Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 577/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2019-03-22

Sygn. akt III RC 577/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Niemczyk

Protokolant stażysta Anna Sosnowska

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. w Toruniu

przy udziale -

sprawy z powództwa M. Z. (1)

przeciwko S. Z. (1)

o podwyższenie alimentów

i z powództwa M. Z. (2) i małoletniej M. Z. (3)

działającej przez matkę A. M.

przeciwko S. Z. (1)

o podwyższenie alimentów

orzeka

1.  Oddala powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz M. Z. (1);

2.  Podwyższa alimenty od pozwanego S. Z. (1)na rzecz M. Z. (1)z kwoty po 350 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie I C 1658/07 do kwoty po 700 (siedemset) zł miesięcznie płatnej do rąk powódki , do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od 1 marca 2019 r.;

3.  Podwyższa alimenty od pozwanego S. Z. (1) na rzecz małoletniej powódki M. Z. (3) z kwoty po 250 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie I C 1658/07 do kwoty po 700 (siedemset) zł miesięcznie płatnej do rąk matki małoletniej powódki A. M. , do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od 1 marca 2019 r.;

4.  Oddala powództwo M. Z. (2) i małoletniej M. Z. (3) w pozostałej części;

5.  Wyrokowi w punkcie 2 i w punkcie 3 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

6.  Nie obciąża pozwanego S. Z. (1) kosztami sądowymi i obciąża nimi Skarb Państwa;

7.  Przyznaje ze Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Toruniu na rzecz kuratora A. P. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) zł tytułem pełnienia funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego S. Z. (1);

8.  Zasądza od pozwanego S. Z. (1) na rzecz powódki M. Z. (2) kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

9.  Zasądza od pozwanego S. Z. (1) na rzecz małoletniej M. Z. (3) do rąk jej matki A. M. kwotę1800 (jeden tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt III RC 577/16

UZASADNIENIE

M. Z. (1) wniosła pozew przeciwko swojemu ojcu, S. Z. (1), o podwyższenie płaconych przez niego na jej rzecz alimentów z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 700 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu żądania podała, że alimenty zostały ustalone w 2008 r. i od tego czasu wzrosły koszty jej utrzymania. Od 2016 r. kontynuuje edukację i rozpoczyna naukę w Technikum Fryzjerskim w T.. Wskazała, że jej miesięczny koszt utrzymania wynosi ok. 1.833 zł miesięcznie.

Ponadto A. M., matka małoletniej M. Z. (3) oraz małoletniej wówczas M. Z. (2), w sprawie III RC 578/16 Sądu Rejonowego w Toruniu, która została połączona z przedmiotową sprawą celem wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, wniosła pozew przeciwko S. Z. (1) o podwyższenie płaconych przez niego na rzecz córek alimentów z kwoty po 250 zł miesięcznie do kwoty po 700 zł miesięcznie na rzecz mał. M. oraz z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 700 zł miesięcznie na rzecz mał. M..

W uzasadnieniu żądania podała, że alimenty zostały ustalone w 2008 r. Od tego czasu wzrosły koszty utrzymania żywieniowe, mieszkaniowe oraz dodatkowe w związku z rozwojem fizycznym małoletnich. Podano, że miesięczny koszt utrzymania mał. M. Z. (3) wynosi ok. 1.660 zł miesięcznie, zaś mał. M. Z. (2) ok. 1.677 zł miesięcznie.

W piśmie procesowym z dnia 13.06.2017 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości wskazując, że jego sytuacja materialna jest bardzo ciężka. Po zakończeniu odbywania dwuletniej kary pozbawienia wolności stracił pracę, auto, telefon, odzież oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, Obecnie pomieszkuje u znajomych, na których utrzymaniu pozostaje i wykonuje drobne prace przy autach.

Zarządzeniem z dnia 20.12.2018 r. z uwagi na niedoręczenie pozwanemu odpisu pozwu M. Z. (1) i brak wiedzy o miejscu pobytu pozwanego S. Z. (1) ustanowiono dla niego kuratora w osobie A. P. – pracownika Sądu Rejonowego w Toruniu.

Kurator ustanowiony dla pozwanego S. Z. (1) pismem z dnia 8.03.2019 r. wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na brak wiedzy o sytuacji majątkowej i zarobkowej pozwanego, którego miejsca pobytu nie udało się ustalić.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

M. Z. (1) ur. (...), M. Z. (2) ur. (...) i małoletnia M. Z. (3) ur. (...) pochodzą ze związku małżeńskiego A. M. i S. Z. (1).

Wyrokiem z dnia 27.10.2008 r. wydanym w sprawie I C 1658/07 Sąd Okręgowy w Toruniu rozwiązał małżeństwo rodziców powódek przez rozwód. W punkcie 3. tego wyroku zasądzono od pozwanego alimenty na rzecz małoletnich wówczas M. i M. sióstr Z. w kwocie po 350 zł miesięcznie dla każdego z nich oraz na rzecz mał. M. Z. (3) w kwocie po 250 zł miesięcznie, tj. w łącznej kwocie po 950 zł miesięcznie.

A. M. miała wówczas (...) lat. Pracowała w (...) sp. z o.o. jako operator produkcji z wynagrodzeniem (...) zł miesięcznie.

M. Z. (1) miała wówczas (...) lat, M. (...) lat a mał. M. (...) lat. M. i M. chodziły wówczas do szkoły i chodziły na dodatkowe zajęcia muzyczne. M.. M. chodziła wówczas do przedszkola, za które opłata wynosiła 200 zł miesięcznie.

S. Z. (1) miał wówczas (...) lata. Prowadził Zakład (...) i prawdopodobnie pracował za granicą.

Dowód: akta I C 1658/07 SO w Toruniu

M. Z. (1) ma obecnie (...) lata. Na dzień złożenia pozwu w niniejszej sprawie posiadała już zawód fryzjera a dodatkowo w czerwcu 2018 r. ukończyła technikum fryzjerskie. Od połowy stycznia 2019 r. pracuje w Holandii.

Nie utrzymuje kontaktu z ojcem.

Swój przeciętny koszt utrzymania oceniła ona na kwotę ok. 1.800 zł.

Dowód: faktury k. 16-25,27-32, zaświadczenie z (...) (...)k.26, paragony k.33-34, zeznania A. M. k.266v.-268,

M. Z. (2) ma obecnie (...) lat. W 2018 r. ukończyła naukę w technikum hotelarskim. Po zakończeniu nauki odbywała przez ponad 4 miesiące staż, na który została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Na stażu zarabiała (...)zł miesięcznie.

Ukończyła kurs prawa jazdy, którego koszt wyniósł 1.380 zł. Nie posiada własnego samochodu.

Obecnie uczęszcza do Zaocznej Policealnej Szkoły (...) w T. na zajęcia na kierunku technik usług kosmetycznych, bowiem nie chce pracować jako technik hotelarstwa. Zajęcia odbywają się w 2-3 weekendy w miesiącu. Przewidywany termin zakończenia nauki to sierpień 2020 r. W ramach zajęć przez 2 miesiące będzie odbywała bezpłatne praktyki w zakładzie kosmetycznym po 8 godzin dziennie.

Na dojazdy do szkoły przeznacza ok. 200 zł miesięcznie a na rzeczy niezbędne do nauki zawodu ok. 50 zł miesięcznie.

W ciągu tygodnia powódka przygotowuje się matury z matematyki, bowiem jej nie zdała. W ramach przygotowań do matury chodzi 3 razy w tygodniu na korepetycje. Ich koszt to 40 zł za godzinę.

Ponadto M. Z. (2) 2 razy w tygodniu chodzi na spotkania orkiestry dętej w C., w której gra. Co roku musi kupować ubiór i obuwie na orkiestrę za ok 200 zł.

Nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna. Nie przedstawiono jej żadnych ofert pracy.

Ostatni raz widziała się z ojcem ok. 6 lat temu. Nie otrzymywała od niego żadnych prezentów w ostatnich latach.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania M. Z. (2) jej matka oceniła na kwotę 1.600 zł.

Dowód: zaświadczenie ze szkoły k. 256, zeznania M. Z. (2) k. 265v.-266v., zeznania A. M. k.266v.-268, akta III RC 577/16 SR w Toruniu faktury k. 16-17, 22, 24-29, 34-35,zaświadczenie z (...) k. 33

Małoletnia M. Z. (3) jest obecnie uczennicą (...) klasy gimnazjum. Po jego ukończeniu zamierza kontynuować naukę w technikum fryzjerskim.

Co roku jeździ do ojca na wakacje do Szwecji. Pozwany przyjeżdża po nią do Polski i odwozi ją samochodem.

Pozostaje pod opieką ortodonty z uwagi na dużą wadę zgryzu. Aparat ortodontyczny będzie kosztował 4.600 zł. Koszt wizyty u ortodonty to 150 zł.

Małoletni chodzi na siłownię, której koszt wynosi 89 zł miesięcznie. Do niedawna chodziła również na zajęcia tańca jednak z uwagi na brak pieniędzy jej matka wypisała ją z tych zajęć.

Na jej wyżywienie jej matka wydaje ok. 450 zł miesięcznie.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania małoletniej jej matka oceniła na kwotę 1.600 zł.

Dowód: zeznania A. M. k.266v.-268, akta III RC 577/16 SR w Toruniu faktury k. 7, 12-15, 20-21, 23zaświadczenie ze szkoły k. 19-19

A. M. ma obecnie (...) lat. Jest zatrudniona w (...) S.A. z wynagrodzeniem ok. (...)zł netto miesięcznie.

Pozostaje w związku małżeńskim. Jej mąż prowadzi własną działalność gospodarczą.

Mieszka wraz z mężem i córkami M. i M.. Na opał wydają ok. 500 zł miesięcznie.

Z uwagi na przekroczenie progu dochodowego nie otrzymuje już świadczenia (...) ani alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Od sierpnia 2018 r. otrzymuje wpłaty z tytułu alimentów od organu szwedzkiego, które wynosiły:

- we wrześniu 544 zł i 388 zł,

- w październiku 540,41 zł i 396 zł,

- w listopadzie 389,13 zł i 557,81 zł,

- w lutym 1.360,82 zł

- w marcu 1.501 zł.

Dowód: umowy kredytu k. 6-12, zaświadczenie o zarobkach k. 15,255, zaświadczenia z (...) k.253-254, zeznania A. M. k.266v.-268

S. Z. (1) mieszka obecnie w Szwecji. Z wykształcenia jest blacharzem samochodowym.

Do marca 2017 r. odbywał dwuletnią karę pozbawienia wolności na terenie Szwecji.

Zarówno przed osadzeniem w zakładzie karnym jak i po wyjściu pracował jako blacharz.

Mieszka w mieszkaniu (...)-pokojowym. W miarę regularnie przyjeżdża do Polski i nie zostaje tu dłużej niż kilka dni. W samym 2019 roku, do 22 marca, był w Polsce trzykrotnie.

Jest właścicielem samochodu.

Jego zadłużenie z tytułu niepłacenia alimentów na rzecz powódek wynosi ok. 140.000 zł.

Oprócz powódek pozwany ma na swoim utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci: córkę lat (...), na którą ma zasądzone alimenty oraz syna lat (...).

Dowód: wydruki z portalu F. k. 81, 95-110, 257-264, notatka S. Z. (1) k. 83, zeznania świadka L. Z. (1) k. 119, zeznania świadka I. O. (1) k. 119-120, zeznania A. M. k.266v.-268

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Strony również nie kwestionowały ich wiarygodności i autentyczności.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie i w oświadczeniach stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

Sąd dał również wiarę zeznaniom świadków L. Z. i I. O. w zakresie miejsca zamieszkania pozwanego w Szwecji, gdyż okoliczności, o których zeznawały, znały z własnej wiedzy i nie zostały zakwestionowane przez stronę powodową.

Sąd nie dał wiary oświadczeniu pisemnemu pozwanego co do jego możliwości zarobkowych i majątkowych, dając w tym zakresie wiarę zeznaniom strony powodowej i przedłożonym przez nią wydrukom.

Sąd uznał również zeznania strony powodowej co do zasady za wiarygodne – zwłaszcza w zakresie, w jakim potwierdzone zostały przez zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów. Sąd miał na uwadze, że strona powodowa starała się w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawą prawną rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie są art. 133 § 1 kriop,135 kriop i 138 kriop.

Przechodząc do meritum sprawy, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wtedy, gdy nie znajduje się ono w niedostatku. W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Rodzice, w zależności od swych możliwości, są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia i rehabilitacji w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanych będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanych modelu konsumpcji.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów (por. wyrok SN- Izba Cywilna z 21 maja 1975r., III CRN 72/75).

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.11.1997r., sygn. akt III CKN 257/97 (OSNC z 1998r., Nr 4, poz. 70) stwierdzono, że przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

W związku z zapadłym już rozstrzygnięciem pomiędzy stronami niniejszego procesu w przedmiocie alimentów, w wyroku Sądu Okręgowego, istotne znaczenie w niniejszej sprawie ma treść art. 138 kriop, gdyż zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego może nastąpić jedynie w razie zmiany stosunków ocenianych od chwili skonkretyzowania obowiązku do chwili ponownego orzekania w przedmiocie wysokości takiego świadczenia.

Wydanie rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie wymagało więc porównania stanu istniejącego w dacie ówczesnego ustalenia alimentów ze stanem istniejącym w dacie orzekania w niniejszej sprawie. Modyfikacje zakresu obowiązku alimentacyjnego możliwe są jedynie w przypadku ustalenia, że zaistniały trwałe i istotne zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, lub możliwości zarobkowych i majątkowych osób zobowiązanych.

Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie sądowym przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji oraz istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Pojęcia zwiększenia lub zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych uprawnionego pozostają we wzajemnej zależności i wzajemnie na siebie rzutują. Wynika to faktu, że pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (por. orz. SN z dnia 10 października 1969 r., III CRN 350/69 , OSNCP 1970, nr 2, poz. 15).

Ostatnia konkretyzacja stosunku alimentacyjnego między stronami miała miejsce w wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Toruniu w październiku 2008 r.

Od tego czasu upłynęły ponad 10 lat. Niewątpliwe w tym okresie zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby każdej z powódek.

W zakresie powództwa M. Z. (1) Sąd miał na uwadze, że alimenty służą zaspokojeniu przede wszystkim bieżących potrzeb osoby uprawnionej, a więc należało wziąć pod uwagę aktualny stan rzeczy, w którym to powódka ma uzyskane dwa zawody (ukończyła szkołę zawodową i technikum w zawodzie fryzjera) a ponadto od stycznia 2019 r. pracuje zarobkowo w Holandii. W ocenie Sądu ma więc ona możliwość samodzielnego zaspokajania swoich usprawiedliwionych potrzeb, stąd też brak było podstaw do podwyższenia zasądzonych na jej rzecz alimentów.

Wobec powyższego na mocy art. 138 kriop a contrario w punkcie 1 sentencji Sąd oddalił powództwo M. Z. (1).

W zakresie powództwa M. Z. (2) Sąd miał na względzie, że pomimo uzyskania zawodu technika hotelarstwa kontynuuje ona naukę w zaocznym studium policealnym aby uzyskać tytuł technika usług kosmetycznych, bowiem chce zmienić zawód. Oprócz tego przygotowuje się do zdania matury. W ocenie Sądu zdanie matury pozwoli M. Z. (2) na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a tym samym szans na konkurencyjnym obecnie rynku pracy i nie sposób wymagać aby przygotowując się do jej zdania pracowała wykorzystując dotychczas zdobyte uprawnienia zawodowe. Nadto Sąd miał na względzie, że z zeznań M. Z. (2) wynika, iż do tej pory nie uzyskała żadnego propozycji pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Analizując sytuację mał. M. Z. (3) Sąd uznał, że koszty jej utrzymania przestawione przez jej matkę, nie są zawyżone i wynoszą ok. 1.600 zł miesięcznie.

W zakresie sytuacji pozwanego Sąd nie dysponował bezpośrednimi dowodami, dał więc wiarę zdjęciom pochodzącym z portali społecznościowych z których wynika, że zarówno przed osadzeniem w zakładzie karnym jak i po jego opuszczeniu pozwany pracował zajmując się blacharstwem i mechaniką samochodową. Ponadto mał. M., która jeździ co roku do ojca na wakacje, wskazywała, że w czasie jej pobytu w Szwecji pozwany codziennie chodzi na całe dnie do pracy. Pozwany mieszka sam w trzypokojowym mieszkaniu. W ocenie Sądu jego praca musi przynosić mu na tyle wysoki dochód, że jest w stanie utrzymać zarówno mieszkanie, siebie, posiadany drogi samochód oraz pieniądze na regularne przyjazdy do Polski i utrzymanie 2 córek przez dwa miesiące wakacyjne. Jest przy tym osobą w sile wieku, zdrową, dbającą o kondycję fizyczną, korzystającą z siłowni i zaradną, skoro zaraz po odbyciu kary pozbawienia wolności znalazł prace w swoim zawodzie.

Niemniej jednak należało mieć na względzie to, że pomimo posiadania możliwości zarobkowych pozwany na swoich utrzymaniu oprócz trzech powódek posiada jeszcze dwoje dzieci z innych związków, w których kosztach utrzymania powinien partycypować, a nadto to, że w okresie od 2015 do 2017 roku odbywał karę pozbawienia wolności i nie miał w tym okresie dochodów.

Z tych też względów Sąd na mocy art. 138 kriop podwyższył alimenty na rzecz M. Z. (2) oraz małoletniej M. Z. (3) do kwoty po 700 zł na rzecz każdej z nich uznając, że aktualne możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego pozwalają mu na płacenie alimentów w zwiększonej wysokości, które tylko w części zaspokoją ich usprawiedliwione potrzeby. Zasądził alimenty na bieżąco tj. od dnia 1 marca 2019 roku, mając na uwadze aktualne usprawiedliwione potrzeby powódek i konieczność zaspokojenie ich bieżących potrzeb, a jednocześnie uwzględniając fakt obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec pozostałych dwojga dzieci, odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności i nie chcąc go nadmiernie obciążać obowiązkiem alimentacyjnym za okres od wniesienia niniejszego powództwa o czym orzeczono w punkcie 2 i 3 sentencji, a w pozostałej części Sąd powództwo oddalił jako niezasadne.

Na mocy art. 333 § 1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi w pkt 5 sentencji, w części zasądzającej podwyższone alimenty, rygor natychmiastowej wykonalności.

O kosztach sądowych Sąd orzekł w pkt 6 sentencji wyroku zgodnie z art. 113 ust 4 uoksc.

W punkcie 7 sentencji Sąd przyznał A. P. wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego S. Z. (2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł w pkt 8 i 9 sentencji wyroku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i art. 98 kpc i zasądził pod pozwanego na rzecz powódki M. Z. (2) kwotę 900 zł zaś na rzecz małoletniej powódki M. Z. (3) kwotę 1.800 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Niemczyk
Data wytworzenia informacji: