Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 382/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2019-06-11

Sygn. akt III RC 382/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Lenartowicz

Protokolant stażysta Marta Zwierzyńska

Po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. w Toruniu.

sprawy z powództwa: małoletniej L. J. (1), działającej przez matkę L. J. (2),

przeciwko: B. J. (1)

o podwyższenie alimentów

orzeka:

I.  Podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego B. J. (1) na rzecz mał. powódki L. J. (1), z kwoty po 700 zł (siedemset) miesięcznie, ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 16.10.2015r. w sprawie IC 520/15, do kwoty po 900 zł (dziewięćset) miesięcznie, płatnych do rąk matki mał. powódki L. J. (2), poczynając od dnia 01.06.2017r., do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

II.  Oddala powództwo w pozostałej części,

III.  Nie obciąża mał. powódki kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  Nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie,

V.  Znosi wzajemnie koszty zastępstwa procesowego,

VI.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 382/17

UZASADNIENIE

W dniu 01.06.2017r. L. J. (2) działająca w imieniu małoletniej powódki L. J. (1) złożyła w tutejszym sądzie pozew o podwyższenie alimentów przeciwko pozwanemu B. J. (1). Domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego z kwoty po 700 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 16.10.2015r. w sprawie o sygn. IC 520/15 do kwoty po 1200 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu. Ponadto wnosiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu L. J. wyjaśniła, iż mał. L. J. (1) jest jej dzieckiem ze związku małżeńskiego z pozwanym B. J. (1). Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 16.10.2015r. orzeczono rozwód między rodzicami małoletniej – bez orzekania o winie.

W pkt. IV wyroku zobowiązano B. J. (1) do płacenia alimentów na rzecz mał. L. J. (1) w kwocie po 700 zł miesięcznie, poczynając o dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W ocenie L. J. od 2015r. nastąpiły istotne zmiany uzasadniające w świetle art. 138 kro podwyższenie renty alimentacyjnej od pozwanego na rzecz małoletniej L. J. (1).

Dochody matki małoletniej uległy obniżeniu – od października 2016r. nie otrzymuje ona comiesięcznego dodatku w kwocie po 300 zł miesięcznie. W chwili obecnej średnie miesięczne wynagrodzenie netto L. J. (2) wynosi (...) zł.

Po potrąceniu przez pracodawcę składki na ubezpieczenie grupowe oraz pożyczki w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej ( 310 zł miesięcznie )

na konto otrzymuje ona średnio (...) zł miesięcznie. Ponadto dochody matki mał. powódki obciąża dodatkowo rata kredytu hipotecznego w kwocie 500 zł miesięcznie oraz spłata kredytu zaciągniętego na zakup samochodu. W dniu12.01.2016r. L. J. (2) była zmuszona oddać na złom poprzedni,(...)samochód marki F. (...). W zamian nabyła samochód marki F. (...) rok produkcji (...) za kwotę 10.000 zł. L. J. opłaca ponadto świadczenia za zajmowane z córka mieszkanie, które wynoszą : czynsz 527,84 zł miesięcznie, energia elektryczna 80 zł miesięcznie, telefon i internet 90 zł miesięcznie. Od 2015r. wzrosły uzasadnione koszty utrzymania mał. L. J. (1). Bieżące wydatki dotyczą kosztów zakupu żywości dla L., opłaty za jej obiady w szkole, zakupu przyborów szkolnych, obuwia odzieży, środków higieny i chemii gospodarczej, wydatków na kulturę i leczenie stomatologiczne L. oraz wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, które małoletnia zajmuje z matką. W okresie od grudnia 2016r. do kwietnia 2017r. wydatki te wynosiły 1658 zł miesięcznie. Wydatki długookresowe obejmujące zakup sprzętu sportowego, remont pokoju L. i koszty wyjazdów wakacyjnych wynoszą średnio 297 zł miesięcznie. W tej sytuacji łączny koszt utrzymania mał. L. J. (1), z uwzględnieniem przypadającej na nią połowy kosztów utrzymania mieszkania wynosi łącznie 1955 zł miesięcznie.

Od 2015r. wzrosły ponoszone na L. wydatki na odzież, kulturę i szkołę. W 2015r. małoletnia uczęszczała do przedszkola, za które opłata wynosiła 400 zł miesięcznie, z czego połowa tej kwoty była dofinansowana z funduszu socjalnego (...). L. J. (2) nie stać na posyłanie córki na lekcje języka angielskiego. Małoletnia uczęszcza tylko na zajęcia taneczne oraz na basen. Z uwagi na swoją trudną sytuację materialną matka mał. powódki była zmuszona korzystać z zapomogi z zakładu pracy. Pożycza pieniądze od rodziny i sąsiadek. L. J. nie stać na zaspokojenie wszystkich potrzeb córki odnośnie zakupu odzieży obuwia, opłacenia imprez kulturalnych i wyjazdów weekendowych dla córki.

Pozwany w znacznie mniejszym stopniu niż deklarował to w trakcie trwania sprawy rozwodowej uczestniczy w sprawowaniu opieki nad córką. Rzadziej spotyka się z L. w weekendy oraz w okresie wakacji. Poza alimentami w kwocie 700 zł miesięcznie B. J. w nikłym stopniu ponosi inne wydatki na córkę. W ostatnim czasie raz przekazał L. J. dodatkowe pieniądze na zajęcia taneczne L., kupił plecak i odzież dla małoletniej. Pozwany nie wynajmuje obecnie mieszkania, za które płacił 1500 zł miesięcznie. Obecnie mieszka z partnerką w jej domu w D. i wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe.

B. J. nadal jest zatrudnionym w spółce (...), gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Ze względu na powyższe matka mał. powódki wnosiła o podwyższenie alimentów od pozwanego do kwoty po 1200 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

W odpowiedzi na pozew pozwany B. J. uznał żądanie pozwu do kwoty po 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 01.10.2017r. oraz wniósł o jego oddalenie w pozostałej części. Ponadto wnosił o obciążenie matki mał. powódki w całości kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego pozwanego. Pozwany stwierdził, iż złożony przez L. J. pozew o podwyższenie alimentów jest bezzasadny oraz pozwany zaprzeczył wszelkim zawartym w nim twierdzeniom powódki.

B. J. poinformował sąd, iż przed wniesieniem pozwu w przedmiotowej sprawie L. J. nie skontaktowała się z nim w przedmiocie podwyższenia alimentów na rzecz mał. L.. Z uwagi na fakt, iż od ustalenia alimentów upłynęły

2 lata – pozwany uznaje żądanie pozwu do kwoty po 800 zł miesięcznie. Pozwany zaprzeczył, aby alimenty w dotychczasowej wysokości tj. po 700 zł miesięcznie nie wystarczały na zaspokojenie potrzeb mał. L.. Matka mał. powódki jest pracownikiem (...) w T., ale przedłożone przez nią zaświadczenie o wynagrodzeniu nie obejmuje wszystkich składników jej miesięcznego wynagrodzenia. Poza wynagrodzeniem zasadniczym L. J. otrzymuje nagrody, premie i inne świadczenia w formie dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego co miesiąc w styczniu oraz świadczenia z tytułu tzw. wczasów pod gruszą i bezzwrotne zapomogi. Od dnia 01.10.2017r. nastąpiło podwyższenie wynagrodzenia L. J.. Nie wykazała ona dodatkowych źródeł swojego dochody z tytułu prowadzenia obsługi studiów podyplomowych przy Wydziale Prawa i Administracji (...) oraz z tytułu obsługi konferencji i seminariów.

Matka mał. powódki nie wykazała też wynagrodzenia, które może otrzymywać z pracy świadczonej na rzecz Fundacji (...) Wydziału Prawa i Administracji oraz dochodów z tytułu obsługi ubezpieczenia (...).

Wbrew twierdzeniom powódki wysokość jej wynagrodzenia nie uległa zmniejszeniu od 2015r. Z przedłożonego przez L. J. dokumentu wynika, iż w sierpniu 2015r. zaciągnęła ona pożyczkę z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, a więc przed orzeczeniem rozwodu. Zobowiązanie to istniało zatem przy ustalaniu przez Sąd Okręgowym w Toruniu wysokości alimentów na rzecz mał. L.. W trakcie trwania sprawy rozwodowej L. J. zaakceptowała ustalone przez sąd alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie, a więc w kwocie o 100 zł niższej niż dotychczas płacone przez pozwanego dobrowolnie alimenty na L.. W ocenie pozwanego matka mał. powódki spłaciła już pożyczkę zaciągniętą w zakładzie pracy. W świadomy sposób zaciągnęła również kredyt hipoteczny i miała wiedzę odnośnie wysokości rat kredytowych z tego tytułu. Pozwany zakwestionował zasadność oraz wysokość kosztów remontu mieszkania zajmowanego przez stronę powodową.

B. J. przekazał powódce w formie darowizny połowę mieszkania ze swego majątku odrębnego, które uzyskał od swojej matki przed zawarciem związku małżeńskiego. Mieszkanie było po kapitalnym remoncie, w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD i RTV. Pozwany przekazał L. J. mieszkanie w dobrym stanie, w pełni wyposażone, pozostawił jej także prezenty ślubne i inne rzeczy z majątku osobistego. Pozwany kupił, a następnie przekazał L. J. nieodpłatnie samochód w stanie umożliwiającym jego eksploatację.

Pozwany zwrócił uwagę na fakt, iż powódka powołuje się na zaciągnięte 2 lata temu kredyty twierdząc, że jest w trudnej sytuacji materialnej. W ocenie pozwanego sytuacja matki mał. powódki jest bardzo dobra skoro było stać ją w ciągu ostatnich 2 lat na wyjazdy w weekendy poza T. oraz wyjazdy zagraniczne ze swoim partnerem i przyjaciółką.

B. J. zwrócił uwagę na fakt, iż obecnie L. J. nie ponosi opłat za przedszkole mał. L.. Wyjaśnił, iż stara się spotykać z córką zgodnie z ustalonym przez strony porozumieniem wychowawczym. Czasami nie dochodzi do spotkań z uwagi na wyjazdy służbowe powoda oraz chorobę L.. To L. J. utrudnia pozwanemu kontakty z córką organizując w czasie ustalonych terminów różne atrakcje dla L.. Pozwany zaprzeczył, aby powódka wydawała alimenty na zakup odzieży i obuwia dla córki. Małoletnia często przychodzi na spotkanie z ojcem w zniszczonej i brudnej odzieży – ubrana nieodpowiednio do panujących warunków atmosferycznych. Pozwany i jego rodzina regularnie kupują L. odzież i obuwie.

B. J. ponosi też koszty wyjazdów wakacyjnych L.. Małoletnia regularnie otrzymuje od rodziny pozwanego zabawki i pieniądze. Pozwany ponosi też koszty leczenia córki u specjalistów : ortopedy, okulisty, stomatologa i laryngologa.

Wielokrotnie proponował L. J. opłacanie zajęć pozalekcyjnych L.. Powódka nigdy nie akceptowała pomysłów i propozycji pozwanego np. zapisania córki na kurs języka angielskiego organizowany w szkole L.. Proponował korepetycje dla córki z uwagi na jej problemy z czytaniem oraz przez pół roku opłacał lekcje pływania oraz udział córki w konkursach i turniejach tanecznych.

W domu obecnej partnerki pozwany pokrył koszty wyposażenia dla córki pokoju, zgodnie z jej potrzebami. Ze względu na powyższe pozwany wnosił jak na wstępie.

Na rozprawie w dniu 14.11.2017r. pełnomocnik strony powodowej podtrzymał w całości żądanie pozwu tj. wnosił o podwyższenie alimentów od pozwanego z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 1200 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Pełnomocnik pozwanego uznał żądanie pozwu do kwoty po 800 zł miesięcznie.

Takie stanowisko w sprawie pełnomocnicy stron zajmowali do momentu zakończenia przedmiotowego postępowania.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Małoletnia L. J. (1) jest dzieckiem ze związku małżeńskiego L. J. (2) i B. J. (1).

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 16.10.2015r. orzeczono rozwód między rodzicami małoletniej - bez orzekania o winie,

W pkt. 2 wyroku powierzono L. J. (2) i B. J. (1) wykonywanie władzy rodzicielskiej nad mał. L. J. (1), ustalając miejsce pobytu małoletniej każdorazowo przy matce.

W pkt. 4 wyroku zobowiązano B. J. do płacenia alimentów na córkę w kwocie po 700 zł miesięcznie, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

W 2015r. mał. L. miała (...) lat i była uczennicą (...) klasy szkoły podstawowej.

W tym czasie L. J. (2) była zatrudniona na (...) w T., jako pracownik administracyjny - z wynagrodzeniem ok. (...) zł miesięcznie.

W 2015r. pozwany B. J. był zatrudniony w (...) sp. z o.o. w T., z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie.

Obecnie mał. L. J. (1) ma (...) lat i ukończyła (...) klasę szkoły podstawowej. We wrześniu 2018r. małoletnia dostała podręczniki ze szkoły, ale matka musiała kupić jej wyprawkę, na którą wydała 300 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 L. uczęszczała do szkoły językowej (...) w T. - roczny koszt kursu języka angielskiego wyniósł 2400 zł.

L. J. poprosiła pozwanego, aby wyłożył połowę opłaty za kurs, ale odmówił. Pozwany uważał, iż małoletnia powinna uczęszczać na kurs języka angielskiego organizowany w jej szkole.

Małoletnia miała prywatne lekcje pływania na basenie - raz na 2 tygodnie. Był to koszt 100 zł miesięcznie. Przez ostatnie 2 miesiące L. miała korepetycje z matematyki, żeby poprawić ocenę z tego przedmiotu. Był to wydatek 150 zł miesięcznie. Małoletnia L. jest zdrową dziewczynką. Pozostaje pod opieką stomatologa – wizyty kontrolne ma raz na pół roku.

Od (...) roku życia do czerwca 2018r. mał. L. uczęszczała na zajęcia taneczne, których miesięczny koszt wynosił 160 zł. Zrezygnowała z tych zajęć z uwagi na inne zajęcia dodatkowe.

L. J. (2) oceniła obecny całkowity miesięczny koszt utrzymania mał. L. na kwotę 1800 zł. Nie otrzymuje ona świadczenia rodzinnego ani świadczenia 500 plus na córkę.

L. J. (2) zamieszkuje z mał. L. w T. przy ulicy (...). Mieszkanie to jest jej własnością.

Świadczenia za to mieszkanie wynoszą miesięcznie : czynsz 500 zł, prąd 100 zł, Tv + internet - 130 zł. W 2015r. L. J. nabyła mieszkanie przy ulicy (...) od pozwanego za kwotę 100.000 zł. Na taką kwotę zaciągnęła kredyt w (...) Banku (...) na okres (...) lat, który spłaca w ratach po 500 zł miesięcznie. W wyroku rozwodowym rodzice mał. L. podpisali porozumienie rodzicielskie, zgodnie z którym małoletnia miała spędzać z ojcem co drugi weekend od piątku od godz. 15 do niedzieli do godz. 18, oraz każdą środę w godz. od 15-19 oraz święta i wakacje naprzemiennie. Pozwany nie realizuje kontaktów z córka w takim wymiarze.

Nie spotkał się z córka w Wigilie 2018r., a od ostatnich 6 tygodni L. nie spędziła z ojcem żadnego weekendu. Pozwany opłacił córce półkolonie w wakacje.

Z okazji świat i uroczystości kupuje córce prezenty głównie odzież.

L. J. jest właścicielką samochodu marki F. (...) rocznik (...). Nabyła go w 2016r., za kwotę 10.000 zł. Poprzedni samochód marki F. (...), który miał około (...) lat musiała oddać do złomowania. L. J. potrzebuje samochodu, gdyż w roku szkolnym zawozi córkę do szkoły i na zajęcia dodatkowe.

Zapisała córkę na kolonie w wakacje, ich koszt wyniósł 1500 zł.

L. J. zaplanowała też wyjazd z córką na tydzień do Z.. Koszt tego wyjazdu 1300 zł za 2 osoby, w poprzednich latach spędzała z córką wakacje poza T.. W 2018r. L. J. z mał. L. wyjechały w wakacje na tydzień na K.. Małoletnia była też na koloniach z (...) w T. - pozwany pokrył wówczas połowę kosztów wyjazdów córki.

W 2017 r. L. J. wymieniła podłogę w mieszkaniu na panele, co kosztowało 6500 zł. Koszt pomalowania ścian w sypialni wyniósł 500 zł.

W ostatnim czasie kupiła córce większe łóżko za kwotę 400 zł.

L. J. oprócz kredytu hipotecznego ma do spłacenia także inne zobowiązania, tzn. do stycznia 2020r. skończy spłacać pożyczkę zaciągniętą z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej z (...) w T.. Pożyczkę tę zaciągnęła w wysokości 8000 zł na okres 2,5 roku i spłaca ją w ratach po 230 zł miesięcznie.

W sierpniu 2018r. wzięła na raty telefon komórkowy - spłaca go w 10 ratach po 79 zł. Koszt telefonu wyniósł 799 zł.

M.. L. ma własny telefon, który dostała od dziadka.

W 2018r. dziewczynka przystąpiła do I Komunii Świętej - koszt przyjęcia wyniósł 1500 zł. Pozwany nie dołożył się do wydatku tylko przyszedł do kościoła.

M.. L. jest bardzo dobrą uczennicą, ukończyła klasę z wyróżnieniem, wygrywa konkursy przedmiotowe.

Od czasu rozwodu L. J. była 2 razy zagranicą : 2 dni w A. i 3 dni w B..

Powódka kupuje córce na bieżąco odzież i obuwie. Małoletnia nie dostaje kieszonkowego, ale matka przekazuje jej drobne kwoty na wyjścia z koleżankami czy wyjazdy kolonijne. Za lata 2016-2018 L. J. korzystała z ulgi podatkowej na dziecko, była to kwota 1112,04 zł rocznie.

Zdarza się, że matka mał. powódki dodatkowo pracuje przy obsłudze konferencji naukowych na umowę zlecenie. Otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości (...) zł rocznie. Ostatni raz pracowała przy obsłudze konferencji w listopadzie 2018r.

L. J. przysługuje tzw. 13 pensja, wynosi ona (...) zł brutto.

W sierpniu 2018r. dostała nagrodę za dobrą prace w wysokości (...) zł brutto.

Powódce przysługuje też premia comiesięczna do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości(...)zł brutto. L. J. korzysta z tzw. wczasów pod gruszą raz w roku - jest to (...) zł brutto. W grudniu 2018r. otrzymała od rektora (...) (...) zł brutto na święta.

Na święta (...) w T. organizuje spotkania dla dzieci pracowników, każde dziecko otrzymuje słodycze i kartę podarunkową w wysokości (...) zł do sklepu.

L. J. jestem współwłaścicielką razem z siostrą nieruchomości rolnej w R. po ojcu o powierzchni 1 ha ziemi - nie otrzymują dopłat unijnych.

Nieruchomość ta jest dzierżawiona przez rolnika za wysokość podatku rocznego.

Pozwany B. J. (1) ma (...) lat i z wykształcenia jest historykiem.

M.. L. jest jego jedynym dzieckiem.

W 2015r. był zatrudniony w firmie (...) Sp. z o.o. jako wiceprezes z dochodami w wysokości(...)zł netto miesięcznie.

Obecnie pozwany nadal pracuje w tej samej firmie na tym sam stanowisku.

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie ubezpieczenia medycznego i zapewnienie opieki medycznej pracownikom firm.

Pozwany jest zatrudniony na czas nieokreślony, z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie, a gdy przekracza II próg podatkowy, tj. od września, z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie. Pozwany nie ma udziałów w spółce, ale raz w roku otrzymuje nagrodę w wysokości około (...)zł brutto. W 2019r. roku jeszcze nie została mu ona wypłacona.

Od 2016r. B. J. pozostaje w związku nieformalnym z M. S. (1). Mieszkają w domu partnerki w D. o powierzchni ok. 250 m2. Zamieszkuje z nimi syn partnerki w wieku (...) lat.

M. S. pracuje w tej samej firmie co pozwany, na stanowisku managera z wynagrodzeniem ok. (...)zł netto miesięcznie. Otrzymuje dobrowolnie od ojca syna alimenty – pozwany nie wiedział w jakiej wysokości miesięcznie.

Pozwany z partnerką mają osobne konta bankowe.

B. J. ponosi koszty ogrzewania domu ekogroszkiem – jest to koszt 6.000 zł rocznie. Pozostałe świadczenia ponosi partnerka, tj. płaci za prąd, wodę, wywóz śmieci, internet. Pozwany jest właścicielem dwóch działek budowlanych położonych w O. i O..

Pozwany otrzymał mieszkanie na ul. (...) od swoich rodziców.

W trakcie rozprawy rozwodowej ustalono, ze połowę wartości mieszkania przekaże L. J. (2) w postaci darowizny, a drugą część powódka miała mu zapłacić.

Po rozwodzie pozwany otrzymał od L. J. 100.000 zł.

Część tej kwoty pozwany przeznaczył na zakup samochodu marki J., z pozostałej kwoty uregulował długi, bo po wyprowadzeniu się z mieszkania musiał wynająć sobie jakieś lokum. Do 2107r. za wynajem mieszkania płacił 1700 zł miesięcznie.

Pozwany nie ma oszczędności czy lokat bankowych.

Spłaca kredyt na samochód marki J., rocznik (...) w ratach po 1200 zł miesięcznie – kredyt ten zaciągnął na 5 lat.

W domu partnerki pozwanego mał. L. ma własny pokój wyposażony we wszystkie niezbędne jej przedmioty. L. dostaje od ojca odzież - kiedy jest to jej potrzebne.

W sezonie zimowym czy letnim pozwany uzupełnia garderobę córki i

kupuje jej buty. Matka pozwanego kupuje wnuczce odzież.

Pozwany kupuje dziecku zabawki, opłaca półkolonie. W 2018r. dofinansował połowę kosztów za kolonie było to 750 zł.

Z okazji I Komunii Świętej kupił córce zegarek za 500 zł.

W wakacje 2017 i 2018, mał. L. była ojcem, partnerką i jej matką w górach. Spędzili tam 10 dni. Z uwagi na to, że L. nie lubi chodzenia po górach, ojciec zapisał ją na półkolonie w T., zajęcia odbywały się też C. - były to zajęcia żeglarskie. W tym roku również zapisał córkę na takie półkolonie, jest to koszt 400 zł. Pozwany zapewnił córce półkolonie w okresie ferii zimowych, ostatnie były w styczniu 2019r. Pozwany poniósł tylko koszty transportu 80 zł, koszt półkolonii został zrefundowany przez pracodawcę.

W poprzednie ferie zimowe w 2018 L. była na półkoloniach w szkole - wydatek ponad 100 zł. L. J. nie poinformowała pozwanego, że L. będzie miała korepetycje z matematyki.

Matka pozwanego z wykształcenia jest matematykiem i mogła pomóc wnuczce w nauce tego przedmiotu. Od 6 tygodni pozwany nie spędził z córka weekendu, tzn. małoletnia nie nocowała u niego. Spotykali się w środy i w pojedyncze dni.

W czerwcu L. nocowała u ojca w 3 weekendy.

W Święta Wielkanocne powinna spędzić z ojcem II dzień świąt oraz Wigilię do godz. 19.00, ale pozwany odstąpił od tego i spędził z córką I dzień Świąt Bożego Narodzenia. L. nie nocowała u ojca od 6 tygodni, ale nie wynikało to z jego winy. Terminy spotkań pozwanego z córką pokrywały się ze świętami i weekendem majowym. Pozwany posiada telefon i samochód firmowy oraz komputer.

W ramach zatrudnienia ma przekazywane 50 zł miesięcznie, które może przeznaczyć na leczenie. Za samochód służbowy płaci 400 zł miesięcznie.

Samochód marki J. kupił z salonu na własne potrzeby za kwotę 80.000 zł.

Dowód : - zeznania matki mał. powódki L. J. k. 398 verte-400 verte

- zeznania pozwanego B. J. k.400 verte-403

- zeznania świadka B. N. k.242 verte-243 verte

- zeznania świadka K. D. (1) k.243 verte-244

- zeznania świadka I. G. (1) k.244-244 verte

- zeznania świadka M. P. (1) k.245-245 verte

- zeznania świadka J. R. (1) k. 245 verte-246 verte

- zaświadczenie o zarobkach L. J. k. 11, 50-51,252-253,256,

316-317

- zestawienie kosztów utrzymania mał. L. J. k.12

- zaświadczenie odnośnie samochodu F. (...) k.13

- zaświadczenia z (...) w T. k.14-15,239

- potwierdzenie rezerwacji k.16

- potwierdzenie wykonania przelewu przez pozwanego k.46-47

- wydruk korespondencji mailowej między stronami k.49

- wydruk z internetu odnośnie konferencji i studiów podyplomowych na

wydz. Prawa i Administracji (...) w T. k. 52-66,386-389

- paragony za zakupienie przez pozwanego rzeczy dla mał. L J.

k. 67- 71, 209-213,382-385

- zeznanie podatkowe powódki L. J. za 2016r. k.82-88

- rachunek do umowy zlecenia odnośnie L. J. k. 90

- zdjęcia podłogi w mieszkaniu powódki k.91-93

- faktury za leczenie stomatologiczne mał. L. J. k.94-96

- proponowana ocena dla mał. L. J. k.97

- historia operacji na koncie powódki w (...) Bank (...) k.98-124

- historia operacji na koncie powódki w (...) k.125-144

- umowa kredytu ratalnego odnośnie zakupu odkurzacza R.

k. 149-153

- umowa o ubezpieczenie komunikacyjne k.154-155

- umowa kredytu samochodowego odnośnie pozwanego k.156-162

- umowa pożyczki pozwanego k.163-164

- historia operacji na koncie pozwanego w (...) k. 165-204,215,

284-303

- zeznanie podatkowe pozwanego za 2016r., 2017r.. 2018r.

k.205-206,312-313, 404-406

- miesięczne koszty stałe pozwanego k.207-208

- zmiana umowy o pracę pozwanego k.217

- załącznik do umowy budowlano- montażowej k.237-238

- zaświadczenie o zarobkach pozwanego k. 263

- pismo z ZUS k.266-267

- korespondencja mailowa między stronami k.314-320,341-344

- informacja o mał. L. J. k.322

- zeznanie podatkowe powódki L. J. za 2017r. i 2018r.

k.323-328, 391-397

- bieżące koszty utrzymania mał. L. J. k. 345

- zdjęcia powódki k.345-357

- zestawienie wydatków pozwanego na małoletnią k.381

- umowa odnośnie kursu j. angielskiego z (...) k.390

- sygn. akt IC 520/15

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań matki małoletniej powódki L. J. (2) i pozwanego B. J. (1) oraz świadków : B. H.-N., K. D., I. G., M. P. i J. R..

Sąd przyznał walor wiarygodności twierdzeniom matki małoletniej powódki L. J. oraz świadka B. H.-N. odnośnie ustalenia uzasadnionych potrzeb małoletniej L. J. (1) oraz sytuacji materialnej jej matki, gdyż były one logiczne i korespondowały z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Sąd co do zasady uznał za wiarygodne zeznania pozwanego

B. J. (1) oraz świadków : K. D., I. G.,

M. P. i J. R. na okoliczność ustalenia aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej pozwanego, jego możliwości zarobkowych oraz wydatków ponoszonych przez pozwanego na rzecz córki L..

W myśl art. 133 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego utrzymania i wychowania.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 135 §1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy do dwóch przesłanek:

- usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz

- zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono m.in., że: „Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie

zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb polegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe – materialne i intelektualne uprawionego.

Stosownie do treści przepisów art. 133 §1 i art. 135 kro, kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych. Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem małoletniej L. J. (1) w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, zakupu leków oraz innych wydatków niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju i wychowania.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny

ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku, bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenia alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronie zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza.

Natomiast stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zwiększenie lub zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych. Nie każda jednak zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie art. 138 kro. Zastosowanie powyższego przepisu uzasadnia jedynie taka zmiana, która jest istotna. To czy określona zmiana jest istotna, może zależeć m. in. od tego, kiedy po raz ostatni nastąpiła konkretyzacja danego stosunku alimentacyjnego, jakie okoliczności faktyczne powodują zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny należy stwierdzić, iż obowiązek alimentacyjny B. J. (1) względem małoletniej L. J. (1) został ustalony w wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 16.10.2015r. w kwocie po 700 zł miesięcznie. Małoletnia L. miała wtedy

(...) lat i rozpoczęła naukę w (...) klasie szkoły podstawowej. Matka małoletniej L. J. (2) była zatrudniona na (...) w T. w charakterze pracownika administracyjnego, z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie.

W 2015r. pozwany B. J. (1) pracował w firmie (...) Spółka z o.o. na stanowisku wiceprezesa firmy, z wynagrodzeniem (...)zł brutto, (...)netto miesięcznie.

W dniu 01.06.2017r. L. J. wniosła do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów na rzecz mał. L. J. (1) domagając się podwyższenia alimentów od pozwanego z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 1200 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż od ustalenia przez Sąd Okręgowym w Toruniu obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem mał. L. J. (1) upłynęły 3 lata i 8 miesięcy.

Na podstawie przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego sąd uznał, iż zachodzą podstawy do podwyższenia obowiązku alimentacyjnego pozwanego B. J. (1) względem mał. L. J. (1).

Małoletnia ma obecnie 10 lat i ukończyła IV klasę szkoły podstawowej. We wrześniu 2018r. otrzymała podręczniki za darmo ze szkoły. L. J. musiała kupić córce przybory szkolne za 300 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 mał. L. uczęszczała na kurs języka angielskiego w (...) w T. - całkowity koszt kursu wyniósł 2400 zł.

Oprócz tego małoletnia uczęszczała na lekcje pływania na basenie – ich koszt 100 zł miesięcznie oraz w miesiącach maju i czerwcu na korepetycje z matematyki – ich koszt 150 zł miesięcznie.

L. jest zdrową dziewczynką, pozostaje pod opieką lekarza stomatologa oraz jest zapisana na wizytę u ortodonty – w ramach NFZ.

L. J. oceniła miesięczny koszt utrzymania małoletniej powódki na kwotę 1800 zł i w ocenie sądu jest to kwota realnie odpowiadająca uzasadnionym kosztom utrzymania dziewczynki.

Matka małoletniej powódki L. J. nadal jest zatrudniona jako pracownik administracyjny na (...) w T. z wynagrodzenie zasadniczym 2630 zł brutto miesięcznie. Do wysokości wynagrodzenia powódki doliczany jest dodatek stażowy i premia regulaminowa. Przysługuje jej też tzw. 13 pensja w wysokości (...) zł oraz dodatek z tytułu wczasów pod gruszą – (...) zł brutto. W listopadzie 2018r. wypłacono powódce nagrodę rektorską w wysokości (...) zł brutto. W tej sytuacji łączne wynagrodzenie L. J. wynosi miesięcznie : (...)zł brutto, (...)zł netto miesięcznie.

W dniu 28.05.2019r. L. J. zeznała, iż dodatkowo z tytułu obsługi administracyjnej studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji (...) w T., w okresie od października do czerwca otrzymuje w ramach umowy o dzieło wynagrodzenie w wysokości (...) zł brutto, (...) zł netto miesięcznie.

Z zeznania podstawkowego matki mał. powódki L. J. za 2018r. wynika, iż osiągnęła ona z tytułu stosunku pracy i umowy o dzieło przychód w wysokości (...)zł, a dochód w wysokości (...)zł.

Do wydania wyroku w przedmiotowej sprawie nie przysługiwało jej na mał. L. świadczenie 500 plus oraz zasiłek rodzinny.

L. J. opłaca świadczenia za mieszkanie położone w T. przy ulicy (...) w łącznej kwocie 730 zł miesięcznie oraz spłaca kredyt hipoteczny w ratach po 500 zł miesięcznie.

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd w szczegółowy sposób zanalizował też sytuację materialną i rodzinną pozwanego.

M.. L. J. (1) jest jedynym dzieckiem pozwanego B. J. (1).

Od 2015r. zmieniła się sytuacja rodzinna pozwanego, od 2016r. pozwany zamieszkuje ze swoją partnerką M. S. (1) w jej domu położonym w D. o powierzchni 250 m2. Pozwany prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z partnerką i jej synem – na którego alimenty łoży jego ojciec. Wspólnie z partnerką ustali, iż pozwany będzie ponosił tylko koszty ogrzewania domu co stanowi rocznie kwotę 6000 zł ( 500 zł miesięcznie). Natomiast M. S. będzie opłacała pozostałe świadczenia związane z utrzymaniem domu : za prąd, wodę, wywóz śmieci i internet. Pozwany nadal jest zatrudniony w firmie (...) spółka z o.o. na stanowisku wiceprezesa, z wynagrodzeniem(...)zł brutto miesięcznie,

(...)zł netto miesięcznie, a gdy przekracza II próg podatkowy od września (...) zł netto miesięcznie.

Z zeznania podatkowego za 2018r. wynika, iż tytułu stosunku pracy pozwany osiągnął przychód w wysokości (...)zł, a dochód w wysokości (...)zł.

B. J. korzysta ze służbowego samochodu, telefonu komórkowego i komputera. W 2016r. pozwany otrzymał od byłej żony 100.000 zł - w ramach rozliczenia za przekazane jej mieszkanie przy ul. (...). Część pieniędzy z tej kwoty przeznaczył na zakup w 2016r. samochódu marki J. rocznik (...) oraz spłacił długi. Samochód marki J. pozwany spłaca w ratach po 1200 zł miesięcznie – samochód ten użytkuje głównie partnerka pozwanego. Dodatkowo pozwany spłaca kredyt zaciągnięty na zakup sprzętu AGD – odkurzacza (...) za 4000 zł oraz kredyt na pokrycie kosztów leczenia zaciągnięty w wysokości

3000 zł. Łącznie z tytułu wszystkich rat pozwany płaci 1700 zł miesięcznie.

Pozwany poza alimentami w kwocie po 700 zł miesięcznie do tej pory kupował córce odzież, obuwie, zabawki, partycypował w kosztach jej wyjazdów wakacyjnych.

W sprawie rozwodowej strony podpisały porozumienie rodzicielskie, w którym uregulowane kontakty pozwanego z mał. L.. Pozwany zeznał, iż z uwagi na obowiązki służbowe, a czasami chorobę córki nie realizuje tych kontaktów w 100 % jak wynikało to z porozumienia rodzicielskiego.

M.. L. ma w domu partnerki pozwanego swój własny pokój i do tej pory chętnie spędzała czas z ojcem i jego rodziną.

Mając powyższe okoliczności na względzie, w punkcie I wyroku na mocy art. 135 kro i art. 138 kro podwyższono alimenty od pozwanego B. J. (1) na rzecz mał. powódki L. J. (1) z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 900 zł miesięcznie, poczynając od dnia 01.06.2017r. W ocenie sądu małoletnia ma obecnie (...) lat i alimenty w kwocie po 900 zł miesięcznie zaspokajają uzasadnione potrzeby dziewczynki oraz kwota ta pozostaje w możliwościach płatniczych pozwanego.

W punkcie II wyroku oddalono powództwo w pozostałej części.

W pkt. III wyroku nie obciążono strony powodowej kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa.

W punkcie IV wyroku nie obciążono pozwanego kosztami sądowymi w sprawie, na mocy art. 102 kpc.

W pkt. V wyroku na mocy art. 100 kpc zniesiono wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego w sprawie.

W pkt. VI wyroku – wyrokowi w pkt. 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: