Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 389/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-12-14

Sygn. akt III RC 389/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Szcześniak

Protokolant sekr.sądowy Karol Kotoński

Po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2016 r. w. T.

przy udziale -

sprawy z powództwa mał. W. J. działającej przez matkę K. M.

przeciwko A. J.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego A. J. alimenty na rzecz mał. W. J. w miejsce ustalonych w kwocie 400zł miesięcznie na mocy wyroku z dnia 28.08.2012r., w sprawie (...) Sądu Okręgowego w. T. w kwocie obecnie po 800 zł (osiemset) miesięcznie, poczynając od dnia 13.05.2016r., płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, do rąk matki małoletniej K. M., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat,

II.  zasądza od pozwanego A. J. na rzecz mał. W. J. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nakazuje pobrać od pozwanego A. J. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w. T. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów sądowych, od których zapłaty zwolniona była strona powodowa,

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 389/16

UZASADNIENIE

K. M. działając w imieniu małoletniej W. J. w dniu 13 maja 2016r. wniosła pozew przeciwko A. J. domagając się – po sprecyzowaniu stanowiska na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2016 r. (k.114) – podwyższenia alimentów z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 800zł miesięcznie poczynając od dnia 13 maja 2016 r., wskazując m.in, że od czasu zasądzenia alimentów wzrosły potrzeby małoletniej. Matka małoletniej w 2012 r. zawarła kolejny związek małżeński, z którego urodziła córkę. Z uwagi na fakt, że młodsza córka nie może uczęszczać do przedszkola, matka małoletniej nie może podjąć stałej pracy i jedynie sporadycznie osiąga dochód z prac dorywczych. K. M. nie otrzymuje dodatku mieszkaniowego ani zasiłku rodzinnego ponieważ pozwany pobiera takowy zasiłek w. N. otrzymał też spłatę tego zasiłku za kilka ubiegłych lat. Mimo faktu, że zobowiązał się przekazywać te pieniądze na rzecz małoletniej W., nigdy nie przekazał matce małoletniej żadnej kwoty z tego tytułu. Pozwany od 10 lat pracuje w. N. i osiąga dochód minimum ok. (...) zł miesięcznie. Poza alimentami pozwany nie partycypuje w żadnych usprawiedliwionych potrzebach małoletniej W., której miesięczny koszt utrzymania wynosi (...) zł. Małoletnia wymaga dużej troski, ponieważ od 10 lat choruje na (...) co wiąże się z potrzebą przestrzegania diety, co również ma wpływ na koszt utrzymania małoletniej. Dodatkowo małoletnia nosi okulary korekcyjne, jednak z uwagi na pogłębiającą się wadę wzroku, konieczna będzie w najbliższym czasie ich wymiana. (k. 2-11).

Pozwany A. J. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości wskazując m.in., że oprócz płacenia alimentów pozwany finansuje małoletniej zakup podręczników oraz materiałów biurowych, zakup garderoby, wyjścia do cyrku, lunaparku czy kina, zakup tabletu czy okularów. Pozwany podniósł, że matka małoletniej z zawodu jest fryzjerem i przy dochowaniu należytej staranności bez trudu mogłaby znaleźć pracę. Nie stara się ona jednak podnosić swoich kwalifikacji, nie uczestniczy w kursach proponowanych przez Urząd Pracy. (k. 25-27).

S ą d u s t a l i ł c o n a s t ę p u j e

Małoletnia W. J., ur. (...), jest dzieckiem pochodzącym ze związku małżeńskiego A. J. i K. J. (obecnie M.).

(dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k. 11)

Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w. T. z dnia 28.08.2012 r. w sprawie (...) rozwiązano przez rozwód małżeństwo A. J. i K. J. (obecnie M.), zaś w punkcie 4 sentencji wyroku zasądzono od pozwanego na rzecz małoletniej W. J. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie płatne z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności.

(dowód: wyrok z dnia 28.08.2012 r. k. 34 akt (...) SO w. T.)

Małoletnia powódka miała wówczas 8 lat i uczęszczała do szkoły podstawowej. Jej całkowity koszt utrzymania wynosił ok. 800 zł miesięcznie. Małoletnia chorowała na (...) co nie wymagało jednak nakładów finansowych oraz była pod opieką laryngologa.

Pozwany wówczas nie pracował, starał się o pracę w N. Kupował córce odzież, książki, dawał prezenty. Pomagał finansowo matce małoletniej oraz łożył na utrzymanie córki.

Matka małoletniej powódki pracowała wówczas w (...) w P. z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto miesięcznie. Mieszkała wraz z małoletnią W. i Konkubentem w mieszkaniu przy ul. (...).

(dowód: akta sprawy (...) SO w. T. k. 2-10, 16, 17, 28, 31-34)

Obecnie mał. W. J. ma 12 lat. Nadal choruje na (...) co powoduje konieczność przestrzegania diety. Pozostaje pod opieką laryngologa. Ma też stwierdzoną wadę wzroku i nosi okulary korekcyjne.

Od września 2016 r. małoletnia uczęszcza na korepetycje z języka angielskiego, których koszt wynosi 70 zł miesięcznie. Dodatkowo została zapisana na zajęcia akrobatyki.

Matka małoletniej K. M. pracuje obecnie jako woźna oddziałowa w (...) w T. na 3/4 etatu i zarabia ok. (...) zł brutto miesięcznie.

W 2012 r. zawarła związek małżeński z M. M. (2). Z tego związku ma córkę L., która urodziła się (...) M. M. (2) pracuje od 3 lat w (...) w B. i zarabia ok. (...) zł netto miesięcznie.

Wraz z mężem i córkami zamieszkuje w mieszkaniu przy ul. (...), które jest własnością jej kuzynki. Opłaty za mieszkanie wynoszą: czynsz 300 zł miesięcznie, prąd 230 zł co 2 miesiące, butla z gazem ok. 40-50 zł miesięcznie, (...) 67 zł miesięcznie, internet i telefon komórkowy małoletniej i jej matki 150 zł miesięcznie.

W tym samym budynku na parterze mieszka babcia małoletniej powódki, M. G., u której małoletnia często przebywa.

Matka małoletniej nie jest właścicielką żadnej nieruchomości ani samochodu. Posiada zadłużenie komornicze w wysokości ok.(...) zł.

(okoliczności bezsporne k. 2-6,121-123,182)

(dowód: pismo PUP w T. k. 120

świadectwo pracy k. 125-126

umowa o pracę k. 127

wyciągi z kont bankowych matki mał. k. 142-143,144-145,

dokumentacja medyczna k. 147

nagranie rozmowy na płycie DVD k.181 i k.201

zeznania świadka M. G. k. 200v.-202

zgłoszenie reklamacyjne k. 203

informacja od komornika sądowego k. 205

zeznania K. M. k. 184-185)

Obecnie A. J. pracuje w. N.na umowę o pracę, zajmuje się stawianiem rusztowań. W ramach umowy pracuje przez 2 tygodniew. N. a następnie spędza 3 tygodnie w Polsce. Umowa o pracę zawiera klauzulę o zakazie podejmowania innej pracy przez pozwanego. Zarabia ok. (...) (...)h, tj. średnio ok. (...) zł netto miesięcznie.

Wynajmuje w. N. pokój za kwotę 4000-6000 (...). Koszt wyżywienia przez 2 tygodnie w. N. wynosi 2500-3000 (...). Dodatkowo pozwany musi pokryć koszty biletów lotniczych do N. i z powrotem które wynoszą 2500-4000 (...).

Oprócz małoletniej powódki pozwany nie ma innych dzieci. We wrześniu 2015 r. zawarł związek małżeński z J. J.. Żona pozwanego ma córkę M., która liczy 10 lat. Żona pozwanego od 4 lat nie pracuje, pozostaje na wyłącznym utrzymaniu męża.

Zamieszkują wspólnie w mieszkaniu przy ul. (...) stanowiącym własność żony pozwanego. Opłaty za mieszkanie wynoszą: czynsz ok. 450 zł miesięcznie, telewizja i internet 100 zł miesięcznie, gaz 40 zł co 2 miesiące, prąd 200 zł co 2 miesiące. W mieszkaniu tym małoletnia ma swój oddzielny pokój w pełni wyposażony. Rachunek za telefon pozwanego wynosi 200 zł miesięcznie, za telefon jego żony 50 zł miesięcznie.

Pozwany jest zameldowany w mieszkaniu przy ul. (...), które jest własnością (...), a w którym zamieszkiwała zmarła babcia pozwanego. Obecnie mieszkanie jest puste. Pozwany uiszcza opłaty za mieszkanie w wysokości ok. 500 zł miesięcznie za czynsz oraz prąd ok. 20-40 zł co 2 miesiące.

Wraz z żoną kupili dwuletniego F. (...) za kwotę (...) zł. Pozwany jest też właścicielem samochodu V. (...), który zamierza sprzedać za ok. (...) zł.

A. J. pobiera w. N. zasiłek rodzinny na małoletnią W. w wysokości ok. 400 zł miesięcznie. Pieniądze uzyskane z tego tytułu wpłaca na specjalnie założone konto. W październiku 2016 r. na koncie tym znajdowało się 18.385 zł. Zgromadzoną w ten sposób kwotę pozwany zamierza przekazać córce W. po ukończeniu przez nią pełnoletności.

Alimenty na rzecz małoletniej powódki płaci dobrowolnie w zasądzonej kwocie po 400zł miesięcznie. Poza przekazywanymi alimentami partycypuje też w kosztach utrzymania córki, m.in. kupuje jej podręczniki do szkoły, opłaca zajęcia akrobatyki, kupuje odzież. Zakupił też córce pierwsze okulary korekcyjne. Pozwany chodzi również z małoletnią do lekarza.

Małoletnia spędza dużo czasu u ojca, również wtedy gdy ten przebywa za granicą. Zajmuje się nią wówczas żona pozwanego.

(okoliczności bezsporne k. 25-111, 128-137, 153-182, 188-199, 204)

(dowód: zeznania świadka J. J. k. 138-140

zestawienie kosztów utrzymania k.146

zaświadczenie lekarskie k.147

rachunki k. 148-152

zeznania A. J. k.182v.-184

zaświadczenie o dochodach k.204)

S ą d z w a ż y ł c o n a s t ę p u j e

Powyższy stan faktyczny ustalono na zeznań świadków i stron procesu, które uznano za wiarygodne, gdyż były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie, w odpowiednim zakresie, w stosownych dokumentach urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostały podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie oraz przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem córki W. w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do jej prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr 3/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

W ocenie Sądu Rejonowego od chwili prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie alimentów doszło do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Upływ czasu od zakończenia poprzedniej sprawy o alimenty wskazuje, że doszło do wzrostu zakresu usprawiedliwionych potrzeb związanych z utrzymaniem powódki.

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że w zakresie możliwości zarobkowych pozwanego znajduje się płacenie po 800 zł miesięcznie alimentów dla córki W..

Określając wysokość alimentów dla małoletniej powódki, Sąd odniósł się do możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego, które są większe niż możliwości majątkowe i zarobkowe matki małoletniej powódki. Pozwany ma bowiem dochód netto z tytułu świadczonej w. N. pracy ok. (...) zł miesięcznie i jest on wyższy od dochodu matki powódki który wynosi ok. (...) zł brutto miesięcznie. Ponadto matka małoletniej W. posiada na utrzymaniu jeszcze drugie dziecko tj. mał. córkę L. urodzoną w (...)r.

Pozwany z otrzymywanych dochodów ok. (...) zł netto miesięcznie jest w stanie płacić po 800 zł miesięcznie alimentów dla swojego jedynego dziecka, oraz finansować wydatki związane ze swoim utrzymaniem.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na mocy art. 98 § 1 kpc, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy, orzekając jak w punkcie II sentencji.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 623) w związku z art. 98 § 1 kpc.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Szcześniak
Data wytworzenia informacji: