Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 559/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-06-07

Sygn. akt (...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Lenartowicz

Protokolant sekr.sądowy Marta Szczepańska

Po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. w. T..

z powództwa: D. S.

przeciwko: A. S. działającej przez matkę M. C.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

oraz

z powództwa: prokuratura Prokuratury Rejonowej T. (...) działającego na rzecz mał. A. S. reprezentowanej przez matkę M. C.

przeciwko: D. S.

o podwyższenie alimentów

I.  oddala w całości powództwo w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego D. S. względem mał. A. S.,

II.  podwyższa rentę alimentacyjną od D. S. na rzecz mał. A. S., z kwoty po 250 zł miesięcznie, ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w. T. w dniu 18.05.2010r. w sprawie (...) do kwoty po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt) miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka M. C., poczynając od dnia 22.10.2015r., do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

III.  oddala w pozostałej części powództwo w przedmiocie podwyższenia alimentów,

IV.  nie obciąża mał. A. S. kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa w przedmiocie podwyższenie alimentów,

V.  zwalnia D. S. w całości od kosztów sądowych,

VI.  wyrokowi w pkt II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt (...)

UZASADNIENIE

D. S. w dniu 08.06.2015r. wniósł pozew przeciwko mał. A. S. działającej przez matkę M. S. (obecnie : C.) domagając się – po sprecyzowaniu stanowiska w piśmie z dnia 26.06.2015r. - m.in. ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego obciążającego go względem mał. powódki począwszy od dnia 02.09.2009r, zwrotu wszystkich zapłaconych alimentów w kwotach 200 zł, 350 zł, 250 zł i 50 zł z ustawowymi odsetkami.

W uzasadnieniu pozwu D. S. podał m.in., że ugodą zawartą przed tut. Sądem w dniu 18 maja 2010 r. zobowiązał się do płacenia alimentów na rzecz małoletniej A. S. w kwocie po 250 zł miesięcznie. W ramach tej samej ugody D. S. zobowiązał się spłacić zaległość alimentacyjną za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 maja 2010 r. w łącznej kwocie (...) zł w jedenastu ratach. W dniu 15 czerwca 2011 r. małżeństwo D. S. i M. S. (obecnie : C.) zostało rozwiązane przez rozwód bez orzekania o winie. W wyroku rozwodowym Sąd utrzymał obowiązek alimentacyjny powoda względem małoletniej A. zgodnie z ugodą zawartą w dniu 18 maja 2010r. w kwocie po 250 zł miesięcznie. W dniu 7 listopada 2011 r. D. S. złożył w tut. Sądzie pozew o obniżenie kwoty alimentów, ale Sąd Rejonowy w. T. oddalił powództwo D. S.. Natomiast w dniu 21 listopada 2012r. D. S. złożył w tut. Sądzie pozew o ustalenie wygaśnięcia alimentów, ale Sąd Rejonowy w. T. oddalił i to powództwo. Zdaniem powoda, w ww. postępowaniach zaistniał szereg błędów procesowych, które doprowadziły do niesłusznego jego zdaniem utrzymania w mocy obciążającego go obowiązku alimentacyjnego. W jego ocenie, matka dziecka miała zawsze i nadal ma wystarczające środki pieniężne, by utrzymywać w pełnym zakresie małoletnią A. i po stronie małoletniej pozwanej nie ma żadnych niezaspokojonych potrzeb. Tymczasem, aktualna sytuacja życiowa powoda nie pozwala mu na wywiązywanie się z tego obowiązku z uwagi na brak po jego stronie środków finansowych i sytuacja taka trwa w zasadzie od chwili uregulowania obowiązku alimentacyjnego. Powód wskazał, że mocno podupadł na zdrowiu i w trosce o swój stan zdrowia i życia musi przeznaczać liczne kwoty na lekarstwa, dojazdy do lekarzy, chce kontynuować swoje leczenie. Gdy otrzyma zwrot zasądzonych alimentów, za odzyskane pieniądze będzie się starał systematycznie leczyć. Zdaniem powoda – zmuszanie go przez matkę dziecka do płacenia alimentów na dziecko mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, godzi w elementarne zasady współżycia społecznego.

Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt (...)

W odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 31.08.2015r. matka małoletniej A.M. S. (obecnie : C.) wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu swojego stanowiska strona pozwana podała, że D. S. stara się uchylić od obowiązku alimentacyjnego, tymczasem jest on ojcem biologicznym mał. A. i winien łożyć należne jej alimenty. Podano, że kwoty, których zwrotu domaga się powód, zostały dawno zużyte na zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka. Wprawdzie powód choruje, jednakże nie powinno to całkowicie zwalniać go od obowiązku alimentacyjnego wobec wspólnego dziecka stron. Wskazano, że wszelkie twierdzenia podane w pozwie mają za zadanie przedstawić Sądowi powoda jako osobę, która padła ofiarą krzywd i złośliwości ze strony matki dziecka, tymczasem taka sytuacja nie ma miejsca. Matka małoletniej od 18 lat pracuje w jednym zakładzie pracy i wraz z dzieckiem mieszka u swojej matki, którą - z uwagi na jej poważny stan chorobowy - się opiekuje. Dzieli się z matką opłatami na pół. Podano, że nad rodziną opiekę sprawuje kurator A. S. (1) i osoba ta jak dotąd nie miała żadnych uwag do funkcjonowania rodziny. Dziecko od września 2015r. będzie uczęszczało (...) w związku z czym jej usprawiedliwiony potrzeby zwiększą się. Tymczasem powód od dłuższego czasu uchyla się od płacenia alimentów, a także od podjęcia zatrudnienia powołując się na swój stan zdrowia. Natomiast dotychczasowa kwota uzyskiwana z funduszu alimentacyjnego wynosi 250 zł i od 2009r. pozostaje ona niezmienna.

Na rozprawie w dniu 10.09.2015r. powód zmienił żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł o ustalenie wygaśnięcia jego obowiązku alimentacyjnego względem mał. A. od dnia złożenia pozwu tj. od dnia 11.06.2015 i cofnął pozew w pozostałej części, natomiast matka mał. pozwanej wniosła o oddalenie powództwa.

D. S. wyjaśnił wówczas informacyjnie, że ma problemy zdrowotne związane ze skrzywieniem kręgosłupa, odczuwa znaczne dolegliwości, ma problemy z poruszaniem się z powodu zwyrodnienia obu stawów biodrowych i kolanowych i jest pod opieką ortopedy. Podał, że ostatnią rehabilitację przeszedł w maju 2015r. przez 2 tygodnie. Czeka go operacja kręgosłupa. Wskazał, że obecnie porusza się tylko o kulach. Jako jedyny dochód podał zasiłek stały w kwocie 529zł, przyznany do końca roku 2015r. Wskazał, że nie pracuje od stycznia 2011r. Podał, że mieszka w C., w mieszkaniu socjalnym, a opłaty eksploatacyjne obejmują 40,70zł plus opłata pocztowa, prąd 50zł, wywóz śmieci 17zł. Podał, że babcia pomaga mu materialnie. Podkreślił, że obowiązek alimentacyjny względem mał. A. jest bezpodstawny, skoro ograniczono jego władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Strona pozwana wyjaśniła wówczas informacyjnie, że mał. A. ma obecnie (...) lat i jej potrzeby są duże. Ma problemy z wymową i będzie chodziła do logopedy, poza tym jest zdrowa. Matka podała, że pracuje w N. i zarabia (...) m-cznie, przy czym otrzymuje też (...) Mieszka u swojej matki, która jest osobą schorowaną i otrzymuje rentę rodzinną ok. (...) Prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, ale matka dziecka dokłada się do czynszu 400zł.

W dniu 22.10.2015r. Prokurator Prokuratury Rejonowej (...) (...) w T. działając na rzecz mał. A. S. reprezentowanej przez matkę M. S. (obecnie : C.) wniósł pozew przeciwko D. S. domagając się podwyższenia alimentów z kwoty 250 zł ustalonej ugodą zawartą w dniu 18.05.2010r. przed tut. Sądem, sygn. akt (...) do kwoty 500 zł miesięcznie na rzecz mał. A. S..

W uzasadnieniu podano, że od czasu zasądzenia alimentów potrzeby życiowe mał. powódki znacznie wzrosły, dziecko uczęszcza obecnie do szkoły podstawowej, jest również w okresie szybkiego wzrostu. Powódka pozostaje praktycznie na utrzymaniu matki, gdyż pozwany nie interesuje się dzieckiem i nie uczestniczy w jego wychowaniu. Matka tymczasem potrzebuje pieniędzy na podręczniki, odzież i wyżywienie dla dziecka, a także na zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych. Miesięczny koszt utrzymania mał. przewyższa kwotę 800 zł. Matka mał. pracuje i zarabia (...) zł. Nie jest w stanie samodzielnie pokryć wszystkich potrzeb dziecka. Matka dziecka zamieszkuje u swej matki. Zdaniem strony powodowej, ojciec dziecka jest osobą zdolną do pracy i winien łożyć na utrzymanie swej córki, ponieważ obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt (...)

Zarządzeniem z dnia 23.10.2015r. zarządzono połączyć sprawę przedmiotową o sygn. akt (...) ze sprawą o sygn. akt (...) celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt (...)

Na rozprawie w dniu 17.12.2015r matka mał. podtrzymała wniosek o oddalenie powództwa w przedmiocie uchylenia obowiązku alimentacyjnego i poparła powództwo Prokuratora o podwyższenie alimentów z kwoty po 250 zł do kwoty po 500zł m-cznie poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Natomiast D. S. podtrzymał żądanie pozwu zgłoszone na rozprawie w dniu 10.09.2015r. i wniósł o oddalenie powództwa w przedmiocie podwyższenia alimentów.

D. S. wyjaśnił wówczas informacyjnie, że w jego ocenie stan jego zdrowia od 2012r. się pogorszył, podał, że nie jest on zdolny do pracy, ma umiarkowany stopień niepełnosprawności od stycznia 2013r. do grudnia 2015r. Wskazał także, iż nie ma kontaktu z mał. od grudnia 2009r. i o ten kontakt zabiegał wcześniej, ale obecnie już o niego nie zabiega.

Matka małoletniej wyjaśniła natomiast informacyjnie, że małoletnia korzysta z leczenia logopedycznego, jednak zajęcia u logopedy są bezpłatne, córka chodzi na nie raz w tygodniu.

Na kolejnych terminach rozprawy oraz w kolejnych pismach procesowych strony podtrzymały swoje stanowiska.

Matka dziecka skłonna była zawrzeć z D. S. ugodę odnośnie podwyższenia alimentów na kwotę 300 zł miesięcznie, jednak ostatecznie do zawarcia ugody nie doszło.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia A. S. (2) jest dzieckiem ze związku małżeńskiego D. S. i M. S. (obecnie : C.). Urodziła się (...)

/okoliczność bezsporna/

Ugodą zawartą przed tut. Sądem w dniu 18 maja 2010 r. D. S. zobowiązał się do płacenia alimentów na rzecz małoletniej A. S. w kwocie po 250 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka M. S., poczynając od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat. W ramach tej samej ugody D. S. zobowiązał się spłacić zaległość alimentacyjną za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 maja 2010 r. w łącznej kwocie (...) zł w jedenastu ratach, tj. pierwszą ratę w wysokości 50 zł do dnia 31 maja 2010 r., natomiast pozostałe 10 rat w równych kwotach po 100 zł miesięcznie zobowiązał się uiszczać matce małoletniej w terminach bieżących alimentów, poczynając od miesiąca czerwca 2010 r. do miesiąca marca 2011 r. włącznie.

/okoliczność bezsporna, a nadto dowód: ugoda – k. 63 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

Wówczas rodzice małoletniej nie mieszkali razem, byli w faktycznej separacji.

Matka wraz z córką mieszkała u swojej matki w T. przy ul. (...).

Małoletnia A. miała (...). Była zdrowym dzieckiem. Wcześniej miała tzw. (...).

Matka małoletniej z zawodu była (...) Pracowała w Sp. z o.o. (...) w T. jako pracownik pomocniczy. Zarabiała wówczas (...) zł netto miesięcznie. Nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego ze swoją matką, ale dawała swojej matce na świadczenia po 200 zł miesięcznie. Sama kupowała jedzenie, środki czystości. Oceniała miesięczny koszt utrzymania A. na 600 zł.

/dowód: wyjaśnienia M. S. – k. 61-62 akt (...)

(...) Sądu Rejonowego w. T.,

decyzja (...) k. 4 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

decyzja Prezydenta Miasta T. odnośnie prawa do zasiłku

rodzinnego – k. 9-9v akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

opinia psychologiczna dziecka – k. 22-23 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.,

zaświadczenie o wynagrodzeniu – k. 56 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.,

kartoteka pracowników – k. 57 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

zestawienie kosztów utrzymania dziecka – k. 58 akt (...)

Sądu Rejonowego w. T./

D. S. był wówczas z zawodu (...) (...) Mieszkał sam, w mieszkaniu socjalnym w miejscowości C.. W mieszkaniu nie było kanalizacji. Za mieszkanie płacił 17 zł miesięcznie. Opłata za ogrzewanie w sezonie grzewczym wynosiła 240 zł miesięcznie, tona węgla kosztowała do 800 zł. Ponosił też opłaty za energię elektryczną - 31 zł miesięcznie. Opłacał (...) - 30 zł miesięcznie. Na żywność, środki czystości, odzież wydawał ok. 300 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2009 r. pracował jako pracownik (...) w (...) w T.. Był zatrudniony na czas określony do 1 lipca 2010 r. Tytułem wynagrodzenia otrzymywał (...) zł netto miesięcznie. Do pracy dojeżdżał do T.. Kupował bilety jednorazowe, na dojazdy (...), które kosztowały 11,16 zł. W miesiącu na bilety (...) wydawał 232 zł, na bilety (...) wydawał 100 zł miesięcznie. D. S. nie miał wówczas kontaktu z małoletnią A..

/dowód: wyjaśnienia D. S. – k. 62 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.,

zaświadczenie o zarobkach D. S. – k. 16, 46 akt

(...) (...) Sądu Rejonowego w. T.,

lista płac – k. 27, 53 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

umowa najmu – k. 42-44 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

umowa o pracę – k. 45 akt (...) Sądu Rejonowego

w T.,

informacja Urzędu Gminy odnośnie czynszu – k. 47 akt,

faktury VAT i rachunki – k. 48-52 akt (...) Sądu

Rejonowego w T./

W dniu 15 czerwca 2011 r. małżeństwo D. S. i M. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. sygn. akt (...) zostało rozwiązane przez rozwód bez orzekania o winie. W wyroku rozwodowym Sąd utrzymał obowiązek alimentacyjny powoda względem małoletniej A. zgodnie z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w. T. w dniu 18 maja 2010r. w kwocie po 250 zł miesięcznie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią powierzono matce z jednoczesnym ograniczeniem tej władzy ojcu do współdecydowania o istotnych sprawach związanych z wychowaniem, wykształceniem i leczeniem córki. Wykonywanie władzy rodzicielskiej poddano stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Uregulowano także kontakty ojca z dzieckiem.

/okoliczność bezsporna, a nadto dowód: wyrok – k. 118 akt (...) Sądu Okręgowego w. T. /

M. S. wówczas miała (...) lata, nadal wraz z dzieckiem mieszkała u swej matki. Korzystała z grupy wsparcia. W dalszym ciągu pracowała jako pomocnik w kuchni z wynagrodzeniem(...) zł netto miesięcznie.

Małoletnia miała (...) roku. Była zdrowym dzieckiem. Dziewczynka uczęszczała do przedszkola. Koszt przedszkola wynosił 250 zł miesięcznie. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej przewyższał wówczas nieco kwotę 600 zł.

D. S. miał wówczas (...)lata. Nie pracował. Był zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku w kwocie 500-600 zł. Leczył się na zwyrodnienie stawów kolanowych i skrzywienie kręgosłupa. Miał rehabilitację.

Ojciec nie dawał wówczas dziecku żadnych prezentów. Zgodził się na utrzymanie alimentów w dotychczasowej wysokości. Ostatni kontakt z dzieckiem miał w grudniu 2010r. nie interesował się ani postępami dziecka w edukacji, ani jego stanem zdrowia.

/dowód: akta (...) Sądu Okręgowego w. T. k. 12-25, 34-48, 53-58,63-66, 70-75,92,112,116-117/

W dniu 7 listopada 2011 r. D. S. złożył w tut. Sądzie pozew o obniżenie kwoty alimentów ustalonych ugodą z dnia 18 maja 2010 r. na rzecz małoletniej A. S. w kwocie po 250 zł miesięcznie. Domagał się obniżenia alimentów do kwoty po 200 zł miesięcznie. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, iż jest w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Od marca 2011 r. został zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna. Po 3 miesiącach otrzymał zasiłek dla bezrobotnych ok. 500 zł miesięcznie. Zasiłek pobierał przez trzy miesiące. Podawał wówczas, że miał skrzywienie kręgosłupa, zwyrodnienie stawu biodrowego i kolanowego. Chodził na bezpłatną rehabilitację i był pod opieką ortopedy. Nie miał orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Utrzymywał się z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w Z. (...)

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt (...)

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w. T. oddalił powództwo D. S. o obniżenie alimentów.

/okoliczności bezsporne, a nadto dowód: wyrok Sądu Rejonowego z 14 czerwca 2012 r. – k. 124 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

W dniu 21 listopada 2012 r. D. S. wniósł do tutejszego Sądu pozew o obniżenie alimentów na rzecz małoletniej A. S., działającej przez matkę M. C.. Domagał się obniżenia alimentów ustalonych ugodą zawartą przed tut. Sądem w dniu 18 maja 2010 r. w sprawie (...) w kwocie po 250 zł miesięcznie - do kwoty po 50 zł, poczynając od 15 listopada 2012 r.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt (...)

W toku postępowania powód zmienił jednak swoje żądanie i wniósł o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny odnośnie małoletniej A. S. wygasł z dniem 1 stycznia 2013 r. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, iż od stycznia 2013 r. nie będzie w stanie płacić nawet zaproponowanej w pozwie kwoty 50 zł tytułem alimentów z uwagi na zbyt niskie dochody, konieczność wznowienia leczenia oraz na spłatę wcześniejszych zadłużeń w opłatach czynszu i energii elektrycznej.

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w. T. oddalił powództwo D. S. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Na skutek wniesionej apelacji przez D. S., Sąd Okręgowy w. T. w dniu (...) czerwca 2013r. wydał wyrok w sprawie (...) w którym oddalił apelację D. S..

/okoliczności bezsporne, a nadto dowód: wyrok Sądu Rejonowego z 28 lutego 2013 r. – k. 80 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

wyrok Sądu Okręgowego z (...) czerwca 2013 r. sygn. (...) – k. 131 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

M. S. miała wówczas (...) lat. W listopadzie 2012 r. i w grudniu 2012 r. otrzymała od powoda na rzecz córki alimenty w kwocie po 50 zł miesięcznie. Od stycznia 2013 r. w ogóle nie dostawała alimentów. Matka dziecka zamierzała złożyć wniosek u komornika o egzekucję alimentów.

Małoletnia A. miała wówczas (...) lat. Była jedynym dzieckiem D. S. i M. S.. Małoletnia chodziła do przedszkola państwowego, za które opłata wynosiła 276 zł miesięcznie, plus 20 zł miesięcznie na wyjazdy poza przedszkole. W 2012 roku małoletnia chorowała na zapalenie ucha środkowego, infekcje, przeziębiania. W 2013 roku również była przeziębiona. Matka kupowała córce na bieżąco odzież, obuwie, zabawki. Miesięczny koszt utrzymania A. z przedszkolem oceniała na ok. 600 zł.

M. S. wraz z małoletnią nadal mieszkała nadal u swojej matki - U. C.. Oddzielnie prowadziły gospodarstwa domowe. Przekazywała matce 400 zł miesięcznie na poczet świadczeń. U. C. miała rentę rodzinną (...) zł. Świadczenia za mieszkanie U. C. wynosiły: czynsz ok. 370 zł, prąd ostatni rachunek 120 zł za 2 m-ce. M. S. nie miała wówczas majątku, mieszkania. Spłacała raty za kuchenkę gazową po 50 zł miesięcznie, raty miała spłacać do 2014 r.

M. S. nadal pracowała w Sp. z o.o. (...) w T.. Jej wynagrodzenie za wrzesień 2012 r. wynosiło (...) zł brutto, netto – (...) zł, za październik 2012 r. – (...) zł brutto, netto (...) zł, za listopad 2012 r. (...) zł brutto, netto (...) zł, za grudzień 2012 r. (...) zł brutto, netto (...) zł.

/dowód: przesłuchanie matki małoletniej pozwanej – k. 77 akt (...) Sądu

Rejonowego w T.,

zaświadczenie o wynagrodzeniu matki małoletniej pozwanej – k. 42 (...)

Sądu Rejonowego w. T.,

67-68 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

rachunki i faktury VAT – k. 43-46, 48-55 akt (...) Sądu Rejonowego w

T.,

zaświadczenie z przedszkola – k. 47 akt (...) Sądu Rejonowego w. T. /

D. S. miał wówczas (...) lat. Mieszkał nadal w miejscowości C.. Za listopad i grudzień 2012 r. nie przekazał na rzecz córki alimentów po 250 zł, lecz po 50 zł. Od stycznia 2013 r. przestał płacić alimenty. Zaczął zbierać pieniądze na swoje leczenie. Mieszkanie w którym mieszkał, było mieszkaniem socjalnym, za które pory opłata miesięczna wynosiła 17 zł. Powód opłacał też energię elektryczną - ok. 50 zł miesięcznie. Powierzchnia mieszkania wynosiła

37 m 2. Mieszkanie miało 2 pokoje i kuchnię, było ogrzewane piecami.

Ojciec dziecka otrzymywał do tej pory z opieki społecznej pieniądze – 400 zł na opał. W 2013 roku nie otrzymał pieniędzy z opieki na węgiel w związku z tym nie przebywał w mieszkaniu w C., lecz u rodziny, brata, babci, dziadka. U rodziny zaczął przebywać od grudnia 2012r. i rodzina go utrzymywała i żywiła.

Do końca lutego 2011r. pracował w (...) jako pracownik (...), miał umowę na rok czasu. W dniu 1 marca 2011 r. rozwiązano z nim umowę o pracę z uwagi na stan zdrowia.

Od 1 marca 2011r. powód był zarejestrowany jako osoba bezrobotna w PUP w T.. Od dnia 31 maja 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych (100%). W 2013r. nadal był zarejestrowany jako osoba bezrobotna, jednak nie posiadał prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W 2012 roku nie podejmował prac dorywczych.

Nie miał renty ani orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Miał skrzywienie kręgosłupa w części lędźwiowej i piersiowej oraz zwyrodnienie obu stawów biodrowych. Był na wizycie u ortopedy 25 lutego 2013 r. Lekarz zalecił mu rehabilitację.

Za D. S. alimenty na rzecz córki wysyłała jego babcia. Babcia zbierała też pieniądze na jego leczenie. Miał nadzieję, że w przyszłości otrzyma rentę socjalną.

D. S. mógł wykonywać prace lekkie oraz wszelkie prace w pozycji siedzącej. W okresie ostatniej rejestracji w PUP w dniu 6 lipca 2011 r. otrzymał od PUP propozycję pracy do Firmy (...), jednak nie został przyjęty ze względu na brak dojazdu. Ostatni raz był w PUP w dniu 6 listopada 2012 r. podczas tej wizyty udzielono mu informacji na temat oferty pracy do Firmy (...) w S. na stanowisko operatora wózka widłowego.

D. S. nie spotykał się wówczas z córką, ostatni raz widział córkę w 2009 r. Nie przekazywał dziecku prezentów na święta, czy uroczystości.

/ dowód: przesłuchanie powoda - k. 77-78 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

umowa najmu – k. 30 akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

faktury VAT -k. 31-32v akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

pismo z Urzędu Gminy odnośnie opłaty za czynsz – k. 33-36 akt (...)

Sądu Rejonowego w. T.,

opinia lekarska – k. 56-56v akt (...) Sądu Rejonowego w. T.,

recepty - k.57 akt (koperta) (...) Sądu Rejonowego w. T.,

pismo PUP – k. 71 akt (...) Sądu Rejonowego w. T. /

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu (...) w T. w okresie 6 miesięcy przed dniem 22 stycznia 2013 r. realizował oferty pracy na stanowisko (...) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych. Deklarowane przez pracodawców wynagrodzenie było równe z najniższą krajową obowiązującą w danym okresie lub do uzgodnienia w zależności m.in. od doświadczenia zawodowego.

/dowód: pismo PUP – k. 71 akt (...) Sądu Rejonowego w. T. /

Aktualnie D. S. ma lat 39.

Nadal mieszka w C. w mieszkaniu socjalnym. Opłata związana z używaniem ww. lokalu wynosi 40,70zł i opłata pocztowa (...) zł. Za prąd płaci 70zł m-cznie, za wywóz śmieci - 17zł. Pieniądze w kwocie 500zł na węgiel na ostatnią zimę dostał od (...). Mieszka sam, ale pomaga mu rodzina - kupuje mu wyżywienie. Czasem je obiady u matki.

Oprócz doraźnej pomocy (...) i od rodziny, obecnie nie otrzymuje stałego zasiłku. Do grudnia 2015r. miał przyznany zasiłek okresowy w wysokości 529 zł w związku z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ma skrzywienie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z rotacją kręgów w osi długiej z niewielkimi zmianami zwyrodnieniowymi na przednich krawędziach trzonów oraz chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych w postaci początkowej. Od 2011r. porusza się o kulach, a od 2009r. jest pod stałą opieką ortopedy dr B.. Do ortopedy chodzi co pół roku. Ma zaleconą rehabilitację.

Bierze leki przeciwbólowe i wspomagające jak witaminy. Otrzymuje zasiłek 200zł na zakup lekarstw. Teraz będzie też dostawał lekarstwa na tę kwotę w aptece, a więc nie będzie dostawał gotówki do ręki. Na leki wydaje ok. 300zł, których zakup finansuje z wskazanej kwoty 200zł, a resztę leków kupuje mu rodzina.

D. S. może wykonywać prace lekkie oraz wszelkie prace wykonywane w pozycji siedzącej.

Od 6-ciu lat jest osobą bezrobotną. Ostatni raz pracował do 2010r. w (...) jako pracownik konserwacyjno-pomocowy.

Od grudnia 2012r. do grudnia 2015r. D. S. miał ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W styczniu 2016r. stanął przed komisją ds. orzekania o niepełnosprawności w T.. Orzeczeniem z dnia 19.01.2016r. zmieniono mu stopień niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki do 2017r. D. S. odwołał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Zespołu (...) w B., jednakże zespół ten orzeczeniem z dnia 04.04.2016r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. W uzasadnieniu podano, że D. S. nie ma trudności w pełnieniu ról społecznych w stopniu uzasadniającym konieczność częściowej lub czasowej pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Od powyższego orzeczenia D. S. wniósł odwołanie, w związku z czym sprawa jest obecnie w sądzie pracy w B..

Nie ma innych małoletnich dzieci na utrzymaniu.

Nie ma majątku nieruchomego, czy akcji wartościowych.

/dowód: aneks do umowy najmu k. 11 akt

decyzja o zasiłku stałym k. 12 akt

opinia biegłego k. 53-55 akt

zaświadczenie lekarskie k. 82 akt

dokumentacja medyczna k. 83-84 akt

faktury i rachunki k. 85-89 akt

orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu (...) k. 143 akt

dokumentacja medyczna k. 145-151 akt

zaświadczenie (...) k. 147 akt

orzeczenie lekarskie z 1995r. k. 151 akt

zeznania powoda D. S. k. 112v. akt/

Ojciec nadal nie płaci należnych dziecku alimentów. Matka dziecka otrzymuje alimenty na dziecko w kwocie 250 zł miesięcznie z Funduszu Alimentacyjnego.

Dziecko nie ma kontaktu z ojcem od 2009 r.

/okoliczność bezsporna/

M. C. ma lat (...) Dnia 30 grudnia 2015r. zmieniła nazwisko z (...) na (...).

Nadal pracuje w N. jako pracownik pomocniczy z wynagrodzeniem średnio ok. (...) zł netto miesięcznie. Nie ma możliwości otrzymania wynagrodzenia za nadgodziny. Są premie uznaniowe, ale są one zawarte w ww. kwocie wynagrodzenia (...). Raz w roku jest trzynastka.

Nadal mieszka z córką u swej matki, która ma rentę rodzinną ok. (...)W dalszym ciągu prowadzą osobno gospodarstwo domowe. Matka małoletniej sama gotuje dla siebie i córki.

Miesięczne wydatki matki, prócz kosztów utrzymania małoletniej, obejmują kwotę (...) zł, w tym jest: eksploatacja mieszkania przez samą matkę dziecka 288 zł, bilet miesięczny 90 zł, leki 44 zł, kredyty 180 zł, wyżywienie ok. 600 zł, kosmetyki 50 zł, inne 50 zł. I tak: swojej matce daje 400zł na świadczenia. Ma pożyczkę w (...) na 2 lata w kwocie (...) zł. Wzięła ją celem przeznaczenia pieniędzy na naprawę pralki. Teraz się kończy, rata to 100zł miesięcznie.

Łączne wydatki M. C. (obejmujące też koszty utrzymania dziecka) wynoszą (...) zł miesięcznie.

M. C. nie ma innych małoletnich dzieci na utrzymaniu.

Nie ma majątku nieruchomego, czy papierów wartościowych.

/dowód: zaświadczenie o dochodach k. 40 akt

zeznania matki mał. pozwanej k. 112v.-113 akt

zestawienie wydatków k. 125 akt

spłata kredytów k. 127-131 akt

faktury k. 132 akt

decyzja USC k. 139 akt

protokół przesłuchania matki przez prokuratora k. 7 akt (...) Sądu Rejonowego w. T. /

Małoletnia A. S. (2) aktualnie ma (...) lat i jest uczennicą klasy (...) Obecnie jest zdrowa.

Matka dziecka na wyprawkę do szkoły wydała ok. 300-400 zł, przy czym książki otrzymała za darmo, ale musiała kupić przybory szkolne.

Dziecko chodzi na dodatkowe bezpłatne zajęcia w szkole - basen. Na zajęcia płatne nie chodzi. Dziewczynka chciałaby chodzić na płatne tańce.

Dziewczynka wymaga objęcia opieką poradni pedagogicznej z uwagi na to, że nie nadąża za pozostałymi dziećmi z nauką. Uczy się na oceny: 4 i (...). Ma wadę wymowy. Chodzi do logopedy na zajęcia raz w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.

Małoletnia idzie w przyszłym roku do komunii.

M-czny koszt utrzymania córki to ok (...) zł, a obejmuje m.in. partycypację dziecka w kosztach eksploatacji lokalu – 288 zł, wyżywienie 600 zł, kosmetyki 50 zł, wydatki szkolne 30 zł, odzież na basen 60 zł, leki 10 zł, wyjścia do kina i teatru – 20 zł, wypoczynek – 25 zł.

/dowód: zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach logopedycznych k. 91

zeznania matki mał. pozwanej k. 112v.-113 akt

zestawienie wydatków k. 125 akt

faktury k. 126 akt

protokół przesłuchania matki przez prokuratora k. 7 akt (...) Sądu Rejonowego w. T. /

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu (...) w T. w okresie 6 miesięcy przed dniem 23.12.2015 r. dysponował 130 ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych (czyściciel pojazdów, gospodarz domu, pracownik gospodarczy, pracownik porządkowy). Deklarowane przez pracodawców minimalne wynagrodzenie wynosiło 17502 zł brutto.

/dowód: pismo PUP – k. 99 akt /

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych przez strony w niniejszej sprawie, w tym na podstawie opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia D. S. sporządzonej przez biegłego z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej, jak i w trakcie spraw alimentacyjnych (...) (...)1, (...) Sądu Rejonowego w. T. oraz akt (...) Sądu Okręgowego w. T., uzupełniająco w oparciu o zeznania stron.

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia, gdyż żadna ze stron skutecznie nie kwestionowała ich autentyczności, i których wiarygodność nie budziła wątpliwości Sądu.

W szczególności opinia lekarska dotycząca stanu zdrowia D. S. sporządzona została przez specjalistę sporządzona biegłego z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej, którego wiedza, bezstronność i doświadczenie nie budziły żadnych wątpliwości. Opinii nadać należało cechy fachowości, rzetelności i bezstronności. Opinia była przejrzysta, jasna i konkretna, ponadto znalazła odzwierciedlenie w pozostałym materiale zebranym. W ocenie Sądu, żadnej ze stron nie udało się podważyć jej wniosków.

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie zeznań stron w zakresie ich aktualnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, oraz możliwości zarobkowych i usprawiedliwionych potrzeb, przyznając im walor wiarygodności w tej części, w jakiej znalazły one potwierdzenie w złożonych przez strony dokumentach.

Strony starały się niewątpliwie w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy tzn. swoje możliwości zarobkowe i majątkowe oraz koszty utrzymania.

Na miano wiarygodnych nie zasługiwały zeznania powoda-pozwanego wzajemnego w tej ich części, która dotyczyła nieposiadania przez pozwanego możliwości zarobkowych pozwalających na płacenie alimentów w łącznej kwocie po 350 zł miesięcznie.

Na miano wiarygodnych nie zasługiwały zeznania matki mał. pozwanej – powódki wzajemnej w tej ich części, która dotyczyła istnienia usprawiedliwionych niezaspokojonych potrzeb dziecka w takim zakresie, jaki uzasadniałby orzeczenie renty alimentacyjnej przewyższającej kwotę 350 zł miesięcznie.

W pozostałym zakresie Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom stron, ponieważ były one spójne i logiczne oraz znalazły potwierdzenie w złożonych przez strony dokumentach.

Na mocy z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, zawarte w pozwie i w innych pismach procesowych którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym zgromadzonym w sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 128, 129, 133 § 1 oraz art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zatem oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku.

Oznacza to, że zobowiązany, który w minimalnym zakresie ponosi osobiste starania o wychowanie dziecka powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w postaci m.in.: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, materiałów naukowych oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego i normalnego funkcjonowania w zależności od wieku dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, bez względu na to, czy dziecko znajduje się w niedostatku. Rodzic powinien bowiem dzielić się z dzieckiem skromnymi, nawet najmniejszymi dochodami [por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99 oraz uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia (...) czerwca 1976 r., III CZP 46/75].

Z kolei zakres możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego jest rozumiany w doktrynie i orzecznictwie szeroko. Zasadne bowiem i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. - jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie [tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975r. III CRN 48/75 Lex nr 7702].

Przedmiotowe powództwa, tj. o podwyższenie alimentów oraz o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, posiadają podstawę prawną w art. 138 kro.

W myśl art. 138 kro prawomocne orzeczenie w przedmiocie alimentów może zostać zmienione w razie istotnej zmiany stosunków, przez którą rozumieć należy zmianę przesłanek określających wysokość alimentów, tj. zmianę polegającą na zwiększeniu się lub zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zwiększeniu się lub obniżeniu się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Należy przy tym podkreślić, że warunkiem zmiany wysokości zasądzonych alimentów jest zmiana istotna – a nie jakakolwiek. [por. M. A., w: H. D. (red.), T. S. (red.), Komentarz do art.138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stan prawny na dzień: 2010.09.15]

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Natomiast w przypadku powództwa o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, przez „zmianę stosunków” rozumieć należy taki stan rzeczy, w którym dziecko osiąga samodzielność ekonomiczną w takim wymiarze, że może ono i chce samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby albo gdy zobowiązany do alimentacji na skutek zdarzeń losowych utraci całkowicie możliwość osiągania jakichkolwiek dochodów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 r. I CKN 274/99).

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.11.1997r., sygn. akt III CKN 217/97 (Prokuratura i Prawo z 1998r., Nr (...), poz. 28) wskazano, iż:

„Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego”.

Odnosząc się do powództwa o podwyższenie alimentów, w ocenie Sądu Rejonowego, od chwili ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów (tj. od chwili zawarcia przez strony ugody, której treść została utrzymana w mocy w wyroku rozwodowym) doszło do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 krio, a przez którą rozumieć zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 krio, tj. doszło do istotnego zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów.

Natomiast nie doszło do takiej zmiany stosunków stron, która uzasadniałaby ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego D. S. względem mał. córki. Zdaniem Sądu bowiem małoletnia A. nie osiągnęła samodzielności ekonomicznej pozwalającej jej samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby, ani również zobowiązany do alimentacji ojciec nie utracił całkowicie możliwości osiągania dochodów.

Odnośnie powództwa o podwyższenie alimentów wskazać należy, że już sam upływ 6 lat od czasu zakończenia pierwotnej sprawy alimentacyjnej wskazuje, że doszło do wzrostu zakresu usprawiedliwionych potrzeb związanych z utrzymaniem mał. pozwanej-powódki wzajemnej A. S..

Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (I CZ 135/64, niepublikowane, zawarte w bazie danych programu LEX OMEGA pod numerem (...)) dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza podstawę do podwyższenia alimentów.

Obecnie mał. powódka ma (...) lat. Dziecko uczęszcza do(...) klasy szkoły podstawowej.

Już na wstępie podnieść należy, że nie ulega wątpliwości, iż miesięczny koszt utrzymania dziecka młodszego o 6 lat jest mniejszy. Koszty te uległy znacznym zmianom od chwili ostatniego orzekania o alimentach - wówczas bowiem mał. pozwana - powódka wzajemna miała (...) (...) roku. Miesięczne koszty jej utrzymania wynosiły wówczas ok. 600 zł. Małoletnia była wówczas dzieckiem zdrowym, miała tylko stwierdzone problemy z sercem, nie chodziła jednak do przedszkola, co nie generowało dodatkowych kosztów.

Zakres tych potrzeb nie zmniejszył się także w toku sprawy rozwodowej między stronami, dlatego ostatecznie w wyroku rozwodowym wydanym w 2011r. utrzymano w mocy postanowienia wynikającej z zawartej przez strony ugody, tj. alimenty w kwocie po 250 zł na rzecz mał. A.. Małoletnia wówczas zaczęła uczęszczać do przedszkola.

Koszty utrzymania małoletniej nie zmniejszyły się również w kolejnych latach – dziewczynka z roku na rok była starsza, w dalszym ciągu uczęszczała do przedszkola, winna była partycypować w kosztach utrzymania zajmowanego z matką lokalu, a poza tym należało również zaspokajać jej najbardziej podstawowe potrzeby - dlatego tut. Sąd systematycznie oddalał powództwa D. S., tj. o obniżenie alimentów w sprawie (...) oraz o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego w sprawie (...)

Zdaniem Sądu, w okresie pomiędzy zawarciem ugody w dniu 18.05.2010r. a wytoczeniem niniejszego powództwa D. S. o ustalenie wygaśnięcia alimentów, miesięczny koszt utrzymania dziecka wzrósł z kwoty 600 zł do kwoty (...) zł miesięcznie, tj. o prawie 450 zł, a więc zwiększyły się miesięczne wydatki związane z zaspokajaniem najbardziej usprawiedliwionych potrzeb małoletniej.

Obecnie utrzymanie małoletniej wymaga nakładów finansowych związanych z zakupem wyprawki szkolnej, dziecko winno również w dalszym ciągu partycypować w kosztach eksploatacji zajmowanego mieszkania. Zwiększyły się również wydatki na żywność, odzież czy kosmetyki. Dziecko ma również prawo do rozwoju kulturalnego i rozwijania zainteresowań zgodnych z wiekiem, np. w zakresie nauki tańca. Z braku funduszy jednak obecnie dziecko uczęszcza tylko na zajęcia bezpłatne m.in. basen. Dziewczynka wymaga objęcia opieką poradni pedagogicznej, a nadto uczęszcza na zajęcia z logopedą, które choć są bezpłatne, to jednak w niedługim czasie mogą generować dodatkowe koszty. W przyszłym roku matkę dziecka czekają wydatki związane z pierwszą komunią świętą.

W ocenie Sądu, oszacowany miesięczny koszt wydatków na dziecko w kwocie (...) zł jest wiarygodny. Niewątpliwie dziewczynka wciąż rozwija się intelektualnie i fizycznie, a to powoduje wzrost miesięcznych wydatków na dziecko potrzebnych do zapewnienia jej dalszego rozwoju intelektualnego i fizycznego.

Tymczasem w dalszym ciągu dziewczynka nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i nie ma żadnego majątku, z którego mogłaby czerpać dochód.

Ojciec dziecka natomiast od stycznia 2013r. nie realizuje w ogóle obowiązku alimentacyjnego. Nie przekazuje dziecku żadnych prezentów, nie czyni osobistych starań o jego wychowanie, nadal nie utrzymuje z nim kontaktu, gdyż wychodzi z założenia, że skoro jego władza rodzicielska została ograniczona, został on „niejako zwolniony” z obowiązku alimentacyjnego. Zdaniem Sądu, przekonanie D. S. jest mylne i niczym nieuzasadnione, albowiem władza rodzicielska jest niezależna od obowiązku alimentacyjnego.

Wprawdzie przy ustalaniu renty alimentacyjnej w 2010r. ojciec dziecka miał pracę i z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie w kwocie (...) zł netto miesięcznie, a obecnie (od 6-ciu lat) jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jednak jego możliwości zarobkowe i majątkowe całkowicie nie ustały.

Wskazać należy, że już w sprawie o sygn. akt (...) o obniżenie alimentów Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego lekarza ortopedy na okoliczność ustalenia stanu zdrowia powoda. Biegły rozpoznał wówczas u powoda-pozwanego wzajemnego znaczny stopnień prawostronnego skrzywienia kręgosłupa lędźwiowego z przewlekłym zespołem bólowym oraz początkowe zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych bez istotnego upośledzenia funkcji. Z opinii wynikało też, że schorzenie układu kostno-stawowego powoda w postaci znacznego skrzywienia kręgosłupa lędźwiowego ogranicza zdolność do wykonywania prac fizycznych, połączonych zwłaszcza z dźwiganiem ciężkich przedmiotów i z przebywaniem w pozycji pochylonej. Biegły ten stwierdził jednak, że powód zachował zdolność do prac lekkich oraz do wszelkich prac wykonywanych w pozycji siedzącej.

Powód-pozwany wzajemny wskazywał w toku sprawy (...) na pogarszający się stan jego zdrowia. Nie złożył jednak żadnych dowodów, z których wynikałoby, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył i jest on przy tym całkowicie niezdolny do pracy.

Zdaniem Sądu, sytuacja zdrowotna powoda od tamtego czasu nie zmieniła się – od 2012r. nie stwierdzono u powoda-pozwanego wzajemnego istotnego pogorszenia się stanu zdrowia. Nie można zatem uznać, by D. S. na skutek zdarzeń losowych utracił całkowicie możliwość osiągania jakichkolwiek dochodów lub chociażby jego możliwości zarobkowe i majątkowe uległy istotnemu zmniejszeniu umożliwiającemu ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem mał. A.. Zdaniem Sądu zatem, zakres tych możliwości pozwala mu płacić obecnie alimenty na córkę w kwocie 350 zł miesięcznie.

Wprawdzie z przedkładanej przez powoda dokumentacji medycznej wynika, że ma on skrzywienie kręgosłupa od części szyjnej aż po lędźwiową, zwyrodnienie na całym odcinku kręgosłupa oraz zwyrodnienie obu stawów biodrowych, rotację kręgów na całym kręgosłupie, to jednak stan jego zdrowia nie jest aż tak poważny, by nie mógł on świadczyć żadnej pracy.

Przede wszystkim zauważyć wypada, że nawet lekarze orzecznicy ZUS nie dopatrzyli się u powoda tak istotnego pogorszenia stanu zdrowia, który miałby skutkować ustaleniem całkowitej niezdolności do pracy. Orzeczeniem komisją ds. orzekania o niepełnosprawności w T. z dnia 19.01.2016r. wręcz zmieniono mu stopień niepełnosprawności z umiarkowanego (który miał orzeczony do grudnia 2015r.) na lekki - do 2017r. Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy decyzją Wojewódzkiego Zespołu (...) w B. z dnia 04.04.2016r. Obecnie na skutek złożenia przez D. S. odwołania - sprawa jest w sądzie pracy. Powyższe świadczy o tym, że stan zdrowia powoda nie pogorszył się.

Nadto, także w niniejszej sprawie Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego lekarza ortopedy dr R. A. na okoliczność ustalenia aktualnego stanu zdrowia powoda-pozwanego wzajemnego, czy od 2012r. nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia, czy powód może obecnie wykonywać pracę zarobkową, jeżeli tak to w jakim charakterze, czy są jakieś ograniczenia w wykonywanej pracy ze względu na problemy zdrowotne powoda. Z opinii lekarskiej sporządzonej przez ww. biegłego z zakresu chirurgii urazowo ortopedycznej wynika, że u powoda – pozwanego wzajemnego rozpoznano skrzywienie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego oraz chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych w postaci początkowej. We wnioskach końcowych tej opinii stwierdzono, że schorzenia stwierdzone u powoda-pozwanego wzajemnego wprawdzie ograniczają zdolność do pracy fizycznej wymagającej długotrwałego przebywania w pozycji stojącej, dźwigania i pochylania się, nie stanowią jednak przeciwwskazań do wykonywania prac lekkich oraz wszelkich prac wykonywanych w pozycji siedzącej. Biegły nie stwierdził też istotnego pogorszenia się stanu zdrowia D. S. od 2012r. Sąd w pełni podziela wnioski przedstawione w tej opinii.

Powyższe prowadzi do wniosku, że D. S. nie pracuje z własnego wyboru, nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, których nadal nie utracił, przez co bezpodstawnie pozbawia małoletnią możliwości uzyskiwania należnych jej dochodów. Powód przez cały ten czas bowiem mógł i nadal może wykonywać prace lekkie oraz wszelkie prace wykonywane w pozycji siedzącej. Tymczasem, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu (...) w T. w okresie 6 miesięcy przed dniem 23.12.2015 r. dysponował 130 ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych, w ramach których można by świadczyć pracę w takim zakresie, w jakim pracę tę świadczyć może powód – pozwany wzajemny. D. S. zatem miał i ma nadal możliwości podjęcia zatrudnienia, czego jednak w sposób nieuzasadniony do chwili obecnej nie uczynił.

Aktualnie D. S. ma lat (...). Nadal mieszka w mieszkaniu socjalnym, co wiąże się z ponoszeniem zasadniczo niskich opłat. Choć nie otrzymuje już zasiłku stałego w kwocie 529zł, to jednak otrzymuje doraźną pomoc od (...) i od rodziny.

Wydatki powoda-pozwanego wzajemnego są niskie. Odnosząc się chociażby do wydatków na leki wskazać należy, iż otrzymuje on dofinansowanie (zasiłek) na ich zakup w kwocie 200 zł, zaś na resztę leków dokłada się rodzina, w związku z czym wydatki D. S. z tego tytułu są niewielkie. Również w trakcie poprzednich spraw jego wydatki z tego tytułu były nieduże – większość leków było bowiem refundowanych.

Podkreślenia wymaga również, że rodzic powinien dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem i rolą ojca jest przede wszystkim zaspokojenie z całych sił usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które mają pierwszeństwo przed potrzebami rodzica. Zwłaszcza, że mał. A. jest jego jedynym dzieckiem.

Jednocześnie możliwości zarobkowe i majątkowe matki dziecka nie zwiększyły się na tyle, by zasadne było ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Matka małoletniej pracuje. Jej wynagrodzenie miesięczne netto wynosi obecnie ok. (...) zł netto. Wynagrodzenie to nieco wzrosło, gdyż w toku sprawy (...) kształtowało się w graniach od (...) zł do (...)zł, natomiast w chwili zawarcia przez strony ugody alimentacyjnej wynosiło ok. (...) zł netto miesięcznie. Matka dziecka ponosi jednak dość wysokie koszty utrzymania i eksploatacji lokalu zajmowanego wspólnie z córką, ponieważ prowadzi osobne gospodarstwo domowe z matką, u której z dzieckiem mieszkają. Spłaca także kredyt zaciągnięty na zaspokojenie potrzeb rodziny, a więc – i mał. A.. Poza tym, wskutek zachowania ojca dziecka, który w dalszym ciągu nie łoży na jej utrzymanie, zobligowana jest samodzielnie ponosić wszystkie koszty utrzymania małoletniej przewyższające kwotę 250 zł otrzymywaną z Funduszu Alimentacyjnego. Ojciec dziecka w żaden sposób zatem nie odciąża matki małoletniej pozwanej-powódki wzajemnej. Matka dziecka ponosi więc w dalszym ciągu koszty z tym związane w nieporównanie szerszym zakresie niż powód, łącznie z osobistą troską i staraniem o prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy oraz wychowanie córki. Zdaniem Sądu nie może zabraknąć także udziału ojca w świadczeniu na potrzeby uprawnionej, choćby kosztem ograniczenia własnych potrzeb.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzić należy, że powód-pozwany wzajemny wciąż wykazuje zarobkowe i majątkowe możliwości. Powód nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych. Brak należytej staranności i zapobiegliwości w tym zakresie nie może natomiast obciążać małoletniej pozwanej.

Mając powyższe na względzie, na mocy art. 138 kro a contrario oddalono powództwo D. S. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o czym orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

Z uwagi na fakt, iż w przeciągu ostatnich 6 lat doszło do istotnej zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, które istotnie zwiększyły się, przy jednoczesnym ustaleniu, że małoletnia w dalszym ciągu nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, uznając, że kwota 350 zł nie jest kwotą znaczną i nie spowoduje po stronie D. S. nadmiernego uszczerbku nawet gdyby otrzymywał najniższe krajowe wynagrodzenie, na podstawie art. 138 kro w zw. z art. 135 i 133 kro, podwyższono rentę alimentacyjną na rzecz dziecka z kwoty po 250 zł miesięcznie do kwoty po 350 zł miesięcznie, o czym orzeczono jak w punkcie II sentencji wyroku.

Ustalając, że kwota przekraczająca kwotę 350 zł z tytułu zasądzonych alimentów nie mieści się w możliwościach zarobkowych i majątkowych ojca dziewczynki, Sąd na mocy art. 138 kro a contrario oddalił w pozostałym zakresie powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów , o czym orzeczono jak w punkcie III sentencji wyroku.

O kosztach sądowych orzeczono jak w punktach IV i V sentencji wyroku . Sąd orzekając o kosztach sądowych miał na uwadze, że postanowieniem z dnia 29.06.2015r zwolniono powoda-pozwanego wzajemnego w całości od ponoszenia kosztów sądowych. Natomiast małoletnia pozwana-powódka wzajemna nie miała obowiązku ponoszenia kosztów sądowych na mocy art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W punkcie VI sentencji wyroku Sąd orzekł o nadaniu wyrokowi co do pkt II rygoru natychmiastowej wymagalności, zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: