Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 503/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-05-10

Sygn. akt III RC 503/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia Kamilla Piórkowska

Protokolant p.o. sekr. sądowego Sara Bober

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2022 r. w Toruniu

sprawy z powództwa:

małol. J. P. działającej przez matkę

D. P.

przeciwko:

M. P. (1)

o:

podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego M. P. (1)

na rzecz małol. powódki J. P., z kwoty po 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) złotych miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 20.05.2014r. w sprawie (...) , do kwoty po 1000 zł (tysiąc złotych) miesięcznie, płatnej do rąk matki małol. powódki D. P., poczynając od dnia 30.07.2021r., do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża małol. powódki kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego w Toruniu/ kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem opłaty sądowej od pozwu,

V.  znosi między stronami koszty procesu,

VI.  wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 503/21

UZASADNIENIE

D. P. działając w imieniu swojej małoletniej córki J. P. złożyła w dniu 30 lipca 2021 r. w tut. Sądzie pozew domagając się podwyższenia alimentów od ojca małoletniej, M. P. (1), z dotychczas ustalonej kwoty po 750 zł miesięcznie do kwoty po 1500 zł miesięcznie. Ponadto matka małoletniej wniosła o zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazano m.in., że matka małoletniej powódki D. P. oraz pozwany M. P. (1) tworzyli związek małżeński, z którego posiadają jedno dziecko – córkę J. P.. Związek ten został rozwiązany wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 maja 2014 r. wydanego w sprawie (...). W wyroku tym Sąd ustalił wysokość alimentów należną od pozwanego na rzecz małoletniej córki w kwocie 750 zł miesięcznie. W momencie ustalania kwoty alimentów powódka miała niespełna (...) lat. Potrzeby małoletniej będącej w chwili obecnej nastolatką, są obecnie znacznie większe niż 7 lat temu. Łączny koszt utrzymania małoletniej J. P. to średnio 2.500 zł miesięcznie. Małoletnia jest w wieku intensywnego rozwoju. Matka powódki D. P. jest zatrudniona w spółce (...) S.A. w (...) na stanowisku specjalisty do praw księgowości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jej miesięczne wynagrodzenie wynosi (...) zł netto. Do tego otrzymuje świadczenie 500+ na małoletnią. Pozwany również zatrudniony jest w (...) S.A. w (...). Jego wynagrodzenie wynosi ok. (...) zł miesięcznie brutto plus premie.

Małoletnia J. P. mieszka wraz z matką. Pozwany nie utrzymuje żadnych kontaktów z małoletnią. Sam zrezygnował z tych kontaktów, czego potwierdzeniem jest ugoda zawarta przez rodziców dziecka w dniu 1 kwietnia 2019r. w sprawie (...) zawarta przed Sądem Rejonowym w (...). Wówczas ustalono, że przez rok pozwany nie będzie realizował kontaktów z małoletnią. Brak kontaktów pozwanego z córką trwa już jednak znacznie dłużej, gdyż miał już miejsce przed zawarciem ugody, a stan ten utrzymuje się do chwili obecnej.

W odpowiedzi na pozew z dnia 14 września 2021 r. M. P. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego stosownie do zestawienia kosztów, które zostanie przedłożone na rozprawie, a w razie jego braku stosownie do norm przepisanych wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozwany w uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że kwestionuje jakoby nastąpiła istotna zmiana okoliczności w myśl art. 138 kro, która uzasadniałaby zasądzenie od niego na rzecz małoletniej córki alimentów w wysokości 1500 zł. Wskazano, iż D. P. w żaden sposób nie wykazała wydatków na które się powołuje, ponadto te, które rzeczywiście są ponoszone zostały znacznie zawyżone. Podkreślono, iż niewątpliwie wraz z wiekiem potrzeby dziecka się zmieniają, jedne zastępują drugie. Sytuacja taka ma miejsce w niniejszej sprawie. W momencie orzekania dotychczasowej wysokości obowiązku alimentacyjnego ponoszona była opłata za przedszkole powódki w wysokości 410 zł miesięcznie. Obecnie wydatek taki nie jest ponoszony, albowiem nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna.

Na rozprawie w dniu 17 marca 2022 r. strona powodowa podtrzymała swoje żądanie. Pozwany uznał żądanie pozwu do kwoty po 950 zł miesięcznie.

Sąd ustalił, co następuje

Małoletnia J. P., ur. się (...) pochodzi ze związku małżeńskiego D. P. i M. P. (1).

/okoliczność bezsporna/

Wyrokiem z dnia 20 maja 2014r. wydanym w sprawie (...) Sąd Okręgowy w (...) rozwiązał związek małżeński D. P. i M. P. (1) przez rozwód bez orzekania o winie. Pełną władzę rodzicielską nad małoletnią J. P. powierzył matce D. P., jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską ojca M. P. (1) do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka związanych z jego wychowaniem, nauką i leczeniem.

W pkt. IV tego wyroku Sąd zasądził od M. P. (1) na rzecz małoletniej J. P. alimenty w kwocie po 750 zł miesięcznie, zaś D. P. zobowiązał do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

/dowód: akta sprawy (...) SO w (...)/

Małoletnia J. miała wówczas niespełna (...) lat. Mieszkała wraz z matką, gdyż pozwany wyprowadził się z mieszkania w kwietnia 2013r. Wówczas czynsz w mieszkaniu wynosił 530 zł miesięcznie, zaś opłata za energię elektryczną ok. 400 zł za trzy miesiące.

Małoletnia J. uczęszczała do przedszkola, za które opłata wynosiła 430 zł miesięcznie.

Wówczas D. P. zarabiała ok. (...) zł brutto miesięcznie.

Pozwany M. P. (1) otrzymywał wówczas wynagrodzenie w kwocie ok. 4700 zł brutto miesięcznie.

/dowód: akta sprawy (...) SO w (...)/

Aktualnie małoletnia powódka ma (...) lat. Uczęszcza do (...) klasy szkoły podstawowej.

Małoletnia uczęszcza na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz niemieckiego. Miesięczny koszt zajęć z języka angielskiego wynosi 314 zł, zaś korepetycje z języka niemieckiego kosztują 320 zł miesięcznie. Dodatkowo małoletnia J. uczęszcza również do szkoły tańca. Miesięczny koszt zajęć tanecznych wynosi 180 zł. Małoletnia wyjeżdża również na konkursy taneczne. Koszt wyjazdu na dwa dni wynosi 520 zł. Ponadto małoletnia powódka brała również udział w obozie tanecznym, którego koszt wyniósł 1300 zł. Matka małoletniej zakupiła dla niej strój taneczny oraz buty za kwotę 260 zł.

Małoletnia J. jest pod opieką poradni (...) (...). Nie uczęszcza aktualnie do żadnego specjalisty. Nie przyjmuje na stałe żadnych lekarstw.

Na leczenie (...) małoletniej w 2021r. D. P. wydała kwotę 1300 zł. Trzy lata temu małoletnia miała wypadek, w skutek którego złamała (...). Koszt (...) wyniósł wówczas ok. 1100 zł.

D. P. kupiła córce komputer niezbędny do nauki zdalnej za kwotę ok. 3000 zł. Ponadto w 2020r. kupiła małoletniej rower za kwotę 1650 zł.

Miesięcznie na zakup żywności dla małoletniej powódki D. P. wydaje ok. 700 zł, na zakup ubrań – 200-250 zł, na opłatę za telefon – 50 zł, na bilet miesięczny małoletniej – 40 zł, na kosmetyki oraz fryzjer – 150 zł.

Matka małoletniej opłaca ubezpieczenie małoletniej J. w kwocie 65 zł. rocznie.

D. P. wraz z małoletnią J. wyjeżdżają na wakacje, których koszt wynosi ok. 2500 zł.

/dowód: zestawienie kosztów utrzymania małoletniej – k. 10

paragony i faktury – k. 11-14, 18-20, 23-26, 112-117, 135,196-197,

potwierdzenie transakcji – k. 15-16, 21-22, 27-35, 118-120, 150-157, 237,

protokół ugody akt (...) – k. 36-38,

dokumentacja medyczna – k. 108-111, 263-266, 270-319,

polisa – k. 121-122,

umowa nauki j. angielskiego – k. 123, 164, 198

dokumentacja fotograficzna k. 123-128v,

przesłuchanie H. R. – k. 205-205v,

oświadczenie – k. 236,

zeznania D. P. – k. 345-346v/

Matka małoletniej pracuje na stanowisku specjalisty do spraw księgowości, zarabia ok. (...) zł netto miesięcznie. Ostatnia pensja D. P. wyniosła (...) zł netto, z uwagi na przebywanie na zwolnieniu lekarskim. D. P. miała operację (...). Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim.

D. P. nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Otrzymuje na małoletnią córkę świadczenie wychowawcze 500+ oraz alimenty w kwocie 750 zł miesięcznie.

Małoletnia wraz z matką mieszka w mieszkaniu stanowiącym wartość D. P.. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi łącznie ok. 1000 zł, z czego czynsz wynosi ok. 700 zł, telewizja – 80 zł, prąd – ok. 150 zł.

D. P. pozostaje w związku partnerskim z M. K.. Nie mieszkają wspólnie, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego.

D. P. ma zaciągnięte dwie pożyczki. Jedną w kwocie 400 zł miesięcznie, która została zaciągnięta w ubiegłym roku na naprawę samochodu. Do spłaty pozostały jej trzy raty. Drugą pożyczkę zaciągnęła na okres dwóch lat na zaspokojenie bieżących potrzeb. Spłaca ją w ratach po 170 zł miesięcznie.

Matka małoletniej otrzymuje dofinansowanie do wakacji, w momencie wykorzystania 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Tytułem dodatku otrzymała łącznie kwotę (...)zł na siebie oraz córkę.

D. P. posiada samochód marki (...) z 2013 roku, który odziedziczyła po zmarłym ojcu. Opłaca ubezpieczenie pojazdu w kwocie 650 zł rocznie. Poprzedni samochód marki (...) sprzedała za kwotę 22.000 zł. Posiada oszczędności w związku ze sprzedażą pojazdu.

D. P. na swoje utrzymanie wydaje ok. 850-1000 zł. Na kwotę tą składa się: wyżywienie – 600-700 zł, zakup lekarstw – 150-200 zł, chemia oraz kosmetyki – 80 zł, odzież – 200 zł.

/dowód: zaświadczenie – k. 39, 134-134v, 235-235v, 238, 325-326,

PIT – k. 147-149v,

umowa sprzedaży samochodu – k. 158-161,

zawiadomienie o byciu pojazdu – k. 162-163v,

przesłuchanie H. R. – k. 205-205v,

zawiadomienie – k. 249-249v,

dokumentacja medyczna – k. 250, 340-341,

zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych – k. 329-330v,

umowa o dział spadku – k. 339,

zeznania D. P. – k. k. 345-346v/

Pozwany jest zatrudniony w firmie (...) S.A. Obecnie jest w okresie wypowiedzenia, które kończy się 31 maja 2022r. M. P. (1) złożył wypowiedzenie z uwagi na zmianę dyrektora. Wskazał, iż nie był w stanie pracować z obecnym zakładzie pracy z uwagi na panujący mobbing. Od 1 kwietnia 2022r. przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Aktualnie szuka pracy, rozsyła CV.

W firmie (...) S.A. pozwany zarabiał kwotę (...) zł netto miesięcznie. Obecnie z uwagi na przebywanie na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80% wynagrodzenia.

W 2021r. pozwany otrzymał premię wynikową za 2020r. w kwocie (...) zł netto. W tym roku nie otrzymał takiej premii.

M. P. (1) spłaca pożyczki zaciągnięte w zakładzie pracy. Spłaca raty w kwocie po 171 zł miesięcznie. Do spłaty pozostała mu kwota 2.000 zł. Złożył wniosek, aby kwota pożyczki została spłacona za pieniądze uzbierane jako wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Pozwany spłaca również kredyt zaciągniemy na mieszkanie. Rata kredytu wynosi obecnie 1299 zł, dodatkowo opłaca ubezpieczenie w kwocie 80 zł. Ponadto pozwany spłaca 780 zł tytułem raty kredytu zaciągniętego w (...) na remont mieszkania oraz oddanie długu.

M. P. (1) mieszka wraz z żoną oraz dwójką dzieci – małoletnim A. w wieku (...) lat oraz małoletnim K., który ma niespełna (...) lata.

Koszt czynszu za mieszkanie wynosi 605 zł miesięcznie, opłata za prąd – 150 zł miesięcznie, opłata za wodę jest wliczona w czynsz. Dodatkowo pozwany opłaca media w kwocie 120 zł miesięcznie – w kwocie tej jest opłacona telewizja oraz telefon komórkowy pozwanego.

Poza małoletnią powódką M. P. (1) ma na utrzymaniu jeszcze jedno dziecko. Żona pozwanego nie otrzymuje alimentów na syna.

Syn pozwanego uczęszcza do żłobka, za który opłata wynosi 210 zł. Od września opłata wzroście do 700 zł z uwagi na kończące się dofinansowanie unijne. Na utrzymanie małoletniego składa się również zakup mleka – 100 zł miesięcznie, pampersów oraz chusteczek higienicznych – 50 zł miesięcznie, zakup lekarstw – 50 zł miesięcznie, zakup odzieży – 150 zł miesięcznie.

Żona pozwanego prowadzi własną działalność gospodarczą. Zajmuje się sprzedażą ubrań. Jej miesięczny dochód wynosi ok. (...)zł netto.

M. P. (1) ma samochód marki (...) z 2014 roku.

Pozwany nie ma kontaktu z małoletnią J.. Małoletnia nie dostaje prezentów od pozwanego. Pozwany poza alimentami, na które wydaje 750 zł miesięcznie nie łoży na córkę.

/dowód: potwierdzenie przelewu – k. 58-94v, 218-219,

PIT – k. 95-96v, 224-230v,

CEIDG – k. 129

zaświadczenie – k. 170-171, 216, 323-324,

wyciąg łączny k. 173-187,

harmonogram spłaty pożyczki kredytu – k. 220-221,

umowa sprzedaży samochodu – k. 222,

zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka – k. 223,

przesłuchanie M. P. (2) – k. 244-245,

zestaw danych SI CEPiK – k. 334-336v,

zeznania M. P. (1) – k. 346v-348/

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie zeznań świadków H. R. i M. P. (2) oraz stron procesu, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy (...) Sądu Okręgowego w (...), w stosownych dokumentach urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem córki w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do jej prawidłowego rozwoju i wychowania.

Ponadto jak wyjaśnił to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (I CZ 135/64, niepublikowanym, zawartym w bazie orzeczeń SIP LEX pod numerem 5811) dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza podstawę do podwyższenia alimentów.

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, analiza zgromadzonego materiału procesowego wskazuje, że powództwo matki małoletniej zasługiwało na częściowe uwzględnienie. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, Sąd zasądził od pozwanego alimenty w kwocie po 1000 zł miesięcznie poczynając od dnia 30 lipca 2021r – czyli od daty wniesienia pozwu.

Sąd wziął pod uwagę, iż małoletnia J. P. ma obecnie niespełna (...) lat i zakres jej usprawiedliwionych potrzeb wyznaczony jest jej wiekiem. Małoletnia aktualnie uczęszcza do (...) klasy szkoły podstawowej, ponosi wydatki związane z edukacją. Podana jednak przez matkę kwota kosztów utrzymania dziecka w wysokości 2500 zł miesięcznie zdaniem Sądu jest zawyżona. D. P. nie wykazała, że taką kwotę wydaje co miesiąc na utrzymanie małoletniej. Dotychczasowe alimenty nie są niskie, strona powodowa nie wykazała aby usprawiedliwione koszty dziecka znacznie wzrosły. Ponadto wraz z wiekiem potrzeby małoletniej zmieniały się. W momencie orzekania alimentów w 2014 roku małoletnia uczęszczała do przedszkola, za które opłata wyniosła ok. 430 zł. Obecnie wydatek ten nie jest ponoszony z uwagi na fakt, iż małoletnia uczęszcza to publicznej szkoły podstawowej. Kwota, która wówczas przeznaczana była na opłacenie przedszkola, może być przeznaczona na pokrycie innych usprawiedliwionych potrzeb małoletniej J..

Należy też wskazać, że wysokość alimentów nie zależy wyłącznie od wysokości usprawiedliwionych potrzeb dziecka ale też od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Pozwany uzyskuje wynagrodzenie za pracę w wysokości ok. (...) miesięcznie. Obecnie jednak przebywa na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym otrzymuje on 80% powyższego wynagrodzenia. Pozwany złożył wypowiedzenie umowy o pracę i obecnie poszukuje nowego zatrudnienia. Złożenie wypowiedzenia nie zwalnia go jednak z obowiązku łożenia na małoletnią córkę. Sąd miał jednak na uwadze, że oprócz małoletniej powódki ma on na utrzymaniu jeszcze jedno dziecko, w którego kosztach utrzymania również musi uczestniczyć. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że w granicach jego możliwości zarobkowych i majątkowych leży płacenie alimentów na rzecz córki w kwocie po 1000 zł miesięcznie.

Należy dodać, że kwota 1000 złotych miesięcznie nie ma wystarczyć na zaspokojenie wszystkich potrzeb małoletniej, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach, co oznacza, że również matka małoletniej, ma obowiązek współfinansowania wydatków na utrzymanie dziecka.

Matka małoletniej pracuje na podstawie umowy o pracę, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. (...) zł miesięcznie. Z uwagi na problemu zdrowotne jej obecne wynagrodzenie wynosi (...) zł miesięcznie. Małoletnia J. jest jej jedynym dzieckiem na utrzymaniu.

Sąd nie uwzględnił w zakresie usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniej powódki wydatków na rozrywkę, zainteresowania i wyjścia, jak też dodatkowych ponad usprawiedliwione zapasów odzieży czy obuwia, bowiem w ocenie Sądu te wydatki są wydatkami na potrzeby ponad usprawiedliwione.

Jednakże w ocenie Sądu aktualnie nie ma jednak przeszkód, żeby te ponad usprawiedliwione potrzeby małoletniej J. były zaspokojone, bowiem matka małoletniej otrzymuje na utrzymanie małoletniej świadczenie wychowawcze 500 +.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie wychowawcze 500+ dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb, nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 500, zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych). A zatem wypłacanego świadczenia wychowawczego rodzicowi, pod którego opieką pozostaje dziecko nie zalicza się jako dochodu tego rodzica, mającego wpływ na jego (tego rodzica) zakres świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka.

Wskazać przy tym trzeba, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem zdaniem Sądu oznacza to, że ustalając obowiązek alimentacyjny Sąd nie może pominąć faktu otrzymywania przez rodzica na dziecko 500 zł na potrzeby dziecka, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone. Gdyby więc finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 500+, nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas 500+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego).

Dlatego Sąd orzekając w sprawie wziął pod uwagę, że D. P. otrzymuje kwotę 500 zł na częściowe pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wychowywaniem córki w tym zaspokojeniem jej potrzeb życiowych (ponad te usprawiedliwione), ale nie uwzględniał tej kwoty jako dochodu matki małoletniej podczas ustalania jej zakresu świadczenia alimentacyjnego na rzecz córki.

Wobec powyższego dodatkowe potrzeby w zakresie rozrywki czy zainteresowań, a także dodatkowych w razie potrzeby korepetycji, dodatkowych zajęć, ubrań ponad usprawiedliwione, powinny być zdaniem Sądu zaspokojone ze świadczenia wychowawczego, którego celem jest właśnie zaspokajanie potrzeb dziecka.

Biorąc pod uwagę uzasadnione koszty utrzymania małoletniej, możliwości zarobkowe pozwanego a także matki mał. oraz fakt, że osobistą opiekę nad dzieckiem sprawuje wyłącznie matka powódki, Sąd w punkcie I zasądził alimenty od pozwanego w kwocie po 1000 zł miesięcznie, poczynając od dnia 30.07.2021r, do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W pozostałej części powództwo oddalono jako niezasadne, orzekając jak w punkcie II sentencji.

W związku z ustawowym zwolnieniem strony powodowej od ponoszenia kosztów sądowych na mocy art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie obciążono jej kosztami sądowymi w zakresie oddalonego powództwa, o czym orzeczono w punkcie III sentencji wyroku.

W punkcie IV sentencji wyroku sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie przegranego powództwa. Wysokość zasądzonej opłaty Sąd ustalił na kwotę 100 zł w myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

O kosztach procesu orzeczono w myśl art. 100 kpc, z uwagi na to, iż powództwo zostało uwzględnione tylko częściowo – strona powodowa wniosła o podwyższenie alimentów o kwotę 750 zł. miesięcznie, Sąd zaś podwyższył alimenty o kwotę 250 zł. miesięcznie.

Wzajemne zniesienie kosztów oznacza, że strony pozostają przy kosztach poniesionych w związku ze swym udziałem w sprawie. Stosunkowe rozdzielenie kosztów polega na wyważonym rozłożeniu kosztów między stronami, odpowiednio do wysokości, w jakiej zostały poniesione, oraz stosownie do wyniku sprawy, tj. stopnia uwzględnienia i nieuwzględnienia żądań [por. J. Gudowski, w: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, s. 504].

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Kamilla Piórkowska
Data wytworzenia informacji: