Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 519/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-05-26

Sygn. akt (...) 519/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Piotr Kawecki

Protokolant sekr. sądowy Monika Smolarek

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa P. K. (1)

przeciwko małoletnim M. K. (1) i I. K. działającym przez matkę M. K. (2)

o obniżenie alimentów

I.  obniża z dniem 22 maja 2015 r. rentę alimentacyjną powoda P. K. (1) względem małoletnich pozwanych M. K. (1) oraz I. K. z kwoty po 700 (siedemset) złotych miesięcznie, na każdego z małoletnich, tj. z łącznej kwoty po 1400 (tysiąc czterysta) złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 04.12.2013 r. w sprawie (...) do kwoty po 400 (czterysta) złotych miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. do łącznej kwoty 800 (osiemset) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletnich M. K. (2) do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego między stronami wzajemni znosi,

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt. (...) 519/15

UZASADNIENIE

Pozwem z 22 maja 2015 r. P. K. (1) wystąpił przeciwko małoletnim I. i M. K. (1) o obniżenie alimentów zasądzonych od niego wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia (...) grudnia 2013r. w sprawie (...) z kwoty po 700 zł miesięcznie na rzecz każdego z pozwanych, łącznie z kwoty po 1400 zł miesięcznie, do kwoty po 300 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich – łącznie do kwoty po 600 zł miesięcznie na obu pozwanych – od dnia wniesienia pozwu oraz wniósł o zasądzenie od pozwanych zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że zmieniła się jago sytuacja rodzinna, albowiem wraz z nową partnerką życiową spodziewa się urodzin kolejnego dziecka, a w związku z tym - potrzebuje środków na wyprawkę, wyposażenie mieszkania i utrzymanie dziecka i tym samym nie jest w stanie opłacać alimentów na rzecz pozwanych na dotychczasowym wysokim poziomie. Powód wskazał, że w już obecnie z trudem wywiązuje się ze swych zobowiązań alimentacyjnych wobec synów, a jego sytuacja majątkowa ulegnie dalszemu pogorszeniu w związku z narodzinami dziecka i koniecznością jego utrzymania. Okoliczność, iż matka małoletnich pozwanych podjęła pracę i zarabia około 1500 zł miesięcznie pozwala - zdaniem powoda - na przyjęcie, że kwota 600 zł alimentów miesięcznie na rzecz obu pozwanych jest kwotą wystarczającą na zaspokojenie ich potrzeb. W trakcie postępowania powód zmieniał swe stanowisko i żądanie pozwu – na rozprawie w dniu 13 stycznia 2017r. wnosił o obniżenie kwoty alimentów do 100 zł na rzecz każdego z pozwanych (k.525), by ostatecznie – podczas rozprawy w dniu 15 maja 2017r. wnieść o obniżenie kwoty alimentów na rzecz każdego z małoletnich pozwanych do kwoty po 200 zł miesięcznie (k. 593)

W odpowiedzi na pozew małoletni I. K. i M. K. (1), reprezentowani przez matkę M. K. (2) wnieśli o oddalenie powództwa w całości, a także zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu stanowiska strony pozwanej wskazano, że potrzeby małoletnich pozwanych wzrosły, a powód od października 2014r. do maja 2015r. nie płacił alimentów na rzecz dzieci wcale. Zdaniem pozwanych powód przebywając w H. ma możliwości znalezienia lepiej płatnej pracy lub podjęcia dodatkowego zatrudnienia, a tym samym wywiązywania się z ustalonego wobec nich obowiązku alimentacyjnego i utrzymania kolejnego swego dziecka.

S ą d u s t a l i ł c o n a s t ę p u j e

Małoletni M. K. (1) urodził się (...), a małoletni I. K. urodził się w dniu (...) i pochodzą ze związku małżeńskiego P. K. (1) i M. K. (2).

/okoliczność bezsporna, a nadto

dowód:

odpis zupełny aktu małżeństwa – k. 5 akt (...) Sądu Okręgowego

w T.,

odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich – k. 5-6 Sądu Okręgowego

w T./

Wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z (...) grudnia 2013 r., który uprawomocnił się z dniem 27 grudnia 2013 r., rozwiązano przez rozwód małżeństwo P. K. (1) i M. K. (2). Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi I. i M. K. (1) powierzono ich matce; nałożono na obie strony obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich i udziałem P. K. (1) w tych kosztach utrzymano obowiązek alimentacyjny powoda P. K. (1) względem mał. I. i M. braci K., określony wyrokiem Sądu Rejonowego w G. D. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie (...) na kwoty po 700 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, tj. na łączną kwotę po 1400 zł miesięcznie, pozwaną zaś zobowiązano do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

/dowód:

wyrok Sądu Rejonowego w G. D. w dnia 25 maja 2011r. – k. 7

akt wyrok Sądu Okręgowego w. T. z dnia 04 grudnia 2013r. – k. 32 akt I.

(...) Sądu Okręgowego w. T./

Wówczas małoletni M. K. (1) miał (...) lat, a małoletni I. K. (...) lata.

Ojciec dzieci miał (...) lat, posiadał wykształcenie średnie – technik zajęciowy. Przebywał za granicą w H. i tam pracował. Pracę znalazł za pośrednictwem Biura Pracy. Tygodniowo zarabiał około 300 euro. Mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu. Za mieszkanie płacił 400 euro. Około 300 euro wydawał na żywność. Spłacał kredyty. Wcześniej gdy był w Polsce to pracował w magazynie.

M. K. (2) miała (...) lat, posiadała wykształcenie średnie, bez zawodu. Wraz z dziećmi mieszkała u swojej matki w P. w domu jednorodzinnym. Małoletni M. uczęszczał do przedszkola. Matka dzieci nie pracowała, poszukiwała pracy, nie miała własnych dochodów.

/dowód:

przesłuchanie stron i zeznania świadka M. C. - k. 30v akt I.

(...) Sądu Okręgowego w. T./

W dniu 10 lipca 2014r. P. K. (2) złożył pozew przeciwko małoletnim I. i M. braciom K. o obniżenie alimentów z kwoty po 700 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich łącznie po 1400 zł miesięcznie do kwoty po 350 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich łącznie po 700 zł miesięcznie, poczynając od dnia złożenia pozwu. W tym czasie P. K. (1) od czterech lat mieszkał i pracował w H.. Był zatrudniony w firmie (...). Średnio miesięcznie zarabiał około (...) euro, jednak faktyczna kwota była uzależniona od ilości przepracowanych godzin. P. K. (1) nie miał innych źródeł dochodu, nie posiadał żadnego większego majątku. Pracował z nieregularnych godzinach na wezwanie telefoniczne, niekiedy w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Do pracy dojeżdżał rowerem około 32 km, nie posiadał samochodu. Nie zakładał drugiej rodziny. Na utrzymaniu miał tylko małoletnich M. i I. – dzieci ze związku małżeńskiego z M. K. (2). Mieszkał w domku letniskowym, wystarczającym dla jednej osoby. Czynsz wynosił 350 euro, opłata za wodę i energię elektryczną wynosiła 50 euro miesięcznie, opłata za gaz – 30 euro miesięcznie oraz 150 euro miesięcznie od listopada do kwietnia opał P. K. (1) zaciągnął pożyczkę na wyposażenie mieszkania w kwocie (...) 000 euro z terminem spłaty do końca lipca 2016r. Ponadto spłacił zadłużenie z okresu małżeństwa pożyczkę u Pana M. (co do wiedzy byłej małżonki o fakcie jej zaciągnięcia strony wyrażały przeciwstawne poglądy) oraz pożyczkę konsolidacyjną w banku (...). P. K. (1) był dłużny swoim rodzicom (...)zł ale nie sprecyzował z jakiego tytułu. Ponadto był obciążony karą administracyjną za niezłożenie na czas dokumentów dotyczących ubezpieczenia w H., którą spłacał w ratach od marca 2015r. w wysokości niespełna 300 euro miesięcznie. Utracił też przez to uprawnienia do otrzymania dodatku do ubezpieczenia, przyznawanego pracownikom z niskim wynagrodzeniem. Nie otrzymywał zasiłku na dzieci z byłego małżeństwa. Kwotę wypłaconą z tytułu zasiłku na dzieci pobrał tylko jednorazowo, gdy pilnie potrzebował pieniędzy, ale uzgodnił z organem wypłacającym zasiłki, że spłaci należność w ratach po 20 euro miesięcznie. Był na wycieczce w H. ale jak twierdził, koszty pokryła jego ówczesna znajoma - M. L., która miała pomóc mu też w kosztach przyjazdu do Polski (w tym części noclegów i wynajem samochodu).

Małoletni M. K. (1) miał lat (...), a I. K. (...) lata. Dzieci rozwijały się odpowiednio do wieku. Młodszy miał podejrzenie alergii lub astmy oskrzelowej, przechodził w tym czasie badania. W przypadku zapelania płuc koszty leczenia wynosiły około (...) zł plus dojazdy do G.-D. na zabiegi inhalacyjne (tzw. nebulizacja). Dzieci uczęszczały do przedszkola w O., za które matka płaciła po 300 zł miesięcznie. Matka dzieci – M. K. (2) od połowy lipca 2014r. pracowała, przy czym do końca sierpnia 2014r. była zatrudniona w firmie (...) w B., a od 1 września 2014r. w firmie (...) we F.. Pierwsze wynagrodzenie miała otrzymać 10 października 2014r., M. K. (2) nie miała innych źródeł dochodu ani większego wartościowego majątku. Nie otrzymywała zasiłku rodzinnego. Nie zakładała nowej rodziny, a na swoim utrzymaniu miała tylko małoletnie dzieci z małżeństwa. Wraz z dziećmi mieszkała w połowie domu jednorodzinnego należącego do jej matki, która także zamieszkiwała z nimi. Matka dzieci pokrywała wszystkie opłaty, spłacając z ten sposób kwotę (...) 000 zł, którą jej matka wyłożyła na zakup opału. Wysokość stałych opłat wynosiła około 500 zł miesięcznie. M. K. (2) była zadłużona u rodziny, na kwotę około 5 000 zł. Kosz dojazdu do pracy (na dystansie 10 km) wynosił około 300 zł miesięcznie. Połączenia autobusowe były niedopasowane do godzin pracy zmianowej M. K. (2). Do pracy dojeżdżała autobusem lub samochodem znajomej. Tańsza opcja biletu miesięcznego wynosiła 160 zł.

/okoliczność bezsporna, a nadto

dowód:

pozew – k. 2-5 akt sprawy (...) Sądu Rejonowego w (...)

przesłuchanie stron – k. 176-179 akt sprawy (...) Sądu Rejonowego

w B.,

uzasadnienie wyroku z dnia 21 października 2014r. – k. 187-192 akt (...)

(...) Sądu Rejonowego w B.

Wyrokiem z dnia 21 października 2014r. Sąd Rejonowy w B. w sprawie (...) z powództwa P. K. (1) przeciwko małoletnim M. i I. braciom K. o obniżenie alimentów – oddalił powództwo.

/okoliczność bezsporna, a nadto

dowód:

wyrok z dnia 21 października 2014r. – k. 180 akt sprawy (...) Sądu

Rejonowego w B./

Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w G. D. ustalił kontakty P. K. (1) z małoletnimi M. K. i I. K..

/dowód:

postanowienie Sądu Rejonowego w G. D. z dnia 11 sierpnia

2015r. – k. 59/

Obecnie małoletni M. ma(...) lat, a małoletni I.(...) lat. Dzieci mieszkają wraz z matką w P.. I. uczęszcza do przedszkola (do starszaków). W przedszkolu miał książki, za które matka musiała zapłacić ok. 200 zł. Za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie opłata wynosi ok. 200 zł miesięcznie. Gdy małoletni jest chory to nie chodzi do przedszkola, wówczas opłata za przedszkole jest niższa. Opłata na radę rodziców – 40 zł, (...) zł wynosi opłata półroczna za artykuły papiernicze. M. uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej w O.. M. K. (2) opłaca radę rodziców w kwocie 40 zł rocznie, dzienna składka żywieniowa wynosi 1,5 zł, podręczniki i ćwiczenia do szkoły małoletni M. otrzymał w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Obecnie małoletni nie chodzą na żadne zajęcia dodatkowe, od roku szkolnego 2017/2018 małoletni M. będzie uczęszczał na korepetycje z języka angielskiego i na zajęcia karate. Matka kupuje dzieciom materiały pomocnicze do szkoły, gry edukacyjne, dzieci posiadają tablety oraz komputer. Koszt zakupu jednego tabletu wynosił 350 zł a drugiego – 450 zł, konsola – 300 zł, komputer – (...) 000 zł.

Matka kupuje każdemu z dzieci ubrania, ponieważ różnica w ich budowie anatomicznej jest duża i młodszy syn nie może nosić ubrań po starszym. Ubrania małoletnich kosztują ok. 400-500 zł miesięcznie. Zdarza się, że dzieci się przeziębiają. Leczenie młodszego syna przedstawia się tak, że jak lek jest refundowany, to opłata wynosi parę groszy, jeśli nie jest refundowany to opłata wynosi ok. 150-200 zł za lek. Koszt wyżywienia dzieci to 500 zł miesięcznie na młodszego syna i 700 zł miesięcznie na starszego syna. Łącznie 1 200 zł miesięcznie (razem ze smakołykami). Zakupy matka małoletnich robi raz w tygodniu.

M. K. (2) ponosi koszt paliwa na dojazdy po zakupy, czy do lekarza. Benzyna do samochodu na same dojazdy do przedszkola i szkoły kosztuje ok. 250 zł miesięcznie. Dzieci mogą dojeżdżać do szkoły i przedszkola autobusem szkolnym, jednak z obawy o bezpieczeństwo - ze względu na duży ruch samochodowy w drodze na przystanek i niedogodność tych dojazdów (konieczność oczekiwania na zajęcia), są zawożone samochodem przez babcię o różnych godzinach. Przedszkole i szkoła są oddalone od miejsca zamieszkania ok. 3-4 km. Matka M. K. (2) z uwagi na swój wiek i stan fizyczny nie chce i nie może odprowadzać dzieci na przystanek autobusowy. Przedszkole jest publiczne.

Matka jeździ z synami do K., na basen do oddalonej od miejsca zamieszkania o ok. 60 km N.. Jest o koszt jednorazowo – 150. Jeżdżą do (...) czy M.W okresie wakacyjnym wyjeżdżają razem na wakacje. Ostatnio byli w S., byli też w S.. Teraz mają zaplanowany wyjazd do S. i do wesołego miasteczka.

Matka dzieci – M. K. (2) nadal mieszka wraz małoletnimi synami M. i I. w P. u swojej matki w domu jednorodzinnym. W domu tym mieszka też matka M. K. (2). Łącznie w domu mieszkają (...) osoby. Matka M. K. (2) utrzymuje się sama.

M. K. (2) na ogrzanie domu i podgrzewanie wody wydaje ok. (...) zł rocznie. Dom jest ogrzewany węglem, groszkiem i drewnem. Na okres grzewczy kupuje 5 ton węgla po ok. 900 zł za tonę. Opłata za energię elektryczną wynosi około 180 zł miesięcznie, za wodę – (...) zł, gaz – 110 zł, abonament TV – 60 zł, abonament za internet – 40 zł, doładowanie dwóch telefonów i ich splata - w sumie 100 zł. Tylko M. posiada telefon komórkowy. Latem (lipiec, sierpień) była konieczna wymian dachu na domu. Był to koszt 3 000 zł. Dom wymaga gruntownego ocieplenia.

W kosztach utrzymania domu nie partycypuje matka M. K. (2), ponieważ matka ma bardzo mały dochód, a M. K. (2) wraz z małoletnimi mieszka w jej domu i matka nie pobiera za to od niej opłat. Matka ma (...) lat. Matka pomaga M. K. (2) w ten sposób, że w tym czasie gdy M. K. (2) pracuje, to matka zajmuje się jej dziećmi w czasie jej nieobecności. M. K. (2) pracuje w (...) Sp. z o.o. w miejscowości F., w systemie trzyzmianowym czterobrygadowym. Jej średnie wynagrodzenie liczone wraz z nadgodzinami wynosi (...) (...) zł netto. Pracuje na cały etat na stanowisku operatora maszyny. Nie otrzymuje tzw „13”. Nadgodziny ma bardzo wyjątkowo. M. K. (2) otrzymuje z H. świadczenia rodzinne na dzieci - kwartalne w kwocie(...) zł oraz dodatek dla matek samotnie wychowujących dzieci i to jest kwota ok. (...) (...) zł na kwartał. Łącznie kwartalnie otrzymuje kwotę(...) zł – (...).000 zł, jest ona zależna od różnic kursowych waluty euro. W okresie od (...).01.2015r. do (...).02.2017r. M. K. (2) otrzymała:

- w dniu (...).01.2015r. – kwotę (...) zł – z (...)

- w dniu 21.05.2015r. – kwotę (...)zł z (...)

- w dniu (...).05.2015r. – kwotę(...) zł z (...) nr (...) D.

- w dniu 16.06.2015r. – kwotę (...)z (...) K.

- w dniu 18.06.2015r. – kwotę (...)zł z (...) K.

- w dniu 1.07.2015r. – kwotę (...).(...) zł z (...)

- w dniu 15.07.2015r. – kwotę(...) zł z (...) K.

- w dniu 17.08.2015r. – kwotę (...)zł z (...) K.

- w dniu 17.09.2015r. – kwotę(...) z (...) K.

- w dniu 1.10.2015r. – kwotę (...) (...)z (...)

- w dniu 15.10.2015r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu 17.12.2015r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu (...).01.2016r. – kwotę (...).(...)zł z (...)

- w dniu 5.01.2016r. – kwotę(...) zł z (...)

- w dniu 18.01.2016r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu 17.02.2016r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu 16.03.2016r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu 18.04.2016r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu 18.05.2017r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu 22.06.2016r. – kwotę(...)zł z (...) K.

- w dniu 23.06.2016r. – kwotę (...) z (...)

- w dniu 27.07.2016r. – kwotę (...)zł z (...) K.

- w dniu 31.08.2016r. – kwotę (...)zł z (...) K.

- w dniu 22.09.2016r. – kwotę (...) (...) zł z (...)

- w dniu (...).09.2016r. – kwotę (...) zł z (...) K.

- w dniu 3.10.2016r. – kwotę(...) z (...)

- w dniu (...).11.2016r. – kwotę(...)zł z (...) K.

- w dniu 5.12.2016r. – kwotę (...)zł z (...) K.

- w dniu (...).01.2017r. – kwotę(...) zł z (...)

- w dniu 3.01.2017r. – kwotę (...)zł z (...) K.

Od stycznia 2017r. M. K. (2) otrzymuje świadczenie wychowawcze 500 PLUS na syna I..

W ostatnim półroczu M. K. (2) nie składała żadnych wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych czy innych. Raz otrzymała dofinasowanie do przedszkola w kwocie 150 zł.

M. K. (2) nie ma żadnych zobowiązań finansowych. Od lutego 2016r. posiada samochód R. (...) (silnik 1,9 diesel) wartości około (...) zł kupiony po rozbiciu poprzedniego auta i okresowym używaniu auta należącego do jej siostry.

M. K. (2) jak się zdenerwuje to pali papierosy. Paczka papierosów starcza jej na miesiąc. Za tatuaże na swoim ciała zapłaciła 200 zł.

/dowód:

przesłuchanie matki małoletniej pozwanej – k. 572-575,

zeznania świadka M. O. – k. 257-258,

przelewy dot. wynagrodzenia – k. 35-40,224,

przepisy dot. spraw alimentacyjnych w H. – k. 78,

zaświadczenia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 83-84, 19,

rozkład jazdy autobusów – k. 196,

plan zajęć – k. 197-202,

dowód rejestracyjny samochodu R. (...) – k. 20,

paragony – k. 225- 232,

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z (...) Sp. z o.o. plus

zestawienie – k. 275-276, 510-511

decyzja dot. świadczenia wychowawczego – k. 277,

historia rachunku bankowego – k. 278-322,539-551, 587

informacja z (...) Bank (...) SA – k. 537,

pismo (...) (...) w T. – k. 578,

pismo z eurobanku – k. 586/

P. K. (1) na stałe mieszka w H.. Z zawodu jest terapeutą, jednak z uwagi na brak doświadczenia i niedostateczną znajomość języków obcych nie pracuje w swym zawodzie. Obecnie powód pracuje w gospodarstwie rolnym i zarabia miesięcznie od(...) do(...)euro, język holenderski zna w stopniu jedynie podstawowym, komunikatywnym. Jest w nieformalnym związku z partnerką, z którego w dniu (...) urodziło się dziecko – córka J. K.. Razem mieszkają w mieszkaniu, które jest własnością ojca partnerki powoda. P. K. (1) posiada na to mieszkanie umowę najmu. Dziecko jest zdrowe. Jednorazowe koszty poniesione przez powoda i jego partnerkę w związku z narodzinami dziecka, zakupem krzesełek, fotelików do samochodu, mebli, zabawek, łóżeczka, butelek, podgrzewaczy, ręczników, wanienki , ubrań, itp. potrzebnych nowonarodzonemu dziecku to(...)euro, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę (...) euro, miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi około (...)euro miesięcznie. Partnerka świadczy pracę przez jeden dzień w tygodniu. Otrzymuje zasiłki na dziecko. Gdy matka jest w pracy dzieckiem opiekuje się opiekunka. Opłata za opiekunkę/żłobek wynosi ok.(...) euro. P. K. (1) na dziecko otrzymuje dodatek w kwocie (...)euro co 3 miesiące. P. K. (1) i jego partnerka partycypują w równym stopniu we wszystkich kosztach. Część wydatków przypadająca na powoda to: opłata za wynajem mieszkania 300 euro, za prąd i gaz – 47 euro, za wodę – 5,50 euro, podatek za nieczystości – 32,48 euro, za TV i internet – 27,98 euro, za ubezpieczenie rodziny i domu – 31,79 euro, za ubezpieczenie zdrowotne – powoda – 117,15 euro, paliwo do samochodu – 140 euro, telefon – 60 euro, wyżywienie – 180 euro, środki higieniczne ok. 10-20 euro, telefon – 50 euro. Na dentystę w ciągu roku powód wydał 657,50 euro. P. K. (1) chodził na kurs języka holenderskiego, ukończył pierwszy stopień. Za kurs zapłacił 1 250 euro. Przyjeżdża do Polski ale rzadko. Taki koszt przyjazdu do Polski wliczając utratę zarobków to koszt ok. (...)euro. P. K. (1) do pracy dojeżdża samochodem służbowym. Ponadto powód jest zadłużony wobec swojej aktualnej partnerki, jak również wobec swoich rodziców, łączna wysokość zobowiązań wobec wskazanych osób wynosi około 4180 euro. Powód musiał zwrócić ubezpieczenie za 2015r. – 706 euro, za 2016r. – 627 euro, zwrócić dodatek mieszkaniowy za 2015r. – 552 euro.

Na małoletnich synów M. i I. płaci alimenty 342 euro. P. K. (1) szacuje, że miesięczny koszt jego utrzymania wynosi około 1578,90 euro.

/dowód:

zeznania powoda – k. 234-235,

zeznania świadka A. K. –k. 258-259,

zeznania świadka M. K. (3) – k. 259,

przelewy dot. alimentów na synów – k. 41-43,

zestawienie alimentów – k. 44,

zestawienie wydatków ze sprawy (...) (...) i wydruki z konta bankowego

– k. 46-48,

akt urodzenia J. K. – k. 108-109,

zestawienie kosztów utrzymania P. K. (1) i rachunki – k. 114-

169,

zestawienie kosztów utrzymania małoletniej J. K. i rachunki –

k. 170-195,

wykaz płatności alimentów – k. 214-216,

historia rachunku bankowego – k. 325-509,556-568,

wydruki z prasy – k. 569-571/

S ą d z w a ż y ł c o n a s t ę p u j e

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zeznania świadków: A. K., M. K. (3), M. O. oraz zeznania matki małoletnich pozwanych M. K. (2) i powoda, a także w oparciu o akta sprawy (...) Sądu Okręgowego w. T. o rozwód i akt(...) Sądu Rejonowego w B. – VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w G.-D. o obniżenie alimentów.

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. W szczególności jednak żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności ani prawdziwości treści w nich zawartych.

Walor wiarygodności Sąd przyznał zeznaniom świadków przesłuchanych w sprawie, albowiem były one logiczne, rzeczowe i spójne. Ponadto były one zgodne z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

W ocenie Sądu twierdzenia powoda i strony pozwanej co do ich własnej sytuacji materialnej, co do zasady, należało uznać za wiarygodne, gdyż zgadzały się one z dowodami w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy.

W zasadzie jedyną różnicę stanowiła subiektywna ocena pewnych faktów, strony interpretowały je z własnego punktu widzenia. Dotyczyło to w części twierdzeń powoda, iż jego możliwości zarobkowe i majątkowe uległy tak znacznemu obniżeniu, że obecnie nie jest on w stanie płacić na rzecz małoletnich pozwanych alimentów w kwocie wyższej niż 200 zł na każdego z nich, jak i zeznań matki małoletnich pozwanych w zakresie jej obecnej sytuacji finansowej i możliwości majątkowych, które to okoliczności M. K. (2) próbowała z korzyścią dla małoletnich pomijać.

P. K. (1) końcowo wnosił o obniżenie alimentów z kwoty po 700 zł na rzecz każdego z małoletnich pozwanych do kwoty po 200 zł miesięcznie – łącznie do 400 zł miesięcznie, od dnia wniesienia pozwu. Natomiast matka małoletnich pozwanych wnosiła o oddalenie powództwa w całości.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Rodzice, w zależności od swych możliwości, są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów (por. wyrok SN- Izba Cywilna z 21 maja 1975r., III CRN 72/75).

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 138 kro, w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przy orzekaniu w tym przedmiocie Sąd bierze więc pod uwagę czy do takiej zmiany rzeczywiście doszło.

Przez zmianę stosunków, o której mowa w art. 138 kro rozumie się istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (por. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu doszło do zmiany stosunków określonej w art. 138 kro, jednak jedynie w stopniu pozwalającym na obniżenie alimentów należnych małoletnim pozwanym od P. K. (1) do kwot po 400 zł miesięcznie.

Wbrew twierdzeniom powoda, w okresie od ostatniego orzeczenia o alimentach jego aktualna sytuacja majątkowa i zarobkowa nie uległa drastycznemu obniżeniu. Dochody powoda w tym okresie nieznacznie nawet wzrosły, zmalały jego wydatki związane z wynajmem mieszkania. Jednocześnie jednak – głównie z faktem urodzin kolejnego dziecka powoda pojawiły się wydatki związane z koniecznością utrzymania J. K. i bez wątpienia jego sytuacja majątkowa z tego tytułu pogorszyła się. Powód prócz niezbędnych wydatków związanych z zakupem wyprawki, jednorazowym, kosztownym urządzeniem pokoju dla małoletniej i zakupem niezbędnych dla niej rzeczy, zmuszony jest pokrywać część usprawiedliwionych jej potrzeb związanych z codziennym utrzymaniem. Powód pospłacał szereg dotąd nieuregulowanych swych zobowiązań - zwrócił ubezpieczenie za 2015r. – 706 euro, za 2016r. – 627 euro, zwrócił dodatek mieszkaniowy za 2015r. – 552 euro – były to wysokie wydatki, niemniej na chwile obecną są już poregulowane i nie obciążają już powoda. Podobnie uznać można, iż wykazane wysokie wydatki na wizyty dentystyczne i naukę języka holenderskiego – były wydatkami okazjonalnymi – potrzeby dalszych wizyt dentystycznych powód nie wykazał, a naukę holenderskiego przerwał. Argument powoda, iż musiał zapożyczyć się u swojej partnerki po to, by pospłacać zobowiązania z okresu istnienia małżeństwa również jest nietrafny – o ile bowiem spłacił swych dotychczasowych wierzycieli pożyczką zaciągnięta u obecnej partnerki – zmienił jedynie osobę wierzyciela, ale nie powiększył swego zadłużenia.

Jednocześnie zmianie uległa sytuacja majątkowa i zarobkowa matki małoletnich pozwanych – M. K. (2). Przede wszystkim wskazać należy, że od daty ostatniego orzeczenia o alimentach – wzrosły jej zarobki uzyskiwane w firmie (...), co najmniej z kwoty około 1500 zł miesięcznie do kwoty obecnie ok. (...).156 zł netto. Z racji stałego pobytu i zatrudnienia P. K. (1) w H. M. K. (2) otrzymuje zasiłki na małoletnich pozwanych w znaczących kwotach ustalonych stanem faktycznym, otrzymuje również świadczenie wychowawcze na syna I., o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Niewielkiej zmianie uległy również wydatki związane z zaspokajaniem usprawiedliwionych potrzeb małoletnich pozwanych. Wprawdzie obaj synowie dorastają i zapewne zwiększyły się od ostatniego rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów ich potrzeby żywnościowe i związane z tym wydatki, niemniej jednocześnie M. K. (2) nie ponosi opłaty 300 zł miesięcznie związanej z uczęszczaniem M. K. (1) do przedszkola, a opłaty za przedszkole małoletniego I. uległy zmniejszeniu z kwoty 300 zł miesięcznie do kwoty ok. 200 zł miesięcznie. Na chwile obecną M. K. (2) nie ma już żadnych własnych zobowiązań, jak sama oświadczyła obecnie małoletnim pozwanym niczego nie brakuje (k. 573 akt). M. K. (2) nie wykazała żadnych nowych okoliczności, które wskazywałyby, że koszt usprawiedliwionych potrzeb małoletnich i ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem domu, zaspokajaniem zainteresowań, rozrywek, potrzeb kulturalnych małoletnich był znacząco wyższy niż w dacie (...) grudnia 2014r.

W doktrynie prawa rodzinnego występuje jednolity pogląd, że alimenty na rzecz osoby uprawnionej powinny być ustalane na takim poziomie, aby nie spowodować stanu niedostatku osób zobowiązanych do alimentacji. W ocenie Sądu, obecnie obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich M. i I. braci K. winien być zaspokajany w większym stopniu przez matkę małoletnich niż przez powoda, choć niewątpliwie nie w stopniu, którego się on domagał. Z powyższych względów istnieją podstawy do obniżenia alimentów należnych małoletnim pozwanym z kwoty po 700 zł miesięcznie na każdego z nich do wysokości po 400zł miesięcznie na każdego z nich – poczynając od dnia wniesienia pozwu w niniejszej sprawie. Okoliczności ujawnione w sprawie pozwalały przyjąć, że rzeczywiście sytuacja materialna powoda uległa istotnej i trwałej zmianie, aby ten nie mógł realizować nałożonego w wyroku rozwodowym obowiązku alimentacyjnego, ponad kwotę 400 zł w stosunku miesięcznym na każdego z małoletnich pozwanych. Należy dodać, że kwota 400 zł alimentów miesięcznie nie ma wystarczyć na wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i wychowaniem każdego z małoletnich pozwanych, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa również, w odpowiedniej części, na ich matce - M. K. (2).

Z tych względów na mocy art. 138 kro obniżono wysokość alimentów orzekając jak w punkcie I sentencji.

W punkcie II sentencji orzeczenia oddalono powództwo w pozostałym zakresie jako niezasadne.

Koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego zostały pomiędzy stronami wzajemnie zniesione.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany wyrokowi z urzędu na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Kawecki
Data wytworzenia informacji: