Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 307/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-12-29

Sygn. akt III RC 307/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Ewa Stępień

Protokolant st. sekr. sądowy Janina Ryszczyk

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w. T.

sprawy z powództwa:

A. F.

przeciwko:

K. F.

o: zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

Oddala powództwo.

Sygn. akt III RC 307/16

UZASADNIENIE

A. F. wniósł w dniu 11 kwietnia 2016 r. pozew przeciwko swojej córce K. F. domagając się uchylenia jego obowiązku alimentacyjnego względem córki K. F., zgłaszając również żądanie ewentualne o obniżenie alimentów z dotychczas zasądzonej kwoty po 600,- zł miesięcznie do kwoty po 250,- zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu A. F. wskazał m.in., że wysokość alimentów na rzecz pozwanej po raz ostatni została ustalona wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 8.07.2015 r. Od dnia podwyższenia alimentów zaszły istotne zmiany w życiu powoda. W grudniu 2015 r. stracił on pracę i od 18.12.2015r. zarejestrowany jest jako bezrobotny, z prawem do zasiłku w wysokości (...),- zł. Powód nie znalazł pracy wobec czego zmuszony był zwrócić się do banku o zawieszenie na okres 6 miesięcy rat kredytów które zaciągnął aby pokryć należności alimentacyjne. Ponadto powód wskazał, że jest przewlekle leczony z powodu zespołu metabolicznego – cukrzycy typu II, hiperlipidemii mieszanej, nadciśnienia tętniczego oraz nadwagi. W związku z tym ponosi znaczne koszty, musi przestrzegać rygorystycznej diety, przyjmuje lekarstwa. W lutym 2016r. wydatki na leki wynosiły ok. 390,- zł. W związku z trudną sytuacją powoda zostało mu przyznane świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w kwocie 150,- zł miesięcznie, na pokrycie kosztów leczenia w kwocie 70,- zł miesięcznie oraz jednorazowo w styczniu zasiłek okresowy 317,- zł.

Powód wskazał, że jego miesięczne koszty utrzymania wynoszą (...) zł. Za czynsz, wodę, gaz, prąd, RTV, internet i telefon płaci on (...) zł. Spłaca też kredyty, których łączna rata wynosi (...) zł. Dodatkowo ciąży na nim obowiązek alimentacyjny w kwocie 600,- zł miesięcznie a zaległość komornicza z tego tytułu wynosi 112,- zł.

A. F. podniósł, że pozwana jest osobą dorosłą, która podjęła decyzję o podjęciu studiów w trybie dziennym mimo złej sytuacji finansowej rodziców. Uzyskuje ona stypendium socjalne i naukowe, ma możliwość podjęcia dodatkowej, dorywczej pracy.

W odpowiedzi na pozew z dnia 19 września 2016r. pozwana K. F. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Pozwana wskazała, że obecnie jest studentką III roku (...) na (...) w T., są to studia stacjonarne. Dodatkowo od października 2016 r. zaczyna studia na kierunku (...) również w trybie stacjonarnym. W roku akademickim 2015/2016 nie trzymywała stypendium naukowe a jedynie stypendium socjalne w kwocie 710 zł. W najbliższym roku akademickim straci jednak prawo do stypendium socjalnego z uwagi na dwa wyroki zasądzające alimenty od każdego z rodziców na jej rzecz.

Pozwana podniosła, że powód nigdy nie wywiązywał się ze swoich rodzicielskich obowiązków. Od rozwodu z matką pozwanej nie kontaktował się z nią, nie interesował jej stanem zdrowia itp. W maju 2015 r. zdiagnozowano u pozwanej niedoczynność tarczycy, zaburzenia tolerancji glukozy, obniżony poziom witaminy D3, (...) -S – zespół policystycznych jajników, zaburzenia miesiączkowania. We wrześniu 2016 r. w ramach diagnozy stwierdzono iż nadal cierpi na niedoczynność tarczycy, hirsutyzm, zaburzenia tolerancji glukozy, (...), nieregularne miesiączki. Pozwana musi na stałe przyjmować leki oraz okresowo robić badania laboratoryjne. Jednym z najbardziej uciążliwych objawów jest nadmierna senność, podyktowana nadmiarem cukru w organizmie. Pozwana ma również problemy z kręgosłupem, w związku z czym została skierowana na rehabilitację. .

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił co następuje:

K. F. urodzona (...) w N. pochodzi ze związku małżeńskiego S. F. i A. F..

/okoliczność bezsporna, wyrok SO w T. – k. 167/

Ugodą zawartą w dniu 26 października 2000r. przed Sądem Rejonowym w T. A. F. zobowiązał się do płacenia na rzecz córki kwoty 270,- zł miesięcznie. Następnie wyrokiem z dnia 16 marca 2005r. Sąd Rejonowy w T. podwyższył alimenty należne K. F. od ojca do kwoty po 350,- zł miesięcznie.

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w. T. podwyższył alimenty od A. F. na rzecz K. F. z kwoty po 350,- zł miesięcznie do kwoty po 600,- zł miesięcznie począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Sąd oddalił powództwo wzajemne A. F. o obniżenie alimentów płaconych na rzecz K. F..

/okoliczność bezsporna a ponadto dowód:

Protokół ugody – k. 168

Wyrok SR w T. z dnia 16.03.2005r. – k. 169

wyrok – k. 214 akt (...) Sądu Rejonowego w. T./

W czacie procesu w sprawie (...) A. F., pracował w firmie (...) S.A. w Zakładzie Huta (...) w B. z wynagrodzeniem ok. (...) zł netto plus premia. Zakład znajdował się 25 km od miejsca zamieszkania powoda w związku z czym na dojazdy wydawał on 150,- zł miesięcznie. Przyjmował leki na nadciśnienie oraz w związku z zaburzeniami przemiany lipidów (wysokim cholesterolem). Na leki wydawał ok. 100,- zł miesięcznie. Co 5 lat wymieniał okulary za kwotę ok. 200-300 zł. Zajmował samodzielnie dwupokojowe mieszkania w T.. Opłaty mieszkaniowe wynosiły ok. 520,- zł. Rachunek za wodę wynosił 100,- zł miesięcznie a co dwa miesiące za prąd 100,- i gaz 30,- zł. Rachunek za telefon wynosił 65,- zł a za RTV 20,- zł. Na żywność wydawał on wtedy ok. 500,- zł miesięcznie.

A. F. był właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 31 m 2, w którym zamieszkiwała jego matka, na rzecz której ustanowiona była nieodpłatna służebność osobista zamieszkiwania. Na zakup tego mieszkania powód zaciągnął kredyt, którego rata wynosiła 277,- zł miesięcznie. Był również właścicielem samochodu maki V. (...) z (...)

K. F. była wówczas studentką II roku (...) w trybie dziennym, na(...) M. K. w T.. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku co uniemożliwiało podjęcie pracy zarobkowej. W celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych i szans na uzyskanie pracy podjęła nieodpłatny staż w dziale promocji (...). Pozwana cierpiała na pogarszające się problemy zdrowotne. Zdiagnozowano u niej niedoczynność tarczycy, zespół policystycznych jajników a także wiążący się z nim hirsutyzm. Pozostawała pod opieką dermatologa, endokrynologa oraz ginekologa. Wizyty u ginekologa i endokrynologa odbywały się prywatnie z powody problemów z dostaniem się do publicznej służby zdrowia oraz konieczność pozostawania pod stałą kontrolą lekarza. Koszt każdej wizyty wynosił 100,- zł. Pozwana ponosiła także wydatki na leczenie dermatologiczne, ginekologiczne i hormonalne. W związku z chorobą potrzebowała specjalnej, kosztownej diety aby zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia. Z uwagi na stan zdrowia przyznano K. F. indywidualny tok studiów. W związku z zaburzeniami laktozy potrzebowała ona bardzo dużo snu. Raz w roku pozwana uczęszczała do okulisty, u którego wizyta kosztowała 30,- zł. Co roku musiała wymieniać okulary , których cena z robocizną wynosiła ok. 500,- zł. Z uwagi na zdiagnozowaną w dzieciństwie chorobę reumatyczną zażywała też leki przeciwbólowe. K. F. mieszkała w (...) (...) za który opłata wynosiła 290,- zł miesięcznie, a w okresie letnim 380,- zł miesięcznie. Kupowała bilet miesięczny za 45,- zł aby dojeżdżać na zajęcia.

Na środki higieniczne wydawała 80,- zł miesięcznie, na ksero ok. 40,- zł przez 3-4 miesiące. Do domu jeździła 3 razy w roku. Cena biletu w jedną stronę wynosiła 80,- zł.

Pozwanej finansowo pomagała babcia, która opłacała jej rachunek za telefon oraz internet. Ponosiła również koszty dodatkowej nauki języka angielskiego i chińskiego a także finansowała w większości leczenie pozwanej.

Pozwana otrzymywała wówczas stypendium socjalnej wraz z dodatkiem mieszkaniowym w łącznej kwocie 450,- zł. Matka pozwanej nie wspierała jej finansowo.

/dowód: akta sprawy (...) Sądu Rejonowego w. T., wraz z wyrokiem i jego uzasadnieniem /

Wyrok Sądu Rejonowego w. T. z dnia 08 lipca 2015r., wydany w sprawie (...) uprawomocnił się w dniu 11 września 2015r.

/dowód: akta sprawy (...) Sądu Rejonowego w. T./

A. F. ma obecnie (...) lata. Z zawodu jest technikiem ekonomistą, ze specjalizacją finanse i rachunkowość.

W ciągu zaledwie jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku podwyższającego alimenty na rzecz jedynej córki K. F., A. F. zrezygnował z stałego zatrudnienia w firmie (...) S.A. w Zakładzie Huta (...) w B. i w październiku 2015 r. rozpoczął pracę w Firmie (...) jako specjalista sprzedaży z wynagrodzeniem (...) zł brutto. Jednocześnie prowadził rozmowy z firmą (...) sp. z o.o. i ostatecznie w dniu 03 listopada 2015r. podjął tam zatrudnienie na stanowisku zastępcy kierownika sklepu z wynagrodzeniem (...)zł brutto. Do jego obowiązków należało również rozwożenie towaru i układanie na półki, ze względu na problemami z wykonywaniem tych obowiązków zawodowych, już w dniu 09 grudnia 2015 r. rozwiązano z nim umowę o pracę. Według jego oświadczenia, na jego stanowisko w (...) przyjęto już pracownika i nie mógł tam wrócić do pracy.

Powód zarejestrował się wówczas jako bezrobotny w Urzędzie Pracy w T. w dniu 18 grudnia 2016r. Otrzymywał zasiłek w kwocie ok. (...),- zł netto do marca 2016 r.

W piśmie z dnia 16 lutego 2016r A. F. zwrócił się do banku w którym posiada 4 kredyty o zawieszenie w spłacie rat na okres 6 miesięcy.

W dniu 20 kwietnia 2016r. A. F. zwrócił się z wnioskiem w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, wskazując na dolegliwości, które były już znane w toku postępowania w sprawie (...).

Decyzją z dnia 10.05.2016 r. powód został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność datuje się od (...) życia, a stopień umiarkowany od 20.04.2016r. wskazano również, że powód może wykonywać pracę w warunkach pracy chronionej. Jako przyczynę niepełnosprawności wskazano „inne” w tym schorzenia metaboliczne, oraz schorzenia narządu ruchu.

Decyzją MOPS został powodowi przyznany zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności na okres 5 lat w kwocie 599,- zł miesięcznie. Dodatkowo powód otrzymuje od stycznia 2016r. z MOPS zasiłek na pokrycie leczenia w kwocie od 70,- zł do 150,- zł oraz na zakup jedzenia w kwocie 200,- zł miesięcznie. Wcześniej otrzymywał również zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia w kwocie 317 zł miesięcznie.

A. F. zamieszkuje w tym samym co w lipcu 2015r. wynajmowanym dwupokojowym mieszkaniu w T. na ul. (...), za które opłaty wynoszą: czynsz 565 zł miesięcznie, woda ok. 100 zł miesięcznie, prąd ok. 100 zł co dwa miesiąca, gaz 20 zł, internet 40 zł miesięcznie, telefon 36 zł miesięcznie.

A. F. ma zdiagnozowaną cukrzycę typu II i hiperlipidemię mieszaną oraz nadciśnienie. Na lekarstwa wydaje 150 zł miesięcznie. Te same schorzenia występowały u powoda już w czasie postępowania w sprawie (...).

Powodowi pomaga finansowo rodzina (siostra, matka). Ciotka, A. M., pożyczyła mu czterokrotnie kwotę 500,- zł.

Powód spłaca raty zaciągniętych przez siebie 4 kredytów. Łączna wysokość rat wynosi ok. (...) zł miesięcznie (276,- zł, 271,- zł, 55,- zł i 78,- zł)

A. F. już w dniu 29.09.2015 r. sprzedał posiadany przez siebie samochód marki V. (...) z 1997 r. za kwotę (...)zł a dnia 18.02.2016 r. sprzedał samochód marki D. (...) (...)r. za kwotę (...) zł.

Aktem notarialnym z dnia 30.07.2015r. – tuż po zapadnięciu wyroku o podwyższeniu alimentów – A. F. przekazał w drodze darowizny na rzecz swojej matki (...) R. mieszkanie o powierzchni 31m ( 2), którego był właścicielem a w którym zamieszkiwała jego matka, gdzie miała umowę dożywocia. W akcie notarialnym zadeklarowano wartość nieruchomości na kwotę (...)

Od lipca 2015r. powód aplikował na różne stanowiska pracy m.in. doradcy techniczno-handlowego, reprezentanta handlowego regionu, menadżera produktu, konsultanta, przedstawiciela handlowego, specjalisty ds. kooperacji, specjalisty ds. sprzedaży, specjalisty ds. zakupów, sprzedawcy, doradcy klienta ds. odszkodowań, doradcy klienta w salonie firmowym, suply chain manager, doradcy kredytowego, kierownika zespołu sprzedażowego, handlowca logistyka, specjalisty ds. PR, pracownika biurowego, maszynisty pojazdów trakcyjnych, kierowcy kuriera, pracownika działu obsługi klienta.

Jak dotąd według deklaracji powoda, nie jest on nigdzie zatrudniony.

Alimenty na rzecz pozwanej K. F. przekazywane są za pośrednictwem komornika, obecnie w niepełnej wysokości.

/dowód: - zaświadczenie z PUP – k. 14, 30-33, 81-82, 222-223, 226-227, 232

- pismo do banku (...) – k. 15

- dokumentacja medyczna – k. 17, 48-68, 119, 561-564, 681-707, 729-730

- koszty utrzymania – k. 18-19, 709-715

- decyzja MOPS – k. 20-22, 37, 39, 41, (...), 45, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 120-122, 236-249

- zgłoszenia na oferty pracy – k. 250-386, 506-560, 648-676

- potwierdzenia przelewów – k. 34-35, 38, 40, 42, 44, 46, 80, 84-85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

-decyzja Starosty – k. 36, 225

- umowa sprzedaży – k. 717-718

- akt notarialny – k. 74-78, 605-609

- rozliczenie wynagrodzenia – k. 79

- decyzja PUP – k. 115

- skierowanie do pracodawcy – k. 116

- pismo (...) k. 117

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wniosek – k. 118-119, 220-221

- zaświadczenie MOPS – k. 231, 235

- zeznania świadka A. M. – k. 462-463

- przesłuchanie A. F. – k. 463-466

- umowa najmu – k. 600-603

- wyciąg z konta – k. 623-633

- umowy kredytowe – k. 634-645

- potwierdzenia płatności na rzecz komornika – k. 721v.-734/

K. F. ma obecnie (...) lata i jest studentką III roku (...)na studiach stacjonarnych. Z uwagi na niezaliczenie semestru, związane z nieoddaniem pracy licencjackiej, powtarza rok. W chwili obecnej do zaliczenia zostało jej tylko seminarium dyplomowe. Dodatkowo od października 2016 r. podjęła naukę na pierwszym roku na kierunku kulturoznawstwo na studiach stacjonarnych.

Pozwana mieszka w domu studenckim za który opłata wynosi 300,- zł miesięcznie w okresie roku akademickiego oraz 400,- zł w okresie wakacji. Na ksero podręczników wydaje ok. 40,- zł miesięcznie.

Pomaga jej finansowo babcia, która opłaca rachunek za telefon, przesyła paczki z żywnością, przekazuje też pieniądze gdy pozwana idzie do lekarza. K. C. przekazuje wnuczce miesięcznie ok. 200-300,- zł. Czasem finansowo pomaga jej siostra babci albo wujek.

Sąd Rejonowy w. T. wyrokiem z dnia 09 lutego 2016r. zasądził na rzecz K. F. od jej matki S. F., alimenty w wysokości po 600,- zł miesięcznie poczynając od dnia 01 lipca 2015r. Od marca 2016r. K. F. otrzymuje od matki 600,- zł miesięcznie tytułem zasądzonych alimentów. Nie utrzymuje jednak kontaktu z córką, ani nie ma od niej żadnej innej pomocy finansowej czy materialnej.

W roku akademickim 2015/2016 to jest od października 2015r. do czerwca 2016r. K. F. otrzymywała dodatkowo stypendium w wysokości 710,- zł. Obecnie tego stypendium nie otrzymuje. Ze względu na powtarzenie roku nie może mieć stypendium naukowego, zaś stypendium socjalne już jej nie przysługuje.

Do domu rodzinnego – za który uważa dom swojej babci - pozwana jeździ dwa razy w roku: na Wielkanoc oraz na Boże Narodzenie.

Pozwana choruje na niedoczynność tarczycy, zaburzenia tolerancji glukozy, zespół policystycznych jajników, hirsutyzm. Pozwana, z uwagi na swoje choroby jeśli nie odżywia się prawidłowo i nie zażywa odpowiednich leków cierpi na nadmierną senność, która utrudnia jej normalne funkcjonowanie.

K. F. leczy się prywatnie z uwagi na odległe terminy wizyt w ramach NFZ. Koszt jednej wizyty to 120,- zł. W 2016 r. pozwana była dwa razy u lekarza. Na leki wydaje ponad 100,- zł.

Z uwagi na hirsutyzm, tj. problem nadmiernego owłosienia musi kupować trzy opakowania kremu do depilacji w miesiącu za łącznie 54 zł.

Pozwana deklaruje, że na środki czystości wydaje ok. 100,- zł miesięcznie, oraz dodatkowo na środki higieniczne również ok. 100,- zł miesięcznie.

Około 400,- zł pozwana przeznacza na wyżywienie, oświadcza, że nie kupuje ubrań, bo je na to nie stać.

/dowód: - świadectwa szkolne – k. 170-181, 187

- zaświadczenie (...) k. 182-184, 438, 472-473, 562-563

- decyzja (...) k. 185-186, 188

- dokumentacja medyczna – k. 189, 191-199, 387-390

- koszty utrzymania – k. 200-201

- potwierdzenia przelewów – k. 202-204, 439

- zeznania świadka K. C. – k. 392-393

- pismo (...) k. 423

- wyrok SR w. T. - 166

- przesłuchanie K. F. – k. 466-468, 732-733/

Powiatowy Urząd Pracy w T. dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dysponował 56 ofertami pracy w zawodach pracownik usług gospodarczych, pracownik fizyczny, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. kadrowych i płacowych, sprzedawca – pakowanie prezentów, kasjer-sprzedawca z wynagrodzeniem średni (...)zł brutto miesięcznie.

/dowód: - pismo PUP –k. 560/

W dniu 11 sierpnia 2016r. K. F. złożyła do Prokuratury Rejonowej w. T. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji przez swojego ojca A. F..

/dowód: zawiadomienie k. 442-444/

Sąd zważył co następuje :

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił w oparciu o dowody z zeznań świadków A. M. i K. C., dowód przesłuchania stron, a także z dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy dołączonych przez strony jak tez dokumentów z akt sprawy (...)

Sąd uznał za wiarygodne dowody z akt sprawy (...) bowiem są to dokumenty urzędowe, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron postępowania.

Za wiarygodne Sąd uznał także dowody z dokumentów przedłożonych przez strony na okoliczność opisanych w nich faktów, bowiem autentyczności tych dokumentów ani prawdziwości zawartych w nich informacji nie kwestionowała żadna ze stron.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka A. M. i K. C. na okoliczność wiedzy tych świadków odnośnie sytuacji materialnej powoda i pozwanej, bowiem zeznania te były zgodne z zeznaniami stron.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania stron, bowiem w przeważającej części były one potwierdzone dowodami z dokumentów zaliczonych w poczet materiału dowodowego, w pozostałej części były logiczne i niekwestionowane przez stronę przeciwną.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje przy tym, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54). Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W sprawie nie ulegało wątpliwości, że K. F. ma obecnie (...) lata, studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną w trybie stacjonarnym, obecnie powtarza III rok studiów. Dodatkowo podjęła studia na kierunku kulturoznawstwo od października 2016r.

K. F. utrzymuje się obecnie z alimentów od matki w wysokości 600,- zł miesięcznie i alimentów od ojca w zasądzonych w kwocie 600,- zł miesięcznie.

W roku akademickim 2015/2016 K. Firma otrzymywała stypendium w wysokości 710,- zł do czerwca 2016r.

Obecnie jej jedynym źródłem utrzymania są alimenty od rodziców. Pozwana nie ma żadnego majątku który przynosiłby dochód.

W ocenie Sądu pozwana ma prawo do tego, żeby na obecnym etapie swojego życia zdobywać wykształcenie, które pozwoli jej na samodzielne utrzymanie się.

Zgodzić się trzeba z powodem, że niektóre decyzje życiowe pozwanej są co najmniej nieracjonalne i nie da się ich logicznie uzasadnić, ale świadczy to tylko o niedojrzałości życiowej pozwanej i braku właściwych wzorców ze strony rodziców, za co odpowiada w równej mierze powód jak i matka pozwanej. W szczególności budzi wątpliwości co do swojej racjonalności decyzja pozwanej o podjęciu dodatkowego kierunku studiów, podczas gdy pozwana nie jest w stanie (jak sama twierdzi z powodu stanu zdrowia) nawet w terminie kontynuować studiowania na jednym kierunku. Jeszcze większe wątpliwości co do swojej racjonalności budzi gradacja zaspokajania potrzeb przez pozwaną, na pierwszym planie zdaje się powódka dbać o wygląd zewnętrzny (i dbać o regularną depilację) zaś na dalszy plan schodzi konieczność zakupu jedzenia i leków. Pozwana twierdzi, że kiedy nie ma pieniędzy na jedzenie nie może brać leków i wówczas pogarsza się je stan zdrowia (a tym samym wygląd zewnętrzny i powoduje to zwiększone nakłady na środki higieny osobistej i depilacje) oraz skutkuje to chorobliwą sennością. Na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej racjonalne, żeby zamiast środków do depilacji i plastrów do skóry, kupić jedzenie, brać leki po posiłkach i wówczas stan zdrowia i higieny ciała i skóry się poprawi, zamiast z zakażeniami skóry i wydatkami na plastry i depilację przesypiać dnie i noce nie wychodząc z domu (wygląd zewnętrzny powinien mieć mniejsze znaczenie nawet dla młodej kobiety, w porównaniu z koniecznością jedzenia).

Niemniej jednak nawet te niedojrzałe decyzje pozwanej w ocenie Sądu w żaden sposób nie rzutują na jej możliwości własnego utrzymania.

Zdaniem Sądu – niezależnie od tego z jakich przyczyn – ale jednoroczne opóźnienie na studiach dla powódki nie jest powodem uzasadniającym wygaśniecie wobec niej obowiązku alimentacyjnego ojca.

Oczywistym jest, że rodzice nie mają obowiązku utrzymywania dzieci, które celowo dla utrzymania obowiązku alimentacyjnego nie dokładają starań, żeby zdobywać wykształcenie i zawód, umożliwiające samodzielne utrzymanie się. Jednak zdaniem Sądu taka sytuacja nie zaistniała w odniesieniu do K. F..

Wysokość alimentów otrzymywanych przez pozwaną od jej rodziców zaspokaja jej usprawiedliwione podstawowe potrzeby życiowe, ale ich wysokość nie jest na tyle duża, żeby warto było zaniedbać naukę i możliwość własnego zapracowania na swoje utrzymanie.

Na usprawiedliwione potrzeby pozwanej składają się: koszty utrzymania pokoju w domu studenckim (300,- zł miesięcznie), ok. 400,- zł miesięcznie – wyżywienie, ok. 150,- zł miesięcznie - leki i wizyty lekarskie (w rozłożeniu miesięcznym), ok. 100,- zł miesięcznie – zracjonalizowane wydatki na środki higieny osobistej i kosmetyki, kwoty podane przez pozwaną w sposób oczywisty odbiegały od racjonalnych wydatków, ok. 50,- zł średnie wydatki miesięczne studiowania (ksero, przyborów do pisania, potrzebnych akcesoriów), ok. 100,- zł miesięcznie na ubranie. Nadto około 100,- zł pozostaje na zwiększone wydatki w konkretnym miesiącu (czy to dodatkowych leków, czy dodatkowego wyżywienia, czy ubrania, okularów itp.).

Dlatego Sąd uznał, że na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb pozwanej konieczna jest kwota ok. (...)zł. Ze względu na równy brak zaangażowania emocjonalnego w życie córki, alimenty powinny być w równych kwotach należne od każdego z rodziców pozwanej.

Sąd ma na uwadze, że powódka jako młoda kobieta ma także potrzeby dodatkowych kosmetyków upiększających, potrzeby kulturalne i rozwijające intelektualnie czy towarzysko, lecz ze względu na pełnoletniość pozwanej i jej zdolność do drobnych prac dorywczych, Sąd uznał, że na te dodatkowe potrzeby, pozwana ma możliwość zapracowania sobie sama (czy to przez umycie komuś okien, popilnowanie dziecka, rozniesienie ulotek, posprzątanie domu czy weekendowe prace kelnerskie). Doświadczenie życiowe wskazuje, że na studiach dziennych przeważająca część studentów w taki czy podobny sposób wspomaga swój budżet i jest w sposób absolutnie nadający się do pogodzenia z nauką i uczęszczaniem na zajęcia i nawet w stanie zdrowia powódki (w okresie gdy chce ona o to zdrowie zadbać i nie zaniedbuje brania leków) jest oczywiście wykonalne (zakładając chęć do wykonania jakiegokolwiek zadania czy jakiejkolwiek pracy).

Wyrokiem z dnia 09 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w. T. zasądził od S. F., na rzecz jej córki K. F. alimenty w wysokości 600,- zł miesięcznie poczynając od dnia 01 lipca 2015r. Od marca 2016r. K. F. otrzymuje od matki 600,- zł miesięcznie tytułem zasądzonych alimentów.

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w. T. podwyższył alimenty od A. F. na rzecz K. F. z kwoty po 350,- zł miesięcznie do kwoty po 600,- zł miesięcznie począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.

W ocenie Sądu od uprawomocnienia się wyroku w sprawie (...) zmiana okoliczności po stronie powoda A. F. wynika tylko i wyłącznie z jego celowego działania i dlatego Sąd uznał, że nie zachodzi postawa do uchylenia obowiązku alimentacyjnego powoda względem pozwanej, ani nawet do obniżenia wysokości alimentów.

Już w toku procesu w sprawie (...) A. F. wnosił o obniżenie alimentów. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w tamtej sprawie, Sąd podwyższył alimenty od A. F. na rzecz córki, oddalając jednocześnie powództwo o obniżenie alimentów.

Wyrok w sprawie (...)w sprawie 08 lipca 2015r. uprawomocnił się w dniu 15 września 2015r.

Już po wydaniu wyroku a przed jego uprawomocnieniem się A. F. postanowił wyzbywać się swojego majątku i w dniu 30 lipca 2015r. w drodze darowizny przekazał mieszkanie, będące jego własnością na rzecz swojej matki. Krótko potem, 29.09.2015r. sprzedał swój samochód.

Następnie w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się wyroku w sprawie (...) A. F. zmienił prace, tylko po to by ją w krótkim czasie stracić.

Powód ma dobry zawód i wykształcenie, ma tez duże doświadczenie zawodowe. Miał stabilną sytuację zawodową i zarobkową, a mając zaledwie (...) lata, dobre perspektywy zawodowe.

W ocenie Sądu niechęć do płacenia alimentów na rzecz córki (czemu powód dał wyraz znosząc o obniżenie alimentów już w sprawie (...)) po podwyższeniu tych alimentów skłoniła A. F. do pogorszenia swojej sytuacji materialnej i majątkowej.

Na skutek własnych działań od 18 grudnia 2015r. A. F. jest osoba bezrobotną, poszukującą pracy.

Powód przedłożył ogromne ilości ofert pracy, na które aplikował. Nie sposób uwierzyć, ze żadna z tych ofert nie okazała się skuteczna.

Obecnie według deklaracji powoda utrzymuje się on z pomocy społecznej. Otrzymuje zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności na okres (...) lat w kwocie 599,- zł miesięcznie, zasiłek na pokrycie leczenia w kwocie od 70,- zł do 150,- zł oraz na zakup jedzenia w kwocie 200,- zł miesięcznie. Wcześniej otrzymywał również zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia w kwocie 317 zł miesięcznie. Te źródła utrzymania dają powodowi sumę ok. (...) Powód deklaruje, ze finansowo pomaga mu rodzina.

Powód powołuje się na stan swojego zdrowia jako argument uzasadniający trudności ze znalezieniem pracy i przemawiający za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego. Należy wszakże zauważyć, ze problemy ortopedyczne powód miał w 2014r. i od tamtego czasu nie podejmował w tej kwestii leczenia (cała złożona do akt dokumentacja pochodzi z okresu 2014r.). Z kolei hiperlipidemia, również istniejąca od dawna i znana była Sądowi orzekającemu w sprawie (...) i pozwalała wówczas powodowi na normalna pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak wskazał sam powód, nie czyni go tak choroba niezdolnym do pracy, co konsultował z lekarzem. Wymaga tylko kontroli i leczenia farmakologicznego, zaś ryzyko zawału czy udaru jest potencjalne. Powód ma (...) lata, przed nim jeszcze co najmniej 20 lat pracy, do uzyskania wieku emerytalnego i oczywistym jest, że z wiekiem będą pojawiać się dolegliwości związane z naturalnym procesem starzenia się, ale zdaniem Sądu chęć samodzielnego utrzymania się powinna przeważać nad skupianiem się nad dolegliwościami.

Pomimo tych deklarowanych problemów ze znalezieniem pracy powód deklaruje stosunkowo duże wydatki związane z comiesięcznym utrzymaniem: około 850,- zł koszty utrzymania mieszkania, łączne raty – ok. (...),- zł, leczenie – ok. 150,- zł – łącznie ok. 1700,- zł. Do tego koniecznymi wydatkami są koszty wyżywienia (co najmniej 400-500,- zł miesięcznie), koszty środków higieny, czynności kosmetyków, ubrań (co najmniej łącznie ok. 100,- zł miesięcznie). A zatem koszt utrzymania powoda wynosi co najmniej 2.300,- zł do czego dochodzą alimenty na rzecz córki w wysokości 600,- zł.

W ocenie Sądu powód ma możliwości zarobkowe na kwotę ok. (...) zł miesięcznie, tak samo jak miał je w lipcu 2015r., kiedy podwyższono alimenty, lecz tych możliwości nie wykorzystuje dlatego, żeby uniknąć obowiązku alimentacyjnego wobec swojej jedynej córki.

Jak wyżej wskazano od czasu ogłoszenia wyroku w sprawie (...) powód zrobił wszystko co mógł, żeby utracić wszelkie źródła dochodów. Niemniej zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają realne możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej. Sąd podzielił stanowisko wyrażone w uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987r. w sprawie III CZP 91/86 zgodnie z którym „ Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody”

A. F. jest osoba stosunkowo młodą, sprawną fizycznie i zdrową, w uwzględnieniem dolegliwości związanych z naturalnym procesem starzenia się. Ma on zawód, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Ponadto powód jest osobą dyspozycyjną, posiadającą prawo jazdy. Urząd Pracy w T. dysponował (...) ofertami pracy w różnych zawodach, w tym pracownik usług gospodarczych, pracownik fizyczny, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. kadrowych i płacowych, sprzedawca – pakowanie prezentów, kasjer-sprzedawca, w tym 56 ofertami dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pozwany zgłaszał swoje aplikacje na oferty pracy, ale nie podejmował żadnych prac, nawet dorywczych, żeby zapracować na własne utrzymanie, tym bardziej na utrzymanie własnego, jedynego dziecka.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, ze w stosunku do ostatnio ustalonego obowiązku alimentacyjnego A. F. wobec K. F. nie uległy zmianie w zasadniczy sposób ani możliwości zarobkowe i majątkowej powoda, ani usprawiedliwione potrzeby pozwanej.

Fakt wyzbycia się majątku (darowania mieszkania i sprzedaży samochodów) oraz zaprzestania zatrudnienia nie wynikał z żadnych nadzwyczajnych okoliczności a był świadoma decyzją powoda. Przy czym racjonalność tych decyzji budzi wątpliwości Sądu.

Niepełnosprawność powoda, na którą powołuje się uzasadniając swoje powództwo jak wskazano w oświadczeniu datuje się na czas od 33 roku życia, kiedy to powód pracował na swoje utrzymanie. A dany stopień niepełnosprawności ustalono na datę złożenia wniosku.

Gdyby powód rzeczywiście był niezdolny do pracy w całości lub w części to przysługiwałaby mu renta z tytułu niezdolności do pracy. Powód o taką się nawet nie stara, bo jego dolegliwości nie czynią go niezdolnym do pracy.

Powód w wielką wdzięcznością wyrażał się o swojej rodzinie, która służy mu pomocą, ale zupełnie zdaje się ignorować fakt, że K. F. to jego córka, to także jego rodzina, co więcej jego najbliższa rodzina. Powód, jak każdy kochający ojciec powinien potrzeby swojego dziecka (niezależnie od wieku), traktować co najmniej na równi z własnymi potrzebami. W interesie powoda powinno być to, żeby jego jedyna córka zdobyła dobre wykształcenie, żeby miała dobry zawód, żeby była samodzielna, a w przyszłości mogła jemu pomagać. Tym bardziej, że K. F. chce i ma możliwości, żeby kontynuować studiowanie i zdobyć wykształcenie wyższe.

Powód w pozwie domagał się uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem pozwanej, ewentualnie obniżenia wysokości tych alimentów do 250,-zł.

W ocenie Sądu postępowanie dowodowe dowiodło, że pozwana obecnie nie jest zdolna do samodzielnego utrzymania się, dlatego powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu nie było także podstaw do obniżenia do 250,- zł wysokości alimentów na rzecz K. F., bowiem kwota 850,- zł nie byłaby wystarczająca dla jej utrzymania i nie zaspokajałaby jej usprawiedliwionych potrzeb.

Jak wyżej wskazano, usprawiedliwione potrzeby pozwanej mieszczą się w kwocie ok. (...) zł, kwocie którą rodzice pozwanej są obecnie zobowiązania do płacenia na jej rzecz.

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił powództwo A. F. w całości.

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w. T. zwolnił powoda od kosztów sądowych w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Stępień
Data wytworzenia informacji: