata. Posiada dom w O. zakupiony ze środków z kredytu hipotecznego, samochód marki N.. Pracuje w (...) sp. z o.o. jako kierownik Oddziału i w okresie od czerwca 2019r. do listopada 2019r. uzyskiwał średni miesięczny dochód – pracując dodatkowo w okresie od stycznia 2018r. do końca grudnia 2019r. na umowę zlecenie - w wysokości ok. (...) zł netto. Uiszczał dobrowolną składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 130 zł. Oprócz pensji miał jeszcze tylko delegacje. Nie miał 13-tej pensji. Premia uzależniona była od wyniku finansowego oddziału, bywała rzadko. W okresie pandemii wywołanej wirusem COVID -19 firma obniżyła wynagrodzenie pozwanego do 80%, tj. do (...) zł. Pozwany w dniu 27 maja 2020r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę i aktualnie do końca sierpnia 2020r. jest na wypowiedzeniu umowy o pracę. Pozwany szuka pracy w transporcie licząc na wynagrodzenie ok. 5.000 – 5.500 zł brutto oraz w firmach kurierskich, gdzie według wiedzy pozwanego, wynagrodzenie oscylować może w granicach kwoty 4.000 – 4.800 zł brutto. Małżonka pozwanego nie pracuje zawodowo, podjęła okresowo wykonywanie pracy zleconej w ograniczonym zakresie, ze względu na swój stan zdrowia. Pozwany sam ponosi koszty utrzymania domu, jego żona nie partycypuje w nich. Pozwany był razem z małoletnią A. podczas jej pobytu w W., interesuje się rozwojem dzieci, kontakt z nimi ma jednak sporadyczny, nie czyni osobistych starań o ich rozwój i wychowanie. Pozwany zasądzone alimenty opłaca regularnie.

W maju 2020r. pozwany pożyczył od swego ojca kwotę 4.500 zł. W okresie od lutego 2020r. do marca 2020r. P. C. korzystał z pomocy psychoterapeutycznej.

Na miesięczne koszty utrzymania pozwanego wynoszące ok. 3600 zł składają się:

1)  1.100 zł – alimenty na rzecz małoletnich powodów,

2)  1.230 zł – rata kredytu,

3)  100 zł – rata pożyczki zaciągniętej w kwocie 10.000 zł na wykończenie domu

4)  77,35 zł – ubezpieczenie kredytu,

5)  130,15 zł – telefon, internet,

6)  65 zł – T. P.,

7)  61,50 zł – monitoring,

8)  26 zł – śmieci,

9)  200 zł – prąd,

10)  30 zł – podatek od nieruchomości,

11)  30 zł – ubezpieczenie domu – wymóg kredytowy,

12)  158,61 zł – pożyczka gotówkowa (wykonanie ogrodzenia),

13)  100 zł – rata pożyczki zaciągniętej w kwocie 2.500 zł na kupno telewizora,

14)  32,50 zł – ubezpieczenie małżonki.

15)  1.000 zł (sezonowo) – opał kominkowy, czyli ok. 83 zł miesięcznie w okresie 12 miesięcy

16)  ok. 37 – ubezpieczenie samochodu,

17)  ok. 150 zł – paliwo.

/dowód: zeznania i informacyjne wysłuchanie P. C. k. 239v-240, 320v-321,

korespondencja sms matki i ojca małoletnich k. 36-43v, 118-163, 207-222,

zaświadczenie o zarobkach k. 95,

rachunek od mechanika samochodowego k. 96,

przelewy dot. opłat 97-104, 114-117,

umowy kredytów/pożyczek k. 105-112,

dokumentacja medyczna małżonki P. C. k. 164-167,

PIT za 2018r. k. 168-177,

zaświadczenie o zatrudnieniu k. 245,

oświadczenie o pożyczce k. 366,

zaświadczenie od psychoterapeuty k. 367,

wypowiedzenie umowy o pracę k. 368/

S ą d z w a ż y ł c o n a s t ę p u j e

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie zeznań stron procesu, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w stosownych dokumentach urzędowych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem małoletnich powodów w postaci: finansowania leczenia, zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywają oraz innych wydatków niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju i wychowania.

W ocenie Sądu Rejonowego od chwili prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie podwyższenia alimentów, doszło – ale jedynie w odniesieniu do małoletniej A. C. - do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zdaniem Sądu, pomimo niewielkiego upływu czasu od zakończenia poprzedniej sprawy o alimenty, doszło do wzrostu zakresu usprawiedliwionych potrzeb związanych z utrzymaniem małoletniej powódki. Strona powodowa zeznaniami i potwierdzającymi je dokumentami wykazała, że znacząco, od ostatniego rozstrzygnięcia w zakresie alimentów, wzrosły koszty zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małoletniej A. C. związanych przede wszystkim z pogarszającym się stanem jej zdrowia. Wysokość kosztów zaspokajania stałych, usprawiedliwionych potrzeby małoletniej uległa zwiększeniu przede wszystkim w związku z leczeniem małoletniej – w tym zapewnianiem jej stałej terapii psychologicznej i ruchowej. Niezmiennie też, w zasadzie całkowity ciężar codziennej opieki nad dziećmi i ich wychowania ponosi matka małoletnich powodów - I. M..

Nie doszło natomiast do istotnej zmiany usprawiedliwionych potrzeb małoletniego J. C.. W dacie poprzedniego rozstrzygania o alimentach matka małoletniego J. wskazywała na leczenie ortodontyczne syna, aktualnie leczenie zakończyło się, a jego koszt ustalony był na kwotę 150 zł miesięcznie. Zmniejszeniu uległy także koszty leczenia trądziku, ograniczając się do zakupu leków. Małoletni podobnie jak wcześniej korzysta z korepetycji. Koszty wyżywienia pozostają na podobnym poziomie. Koszty ubioru i obuwia obojga małoletnich powodów wskazywane na 300 zł miesięcznie są przesadzone, w ocenie Sądu – biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego – liczne przeceny i promocje art. odzieżowych i obuwia – wynoszą one po ok. 200 zł miesięcznie. Małoletni J. C. ma możliwość pracy i dorobienia sobie i choć nie stanowi to jego obowiązku, należało brać to pod uwagę, podobnie jak i to, że matka powoda, dzięki swej zapobiegliwości zgromadziła na jego koncie oszczędności w wysokości 9.000 zł. W sytuacji kiedy małoletni osiąga dochody, a I. M. potrafiła zgromadzić oszczędności, to w pierwszej kolejności z nich małoletni zaspokajać swoje potrzeby.

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że obecnie w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego znajduje się płacenie po 1000 zł miesięcznie alimentów dla córki A. C., tytułem finansowania części usprawiedliwionych wydatków związanych z jej utrzymaniem.

Określając wysokość alimentów dla małoletniej powódki A. C., Sąd wziął między innymi pod uwagę wysokość uzyskiwanych zarobków pozwanego i wykazanych przez niego łącznych kosztów niezbędnego utrzymania i pokrywania własnych zobowiązań, przekraczających kwotę ok. 3500 -3600 zł i to bez kosztów wyżywienia czy ubrania. Określając wysokość alimentów Sąd brał pod uwagę także zakres możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Aktualne zarobki pozwanego są wyższe niż przy poprzednim rozstrzyganiu o alimentach. Pozwany wypowiedział dotychczasową umowę o pracę, ale jak sam wskazał, poszukuje nowej pracy w charakterze kierowcy z wynagrodzeniem nie odbiegającym od dotychczas otrzymywanego. Zrzeczenie się zatrudnienia przez pozwanego lub zmiana go na mniej zyskowne nie pozwala – w myśl art. 136 kro - na uwzględnienie wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych. Czasowe obniżenie wynagrodzenia pozwanego do 80% dotychczas otrzymywanego, nie stanowiło w ocenie Sądu, ważnego powodu dla którego wypowiedział dotychczasową umowę o pracę. Pozwany winien mieć świadomość obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci, zaciągając kolejne zobowiązania kredytowe powinien przewidzieć, że nie mają one pierwszeństwa przed obowiązkiem alimentacji. Nadto struktura wydatków pozwanego pozwala przyjąć, że z części z nich (np. monitoring domu, spłata pożyczki na wykonanie ogrodzenia, spłata pożyczki na zakup telewizora, ubezpieczenie małżonki) mógłby zrezygnować.

W ocenie Sądu, w możliwościach zarobkowych i majątkowych pozwanego nie mieściła się jednak kwota z tytułu alimentów powyżej 1.000 zł miesięcznie na rzecz małoletniej A. C. oraz kwoty powyżej 600 zł miesięcznie na rzecz małoletniego J. C.. Do usprawiedliwionych wydatków po stronie pozwanego, które obniżają jego możliwości finansowe, należy zaliczyć przedstawione przez pozwanego koszty jego utrzymania, opłat za mieszkanie i media, utrzymanie własne oraz małżonki, aczkolwiek utrzymanie małżonki nie wyprzedza obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci. Ponadto pozwany nie wykazał w szerszym zakresie w jakim stopniu ponosi koszty alimentacji małżonki. Uznać natomiast należało, że także małżonka pozwanego winna partycypować w kosztach utrzymania domu i opłatach eksploatacyjnych, a tym samym pozwolić pozwanemu na alimentację małoletniej w wyższej niż dotychczas wysokości.

Sytuacja matki małoletnich powodów także zmieniła się od ostatniego rozstrzygania o alimentach. I. M. zarabia więcej niż podczas poprzedniego rozstrzygania o alimentach, w dacie zamknięcia rozprawy była zatrudniona. Wyższe niż w 2018r. zarobki matki małoletnich powodów nie pozwalają jednak zaspokajać usprawiedliwionych potrzeb małoletniej – w tym związanych przede wszystkim z jej leczeniem i rehabilitacją.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji, oddalając w pozostałym zakresie powództwo małoletniej A. C. i w całości małoletniego J. C. jako niezasadne.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Na mocy art.100 kpc Sąd zniósł między stronami koszty zastępstwa procesowego, albowiem strona powodowa przegrała sprawę w zakresie powództwa małoletniego J. C. w całości i w znacznej części w zakresie powództwa małoletniej A. C..

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: