Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 349/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2021-11-30

Sygn. akt III RC 349/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Ewa Zawacka

Protokolant st. sekr. sądowy Alina Pokorska

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2021 r. w Toruniu

sprawy z powództwa D. P. (1)

przeciwko Ł. P.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  obniża rentę alimentacyjną powoda D. P. (1) wobec pozwanego Ł. P. z kwoty po 720 (siedemset dwadzieścia) złotych miesięcznie, ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w (...)w dniu 9 października 2014r. w sprawie (...) do kwoty po 400 (czterysta) złotych miesięcznie za okres świadczeń od 10 listopada 2020r. do 31 sierpnia 2021r., płatną do 15-go dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie zawłoki płatności którejkolwiek z rat,

II.  uchyla z dniem 1 września 2021r., obowiązek alimentacyjny powoda D. P. (1) wobec pozwanego Ł. P., ostatnio ustalony ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w (...) w dniu 9 października 2014r. w sprawie (...) w kwocie po 720 (siedemset dwadzieścia) złotych miesięcznie;

III.  oddala powództwo w pozostałej części

IV.  kosztami sądowymi obciąża powoda, uznając, że zostały one w całości uiszczone.

Sygn. akt III RC 349/21

UZASADNIENIE

Powód D. P. (1) w dniu 10 listopada 2020 r. wniósł pozew o uchylenie jego obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanego Ł. P. wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w (...), ewentualnie o obniżenie alimentów z kwoty po 720 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie począwszy od dnia złożenia pozwu.

W uzasadnieniu wskazał m.in., że pozwany jest studentem (...) roku studiów I stopnia na kierunku administracja. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a zjazdy są co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Z uwagi na taki system kształcenia pozwany ma możliwość podjęcia zatrudnienia.

W odpowiedzi na pozew z dnia 3 marca 2021r. pozwany Ł. P. wniósł o oddalenie powództwa w całości argumentując swe stanowisko tym, iż od momentu ostatniego ustalenia wysokości alimentów nie nastąpiła żadna poważna zmiana sytuacji życiowej pozwanego bądź powoda , która uzasadniałaby obniżenie alimentów, a już na pewno nie taka zmiana, która uzasadniałaby wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Pozwany podał, że studiuje zaocznie bowiem studia stacjonarne wiązałyby się z brakiem możliwości zarobkowych. Obecnie pracuje i osiąga dochód w wysokości (...) zł netto, co razem z alimentami od powoda i drobną pomocą finansową matki pozwala mu jakoś się utrzymać. Pozwany wskazał, że jest osobą niepełnosprawną – nie ma (...) w (...) jednej (...) przez co nie jest w stanie wykonywać wszystkich prac. Łączny miesięczny koszt utrzymania pozwanego wynosi ok. 4000 zł miesięcznie i obejmuje: żywność ok. 900 zł, wynajem mieszkania 792,64 zł, drobne naprawy w mieszkaniu 50-100 zł, czesne za studia 505 zł, odzież i obuwie 300 zł, internet i telefon 100 zł, kosmetyki, środki czystości 200 zł, bilety transportu zbiorowego 50 zł, wizyty lekarskie ((...), (...), (...),(...)) 670 zł, lekarstwa 150-200 zł, dojazdy do domu rodzinnego 100 zł.

Pismem procesowym z dnia 22 lipca 2021 r. powód zmodyfikował żądanie pozwu i wniósł o obniżenie alimentów na rzecz pozwanego do kwoty po 400 zł za okres od złożenia pozwu do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz uchylenie jego obowiązku alimentacyjnego względem pozwanego od dnia 1 września 2021 r.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany Ł. P. jest synem powoda D. P. (1).

/dowód: odpis skrócony aktu urodzenia – k. 12/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 30 kwietnia 2008 r. wydanym w sprawie (...) D. P. (1) został uznany za winnego przestępstwa z art. 207 § 1 kk polegającego na tym, że w okresie od sierpnia 2006 r. do lipca 2007 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną A. P. w ten sposób, że wszczynał awantury domowe podczas których bił ją, szarpał, popychał, groził zabiciem, pobiciem i używał wobec niej słów wulgarnych i obelżywych.

/dowód: wyrok z dn. 30.04.2008 r. – k. 193 akt (...) SR w (...)/

Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 5 października 2009 r. wydanym w sprawie (...) małżeństwo rodziców pozwanego zostało rozwiązane przez rozwód z wyłącznej winy powoda. W pkt. 3. wyroku Sąd zobowiązał D. P. (1) do łożenia na rzecz pozwanego alimentów w kwocie po 850 zł miesięcznie.

/dowód: wyrok z dn. 5.10.2009 r. – k. 194 akt (...) SO w (...)/

Wysokość alimentów na rzecz pozwanego została po raz ostatni ustalona ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w (...) w sprawie (...) dnia 9 października 2014r. na kwotę po 720 zł miesięcznie.

/dowód: ugoda z dn. 9.10.2014 r. – k. 6-7/

D. P. (1) miał wówczas (...) lata. Pracował i zarabiał ok. (...) zł netto miesięcznie. Pozostawał w związku małżeńskim a jego żona zarabiała ok. (...) zł netto miesięcznie.

Ł. P. miał wówczas (...) lat. Korzystał z pomocy (...) - zarówno na NFZ jak i prywatnie.

Matka pozwanego pozostawała w związku małżeńskim z J. B., który pracował i zarabiał ok. (...)zł netto miesięcznie. A. B. przebywała wówczas na urlopie rodzicielskim i otrzymywała zasiłek w kwocie 80% wynagrodzenia zasadniczego, które wynosiło (...) zł brutto miesięcznie.

/dowód: akta (...) SR w (...)

zeznania świadka A. B. – k. 418v.-419/

Obecnie powód D. P. (1) ma (...) lat. Był zatrudniony w firmie (...) gdzie zarabiał ok.(...)zł netto miesięcznie. W lutym 2020 r. doznał urazu, w wyniku którego ma (...) oraz (...). Od tego czasu przebywał na zwolnieniu lekarskim a następnie na zasiłku rehabilitacyjnym. Z tego powodu 27 maja 2021 r. pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę.

Pozwany czeka na zabieg (...), po którym czeka go długotrwała rehabilitacja.

D. P. (1) posiada orzeczenie o (...) niezdolności do pracy do dnia 28.02.2022 r.

Decyzją ZUS z dnia 22 września 2021 r. przyznano mu prawo do renty w wysokości (...) zł miesięcznie.

D. P. (1) zażywa leki przeciwbólowe przepisane przez (...), na które wydaje ok. 200 zł miesięcznie.

Pozostaje pod opieką (...), do którego chodzi na wizyty co miesiąc. Z uwagi na pracę w warunkach zapylenia ma problemy z (...) i na leki wydaje ok. 100 zł co 2 tygodnie. Koszt wizyty wynosi 150 zł.

Od 2014 r. pozostaje w związku małżeńskim. Żona powoda pracuje jako nauczycielka. Zarabia (...) zł netto miesięcznie. Zatrudniona jest na umowę zlecenie. Rocznie dorabia ok. (...) zł. W 2020 r. otrzymała dodatkowo „trzynastkę” w wysokości (...) zł, nagrodę jubileuszową w wysokości (...) zł, nagrodę dyrektora w wysokości (...)zł oraz dofinansowanie do wczasów w kwocie (...) zł. Trzynasta pensja oraz dofinansowanie do wczasów przysługują jej co roku.

D. P. (2) jest właścicielką samochodu, który stanowi jej majątek osobisty.

Żona pozwanego z uwagi na (...) często przebywa na zwolnieniach lekarskich. Pozostaje pod opieką (...).

Powód wraz z żoną mieszka w mieszkaniu, na którego zakup jego żona zaciągnęła kredyt hipoteczny, którego rata wynosi 550 zł miesięcznie.

Opłaty za mieszkanie obejmują: prąd ok. 150 zł co 2 miesiące, czynsz 400 zł miesięcznie, gaz ok. 80 zł co 2 miesiące.

Powód na paliwo wydaje ok. 200 zł miesięcznie, na telefon swój i żony 90 zł miesięcznie.

Na żywność pozwany i jego żona przeznaczają ok. 1.000 zł miesięcznie.

D. P. (1) jest właścicielem samochodu marki O. (...) z roku (...) o wartości ok. 10.000 zł. Koszt ubezpieczenia auta to 400 zł.

/dowód: zaświadczenie lekarskie – k. 8, 469

dokumentacja medyczna powoda – k. 13-15, 17-25, 28-30, 124-131, 133, 135-137, 139-142, 145-146,

faktury i rachunki – k. 16, 26-27, 31-32, 35-37, 132, 134, 138, 143-144, 165, 370-371

decyzja ZUS – k. 33-34, 117-118, 120-121, 367-368, 520

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS – k. 115-116, 119, 122-123, 397, 400

zaświadczenie z banku – k. 147, 148

PIT-11 żony powoda za rok 2020– k. 149-152

PIT-11 D. P. (1) za rok 2020 – k. 153-155

wyciąg z rachunku bankowego – k. 156-157

zawiadomienie z banku – k. 158, 161

kopia dowodu rejestracyjnego – k. 159-160

potwierdzenie przelewu – k. 162-164, 363-365, 372-378

świadectwo pracy – k. 174-175

rozwiązanie umowy o pracę – k. 176

pismo ZUS – k. 366

zestawienie wydatków – k. 369

dokumentacja medyczna żony powoda – k. 398-399

zeznania świadka D. P. – k. 419-419v.

przesłuchanie D. P. (1) – k. 544-544v./

Pozwany Ł. P. ma obecnie (...) lat. Ukończył studia licencjackie na kierunku administracja i obecnie jest studentem I roku studiów II stopnia. Nauka odbywa się w trybie niestacjonarnym – zjazdy są co 2 tygodnie w weekendy. Za naukę pozwany płaci 5050 zł rocznie w 10 miesięcznych ratach po 505 zł.

Z powodu urazu jaki przeszedł w 2007 r. miał (...) (...) u (...). Do 19 roku życia posiadał orzeczenie o niepełnosprawności. Obecnie nie ma w tych (...) (...).

Ł. P. zatrudniony jest na umowę zlecenie w firmie (...) jako administrator sklepu internetowego. Jego wynagrodzenie wynosi średnio ok. (...) zł netto miesięcznie a co 3-4 miesiące przyznawana jest premia zależna od wyników. W październiku 2021 r. pozwany otrzymał wynagrodzenie w kwocie (...) zł netto.

Wraz z inną osobą mieszka w wynajmowanym mieszkaniu za które ponosi opłaty w wysokości 850 zł miesięcznie. Dodatkowo opłaca internet i telefon w kwocie 100 zł miesięcznie. Na wyżywienie wydaje ok. 1.000-1.200 zł miesięcznie, na środki chemiczne ok. 100-200 zł miesięcznie, na ubrania ok. 300-400 zł miesięcznie, na przejazdy komunikacją miejską 50-100 zł miesięcznie.

Pozwany od lutego 2021 r. pozostaje pod opieką (...). Do końca października 2021 r. pozwany był na 5 wizytach. Koszt jednej wizyty to 100 zł.

Od roku z powodu (...) pozostaje pod opieką (...) i uczęszcza na treningi. Płaci za to 400 zł co 3 miesiące.

Ł. P. jest pod opieką (...). Był na jednorazowej wizycie. Na leki wydaje 60-80 zł co 2 miesiące.

Z uwagi na problemy z (...) chodzi na masaże, których koszt to 100 zł miesięcznie.

Z powodu dużej (...) co 3 miesiące chodzi do (...). Za jedną wizytę płaci 150 zł.

Pozwany nie posiada żadnego majątku.

Matka pozwanego ma (...) lat i pracuje jako pracownik administracyjno-biurowy. Zarabia (...) zł netto miesięcznie. Pozostaje w związku małżeńskim. Jej mąż pracuje i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższego krajowego. A. B. posiada orzeczenie o (...) stopniu niepełnosprawności. Choruje na (...) i ma problemy z (...). Przyjmuje na stałe (...). Pozostaje pod stałą opieką (...) i (...) z uwagi na uszkodzony (...) po duszeniu. Na leki wydaje 400-500 zł miesięcznie.

Miesięcznie koszty utrzymania domu obejmują: wywóz śmieci 50 zł, prąd 100 zł, gaz 50-100 zł, internet 80 zł. Dodatkowo opłaca przedszkole młodszego syna w kwocie 200-250 zł miesięcznie oraz rachunek za telefon w wysokości 50 zł miesięcznie.

W 2014 r. na skutek podziału majątku przekazała powodowi kwotę 40.000 zł.

Jest właścicielką dwóch samochodów: P. (...) roku (...) oraz R. (...) z roku (...). Posiada również skuter.

W ramach możliwości pomaga pozwanemu finansowo a także przekazując mu jedzenie.

/dowód: zaświadczenie z (...) – k. 5, 518, 521

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – k. 58

dokumentacja medyczna pozwanego – k. 59-62, 93-94, 206, 401-417

faktury i rachunki – k. 63-66, 75-88, 207, 211-212, 220-226, 228-237, 317-344

PIT-11 matki pozwanego za rok 2020 – k. 213-214

potwierdzenia przelewów – k. 67-74, 97-98, 291-301

wyciąg z rachunku bankowego – k. 215-219, 227, 238-280, 425-467, 472-514, 530-533

PIT-37 pozwanego za rok 2020 – k. 281-282

informacja o wysokości dochodów – k. 283

umowa podnajmu okazjonalnego – k. 284-287

zestawienie wydatków matki pozwanego – k. 288

dokumentacja medyczna matki pozwanego – k. 289, 304-309

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności matki pozwanego – k. 302-303

pismo Starostwa Powiatowego w T. – k. 381

zeznania świadka A. B. – k. 418v.-419

przesłuchanie Ł. P. – k. 544v.-545

informacja o zatrudnieniu i dochodach – k. 538-539/

Sąd zważył, co następuje:

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach spraw (...) Sądu Rejonowego w (...), (...) Sądu Rejonowego w (...), (...) Sądu Okręgowego w (...) oraz (...) Sądu Rejonowego w (...).

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Strony również nie kwestionowały ich wiarygodności i autentyczności.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków D. P. i A. B. albowiem były spójne, logiczne i znalazły potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez strony należało uznać co do zasady za wiarygodne. Większość okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy przez nich przytaczanych było bowiem bezspornych i potwierdzonych dokumentami. Sąd miał jednak na uwadze, że strony starały się w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. własne możliwości majątkowe i zarobkowe oraz wydatki, oceniając je w sposób subiektywny.

Zgodnie z art. 138 kro, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 135 § 1 i 2 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają zatem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dotyczą środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Podczas gdy zaspokojenie środków utrzymania polega tylko na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, pożywienia, odzieży, pielęgnacji, leczenia, to zaspokajanie środków wychowania następuje ponadto przez osobistą troskę o jego rozwój fizyczny i umysłowy. Przy czym należy zaznaczyć, że przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko potrzeby zapewniające uprawnionemu minimum egzystencji, ale potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 roku, sygn. akt III CZP 91/86).

Długość trwania obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka określa art. 133 § 1 kro. Zgodnie z jego treścią rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika zatem, iż obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową.

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, obowiązek alimentacyjny przewidziany w art. 133 § 1 kro wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego rozwoju, potrzebnego do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania z własnej pracy i z własnych zarobków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1980r., III CRN 144/80). Osiągnięcie samodzielności życiowej z reguły łączy się zatem z możliwością podjęcia pracy zarobkowej po osiągnięciu odpowiedniego wieku.

Należy zauważyć, iż wiek dziecka nie przesądza o istnieniu bądź nieistnieniu obowiązku alimentacyjnego, lecz możliwości dziecka do samodzielnego utrzymania się, dochody z jego majątku, a także niedostatek. (wyrok NSA w Łodzi z 16.10.2003r., I SA/Łd 788/02)

W myśl art. 133 § 3 kro rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki zarówno do obniżenia alimentów w okresie żądanym przez powoda, jak również do uchylenia jego obowiązku alimentacyjnego względem pozwanego od dnia 1 września 2021 r.

Powód domagał się w pozwie ustalenia wygaśnięcia jego obowiązku alimentacyjnego względem powoda od dnia 1 września 2021 r. Jak wyżej wskazano, zgodnie z k.r.o. przesłanką wygaśnięcia alimentów jest uzyskanie przez dziecko możliwości do samodzielnego utrzymania się.

Pozwany Ł. P. nadal kontynuuje naukę. W ocenie Sądu jego postawie nie można zarzucić braku aktywności dokłada on wszelkich starań aby uzyskać samodzielność życiową. Jego nauka przebiega be opóźnień, zgodnie z programem nauczania. Obecnie pozwany nie ukończy jeszcze studiów magisterskich, po których uzyska dyplom, dlatego też w ocenie Sądu, nie zachodzą w tej sprawie okoliczności, które uzasadniałyby uznanie, że obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanego wygasł.

Wskazać należy, że gdyby sytuacja majątkowa powoda była inna to nadal istniałaby podstawa do kontynuacji jego obowiązku alimentacyjnego względem pozwanego. Sąd uznał jednak, że w chwili obecnej istnieją podstawy do uwzględnienie jego żądania w zakresie uchylenia alimentów .

Przede wszystkim należy wskazać, że obecnie Ł. P. uzyskuje dochody ponad dwukrotnie wyższe niż powód. To, że zarobki D. P. (1) w ostatnim czasie uległy zmniejszeniu nie jest w żaden sposób sytuacją przez niego zawinioną. Na skutek urazu jakiego doznał w pracy jego stan zdrowia nie pozwala mu na zarobkowanie i uzyskiwanie dochodów takich jakie miałby, gdyby był zdrowy.

Pozwany Ł. P. dzięki swojej zaradności życiowej ma natomiast możliwość uzyskiwania środków na swoje utrzymanie. I z tych też powodów Sąd uważa, że może on na ten moment kontynuując naukę, samodzielnie się utrzymać.

W zakresie wydatków pozwanego należy wskazać, że przy uwzględnieniu dodatkowych premii, które uzyskuje on cyklicznie od pracodawcy, jego wynagrodzenie pozwala mu na pokrycie kosztów wszelkich jego potrzeb. Nie wszelkie potrzeby wskazywane przez powoda są jednak potrzebami mającymi na celu zaspokojenie jego usprawiedliwionych i uzasadnionych potrzeb, a tylko na takie potrzeby są uwzględniany przy zasądzaniu alimentów. Zdaniem Sądu do potrzeb usprawiedliwionych nie sposób zaliczyć wydatków na (...) czy (...). Za zawyżone należy również uznać wskazywane przez powoda wydatki w kwocie 400 zł miesięcznie na odzież oraz 1.200 zł miesięcznie na wyżywienie. Oczywistym jest, że zarówno na odzież jak i na wyżywienie można przeznaczyć praktycznie każdą kwotę, czyniąc jednak wydatki na te cele należy mieć na uwadze posiadane środki.

Pozwany podawał wśród swoich wydatków koszty wizyt u (...) wskazując, że są to wydatki konieczne z uwagi na fakt, że pozwany stosował przemoc psychiczną i fizyczną w czasie trwania małżeństwa z matką pozwanego. Należy jednak mieć na uwadze, że wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) pozwany został skazany prawomocnym wyrokiem za to przestępstwo. Alimenty jakie płaci na utrzymanie swojego syna nie mogą stanowić dodatkowej kary za ten czyn, nie taki bowiem jest ich cel.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że za okres do 31 sierpnia 2021 r. należało obniżyć obowiązek alimentacyjny powoda względem pozwanego, bowiem w tym okresie powód przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym a nie na rencie, a zarobki pozwanego były niższe. Z tych też powodów na mocy art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji.

W punkcie II sentencji na mocy art.133 § 3 kro w zw. z art. 138 kro Sąd uchylił obowiązek alimentacyjny powoda względem pozwanego od dnia 1 września 2021 r., a nie ustalił jego wygaśnięcie, ponieważ pozwany kontynuuje naukę i nie osiągnął jeszcze zawodu do jakiego zmierza, a źródłem jego utrzymania jest umowa zlecenie.

Z uwagi na fakt, że brak było żądania zwrotu kosztów procesu, Sąd uznał, że poniesione przez powoda koszty jego obciążają o czym orzeczono w punkcie IV sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Ewa Zawacka
Data wytworzenia informacji: