Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 256/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2021-07-29

Sygn. akt III RC 256/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia Kamilla Piórkowska

Protokolant st. sekr. sądowy Anna Pachniewska

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2021 r. w Toruniu

sprawy z powództwa:

małol. T. Z. i L. Z. działających przez matkę J. Z.

przeciwko:

A. Z.

o:

podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego A. Z. na rzecz małol. powodów T. Z. i L. Z., z kwot po 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 10.09.2019r. w sprawie (...) , do kwot po 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) złotych miesięcznie na rzecz każdego z małol. powodów, tj. do łącznej kwoty po 1700 zł (tysiąc siedemset złotych) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małol. powodów J. Z. , poczynając od dnia 14.04.2021r., do dnia 12-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża małol. powodów kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego w Toruniu/ kwotę 400 zł (czterysta złotych) tytułem opłaty sądowej od pozwu,

V.  znosi między stronami koszty procesu,

VI.  wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 256/21

UZASADNIENIE

J. Z. działająca w imieniu małoletnich T. i L. rodzeństwa Z. wniosła w dniu 13 kwietnia 2021 r. pozew przeciwko A. Z. domagając się podwyższenia alimentów na rzecz małoletniego T. Z. z kwoty po 650 zł miesięcznie do kwoty po 1200 zł miesięcznie i na rzecz małoletniej L. Z. z kwoty po 650 zł miesięcznie do kwoty po 1200 zł miesięcznie, orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w (...)z dnia 10 września 2019 r. w sprawie (...), poczynając od dnia wniesienia pozwu. Wskazała też, że kwota alimentów ma być płatna do rąk matki małoletnich powodów jako przedstawicielki ustawowej małoletnich, do dnia 12-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności każdej z rat.

W uzasadnieniu wskazano m. in. że od ostatniego orzeczenia alimentów na rzecz małoletnich, ich usprawiedliwione potrzeby wzrosły. M.. T. Z. jest pod opieką poradni (...) z powodu stwierdzonej (...). Nadto małoletni objęci są opieką (...) z powodu rozwodu rodziców. Pozwany jest osobą konfliktową, nie interesuje się dziećmi, nie pokrył połowy kosztów przyjęcia komunijnego mał. T., jedynie 800 zł przy obciążeniu 2200 zł. Matka mał. mieszka z dziećmi przy ul. (...) w (...). Mieszkanie obciążone jest hipoteką, samodzielnie spłaca kredyt, bowiem pozwany mimo, iż nieruchomość należy do majątku wspólnego byłych małżonków, nie uiszcza połowy raty. Matka mał. pracuje jako specjalista ds. organizacji i rozwoju z wynagrodzeniem (...) zł. Według wiedzy matki mał. pozwany jest obecnie zastępcą kierownika, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. (...) zł. Mieszka razem z dziadkiem w mieszkaniu należącym do jego majątku osobistego.

Miesięczny koszt utrzymania mał. L. Z. wynosi łącznie 1960 zł. Składają się na niego:

- (...) 260 zł,

- zajęcia taneczne 215 zł,

- leki 50 zł,

- kolonie letnie, rozrywka, upominki 200 zł,

- wyżywienie 500 zł,

- odzież 100 zł,

- środki czystości 50 zł,

- artykuły szkolne 10 zł,

- doładowanie do telefonu 10 zł,

- (...) 50 zł,

- paliwo na dojazdy do lekarzy, zajęcia dodatkowe ok 100 zł,

- wakacje rodzinne 150 zł,

- czynsz mieszkania ok. 224 zł,

- tv i internet 33 zł,

- gaz 8 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mał. T. Z. wynosi łącznie 2110 zł. Składają się na niego:

- (...) 260 zł,

- siatkówka 215 zł,

- język angielski 140 zł,

- leki 30 zł,

- kolonie letnie, rozrywka, upominki 200 zł,

- wyżywienie 500 zł,

- odzież 100 zł,

- środki czystości 50 zł,

- artykuły szkolne 10 zł,

- konsultacja (...), (...) ok. 30 zł,

- doładowanie do telefonu 10 zł,

- dentysta 50 zł,

- paliwo na dojazdy do lekarzy, zajęcia dodatkowe ok 100 zł,

- wakacje rodzinne 150 zł,

- czynsz mieszkania ok. 224 zł,

- tv i internet 33 zł,

- gaz 8 zł.

Pozwany w odpowiedzi na pozew z dnia 18 maja 2021 r. wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu wskazał, że od czasu ustalenia renty alimentacyjnej jego zarobki wzrosły o ok. 550 zł miesięcznie. W ocenie pozwanego matka mał. powodów z własnej inicjatywy zmieniła pracę w związku z czym jej wynagrodzenie uległo obniżeniu o ponad 200 zł miesięcznie. Stałe miesięczne wydatki pozwanego obejmują: czynsz – 300 zł, energia elektryczna – 100 zł, gaz – 15 zł, telewizja kablowa – 100 zł, spłata kredytu gotówkowego na zakup samochodu – 400 zł, spłata kredytu na zakup ruchomości (telewizor, części do auta) – 100 zł, karta medyczna – 50 zł, telefon – 20 zł, paliwo – 300 zł, wyżywienie, odzież, obuwie i chemia – 1300 zł. Pozwany od października 2020r. rozpoczął studia podyplomowe, których zakończenie datowane jest na koniec maja 2021r. Czesne za studia wynosi 5040 zł, dodatkowo dochodzą koszty dojazdów, noclegów.

Podczas rozprawy w dniu 8 lipca 2021r. strona powodowa podtrzymała swoje stanowisko, pozwany zgodził się na podwyższenie alimentów do kwoty 750 zł miesięcznie na każde dziecko.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni T. Z. ur. (...) i małoletnia L. Z. ur. (...) pochodzą ze związku (...).

/okoliczność bezsporna/

Wyrokiem z dnia 10 września 2019 r. Sądu Okręgowego w (...) wydanym w sprawie (...) rozwiązano małżeństwo rodziców małoletnich przez rozwód. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi T. i L. rodzeństwem Z. powierzono obojgu rodzicom, z tym ustaleniem, że każdorazowo miejscem zamieszkania dzieci będzie miejsce zamieszkania matki. Tym samym wyrokiem nałożono na rodziców małoletnich obowiązek ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich i udziałem w tych kosztach zasądzono od A. Z. na rzecz małoletnich T. i L. rodzeństwa Z. alimenty w kwocie po 650 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, tj. alimenty w łącznej kwocie 1300 zł miesięcznie. Wskazano też, że alimenty będą płatne do 12-tego każdego miesiąca do rąk matki małoletnich, poczynając od uprawomocnienia się wyroku, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności. Matkę małoletnich zaś zobowiązano do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i do osobistych starań o ich wychowanie.

Sąd ustalił, że A. Z. będzie miał prawo do osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi w każdy poniedziałek i czwartek miesiąca kiedy to pozwany odbierze małoletnie dzieci ze szkoły o godz. 16.00 i odwiezie je do ich miejsca zamieszkania do godz. 20.00, w co drugi weekend miesiąca poczynając od soboty od godz. 10.00 kiedy to pozwany odbierze dzieci z ich miejsca zamieszkania a następnie odwiezie je w to samo miejsce w niedzielę do godz. 18.00, spędzi z dziećmi jeden tydzień ferii zimowych i jeden tydzień wakacji letnich w terminach wcześniej ustalonych przez strony.

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

wyrok z dnia 10 września 2019 r. – k. 159 akt (...) Sądu Okręgowego

w (...)/

Wówczas małoletni T. Z. miał niespełna (...) lat, natomiast małoletnia L. Z.(...) lat. Średni miesięczny koszt utrzymania każdego z dzieci wynosił ok. 1000 zł. Mał. T. uczęszczał na (...), wizyty u (...), (...), nie przyjmował leków. Matka mał. pracowała jako pracownik biurowy z wynagrodzeniem w wysokości (...) zł miesięcznie. Pozwany pracował jako starszy specjalista do spraw zaopatrzenia, jego dochody wynosiły (...) zł plus świadczenia z tytułu świadczeń socjalnych, dofinansowania.

/dowód: akta SO w (...) (...) k. 154-157/

Obecnie mał. T. Z. ma (...) lat. We wrześniu 2021r. rozpocznie naukę w szkole średniej. Mał. ma stwierdzony (...), przyjmuje leki. Koszt leków wynosi miesięcznie ok. 30 zł. Znajduje się pod opieką (...) i (...). Mał. nosi (...), raz w roku odbywa wizytę u (...), koszt wizyty wynosi 150-200 zł. (...) wymieniane są co roku, koszt (...) to 400 zł. Mał. uczęszcza na zajęcia gry w siatkówkę, trzy razy w tygodniu, koszt wynosi 150 zł miesięcznie oraz raz w tygodniu na zajęcia języka angielskiego, których koszt wynosi 140 zł miesięcznie. Korzysta z wizyt u (...), koszt jednej wizyty wynosi 130 zł. Zazwyczaj w miesiącu odbywają się dwie wizyty. Mał. korzysta także z wizyt u (...). Na wyżywienie dla mał. matka przeznacza ok. 500 zł miesięcznie.

Obecnie mał. L. ma (...) lat, we wrześniu 2021r. rozpocznie naukę w (...) klasie szkoły podstawowej. Mał. uczęszcza na zajęcia taneczne dwa razy w tygodniu, miesięczny koszt zajęć wynosi 215 zł. Dodatkowo dochodzą koszty strojów i wyjazdów na turnieje, ok. 400-500 zł rocznie. Korzysta z wizyt u (...), koszt jednej wizyty wynosi 130 zł. Zazwyczaj w miesiącu odbywają się dwie wizyty. Mał. korzysta także z wizyt u (...), koszt ostatniej wżyty wynosi 200-250 zł. Na wyżywienie dla mał. matka przeznacza ok. 500 zł miesięcznie.

Małoletni mieszkają razem z matką w mieszkaniu zakupionym na kredyt. Rata kredytu hipotecznego wynosi 1300 zł miesięcznie, czynsz 670 zł miesięcznie, prąd ok. 150 zł miesięcznie, gaz 25 zł miesięcznie, tv i internet 100 zł miesięcznie.

Matka małoletnich pracuje jako specjalista ds. rozwoju i sprzedaży, jej wynagrodzenie wynosi (...) zł miesięcznie. Nie posiada innych dochodów. Pobiera świadczenie (...) na dwoje małoletnich powodów oraz zasiłek opiekuńczy na mał. T. w wysokości 200 zł. Posiada samochód marki (...), rocznik (...). Matka małoletnich zmuszona była zmienić pracę ze względu na to, że pracowała w jednej firmie razem z pozwanym, co było dla niej uciążliwe.

/dowód: przesłuchanie matki mał. powodów – k. 122v-123,

zaświadczenie o dochodach – k. 13,

zaświadczenie (...) – k. 14-15,

faktury i potwierdzenia przelewów – k. 16-23,

historia rachunku bankowego – k. 24-25, 127-133v,

harmonogram spłat pożyczki – k. 26,

paragony i faktury – k. 28-38,

korespondencja stron – k. 39-54,

zeznanie PIT za 2019 r. – 134- 136v,

zeznanie PIT za 2020 r. – k. 137-140/

Pozwany A. Z. pracuje w firmie (...) na stanowisku zastępcy kierownika magazynu. Jego wynagrodzenie wynosi ok.(...) zł miesięcznie. Nie ma innych dochodów. Mieszka z dziadkiem. Opłaca czynsz w wysokości 280 zł miesięcznie, prąd 120 zł miesięcznie, gaz 20 zł miesięcznie. Dziadek powoda nie dokłada się do kosztów utrzymania mieszkania, przekazał mieszkanie w darowiźnie pozwanemu. Pozwany posiada samochód marki (...), rocznik (...). Posiada kredyt zaciągnięty na zakup samochodu, którego rata wynosi 400 zł miesięcznie oraz kredyt zaciągnięty na zakup ruchomości, którego rata wynosi 100 zł miesięcznie. Opłacał małoletniemu T. zajęcia gry w siatkówkę, przestał ponieważ oprócz przekazywania alimentów opłacał także dzieciom wizyty u (...) i dokładał do innych rzeczy, okazjonalnie kupował także odzież i obuwie, dokładał się do kolonii. Zapłacił za gości ze swojej rodziny uczestniczących w przyjęciu komunijnym syna.

Pozwany ukończył studia podyplomowe w W.. Zajęcia odbywały się w weekendy. Koszt studiów wyniósł 5000 zł.

/dowód: przesłuchanie pozwanego – k. 123-123v

potwierdzenia przelewów – k. 70-74, 80-98, 102-103,

faktury i paragony – k. 75-79, 99-101,

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – k. 104-105,

potwierdzenie rezerwacji wakacji – k. 106,

rozliczenia wynagrodzenia – k. 115—120,

zaświadczenie o dochodach – k. 121,

historia rachunku bankowego – k. 142-155,

zeznanie PIT za 2019 r. – k. 156-162,

zeznanie PIT z 2020 e. – k. 163-169/

Sąd zważył, co następuje:

Przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz w aktach sprawy (...) Sądu Okręgowego w (...), a także na podstawie przesłuchania J. Z. - matki małoletnich powodów i pozwanego A. Z..

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Były one opatrzone odpowiednimi podpisami i pieczęciami. W szczególności jednak żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez rodziców małoletnich powodów należało, co do zasady, uznać za wiarygodne. Potwierdziły je dowody z dokumentów złożonych do akt sprawy. Przedstawiane przez strony fakty nacechowane jednak były subiektywną oceną poszczególnych okoliczności. Rodzice małoletnich starali się bowiem w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tzn. swoje możliwości zarobkowe i majątkowe oraz koszty utrzymania małoletnich powodów.

Przedmiotowe powództwo o podwyższenie alimentów posiada podstawę prawną w art. 138 kro. Przepis ten stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54).

Matka małoletnich powodów wskazywała, że kwota alimentów zasądzonych w wysokości po 650 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci.

W ocenie Sądu w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego znajduje się płacenie alimentów w wysokości po 850 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, tj. łącznie po 1700 zł miesięcznie.

W myśl § 1 art. 135 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono między innymi, że: Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe - materialne i intelektualne uprawnionego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie - odpowiednio do jego uzdolnień - do pracy dla dobra społeczeństwa.

Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.

Od ustalenia obowiązku alimentacyjnego upłynęły prawie dwa lata, a więc stosunkowo krótki okres czasu.

Matka oceniła koszt utrzymania małoletniego T. na kwotę 2110 zł miesięcznie i małoletniej L. na kwotę 1960 zł miesięcznie, tj. łącznie 4070 zł miesięcznie na dwoje dzieci.

W ocenie Sądu koszty utrzymania małoletnich powodów wskazywane przez matkę są zawyżone, jednak zdaniem Sądu są stosunkowo wysokie. Koszty utrzymania obu małoletnich są porównywalne, oboje uczęszczają do szkoły, ich sytuacja jest podobna. Należy podkreślić, że małoletni znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, chcą korzystać z zajęć dodatkowych, rozrywki, oboje korzystają z wizyt u (...), co niewątpliwie ma wpływ na zwiększone ich koszty utrzymania. Dodatkowo mał. T. cierpi na (...), przyjmuje leki, znajduje się pod opieką lekarzy.

Sytuacja finansowa matki mał. powodów J. Z. jest porównywalna do tej z okresu ustalania renty alimentacyjnej na rzecz małoletnich. Jej dochód wynosi (...)zł miesięcznie i z uzyskiwanych dochodów matka nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb małoletnich dzieci. Trzeba też zauważyć, że matka czyni osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dzieci.

Analizując sytuację zarobkową i majątkową A. Z. należy wskazać, iż jest ona dobra. Od czasu ustalenia renty alimentacyjnej na rzecz mał. powodów, pozwany awansował, obecnie pracuje jako zastępca kierownika, jego wynagrodzenie uległo zwiększenie i wynosi (...) zł miesięcznie ( w czasie trwania sprawy rozwodowej była to kwota (...) zł ).

Pozwany mieszka razem z dziadkiem w mieszkaniu, które otrzymał od niego w darowiźnie. Samodzielnie pokrywa koszty związane z mieszkaniem.

Należy jednak mieć na uwadze również to, że pozwany dodatkowo łoży na utrzymanie dzieci (opłacał zajęcia gry w siatkówki mał. T., wizyty u (...), dokładał się do kolonii, uroczystości, okazjonalnie kupował odzież i obuwie), utrzymuje z dziećmi kontakt

Z powyższych względów, mając na uwadze całokształt okoliczności w przedmiotowej sprawie, Sąd doszedł do wniosku, że alimenty w kwocie po 850 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich leżą w granicach możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego, a także są w pełni uzasadnione usprawiedliwionymi potrzebami małoletnich.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na postawie art. 135 §1 kro w zw. z art. 138 kro, w punkcie I sentencji wyroku podwyższył rentę alimentacyjną od pozwanego na rzecz małoletnich powodów T. Z. i L. Z. do kwot po 850 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, tj. łącznie po 1700 zł miesięcznie, płatnych z góry do 12-tego dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletnich powodów – J. Z., wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt (...), poczynając od dnia 14 kwietnia 2021 r. tj. od dnia następnego po dniu złożenia pozwu.

W punkcie II sentencji wyroku Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, uznając je za bezzasadne.

Sąd nie obciążył małoletnich powodów kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa w punkcie III sentencji wyroku na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jednocześnie Sąd nie znalazł powodów, aby nie obciążać kosztami sądowymi pozwanego, dlatego w punkcie IV sentencji wyroku na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 zł tytułem kosztów sądowych.

O kosztach procesu orzeczono w punkcie V sentencji wyroku na podstawie art. 100 kpc znosząc je wzajemnie między stronami.

W punkcie VI sentencji wyroku Sąd orzekł o nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wymagalności, zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Kamilla Piórkowska
Data wytworzenia informacji: