Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 562/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-11-14

Sygn. akt III RC 562/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Piotr Kawecki

Protokolant sekr. sądowy Monika Smolarek

po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2017 r. (...)

sprawy z powództwa małoletnich E. Ż. (1) i L. Ż. działających przez matkę H. Ż. (1)

przeciwko R. Ż.

o podwyższenie alimentów

i z powództwa wzajemnego R. Ż.

przeciwko małoletnim E. Ż. (1) i L. Ż. działającym przez matkę H. Ż. (1)

o obniżenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego R. Ż. na rzecz małoletniej powódki E. Ż. (1), z kwoty po 600 (sześćset) złotych miesięcznie ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym (...) w dniu (...) w sprawie (...), do kwoty po 800 (osiemset) złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniej powódki L. Ż., z kwoty po (...) (pięćset) złotych miesięcznie ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym (...) w dniu (...) w sprawie (...), do kwoty po 650 (sześćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, tj. do łącznej kwoty po 1450 ( jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletnich powódek H. Ż. (1), poczynając od dnia 11.06.2015r., do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo małoletnich powódek E. Ż. (1) i L. Ż. w pozostałej części,

III.  oddala powództwo wzajemne R. Ż.,

IV.  znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami,

V.  kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa –Sąd Rejonowy (...),

VI.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt. III RC 562/15

UZASADNIENIE

W dniu (...) małoletnie E. i L. siostry Ż. działające przez matkę H. Ż. (1) wniosły pozew przeciwko swojemu ojcu R. Ż. o podwyższenie alimentów wobec małoletniej E. Ż. (1) z kwoty po 600 zł miesięcznie, ustalonych na jej rzecz ugodą zawartą przed sądem Rejonowy (...) w dniu (...) w sprawie (...) do kwoty 1300 zł miesięcznie oraz wobec małoletniej L. Ż. z kwoty po (...) zł miesięcznie, ustalonej tą samą ugodą do kwoty 1200 zł miesięcznie, poczynając od dnia złożenia pozwu.

W uzasadnieniu pozwu wskazano m.in., że małoletnie są córkami pozwanego i H. Ż. (1). Od momentu zawarcia ugody minęły już 2 lata skutkujące zmianą stanu faktycznego, leżącego u podstaw poprzedniego orzeczenia - ugody z dnia (...) w sprawie (...), na mocy której pozwany zobowiązał się do zapłaty kwoty (...) zł alimentów na rzecz małoletniej powódki L. i kwoty 600 złotych na rzecz małoletniej powódki E.. Ojciec małoletnich powódek - zdaniem matki małoletnich powódek - nie interesuje się córkami. Odmawia pomocy matce małoletnich powódek w opiece nad córkami, poza wyznaczonymi przez Sąd kontaktami. Wskazano też, że pozwany pracuje w firmie (...) na stanowisku (...), a jego zarobki z tego tytułu oscylują co najmniej w granicach (...) miesięcznie. Ponadto pozwany jest współudziałowcem (50%) firmy swojej żony (...) Sp. z o.o., razem prowadzą firmę. Pozwany jest (...) i oprócz w/w prac podejmuje dodatkowe zlecenia dla kontrahentów spółki, za które uzyskuje dodatkowe wynagrodzenie.

Podkreślono też, że H. Ż. (1) straciła długoletni kontrakt z (...) w (...) z uwagi na reorganizację systemu nauczania (...) w niniejszej szkole, co w sposób znaczny ograniczyło jej możliwości zarobkowe. Ponadto w związku z całkowicie bierną postawą pozwanego w przedmiocie wychowania córek, matka małoletnich powódek nie może wyjeżdżać za granicę jako (...)

Do pozwu dołączono szereg dokumentów, kopii rachunków za wyżywienie, ubrania, kosmetyki, z galerii kwiatów, papiernicze oraz kopii biletów parkingowych. Wskazano, że matka małoletnich ponosi średnio miesięcznie 1200 zł samych kosztów stałych. Do tego należy doliczyć koszty wyjść do kina, teatru, koszty jedzenia czy higieny, odzieży.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, iż na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej E. niezbędna jest kwota 2081 zł miesięcznie, zaś małoletniej L. kwota 1812 zł, na co składają się opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, wydatki związane z nauką w zerówce i przedszkolu, podręczniki, przybory szkolne, fryzjer, rozrywka; basen, składka członkowska harcerska /zuchy/, język angielski, bieżące utrzymanie: wyżywienie, odzież, obuwie, zabawki, zorganizowanie czasu wolnego.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu swojego stanowiska podał m.in., że powództwo jest nieuzasadnione i winno podlegać oddaleniu. Brak bowiem aktualnie wymaganej treścią przepisu art. 138 kro podstawy wystąpienia z przedmiotowym powództwem sprowadzającej się do zmiany stosunków na niekorzyść pozwanego. Powództwo niniejsze wobec w/w ustawowych przesłanek nie może bowiem zmierzać do dowolnej zmiany stosunków, gdyż zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu.

Pozwany podkreślił, że powództwo zostało oparte na nieprawdziwych okolicznościach. Zważywszy, bowiem na twierdzenia z nim zawarte (przy założeniu obopólnego rozłożenia obowiązków alimentacyjnych na obojga rodziców), iż koszt utrzymania dwójki dzieci w wieku (...) i (...)lat uczęszczających do szkół publicznych i nie uczęszczających na zajęcia dodatkowe, których koszt przekraczałby kwotę 200 zł miesięcznie, wynosi 5 000 zł miesięcznie (po 2500 zł na każde z rodziców), należy co najmniej zastanowić się, czy celem powództwa jest wypełnienie podstawowych potrzeb wyłącznie małoletnich.

Pozwany podkreślił, że obecnie zarabia niewiele więcej niż w dniu zasądzenia alimentów. Było (...) zł, aktualnie jest (...) zł, ale drastycznie wzrosły jego potrzeby i wydatki. Pozwany nie jest udziałowcem spółki (...) Sp. z o.o. W 2014r. założył nową rodzinę i spodziewa się dziecka. Zmuszony był wziąć kredyt na wyprawkę dla dziecka, zakup wózka i fotelika samochodowego. Musiał też dostosować warunki mieszkaniowe do nowych potrzeb. Łączna kwota zobowiązań pozwanego to (...) zł przy zarobkach aktualnych (...) zł. Pozwany nie posiada żadnych nieruchomości oraz innego majątku i oszczędności, poza skuterem o wartości ok. (...)zł. Mieszkanie, które pozwany otrzymał od swoich rodziców pozostawił małoletnim powódkom i ich matce. Pozwany wskazał też, że interesuje się córkami ponad miarę wyznaczoną decyzjami sądów i samej matki powódek. Powyższe nie uległo zmianie od czasu rozwodu rodziców małoletnich. Spełnia on też obowiązek alimentacyjny również poza opłacaniem głównego świadczenia alimentacyjnego. Pokrywa bowiem koszty utrzymania małoletnich podczas licznych wizyt u niego. W razie potrzeby kupuje leki, kieruje do lekarza, kupuje zabawki, odzież, wydaje uroczyste obiady. Dodatkowo małoletnie otrzymują od pozwanego prezenty na każdą okazję. Zdaniem pozwanego zmiana stosunków uzasadnia obniżenie renty alimentacyjnej.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt III RC 562/15.

W dniu (...). R. Ż. złożył w tut. Sądzie pozew przeciwko małoletnim E. i L. siostrom Ż. działającym przez matkę H. Ż. (1) o obniżenie świadczeń alimentacyjnych wobec małoletniej E. z kwoty 600 zł do kwoty po 400 zł miesięcznie i małoletniej L. z kwoty (...) zł do kwoty 400 zł.

W uzasadnieniu pozwu podał m.in., że w jego ocenie znacznie zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby małoletnich L. i E. sióstr Ż. jak i majątkowe możliwości jego samego oraz polepszyła się sytuacja materialna matki małoletnich – czyli nastąpiła zmiana stosunków, która stanowi podstawę do obniżenia świadczeń alimentacyjnych. Sytuacja materialna R. Ż. uległa zmianie wskutek nowej sytuacji życiowej - spodziewanego potomka i zobowiązań podjętych aktualnie i będących w toku realizacji. Sytuacja małoletnich uległa zmianie wobec niekorzystania z zapowiadanych przez ich matkę zajęć dodatkowych i atrakcji lub znacznego obniżenia ich kosztów; okoliczności faktycznych i prawnych (m.in. niwelacja kosztów przedszkola, znaczne obniżenia wyprawki wskutek wprowadzenia darmowych podręczników, niwelacja kosztów dojazdu).

Zdaniem R. Ż., sytuacja majątkowa matki uległa polepszeniu poprzez zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków wskutek rozszerzenia wspólnego gospodarstwa domowego oraz obniżenia własnego zaangażowania w osobistą troskę o wychowanie i utrzymanie małoletnich. R. Ż. przedstawił zestawienie obrazujące, iż jego możliwości majątkowe uległy zmianie poprzez pomniejszenie o 1600 zł miesięcznie, usprawiedliwione zaś potrzeby małoletnich uległy zmianie poprzez zmniejszenie odpowiednio o 786,75 zł i 556,75 zł. Wszystkie w/w fakty pozwany odzwierciedlił w kwotach w tabelce zawartej w złożonym pozwie.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt III RC 592/15.

Zarządzeniem z dnia (...)r. Sąd Rejonowy (...) połączył sprawę z o sygn. akt (...)z powództwa R. Ż. przeciwko małoletnim E. i L. siostrom Ż. działającym przez matkę H. Ż. (1) o obniżenie alimentów ze sprawą o sygn. akt (...)z powództwa małoletnich E. i L. działających przez matkę o podwyższenie alimentów, do prowadzenia spraw pod sygn. akt (...)do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Podczas rozprawy w dniu (...). pełnomocnik pozwanego podtrzymał pozew wzajemny. Pełnomocnik strony powodowej wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego w całości.

W piśmie procesowym z dnia (...) pełnomocnik strony powodowej rozszerzył powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich powódek w ten sposób, że wniósł o zasądzenie na rzecz małoletniej powódki E. Ż. (1) alimentów do kwoty 1500 zł i na rzecz małoletniej L. Ż. do kwoty 1400 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 października 2017r.

W uzasadnieniu pisma wskazał m.in., że przedmiotowe postępowanie trwa od wiosny 2015r. W tym czasie małoletnie powódki stały się młodymi kobietami, a co za tym idzie – ich potrzeby wzrosły. Również ojciec powódek zwiększył swoje możliwości zarobkowe. Na stronie (...) podał, że obecnie zajmuje nowe wyższe stanowisko i legitymuje się tytułem (...). Miesięczne średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi (...) brutto, a na rynku (...) jest to ponad (...) zł brutto. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt potężnej inflacji w polskiej gospodarce, która spowodowała znaczący skok cen.

W piśmie procesowym z dnia (...). pełnomocnik pozwanego – powoda wzajemnego wskazał, iż wnosi jak dotychczas oraz o oddalenie powództwa rozszerzonego.

Podczas rozprawy w dniu (...) pełnomocnik strony powodowej podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko. Pełnomocnik pozwanego R. Ż. wniósł o oddalenie powództwa małoletnich powódek oraz o uwzględnienie powództwa R. Ż. jako powoda wzajemnego.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia E. Ż. (1) urodziła się w dniu (...), a małoletnia L. Ż. w dniu(...). Małoletnie pochodzą ze związku małżeńskiego R. Ż. i H. Ż. (1)

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

odpis zupełny aktu urodzenia małoletniej E. – k. 10 akt,

odpis zupełny aktu urodzenia małoletniej L. – k. 12 akt/

Związek (...) z R. Ż. został rozwiązany przez rozwód.

/okoliczność bezsporna/

Na mocy ugody zawartej przed tut. Sądem w dniu (...) w sprawie(...)pozwany zobowiązał się do zapłaty alimentów w kwocie (...) zł miesięcznie na rzecz małoletniej córki L. oraz w kwocie 600 zł miesięcznie na rzecz małoletniej córki E., płatnych z góry do rąk matki małoletnich powódek H. Ż. (1) do dnia 10- tego każdego miesiąca, począwszy od 1 czerwca 2013r. z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności każdej z rat.

Wówczas małoletnia E. Ż. (1) miała (...)lat i rozpoczęła naukę w (...) klasie szkoły podstawowej, zaś młodsza L. uczęszczała do przedszkola. Opłata za przedszkole wynosiła 300 zł plus opłaty dodatkowe 80 zł. Małoletnia L. miała lekcje (...) w przedszkolu i były one płatne - ok. 50 zł. Małoletnie chodziły na zajęcia dodatkowe do (...). Matka małoletnich prowadziła działalność gospodarczą, a jednocześnie pracowała na umowę zlecenie w (...). W okresie letnim pracowała jako (...). Wraz z córkami mieszkała w mieszkaniu stanowiącym jej własność.

Pozwany wówczas pracował w firmie (...) osiągając dochód miesięczny
w wysokości(...) zł netto. Posiadał również udziały w spółce (...) Sp. z o.o. Mieszkał w (...) z partnerką, w mieszkaniu partnerki. Nie miał innych dzieci na utrzymaniu. Nie miał samochodu, korzystał z samochodu służbowego partnerki. Samochód był w leasingu. Koszty paliwa były rozliczane na podstawie faktur wystawianych na firmę.

/dowód: akta sprawy (...)Sądu Rejonowego (...) (ugoda k. 242)/.

Obecnie małoletnia L. ma (...) lat i uczęszcza do klasy (...)szkoły podstawowej. Jest ogólnie zdrowa. Rozwinęła się u niej jednak alergia skórna, więc matka małoletniej wykupiła pakiet alergologiczny, musi kupować specjalne proszki do prania, stosować odpowiednia dietę. Dotychczasowe leczenie dentystyczne małoletniej L. kosztowało 800 zł.

Małoletnia L. chodzi na naukę (...). Zajęcia są w (...) i kosztują około 130 zł miesięcznie. Chodzi również do (...)ku na zajęcia tanecznie za które opłata wynosi 35 zł. Chodzi też na zajęcia do G. i S., ich koszt to około 70 zł jednorazowo. Odbywa się to 3-4 razy w ciągu 10 miesięcy. Małoletnia chodzi na warsztaty artystyczne, które kosztują 150 zł. Zakup prac córki to koszt 100 zł. Matka kupuje te prace i traktuje je jako pamiątkę.

L. w maju 2018r. będzie przyjęta do I Komunii Świętej. Na Komunię trzeba zakupić łańcuszek oraz szatki i opłacić uroczystość. Po komunii chce chodzić na szermierkę.

Odnośnie L. jest zmiana w opłatach za świetlicę. Dotąd była to kwota 100 zł za rok, a teraz należało wykupić wyprawkę do świetlicy i należy zapłacić 150 zł + zakup rzeczy na zajęcia, które odbywają się na bieżąco np. filc. Zapłata tej wyprawki była warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy. M. to koszt 15 zł. L. była też w teatrze - 15 zł. Fundusz klasowy wynosi 40 zł, do tego dochodzi też opłata za ubezpieczenie. Obiady na L. w szkole to 80 zł miesięcznie. Pozostałe koszty wynoszą 70 zł miesięcznie. Jednorazowy koszt związany z pójściem L. do szkoły wynosił 600 zł. Koszty obozu raz w roku to 1300 zł, zaś wakacyjnego wyjazdu nad morze 1000 zł. Koszt ubrań to kwota 250 zł miesięcznie. Oprócz tego dochodzą koszty wyżywienia (około 400 zł miesięcznie), ubioru i środków czystości.

W ciągu ostatnich 2 miesięcyL.była na dwóch przyjęciach urodzinowych, musiała kupić prezenty, których koszt wyniósł 90 zł. Sama też miała urodziny, na które matka wydała (...) zł. Miała imprezę urodzinową w (...).

Aktualnie małoletnia E. ma (...) lat i uczęszcza do klasy (...) szkoły podstawowej. Jest ogólnie zdrowa. Miała jednak usuwane wszystkie zęby mleczne i co półtora miesiąca ma wizyty u ortodonty. Jej leczenie stomatologiczne kosztowało w ostatnich dwóch latach 1500 zł. Koszt obiadów w szkole to 80 zł, a pozostałe koszty związane z uczęszczaniem do szkoły to 70 zł miesięcznie. Małoletnia E. dwa razy w ciągu roku jeździ również na wycieczki. Ostatnia wycieczka kosztowała 300 zł, poprzednia 100 zł. Powódka uczęszcza również na zajęcia dodatkowe. Ich koszt to około 50 zł miesięcznie. Zajęcia z (...) to wydatek rzędu 130 zł miesięcznie. Koszt wyjazdu wakacyjnego nad morze wynosi 1000 zł. Małoletnia E. wyjeżdża również na obozy harcerskie (1500 zł). Koszt ubrań to kwota 250 zł miesięcznie. Oprócz tego dochodzą koszty wyżywienia (około 400 zł miesięcznie), środków czystości. W związku ze słabszymi wynikami w szkole, małoletnia E. miała wykupione korepetycje raz w tygodniu z języka polskiego i matematyki (po 50 zł).

E. uczestniczy w zajęciach (...). Będzie wyjazd w czasie zimowych ferii, koszt obozu to 800 zł. E. uczestniczy w spotkaniach drużyny harcerskich. Wyjeżdża

na biwaki i zgrupowania. E. dostaje kieszonkowe. Codziennie matka daje jej 7 zł. Płaci również za jej telefon, to jest 130 zł. Telefon jest związany z internetem + koszt za aparat, stąd wysoki abonament.

Obie małoletnie są harcerkami. Koszt mundurka to 200 zł, butów 100 zł. Wyprawka dla harcerza to wydatek około (...) zł. Będzie wyjazd do D. w P., jest to koszt (...) zł + kieszonkowe przynajmniej 100 euro. Na tę wycieczkę wybierają się obie dziewczynki. Małoletnie jeżdżą na zgrupowania. Jak jadą na (...) to jest to koszt 10 zł + bilet. Harcerstwo kosztuje 102 zł - opłata roczna i zgrupowania to koszt 50 zł na każdą z córek. Obie dziewczynki wyjeżdżają także z matką na wakacje poza granice kraju – były w Hiszpanii, we Włoszech

Obie dziewczynki urosły. Matka musiała kupić im odzież do szkoły. L. dostała kurtkę, której koszt to 200 zł. Obie dziewczynki dostały buty łącznie za 300 zł. Ponadto swetry, koszulki i dżinsy. W 2015r. matka małoletnich przeprowadziła remont pokoju córek, którego koszt wyniósł ok. 2000 zł.

/dowód: przesłuchanie matki małoletnich powódek – k 488v, 602 i 628v akt,

zeznania świadka D. F. – k. 439v akt,

paragony i rachunki dotyczące wydatków na małoletnie oraz przelewy – k. 14

– 58, 296-305, 508-511, 514-538, 545-571 akt,

zestawienie wydatków na utrzymanie E. – k. 59-69 i k. 503 akt,

zestawienie wydatków na utrzymanie L. – k. 70-79 i k. 503 akt,

zestawienie wydatków dot. urządzenia miejsca do nauki – k. 273 akt,

zestawienie kosztów uczestnictwa E. w drużynie harcerskiej – k. 274 akt,

zamówienie organizacji Komunii Świętej i wydatki związane z Komunią dot.

– k. 277-282 akt,

zaświadczenie od lekarza stomatologa – k. 283 akt,

rachunki dot. opłaty za kurs językowy – k. 284 akt,

zaświadczenie z (...) i rachunek – k. 294-295 akt,

dokumenty dot. leczenia małoletnich powódek (koperta) – k. 487 akt/

H. Ż. (1) - matka małoletnich powódek, ma obecnie (...) lata. Z zawodu jest (...). Mieszka w (...). Aktualnie nie współpracuje z (...). Wynagrodzenie z kontraktu z (...) było jej głównym dochodem. Nie ma stałych umów. W dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą. W ramach działalności gospodarczej prowadzi zajęcia z (...). Dodatkowo wykonuje (...). Czasami zarabia jako (...) (2-3 krotnie w ciągu roku, wynagrodzenie uzależnione od długości wycieczki – od ok. (...) zł, choć zdarzało się, że w tym czasie musiała opłacić opiekunkę dla dzieci), oraz oprowadza wycieczki po (...) (w zastępstwie kolegi), udziela korepetycji. Miesięcznie średnio osiąga dochód w wysokości (...) zł. Nieregularne wpływy to kwoty rzędu (...) zł miesięcznie. Na małoletnią E. otrzymuje świadczenie 500+. Nie korzysta z żadnych innych świadczeń. Jest właścicielem kilkunastoletniego samochodu marki (...) o wartości (...) zł. Jest też właścicielką mieszkania, w którym mieszka wraz z dwiema córkami, tj. małoletnimi E. i L. oraz działki w (...), z którą spłaca kredyt w kwocie 970 zł miesięcznie Obecnie jest w związku partnerskim z R. W., ale nie mieszka wspólnie z partnerem i nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Czynsz wynosi około (...) zł, opłata za prąd 110 zł, zaś inne opłaty - 100 zł.

Matka małoletnich ma kilka rachunków bankowych, ale ma jedną kartę. Jest ona niepowiązana z jej kontem firmowym, dlatego środki wędrują z konta firmowego na konto powiązane, na które ma kartę. Stad ruch pieniędzy. Stąd też wpływy ma większe niż faktyczne dochody.

Firmy, z którymi wyjeżdża na wycieczki zagraniczne w celach zarobkowych przelewają jej na konto firmowe pieniądze na realizację programu wycieczki dla całej grupy. H. Ż. (1) przelewa je wówczas z konta firmowego na konto z kartą żeby mogła podczas wycieczek wypłacić te pieniądze kartą. Gdy nie wykorzysta tych pieniędzy przelewa je ponownie na konto firmowe i robi z nich opłaty. Stąd tak duży przepływ środków na tych kontach. De facto jest tych wpływów na konto firmowe i na jej konto z kartą zdecydowanie więcej niż faktycznie zarabia. Różnica wynika z tego, że to w części nie są jej pieniądze, a nawet jeśli są jej, to są wielokrotnie przelewane miedzy dwoma kontami.

Matka małoletnich ma stawkę godzinową. To jest (...)na godzinę.

Te duże jej dochody mogą wynikać z lokaty, która powstała po darowiźnie od dziadka, którą dostała w 2008r. Dostała ją 3 miesiące przed rozwodem. Trzyma ją dla córek. To było (...) złotych. Uszczupliła tę kwotę przez rozwód, bo pokrywała koszty rozwodu w całości. Teraz jest około (...). Ma z tego 2 lokaty - dla każdej z córek, każda ma po ok. (...).

/dowód: przesłuchanie matki małoletnich powódek – k 488, 602 i 628v akt,

zeznania świadka D. F. – k. 439v akt,

zeznania A. W. – k. 454 akt,

zeznania świadka R. W. – k. 455-456 akt,

bilans z księgi – k. 173 akt,

podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za okres od 1 stycznia 2015r.

do 31 sierpnia 2015r. – k. 174 akt,

wezwanie do wykonania ugody (kredyt mieszkaniowy) – k. 175-176 akt,

zestawienie opłat (...) k 177 akt,

potwierdzenie opłat za (...) k. 178-180 akt,

zestawienie dotyczące ubezpieczenia mieszkania i samochodu – k. 181 akt,

polisy dotyczące ubezpieczenia mieszkania i samochodu – k. 182-185 akt,

zestawienie opłat za prąd – k. 186 akt,

rachunki za prąd – k. 187 akt,

zestawienie dotyczące opłat (czynsz) – k. 189, 512-513 (zmiana) akt,

potwierdzenia opłat za czynsz – k. 190-192 akt,

zestawienie – kredyt hipoteczny – działka w (...) – k. 193 akt,

potwierdzenia opłat dot. działki w (...) – k. 194-196 akt,

aplikacje składane przez matkę małoletnich o podjęcie pracy (oferty) – k. 218-

219, 270-271 akt,

PIT- y za 2014r. H. Ż. (1) – k. 240-251, 421-429 akt,

umowa o kredyt na zakup towarów i usług – k. 284, 572 akt,

historia operacji na rachunku H. Ż. (1) – k. 292

potwierdzeni e opłaty za prąd – k. 293 akt,

historia rachunku H. Ż. (1) – k. 476-484 akt,

podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za okres od 01 stycznia 2017r.

do 31 grudnia 2017r. k. 504 akt,

PIT H. Ż. (1) za 2016r. – k. 539-544 akt,

wypis z ewidencji działalności – k. 585 akt,

zestawienie operacji na rachunku H. Ż. (2) za okres od 10

sierpnia 2015r. do 14 grudnia 2016r. (...) – k. 592-601 akt,

lista operacji na rachunku H. Ż. (1) (...) – k. 613-623

akt/

R. Ż. ma obecnie lat(...). Jest (...). Mieszka w (...).

Aktualnie pracuje w (...), gdzie za okres sierpień 2016 – styczeń 2017 osiągnął dochód netto w wysokości (...) zł (średnio (...) zł). Jest to jedyne źródło dochodu pozwanego. Umową z dnia 1 października 2014 r. pozwany dokonał sprzedaży (...) udziałów w (...) Sp. z o.o. za kwotę(...)zł.

Obecnie pozwany jest w związku małżeńskim z K. Ż., z którą ma na utrzymaniu jedno dziecko urodzone (...) Po zawarciu związku małżeńskiego pozwany wyjechał na wycieczkę poślubną do (...). Żona pracowała do 7 marca 2017r., obecnie poszukuje pracy. Żona pozwanego poszła na naukę języka angielskiego, ponieważ chce znaleźć pracę. Najprawdopodobniej żona będzie musiała z angielskiego zrezygnować, bo nie ma odpowiednich dochodów na kontynuację tych zajęć. Obecnie płaci 30 zł za godzinę raz w tygodniu. Są to 4 godziny w miesiącu.

Żona pozwanego decyzją Prezydenta Miasta (...) z dnia (...). została uznana za osobę bezrobotną. Przyznano jej prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 22 sierpnia 2017r. w wysokości (...) zł miesięcznie. Matka żony daje żonie pozwanego (...) zł miesięcznie.

Pozwany wspólnie z żoną, dokonał za kwotę (...) zł zakupu mieszkania w (...) przy ul. (...), w którym obecnie mieszka wraz z żoną i synkiem. Jest to mieszkanie o pow. ok.70 metrów kwadratowych z poddaszem, całkowita powierzchnia użytkowa to niecałe 100 metrów kwadratowych. Na kupno mieszkania wziął kredyt hipoteczny w wysokości (...) zł, który sam spłaca. Wkład finansowy zony powoda w zakup tego mieszkania wynosił niecałe(...)tyś. złotych. Zakupił również ze swoją żoną miejsce garażowe (...)zł). Pozwany nie posiada samochodu. Samochód, z którego korzysta jest samochodem służbowym, który otrzymała do korzystania jego żona z firmy (...). Żona płaci za eksploatację samochodu. Samochód jest używany tylko po to żeby odebrać dziewczynki. Pozwany rzadko jeździ autem do pracy. W nowo zakupionym mieszkaniu R. Ż. przygotował pokój dla córek i wyposażył go w meble – regały, krzesła, biurko, łóżko, materace, dywan, oświetlenie i dodatki dla dziewczynek.

Pozwany miesięcznie ponosi wydatki z tytułu kredytu hipotecznego –(...)zł, kredytu gotówkowego – (...)zł (ostatnia rata kwiecień 2019r.), opłat za mieszkanie – 700 zł, dojazdów do pracy – 200 zł, utrzymania dziecka – 800 zł, kontaktów z córkami - 700 zł.

Pozwany na stronie internetowej zamieścił swój profil dot. swoich kompetencji zawodowych. Dostał awans na (...), ale jego zarobki pozostały bez zmian. Nie miał podwyżki od 3 lat. Ewentualnie są to podwyżki inflacyjne. Nigdzie nie dorabia.

Pozwany zapożycza się w ramach debetu na koncie, średnio co miesiąc jest na minusie (...)złotych. Debet na koncie pozwanego utrzymuje się w zasadzie stale na wysokości(...)złotych. Pozwany i jego żona nie mają żadnych oszczędności.

Pozwany ostatnio dostał rozliczenie za ogrzewanie, w ramach którego za okres roku miał dopłacić 1200 zł i wystąpił do wspólnoty o rozłożenie tego na raty. Automatycznie wzrosły też rachunki zaliczkowe na ogrzewanie, tu też wystąpił o anulowanie tych wyższych kwot do kolejnego okresu rozliczeniowego. W wyniku tego musi oszczędzać na ogrzewaniu, by rachunki w przyszłości spadły albo utrzymały się na obecnym poziomie

Pozwany płaci 500 zł czynszu do wspólnoty, po podwyżce za ogrzewanie byłoby to około 640 zł.

Pozwany za prąd płaci 100 zł miesięcznie. Za ubezpieczenie mieszkania płaci raz w roku. Oprócz zwykłego ubezpieczenia od tzw. samych murów, na potrzeby kredytu - jest to kwota 300 zł rocznie, dodatkowo płaci ubezpieczenie od zdarzeń w kwocie 300 zł. Koszt kredytu hipotecznego to 1 100 zł. R. Ż. umówił się z żoną, że kredyt będzie spłacał do momentu wyrównania wkładu jaki żona wniosła na zakup ich wspólnego mieszkania.

Pozwany ma z żoną rozdzielność majątkową. Każdy zarządza własnymi dochodami, nie mają wpływu na wzajemne wydatki. Koszty związane z utrzymaniem syna pozwanego to obecnie ok. 1200-1400 zł miesięcznie (k.492). Wcześniej koszty utrzymania dziecka były wyższe z uwagi przede wszystkim na konieczność zakupu wyprawki i wykupu szczepionek. Pozwany sam wydaje na syna obecnie ok. 800 zł. Pozwany też wszystko utrzymuje, bo żona jest bezrobotna na zasiłku i dysponuje kwotą 500 zł od swoich rodziców. Na dzień dzisiejszy to pozwany utrzymuje mieszkanie. Żona płaci swoje, a pozwany swoje. Od zawarcia małżeństwa utrzymują wspólne gospodarstwo domowe. Na chwilę obecną to pozwany utrzymuję całą rodzinę, bo tylko on zarabia. Jak żona zacznie zarabiać to wszystko wróci do normy. Pozwany nie pożycza żonie pieniędzy.

Pozwany w 2016 kupił motocykl za kwotę około (...)złotych. Motocykl został sprzedany za kwotę(...)zł. Pozwany sprzedał go 3 miesiące temu ze względu na sytuację finansową, wcześniejsza wysokość wydatków pozwanego związanych z eksploatacją motoru to kwota ok. 100 zł miesięcznie oraz koszt spłaty kredytu na ten motor – (...)zł miesięcznie.

R. Ż. oprócz alimentów utrzymuje córki podczas ich pobytów u niego – obecnie rozszerzonych w porównaniu do stanu z roku 2013. R. Ż. nie uzgadnia wydatków z matką córek. Pozwany jest w kontakcie ze szkołą córek i z psychologiem. Zależy mu na odbudowaniu relacji ze starszą z córek, które nie wie dlaczego są ostatnio znów skomplikowane.

Poprzednio pozwany miał kontakty z córkami w środy od 17 00 do 20 00 oraz soboty od 10 00 do 20 00 i w niedziele (co 2 weekend) w tych samych godzinach. Pozwany odwoził je do domu. Obecnie wygląda to tak że ma dzieci we wtorek od 17 00 do 20 00 i weekendy od 10 00 sobotę do niedzieli do godziny 18 00 , co drugi weekend. W wakacje 2 tygodnie i święta naprzemiennie. Te nowe zasady są od zeszłego roku. W ramach ustalonych kontaktów pozwany organizuje dzieciom najróżniejsze rozrywki – wyjazdy nad morze i nad jezioro, wyjścia do kina, na basen, centrum zabaw.

Pozwany wydaje miesięcznie 200 zł na paliwo tytułem dojazdów do pracy i po dzieci.

/dowód: przesłuchanie pozwanego – powoda wzajemnego – k. 491 i 629v akt,

zeznania świadka K. Ż. – k. 252v , 442 akt,

zeznania świadka E. Ż. (2) – k. 456 akt,

transkrypcje wiadomości sms – k. 118-119 akt,

wypis z (...) Sp. z o.o. - k. 120-125, 264-269, 275-276 akt,

PIT pozwanego za 2014r. – k. 126-127 akt,

umowa i harmonogram spłat kredytu na wyprawkę – k. 128-134 akt,

faktury potwierdzające zakup wyprawki – k. 135-136 akt,

badanie potwierdzające ciążę żony pozwanego – k. 137 akt,

promesa z banku na kredyt hipoteczny – k. 138-140 akt,

prognozowany harmonogram spłat kredytu – k. 141-146 akt,

umowa i harmonogram spłat kredytu gotówkowego – k. 147-155 akt,

opłaty dot. kosztów eksploatacyjnych mieszkania – k. 156-165 akt,

rachunki dot. wydatków pozwanego na córki – k. 166-170, 409-418 akt,

informacja dla pacjenta – zaświadczenie o odbytej przez L. wizyty

lekarskiej – k. 171 akt,

oferta sprzedaży działki w (...) – k. 172 akt,

listy płac dotyczące R. Ż. – k. 197-208 akt,

sms R. Ż. dot. dzieci – k. 220-222 i 236-239 akt,

umowa sprzedaży udziałów – k. 232-233 akt,

oświadczenie Spółki (...) z dnia 19 października 2015r. – k. 234

akt,

faktura dot. zakupu łóżeczka, pościeli i materaca – k. 235 akt,

oświadczenie dot. kształtu spotkań ojca z córkami – k. 262-263 akt,

e-maile dot. małoletnich córek – k. 285-291 akt,

oświadczenie dotyczące miesięcznych kosztów oraz zarobków i kontaktów

z córkami – k. 326 akt,

harmonogram spłat kredytu z dnia 01 kwietnia 2016r. – k. 346 347 akt,

zestawienie aktualnych comiesięcznych wydatków pozwanego – k. 348 akt,

umowa kredytu hipotecznego z dnia 28 czerwca 2016r. i harmonogram spłat –

k. 349- 379 akt,

rachunki dot. opłat za prąd i czynsz – k. 374-375 akt,

paragony dot. zakupów na rzecz małoletniego syna – k. 376-383 akt,

dokumentacja medyczna R. Ż. – k. 400 akt,

bilans (...) Sp. z o.o. – k. 402-408 akt,

zestawienie kosztów poniesionych w zw. z wyposażeniem mieszkania w meble, oraz ponoszonych w związku z pobytem córek – k. 409-418 akt

ugoda dot. kontaktów pozwanego z córkami z dnia 09 listopada 2016r. – k.

448- 449 akt,

umowa sprzedaży udziałów – k. 435-438 akt,

historia operacji na rachunku R. Ż. – k. 453 akt,

e-maile – k. 474-475 akt/

Pozwany w okresie od (...). osiągnął wynagrodzenie w (...) w kwotach:

w sierpniu (...)zł brutto, netto - (...)

we wrześniu (...)zł brutto, netto – (...)

w październiku (...)brutto, netto – (...)

w listopadzie (...)brutto, netto – (...)

w grudniu (...)zł brutto, netto –(...)

w styczniu 2017r. (...)brutto, netto – (...)

Średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres wynosiło (...)brutto, netto (...)

/dowód: zaświadczenie o zarobkach pozwanego – k. 476 akt/

Sąd zważył, co następuje:

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, akta sprawy Sądu Rejonowego (...) o podwyższenie alimentów – sygn. akt (...), zeznania świadków: D. F., A. W., R. W., E. Ż. (2) i K. Ż. oraz zeznania matki małoletnich powódek – H. Ż. (1) oraz pozwanego R. Ż..

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Były one opatrzone odpowiednimi podpisami i pieczęciami. W szczególności jednak żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności ani prawdziwości treści w nich zawartych.

Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom złożonym przez świadków przesłuchanych sprawie oraz matkę małoletnich powódek i pozwanego zwłaszcza w zakresie, w jakim potwierdzone zostały przez zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów. Zeznania te były logiczne, rzeczowe i spójne.

Większość okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy przytoczonych przez strony, okazało się bowiem bezspornych między stronami. Ponadto potwierdziły je dowody z dokumentów złożonych do akt sprawy. Przedstawione przez strony fakty różniły się jedynie szczegółami oraz subiektywną oceną poszczególnych okoliczności dokonywaną przez każdą ze stron. Starali się oni, bowiem w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy tzn. swoje możliwości zarobkowe i majątkowe oraz koszty utrzymania. Spór sprowadzał się zatem w dużej mierze do oceny ustalonych faktów i ich interpretacji w świetle przepisów prawa.

Matka małoletnich powódek wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej E. z kwoty 600 zł do kwoty 1300 zł i na rzecz małoletniej L. z kwoty (...) zł do kwoty 1200 zł, poczynając od dnia złożenia pozwu, to jest od (...) oraz podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej E. do kwoty 1500 zł miesięcznie i małoletniej L. do kwoty 1400 zł miesięcznie, poczynając od 01 października 2017r.

Przedmiotowe powództwo o podwyższenie alimentów, jak i o obniżenie alimentów posiada podstawę prawną w art. 138 kro. Przepis ten stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54).

Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Matka małoletnich powódek wskazywała, że kwota alimentów otrzymywanych do tej pory nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb małoletnich córek, gdyż wzrosły koszty ich utrzymania – małoletnie są znacznie starsze, a nadto wzrosły ceny towarów i usług.

W toku procesu, pozwany wskazywał, że jego sytuacja finansowa jest bardzo trudna, bowiem prócz małoletnich córek ma on na utrzymaniu syna z obecnego związku małżeńskiego, a jego dochody nie uległy znacznemu zwiększeniu. Wniósł też powództwo wzajemne o obniżenie alimentów na rzecz małoletnich córek do kwoty po 400 zł miesięcznie na każdą z nich.

Ostatni raz Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego względem małoletnich powódek w ugodzie z dnia (...) w ramach której ustalono alimenty na rzecz małoletniej E. w kwocie po 600 zł miesięcznie i na rzecz małoletniej L. po (...) zł miesięcznie.

Wówczas małoletnia E. Ż. (1) miała (...) lat i rozpoczęła naukę w(...)klasie szkoły podstawowej, zaś młodsza L. miała niespełna 5 lat i uczęszczała do przedszkola. Opłata za przedszkole wynosiła 300 zł, plus opłaty dodatkowe 80 zł. Małoletnia L. miała też lekcje (...) w przedszkolu. Opłata za język angielski wynosiła 50 zł. Małoletnie chodziły na zajęcia dodatkowe do (...). Matka małoletnich prowadziła działalność gospodarczą, a jednocześnie pracowała na umowę zlecenie w (...). W okresie letnim pracowała jako (...). Pozwany wówczas pracował w firmie (...) osiągając dochód miesięczny w wysokości(...)zł netto. Posiadał również udziały w spółce (...) Sp. z o.o. Mieszkał w (...) z partnerką w mieszkaniu partnerki. Nie miał samochodu, korzystał z samochodu służbowego partnerki. Koszty paliwa były rozliczane na podstawie faktur wystawianych na firmę. Pozwany nie miał innych dzieci na utrzymaniu.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd doszedł do przekonania, że od (...), tj. ostatniego ustalenia wysokości alimentów, niewątpliwie zwiększeniu uległy usprawiedliwione potrzeby małoletnich powódek, jak również wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, co uzasadnia podwyższenie alimentów. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z dnia 1 czerwca 1965 r. (I CZ 135/64, niepubl.) ,,różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związany z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków’’.

W ocenie Sądu matka małoletnich powódek przez cały czas dokładała wszelkich starań, aby zabezpieczyć potrzeby córki, dzieliła się z nimi wszystkimi dochodami, jakie otrzymywała, nie wnosząc wcześniej o podwyższenie alimentów. Dopiero, kiedy sytuacja uległa istotnej zmianie, nie tylko z powodu upływu czasu, ogólnego wzrostu cen i dorastania córek, lecz głównie na skutek znacznych kosztów związanych ze szkołą, zajęciami dodatkowymi, zdecydowała się złożyć przedmiotowy pozew.

Pozwany dobrowolnie nie podwyższył alimentów na rzecz córek. Obecnie kwota alimentów dla E. wynosi 600 zł miesięcznie, a dla L. – 500 zł. Nie są to jednak kwoty wystarczające do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powódek i nie wyczerpują obowiązku alimentacyjnego pozwanego.

W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia "usprawiedliwione potrzeby" oraz "możliwości zarobkowe i majątkowe" zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono między innymi, że: Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe - materialne i intelektualne uprawnionego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa.

Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Sąd miał na uwadze, iż sytuacja małoletnich powódek uległa znacznym zmianom. Obecnie małoletnia E. ma (...)lat, a L. lat (...). Dzieci dorastają. Ponadto, rozwijają się i mają różne zainteresowania. Są harcerkami, chodzą na tańce, naukę (...). W związku z czym wzrosły koszty ich utrzymania, choćby w tym zakresie. Małoletnie muszą mieć też odpowiedni strój do udziału w harcerstwie i tańcach.

Małoletnie muszą również partycypować w kosztach utrzymania mieszkania, które zajmują wspólnie z matką.

Małoletnie nie posiadają żadnego dochodu, zatem kwotę niezbędną do pokrycia ich podstawowych usprawiedliwionych potrzeb muszą pokryć ich rodzice. Biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego uznać należało, iż nawet dochód z majątku każdej z małoletnich powódek – biorąc pod uwagę niewielkie oprocentowanie lokat bankowych jedynie w minimalnym zakresie może pokryć koszty ich utrzymania i wychowania.

Zdaniem H. Ż. (1), obecnie miesięczny koszt utrzymania córek wynosi 5000 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego szacowany przez nią koszt utrzymania każdej z małoletnich jest znacznie przesadzony.

W ocenie Sądu wysokość potrzeb małoletnich powódek została zawyżona przez stronę powodową choćby w zakresie wydatków na wyżywienie dla każdej z małoletnich (...) - 600 zł miesięcznie. Zauważyć należy, małoletnie jedzą obiady w szkole, nie mają szczególnych diet. Zatem w ocenie Sądu kwota 400 zł na każdą z małoletnich jest w zupełności wystarczająca.

Natomiast, sytuacja finansowa matki małoletnich powódek nie uległa znacznej zmianie.

H. Ż. (1) nadal prowadzi działalność gospodarczą. Aktualnie nie współpracuje z (...). Wynagrodzenie z kontraktu z (...) było jej głównym dochodem. Nie ma stałych umów. Dodatkowo wykonuje (...). Czasami zarabia jako (...) po (...) i (...) Miesięcznie średnio osiąga dochód w wysokości (...)zł, do tego dochodzą okazjonalne dochody z tytułu obsługi wycieczek. Wynagrodzenie H. Ż. (1) uległo także więc podwyższeniu w porównaniu ze stanem z roku 2013, jednakże okupione jest to jej dużym wysiłkiem i zaangażowaniem.

Podkreślić też należy, że matka sprawuje bezpośrednią opiekę nad małoletnimi powódkami, zajmuje się ich wychowaniem, troszczy się o ich zdrowie. Natomiast pozwany ogranicza się do płacenia alimentów i do kontaktów ustalonych drogą sądową. Sąd brał pod uwagę także to, iż pozwany w dacie ustalonych kontaktów utrzymuje małoletnie i zapewnia im atrakcje, niemniej uznał, ze wskazywana przez niego kwota utrzymania małoletnich, nawet przy zapewnieniu im tych atrakcji i okazjonalnych wyjazdów nad jezioro czy nawet nad morze, czy nawet związana z urządzeniem pokoju dla nich jest zdecydowanie niższa niż wykazywana kwota 700 zł.

Analizując sytuację rodzinną i majątkową pozwanego należy wskazać, iż pozwany jest młodym mężczyzną, ma obecnie 40 lat. Jest zdrowy i ma możliwości zarobkowe, które pozwalają mu na łożenie na rzecz córek alimentów w podwyższonej wysokości.

Należy też wskazać, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych (por. Henryk Haak, Obowiązek alimentacyjny, Komentarz Toruń 1995, s. 118-119).

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że jego wykonywanie stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, na przykład dla ratowania zdrowia dziecka.

Zauważyć należy że pozwany posiada wyuczony zawód. Jest (...). Jest (...). Aktualnie pracuje w (...), gdzie za okres (...) osiągnął dochód netto w wysokości (...) zł (średnio (...) zł). Jest to jedyne źródło dochodu pozwanego. Nic też nie stoi na przeszkodzie aby pozwany podjął dodatkową pracę, choćby dorywczą. I w ten sposób zwiększyć swoje dochody. Pozwany jest (...), wcześniej w tym zakresie podejmował dodatkowe prace.

Nadmienić też należy, że nawet całkowity brak zatrudnienia nie implikuje stwierdzenia braku możliwości zarobkowych, bowiem jak wyżej wskazano, czym innym są faktycznie uzyskiwane zarobki, a czym innym możliwości zarobkowe. Jak już podkreślono pod uwagę należy brać rzeczywiste możliwości zarobkowe obowiązanego.

Pozwany jest osobą pracującą i jego dochody kształtują się na poziomie pozwalającym mu na płacenie alimentów w wysokości wyższej niż dotychczasowe 600 zł miesięcznie na córkę E. i (...) zł na córkę L.. Podejmując decyzję o zakupie mieszkania o powierzchni użytkowej niemal 100 metrów kwadratowych i miejsca garażowego R. Ż. mógł przewidzieć, iż będzie zmuszony spłacać wysoki kredyt hipoteczny, a w związku z tym mógł rozsądniej szacować koszty, by móc podołać tym obciążeniom finansowym. Obecnie ani R. Ż., ani jego żona nie posiadają żadnych własnych pojazdów, mają więc możliwość wynajęcia tego miejsca garażowego i uzyskania dodatkowych dochodów.

Nie ulega wątpliwości, że wydatki pozwanego nieco wzrosły. Pozwany wespół z obecną żoną ponosi koszty zakupu i użytkowania zajmowanego mieszkania i prócz małoletnich córek E. i L. ma na utrzymaniu syna z obecnego związku małżeńskiego i jego obowiązkiem jest też łożyć na jego utrzymanie. Jednakże taki obowiązek ciąży też na żonie pozwanego. Wprawdzie żona nie pracuje, otrzymuje zasiłek i jest wspierana finansowo przez swoją matkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby podjęła pracę, choćby dorywczą, aby powiększyć w ten sposób budżet domowy. Jest ona osobą młodą i nic nie wskazuje, że nie może pracować. Małoletni syn w dniu (...). ukończy (...).

Jak wskazano, pozwany jest osobą zdrową, ma pracę i stałe miesięczne dochody. Jego wynagrodzenie netto wzrosło w porównaniu z datą zawarcia ugody w przedmiocie alimentów prawie o 1000 zł miesięcznie.

Z powyższych względów, mając na uwadze całokształt okoliczności w przedmiotowej sprawie, Sąd doszedł do wniosku, że alimenty w kwocie po 800 zł miesięcznie na rzecz małoletniej E. i w kwocie po 650 zł na rzecz małoletniej L., leżą w granicach możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na postawie art. 135 § 1 kro w zw. z art. 138 kro, w punkcie I sentencji wyroku podwyższył rentę alimentacyjną od pozwanego na rzecz małoletniej powódki E. Ż. (1) do kwoty po 800 zł miesięcznie i na rzecz małoletniej L. Ż. do kwoty 650 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu, to jest od dnia (...) W pozostałej części Sąd oddalił powództwo małoletnich powódek, uznając, że kwoty: 800 zł dla małoletniej E. i 650 zł dla małoletniej L. są adekwatne tak do ich wieku i ich usprawiedliwionych potrzeb, jak i do możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego.

Sąd oddalił powództwo pozwanego – powoda wzajemnego o obniżenie alimentów, bowiem zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził, iż sytuacja pozwanego – powoda wzajemnego uległa istotnemu pogorszeniu, aby należało dokonać obniżenia alimentów. Wzrosły także usprawiedliwione potrzeby małoletnich córek w zakresie wyżej wskazanym.

O kosztach procesu orzeczono w myśl art. 100 kpc.

O kosztach sądowych orzeczono mając na uwadze art.113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W punkcie VI sentencji wyroku Sąd orzekł o nadaniu wyrokowi co do pkt I rygoru natychmiastowej wymagalności, zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: