Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 222/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2021-06-01

Sygn. akt III RC 222/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia Lidia Lenartowicz

Protokolant sekr. sądowy Marta Zwierzyńska

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. w Toruniu

sprawy z powództwa: P. O. (1)

przeciwko: mał. M. O. (1) działającej przez matkę S. D. (1)

o: obniżenie alimentów

oraz

z powództwa: mał. M. O. (1) działającej przez matkę S. D. (1)

przeciwko: P. O. (1)

o: podwyższenie alimentów

I.  obniża z dniem 14 kwietnia 2020r. rentę alimentacyjną od P. O. (1) na rzecz mał. M. O. (1) z kwoty po 2500 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20.06.2017r. w sprawie o sygn. (...), a utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 08.12.2017r. w sprawie o sygn. (...) do kwoty po 2000 (dwa tysiące) zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletniej S. D. (1) do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala w pozostałej części powództwo w przedmiocie obniżenia alimentów od P. O. (1) na rzecz mał. M. O. (1),

III.  oddala w całości powództwo w przedmiocie podwyższenia alimentów od P. O. (1) na rzecz mał. M. O. (1),

IV.  nie obciąża P. O. (1) kosztami sądowymi w sprawie,

V.  znosi wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego w sprawie,

VI.  wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 222/20

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2020r. P. O. (1) wniósł pozew przeciwko mał. M. O. (1) o obniżenie alimentów z kwoty po 2.500zł miesięcznie do kwoty po 800zł miesięcznie począwszy od dnia wytoczenia powództwa oraz zabezpieczenie roszczenia poprzez zobowiązanie powoda do łożenia, na czas trwania postępowania w niniejszej sprawie, tytułem alimentów na rzecz małoletniej kwoty po 800 zł miesięcznie. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano m.in., że wyrokiem z dnia 20 czerwca 2017r. wydanym w sprawie o sygn. akt (...), Sąd Rejonowy w (...), zasądził od powoda na rzecz małoletniej M. rentę alimentacyjną w kwocie po 2.500 zł miesięcznie. Wskazano, że obecnie powód przejął w całości opiekę nad synem P.. Jedynym zajęciem powoda, przynoszącym dochód, jest świadczenie przez niego usług na rzecz spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy z dnia 17 września 2019r., usług w charakterze (...) o masie poniżej (...) Do końca lutego wynagrodzenie powoda z tytułu świadczonych usług wynosiło średnio ok. (...) zł netto miesięcznie. W obecnej chwili, w związku z zaprzestaniem świadczenia usług na skutek wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii, powód osiąga jedynie tzw. wynagrodzenie gwarantowane stanowiące wartość wynagrodzenia za 40 godzin (...), tj. (...) zł netto miesięczne. Ponadto powód jest zobowiązany do opłacenia składek na rzecz (...) w wysokości ok. 1.500 zł miesięcznie oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności – ok. 2.500 zł miesięcznie. Jedynym dodatkowym dochodem powoda jest dochód z najmu domu w wysokości (...) zł miesięcznie, jednakże spłaca on raty kredytu hipotecznego za tę nieruchomość w kwocie po 2.700 zł miesięcznie. Wskazano, że za wynajęcie własnego mieszkania powód płaci samodzielnie kwotę 4.000 zł miesięcznie. Dodatkowym obciążeniem jest czesne za szkołę syna – 1300 zł miesięcznie oraz koszt opiekunki dla syna, która jest warunkiem niezbędnym dla możliwości prowadzenia pracy zarobkowej – w kwocie 2.300 zł miesięcznie. Wskazano, że powód nie posiada też ani jednej akcji spółki (...) S.A na skutek oszustwa, którego ofiarą padł. Szkoda, która powstała na skutek oszustwa to co najmniej (...) zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 23.04.2020r. oddalono wniosek powoda P. O. (1) o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Pozwana mał. M. O. (1) działająca przez matkę S. D. (1) w odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 24 lipca 2020r. wniosła o oddalenie powództwa w całości, a także złożyła powództwo wzajemne domagając się podwyższenia alimentów z kwoty po 2.500 zł miesięcznie, orzeczonych w wyroku Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20 czerwca 2017r. o syng. akt (...), do kwoty po 3.500 zł miesięcznie oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej – powódki wzajemnej – kosztów postępowania według norm przepisanych (k. 107-114).

W uzasadnieniu wskazano m.in., że od dnia wydania wyroku zasądzającego alimenty minęły trzy lata. Małoletnia powódka wzajemna ma obecnie (...) lat. Weszła w wiek dorastania, a więc jej potrzeby diametralnie wzrosły. P. O. (1) nie partycypuje w żaden sposób, poza alimentami, w procesie kształcenia M., jej rozwoju oraz pasji. Małoletnia nie otrzymuje od niego żadnych prezentów. Ponadto na koszty utrzymanie małoletniej składają się zajęcia z pole dance – 35 zł, nauka gry na gitarze basowej w szkole muzycznej – 240 zł/msc, zajęcia dodatkowe – 100 zł/msc, koszt zakupu gitar oraz akcesoriów – 4.400 zł. Dodatkowo małoletnia pobiera korepetycje z matematyki i dodatkowe lekcje z języka angielskiego oraz niemieckiego. Z powodów finansowych małoletnia nie mogła kontynuować nauki w liceum prywatnym, musiała rozpocząć dalszą edukację w publicznym, w przeciwieństwie do drugiego dziecka pozwanego wzajemnego. Małoletnia z racji pasji muzycznych kupuje duży płyt, a także plakatów ułożonych wykonawców. Ponadto jeździ na koncerty w Polsce i za granicą, co wiążę się z kosztem noclegu oraz dojazdu. Podkreślono, że małoletnia spotyka się ze znajomymi, chodzi do kina, skate parku, wesołego miasteczka czy escape-roomoów – każde takie wyjście to koszt rzędu 50 zł.. Ponadto wyjeżdża na wycieczki szkolne, wakacje, ferie, długie weekendy, wakacje rodzinne. Miesięczne wydatki na utrzymanie małoletniej wynoszą ok. 10.700 zł. Wskazano, że pozwany prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z N. B. (1). Ponadto pozwany jest właścicielem kolejnego przedsiębiorstwa (...), a bezpośrednio po zawieszeniu (...) przez (...) pozwany reaktywował działalność (...). W okresie pandemii pozwany zajął się handlem maseczkami, które sprzedaje firma (...) w cenie 25 zł za sztukę.

W odpowiedzi na pozew wzajemny P. O. (1) wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego w całości. Ponadto podtrzymał swoje stanowisko w niniejszej sprawie i wnosił obniżenie alimentów na rzecz małoletniej M. O. (1) z kwoty po 2.500zł miesięcznie do kwoty po 800zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 29 lipca 2020r. oddalono wniosek P. O. (1) o udzielenie zabezpieczenia. Powyższe postanowienie uprawomocniło się z dniem 2 września 2020r.

W odpowiedzi na pozew wzajemny z dnia 17.09.2020r. pełnomocnik P. O. (1) wnosił o oddalenie w całości pozwu wzajemnego.

W dniu 23.10.2020r. pełnomocnik P. O. (1) złożył w jego imieniu po raz kolejny wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie powoda do łożenia na rzecz mał. M. O. (1) kwoty po 800 zł miesięcznie, poczynając od miesiąca listopada 2020r.

W uzasadnieniu wniosku wskazano m.in., iż od daty wydania w dniu 29.07.2020r. orzeczenia zabezpieczającego nastąpiło dalsze obniżenie się możliwości zarobkowych pozwanego. Podniesione w pozwie i odpowiedzi na pozew wzajemny okoliczności tj. trwały kryzys w (...) (...) spowodował znaczące obniżenie się możliwości zarobkowych powoda. Aktualnie uzyskuje on dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 4000 zł miesięcznie, posiada z tego tytułu zadłużenie z uwagi na zmniejszenie się liczby wykonywanych (...) oraz uzyskiwanego wynagrodzenia. Ponadto P. O. (1) ma na swoim utrzymaniu syna P. O. (2). W związku z leczeniem (...) syna poniósł on koszty badań laboratoryjnych w kwocie 1175,40 zł.

Na rozprawie w dniu 27.10.2020r. pełnomocnik P. O. (1) podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Wnosił o obniżenie alimentów od P. O. (1) na rzecz mał. M. O. (1) z kwoty po 2500 zł miesięcznie do kwoty po 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 14.04.2020r. oraz podtrzymał w całości wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony w dniu 23.10.2020r. Ponadto wnosił o oddalenie powództwa wzajemnego w całości odnośnie podwyższenia alimentów od P. O. na rzecz mał. M. O. (1).

Pełnomocnik mał. M. O. (1) działającej przez matkę S. D. (1) wnosił o oddalenie w całości pozwu P. O. odnośnie obniżenie alimentów na rzecz mał. M. O. oraz wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Podtrzymał w całości złożony pozew wzajemny tj. wnosił o podwyższenie alimentów od P. O. na rzecz mał. M. O. (1) z kwoty po 2500 zł miesięcznie do kwoty po (...) zł miesięcznie, poczynając od dnia złożenia pozwu wzajemnego.

Na rozprawie w dniu 17.11.2020r. pełnomocnicy stron podtrzymali w całości dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...)z dnia 17 listopada 2020r. udzielono P. O. (1) zabezpieczenia przez zobowiązanie P. O. (1) do płacenia na rzecz mał. M. O. (1) po 2.000 zł miesięcznie w miejsce alimentów w kwocie po 2.500 zł miesięcznie ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z 20.06.2017r. w sprawie (...), a utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 08.12.2017r. w sprawie (...), poczynając od dnia 17.11.2020r. do czasu prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania.

Na rozprawie w dniu 1 czerwca 2021r. pełnomocnik P.

O. podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie, wnosząc o obniżenie z dniem wniesienia pozwu alimentów od powoda na rzecz mał. M. O. (1) z 2.500 zł miesięcznie do kwoty 800 zł miesięcznie oraz o oddalenie w całości powództwa w przedmiocie podwyższenia alimentów.

Pełnomocnik małoletniej M. O. również podtrzymał stanowisko w sprawie, wnosząc o podwyższenie od P. O. (1) na rzecz mał. M. O. (1) z kwoty po 2.500 zł miesięcznie do kwoty po 3.5000 zł miesięcznie od dnia złożenia pozwu wzajemnego oraz o oddalanie w całości powództwa o obniżenie alimentów.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia M. O. (1) urodziła się (...) i jest dzieckiem ze związku nieformalnego S. D. (1) i P. O. (1).

Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20.06.2017r. w sprawie o sygn. (...) zasądzono od P. O. na rzecz mał. M. O. (1) działającej przez matkę S. D. (1) alimenty w kwocie po 2500 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 lipca 2017r. Obie strony złożyły apelację od powyższego wyroku. Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie o sygn. (...) oddalono apelację matki mał. powódki i apelację pozwanego.

W 2017r. mał. M. O. (1) miała (...) lat i była uczennicą (...) klasy (...) Szkoły Podstawowej położonej w (...) przy ul. (...). Naukę w tej szkole kontynuowała od 01 września 2011 r.

W 2016r. czesne za szkołę wynosiło 500 zł miesięcznie, a od 1 września 2017r.

600 zł miesięcznie. Opłatę za szkołę małoletniej od 01 września 2011 r. do 31 maja 2016 r. uiszczał P. O. (1). Od 01 lipca 2016 r. czesne za szkołę córki opłacała S. D. (1).

W roku szkolnym 2016/2017 r. matka małoletniej kupiła jej wyprawkę szkolną. Plecak kosztował 180 zł. Opłata za ubezpieczenie i fundusz klasowy wynosiła 150 zł na rok szkolny. Ponadto w szkole uiszczane były składki na poczet imprez okazjonalnych (Mikołajki, Dzień Nauczyciela, świąteczne kiermasze), które wynosiły łącznie do 300 zł rocznie.

W roku szkolnym 2016/2017 małoletnia otrzymała za darmo podręczniki i ćwiczenia ze szkoły. Spożywała obiady w szkole – koszt jednego obiadu wynosił 9 zł. W dni nauki szkolnej M. była przywożona do (...) na (...) przez matkę lub jej partnera G. G. (1). Z Alei (...) dojeżdżała do szkoły autobusem lub tramwajem. Czasami matka zawoziła ją pod szkołę. Małoletnia miała bilet miesięczny na wszystkie linie (...), który kosztował 61 zł miesięcznie. Z uwagi na problemy z matematyką od kwietnia 2016r. miała korepetycje z tego przedmiotu raz w tygodniu. Godzina korepetycji kosztowała 40 zł. Ponadto małoletnia miała prywatne lekcje z języka niemieckiego i języka angielskiego 3-4 razy w miesiącu.

W 2017r. małoletnia interesowała się kulturą japońską i kolekcjonowała różne rzeczy z tym związane (książki, gazety tematyczne, plakaty, przypinki do ubrań). Ponadto wyjeżdżała na imprezy o tej tematyce – były to 2-3 dniowe konwenty. Małoletnia była w P., B., T., B., (...). Koszt wyjazdu do P. z hotelem wyniósł 300 zł (w tym 100 zł wejściówka, 100 zł hotel). Na konwentach uczestnicy przebierali się w stroje swoich ulubionych postaci. Ostatnio małoletnia miała dwa kostiumy. Koszt jednego kostiumu to 100 - 300 zł.

Małoletnia interesowała się też muzyką i jeździła na koncerty.

Największą jej pasją była jazda konna. W czerwcu 2016 r. na prośbę małoletniej i jej matki P. O. (1) kupił córce konia za 2300 zł. Matka mał. powódki kupiła osprzęt, np. siodło, ogłowie, wodze, czapraki, podogonie, puśliska i strzemiona, podkładkę pod siodło, preparaty do pielęgnacji. Pozwany kupił m.in. ochraniacze, czaprak, nauszniki. Siodło do jazdy konnej kosztowało 2.400 zł. Koszt pozostałego osprzętu to: ogłowie 90-200 zł, podogonie 70-120 zł, strzemiona z dodatkami 200-300 zł, czapraki, podkładki pod siodło, nauszniki dla konia i ochraniacze – łącznie ok. 600-800 zł. S. D. opłacała też jazdy konne córce w wysokości po 30 zł za godzinę. M. jeździła konno dwa razy w tygodniu po godzinie lub półtorej godziny. Koszt utrzymania konia w stajni wynosił 400 zł miesięcznie plus 60 zł raz na 2 miesiące za kowala i odrobaczenie raz na pół roku ok. 50 zł. Koszty weterynarza ponosiła matka małoletniej. Natomiast koszty utrzymania konia, tj. pobyt w stajni z wyżywieniem opłacał pozwany.

W 2017r. mał. M. O. (1) korzystała z prywatnej służby zdrowia oraz ze służby zdrowia w ramach NFZ. W ramach NFZ korzystała z wizyt u lekarza (...). Prywatnie korzystała z pomocy (...), (...), (...), (...), (...). Do (...) małoletnia chodziła 2-3 razy w roku, wizyta kosztowała 120 – 130 zł. Małoletnia od kilku lat miała problem z (...) i (...) oraz stwierdzoną (...). Ponadto po raz drugi miała zapalenie ścięgna (...). Lek na (...) kosztował ok. 60-80 zł i wystarczał na 2 miesiące, brała go przez pół roku. Na ścięgno (...) małoletnia zażywała(...) miesięczna kuracja kosztowała 20 zł.

Do (...) małoletnia chodziła raz na 3-4 miesiące. W 2017r. nosiła (...). Opłata za wizytę u (...) wynosiła 50-70 zł. Na (...) wydawała około 300-400 zł rocznie. (...) raz na pół roku kosztował 60 zł.

Małoletnia miała też problemy z (...). Kilka lat temu przeszła operację (...) w prywatnej klinice. Koszty zabiegu pokrył pozwany. Doraźnie stosowała krople na (...) i witaminy. Małoletnia pozostawała pod opieką (...) z uwagi na niewielki (...). Ponadto u M. lekarz (...) stwierdził (...). U (...) małoletnia była 2-3 razy, opłata za wizytę wynosiła 130 zł. Zgodnie z zaleceniem (...) przyjmowała (...), które kosztowały 10 zł. Kilka razy korzystała ze wsparcia (...).

Od urodzenia małoletniej rodzice spełniali jej wiele zachcianek. Miała wszystko, o czym zamarzyła, tj. swój rower, rolki, łyżwy, narty, deskę, kask. Od ojca dostała (...), różową torbę, (...). Małoletnia nosiła markową odzież, obuwie, używa różnych produktów kosmetycznych. Matka szacowała, że kosmetyki dla małoletniej kosztują 400-500 zł miesięcznie.

Małoletnia wyjeżdżała z matką i jej partnerem na wakacje. Latem zawsze wyjeżdżali na M., zimą czasami do B. na narty. Trzy lata temu byli razem we (...). Małoletnia uczestniczyła też w obozach i półkoloniach w stadninach koni. W 2016 r. opłata za 5 dni półkolonii wynosiła 500 zł. Obozy jeździeckie kosztowały ok. 1.000 zł za tydzień. Małoletnia była na obozie przez 2 tygodnie w stajni (...).

W 2017r. matka mał. powódki S. D. (1) miała (...)lat. Posiadała wykształcenie średnie. Stwierdzono u niej (...). Mieszkała wraz z małoletnią córką M. O. i swoim partnerem G. G. (1) w domu jednorodzinnym w R., gmina Z. i wspólne prowadzili gospodarstwo domowe.

S. D. (1) była współwłaścicielem domu. Kupiła go wspólnie z G. G. (1) za łączną cenę 515.000 zł. Był to dom typu (...) ((...)), jego wyposażenie też było w tym stylu. Dom miał ok. 90-100 m ( 2). Jest też budynek gospodarczy, który ma ok. 40 m ( 2). W 2017r. rata kredytu wziętego na kupno domu wynosiła 1.300 zł miesięcznie.

Dom był ogrzewany elektrycznie. Od (...) do 8.000 zł rocznie wynosiła opłata za energię elektryczną. Zimą rachunki wynosiły 1.800-1.900 zł za 2 miesiące, latem w granicach 700-1.000 zł. Od 2.000 do 3.000 zł rocznie kosztował opał. Opłata za wodę i kanalizację wynosiła ok. 1.000 zł rocznie, wywóz nieczystości podobnie, śmieci – 44 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości – 562 zł rocznie, TV i internet – 125 zł miesięcznie, ubezpieczenie domu – 450 zł rocznie.

Dom miał ok. (...) lat i wymagał remontów. Działka, na której się znajdował miała 3.500 m 2. Posesja była ogrodzona drewnianymi żerdziami i sukcesywnie trzeba było wymieniać części ogrodzenia. W 2016 r. na ogrodzenie (wymianę) wydano 17.000 zł. Konserwacja strzechy kosztowała ok. 10.000 zł co 4-5 lat.

S. D. (1) była zatrudniona w (...) (...) na stanowisku asystenta. Umowa o pracę została zawarta 01 marca 2009 r. na czas (...). Średnie miesięczne wynagrodzenie S. D. (1) w okresie od 01 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wynosiło (...) zł brutto, netto – (...) zł. Jej podstawowe wynagrodzenie wynosi (...) zł brutto, otrzymywała ona jednak dodatkowo nagrody kwartalne w wysokości do (...) zł brutto, tzw. „13” pensję oraz wczasy pod gruszą – (...) zł brutto.

W 2017r. partner S. G. G. był prezesem Zarządu (...) Zarząd był jednoosobowy. Umowę o pracę miał do końca sierpnia 2017 r. Od września 2017r. miał być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia polegającej na

zarządzaniu spółką. W 100% właścicielem spółki była Gmina M. (...). W 2017r. dochód G. G. (1) wynosi ok. (...) zł netto.

G. G. (1) był przewodniczącym Rady (...)spółki (...) w (...). W 2016 r. osiągnął z tego tytułu dochód (...) zł. Był też do 2016 r. członkiem Rady (...) B. i za 2016 r. osiągnął dochód w granicach (...) zł. Otrzymywał też należność (...) zł tytułem praw autorskich.

G. G. (1) miał trzech dorosłych synów, ale nie miał zobowiązań alimentacyjnych.

S. D. (1) była właścicielką samochodu marki F. L. (...) z (...) r. G. G. (1) posiadał motocykl K. (...) z (...)Jeździ też dwoma samochodami pożyczonym oraz służbowym.

W 2017r. pozwany P. O. (1) miał (...) lat. Z zawodu był socjologiem. Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy dla (...) w (...) rozwiązano jego związek małżeński z A. O. przez rozwód bez orzekania o winie. W 2017r. sam prowadził gospodarstwo domowe.

P. O. (1) oprócz małoletniej córki M. O. (1) miał syna P. O. (2) pochodzącego ze związku małżeńskiego z A. O.. W 2017r. P. miał (...) lat. Pozwany płacił na syna alimenty w kwocie 3.000 zł miesięcznie, opłacał przedszkole – ok. 1.000 zł oraz pokrywał dodatkowe wydatki syna. Pozwany miał nad synem opiekę naprzemienną i przez połowę miesiąca syn przebywał u niego. W tym czasie pozwany sprawował nad nim opiekę i go utrzymywał.

W 2017r. P. O. był współwłaścicielem domu – szeregowca przy ulicy (...), na kupno którego wziął kredyt we (...). W 2017r. rata kredytu wynosiła 2.500 zł miesięcznie. Wartość domu wynosiła co najmniej 300.000 zł. Dom miał 98 m 2 powierzchni. W 2017r. w tym domu mieszkała była żona pozwanego A. O., która ponosiła opłaty związane z jego utrzymaniem. Pozwany miał też garaż o wartości (...) zł, który znajdował się w pobliżu.

Do kwietnia 2016 r. pozwany przekazywał dobrowolnie na utrzymanie małoletniej M. łącznie ponad 2.500 zł miesięcznie, tj. 1.500 zł przelewał na konto matki małoletniej oraz opłacał czesne za szkołę 550 zł miesięcznie, telefon – co najmniej 50 zł miesięcznie i za hotel konia 400 zł. W przypadku powstawania dodatkowych kosztów (obozy, wyjazdy, leczenie) przekazywał dodatkowe sumy. Spotykał się również z córką, zapewniał jej rozrywki. Zabierał na wycieczki m.in. za granicę. Był z córką w C., dwukrotnie w T. I. pod B., pod P. w D.. Zabierał też córkę na narty w góry na terenie Polski.

W marcu 2016 r. pozwany razem z córką odbył kilkudniową podróż do J.. W całości pokrywał koszty wyjazdów.

Pozwany kupował małoletniej markową odzież i obuwie (np. trampki C.), czapki, torby, plecaki. Robił jej również drogie prezenty, np. zestawy lalek, laptopa, (...), (...), długopis marki S..

Pozwany od maja 2016 r. ograniczył wysokość kwoty przekazywanej na rzecz małoletniej na konto matki dziecka do kwoty 1.000 zł miesięcznie. Do grudnia 2016 r. ponosił opłatę za telefon małoletniej.

W 2017r. P. O. (1) był Prezesem Zarządu (...) Nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej funkcji. Posiadał 99% udziałów w tej spółce. Spółka nie posiadała żadnych nieruchomości. miała środki trwałe np. (...) (...) wartości ok. 250.000 zł netto, samochód Ż., (...) letni R. (...) wartości ok. 80.000 zł. W 2017r. spółka nie zatrudniała pracowników. W przeszłości spółka współpracowała z polskimi (...), otrzymywała od nich świadczenia.

P. O. (1) ze spółką wiązała umowa cywilno-prawna. Miesięczne wynagrodzenie pozwanego w okresie od maja 2016 r. do października 2016 r. wynosiło (...) zł brutto, netto – (...) zł. Z danych księgowych wynikało, że (...) w okresie od kwietnia do września 2016 r. wygenerowała stratę w wysokości (...) zł. P. O. (1) był również jednym ze specjalistów (...), której właścicielem była (...). Pracował jako PR-owiec, zajmował się budowaniem (...)i przygotowywał (...).

W 2017r. pozwany był członkiem Zarządu (...) Sp. z o.o. Prezesem zarządu była A. O. – była żona pozwanego. Spółka została założona w celu prowadzenia przez A. O. działalności gospodarczej. Pozwany był wspólnikiem, posiadał 51 udziałów, a jego była żona 49 udziałów. Pozwanego z ww. spółką nie łączył stosunek pracy.

Pozwany był również członkiem Rady Nadzorczej w (...) S.A. (spółka zmieniła nazwę na (...) S.A.). Z tytułu pełnienia tej funkcji nie pobierał żadnego wynagrodzenia. Pozwany był też członkiem Rady Nadzorczej (...) S.A. Pozwany nie otrzymywał z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

W 2017r. lokal, w którym zamieszkiwał pozwany, był opłacany przez (...) Firma opłacała czynsz najmu w kwocie 2.700 zł oraz ryczałtem 1.000 zł na inne opłaty, w tym media i ochronę. Spółka płaciła również za samochód użytkowany przez pozwanego, w tym paliwo oraz za telefon.

Pozwany lubił sporty ekstremalne. Zdobywał szczyty górskie, uprawiał snowboard pozatrasowy, paralotnictwo. Często przebywał w górach. Posiadał licencję (...) i (...).

Pozwany (...)należącym do (...). Był członkiem (...), dlatego miał tańsze paliwo i serwis. Pozwany odbył kilka razy (...) do (...) na spotkania z córką. Zabrał również ją i jej koleżanki na krótki lot. (...) także ze znajomymi, np. podwożąc ich do K..

Pozwany w najbliższym czasie miał uzyskać uprawnienia (...). Egzamin kosztował co najmniej 2.500 zł, praktyka ok. 70.000 zł. Pozwany zdał egzamin teoretyczny. 4.000 zł zapłacił za 3-letnią szkołę i 1.230 za dostęp do bazy danych z pytaniami.

W dniu 01 grudnia 2016 r. pozwany sprzedał konia, którego kupił wcześniej dla córki, za 2.000 zł. Jego właścicielem stała się E. W.. W dniu 03 marca 2017 r. S. D. (1) zawarła więc umowę dzierżawy konia z E. W.. Opłata za dzierżawę konia wynosiła 500 zł miesięcznie. Ponadto matka małoletniej miała ponosić koszty odrobaczania konia, wizyt lekarskich i usług kowalskich. Koń miał pozostawać do wyłącznej dyspozycji małoletniej.

Pismem z dnia 13 maja 2017 r. E. W. wypowiedziała umowę dzierżawy konia. Małoletnia zaczęła jeździć konno w stajni (...) w (...). Opłata za godzinę jazdy wynosiła 30 zł. Od połowy maja 2017 r. małoletnia jeździła dwa razy w tygodniu. Jeździła również w stajni (...) B. w S., u którego jeździła wcześniej. Za udostępnienie konia płaciła mu 20 zł. W okresie, gdy ojciec przekazał konia Pani W., przez pewien okres jeździła u niej w Ł.. Małoletnia miała odzież do jazdy konnej, ale co jakiś czas trzeba było ją wymieniać, gdyż małoletnia szybko rosła. Matka mał. szacowała, że na odzież do jazdy konnej wydawała 700-1.000 zł rocznie.

W 2017r. S. D. (1) oceniła, że łączny miesięczny koszt utrzymania małoletniej M. O. (1) wynosił 10.263,16 zł miesięcznie. Stałe koszty utrzymania córki (koszty domowe, szkolne, towarzyskie, środki czystości, środki higieny osobistej) oceniła na 3.195 zł. Oszacowała, że na wyżywienie małoletniej wydaje 1.500-1.600 zł miesięcznie, gdyż małoletnia ma specyficzne upodobania kulinarne, jest wybredna. Koszty odzieży, w tym specjalistycznej, obuwia, osprzętu końskiego, wakacji, ferii, imprez okolicznościowych, hobby, obiadów w szkole (10 miesięcy) oraz koszty domowe ruchome wynoszą jej zdaniem rocznie 52.020 zł.

Pozwany w ostatnim okresie nie spotykał się z córką, nie zabierał jej w podróże, nie czynił jej prezentów. W 2017 r. nie spędził z córką ferii. Kontaktował się z małoletnią i jej matką drogą mailową. Płacił alimenty w kwocie 2.000 zł miesięcznie i nie ponosił żadnych innych wydatków na nią.

Od 30 stycznia 2017 r. przed Sądem Rejonowym dla (...) w (...) toczyła się sprawa z powództwa P. O. (1) o obniżenie alimentów względem małoletniego P. O. (2) działającego przez matkę A. O. z kwoty po 3.000 zł miesięcznie do kwoty 1.000 zł miesięcznie. Sąd oddalił wniosek P. O. (1) o udzielenie

zabezpieczenia.

Alimenty w kwocie po 3.000 zł miesięcznie na rzecz małol. P. zostały ustalone w wyroku rozwodowym z dnia 17 czerwca 2016 r., na co ojciec dziecka wyraził zgodę.

Obecnie P. O. (1) świadczy usługi na rzecz spółki (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy z dnia 17.09.2019r. - w charakterze (...) o masie poniżej (...).

Do końca lutego 2020r. jego średnie wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług wynosiło ok. (...) zł netto miesięcznie. Od marca 2020r., w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii P. O. osiąga jedynie wynagrodzenie w wysokości (...)zł brutto miesięcznie.

Natomiast z faktu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej jest zobowiązany uiszczać składki na rzecz ZUS w wysokości 1300 zł miesięcznie oraz ponosi koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W tej sytuacji pozostaje mu 2000 zł netto miesięcznie.

Z tych środków P. O. (1) płaci alimenty na córkę M. w wysokości 2000 zł miesięcznie.

Powód spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup mieszkania w W. przy ul. (...) w Banku (...) SA w wysokości 91.000 F. w ratach po ok. 2500 zł miesięcznie. Kredyt został zaciągnięty na 35 lat. Do końca zostały jeszcze 23 lata. Powód posiada linie kredytową w Banku (...) na kwotę 35 000 zł oraz spłaca kredyt gotówkowy w kwocie 20.000 zł – rata spłaty wynosi 500 zł. Ponadto posiada debet na karcie kredytowej w wysokości 15.000 zł.

Od (...) lat pozostaje w związku nieformalnym z N. B. (1), która pracuje jako (...) w (...). Od 2015r. partnerka P. O. (1) podjęła działalność gospodarczą. Do marca 2020r. osiągała z pracy (...)dochód w wysokości (...)zł miesięcznie. Od marca 2020r. na podstawie aneksu do umowy osiąga dochód w wysokości (...) zł miesięcznie ( po opłaceniu ZUS). Od kwietnia 2020r. w ramach prowadzonej działalności N. B. zajęła się wykonywaniem maseczek. Osiąga z tego tytułu dochód w wysokości (...) zł miesięcznie.

N. B. (1) ma własne mieszkanie w P., które wynajmuje za 2000 zł miesięcznie.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla (...) w W. z dnia 7 maja 2018r. udzielono P. O. (1) zabezpieczenia i na czas toczącego się postępowania ustalono, iż miejscem zamieszkania mał P. O. (2) jest każdorazowe miejsce zamieszkania jego ojca P. O. (1).

Małoletni P. ma (...) lat i jest uczniem (...) klasy prywatnej szkoły podstawowej, za którą czesne wynosi 1300 zł miesięcznie. Zgodnie z zabezpieczeniem od września 2020r.

P. O. (1) otrzymuje alimenty na mał. P. w wysokości 1400 zł. Wcześniej były one ustalone przez sąd w kwocie po 850 zł miesięcznie.

Chłopiec ma stwierdzoną (...)i (...) i pozostaje pod opieką lekarza (...). P. O. (1) leczy syna prywatnie. Obecnie jedynym lekiem, który działa łagodząco na objawy choroby małoletniego jest lek recepturowy, który kosztuje 160 zł za 100 ml.

Małoletni miał opiekunkę do marca/kwietnia 2020r. P. O. (1) zrezygnował z jej usług, ponieważ przestał pracować i mógł zająć się synem.

P. O. (1) nie ma żadnego kontaktu z córką. Ogranicza się wyłącznie do płacenia na nią alimentów ustalonych przez sąd.

Nie jest już prezesem spółki (...), Spółka ta ma dług w wysokości (...) zł plus odsetki.

Powód był właścicielem akcji spółki (...) S.A. Obecnie nie posiada ani jednej akcji te spółki. W wyniku sztucznego zawyżenia wartości akcje (...) akcje W. zostały odkupione przez M. S. za pomocą przesunięć księgowych. W konsekwencji od dwóch lat akcje (...) (...) notowane są na giełdzie w cenie (...) za akcję – a spółka nie została postawiona w stan likwidacji z uwagi na brak zarządu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego i Prokuratura Okręgowa w (...). Powód na skutek powyższych działań poniósł szkodę w wysokości co najmniej (...) zł.

P. O. (1) nadal jest członkiem rady nadzorczej spółek (...) o (...) w (...), ale z tytułu pełnionych funkcji nigdy nie otrzymywał wynagrodzenia.

Z oświadczenia majątkowego wynika, iż powód ma 99% udziałów w (...) o wartości księgowej (...) – spółka zadłużona jest na kwotę (...) mln złotych i zostanie postawiona w stan upadłości. W okresie ostatnich 4 lat spółka ta nie wykonała żadnego zlecenia. (...) była marką, pod którą spółka ta świadczyła usługi szkoleniowe. (...) od 3 lat nie ma żadnego majątku o przynosi straty. Wskutek zabezpieczenia spółka przejęła nieruchomość w miejscowości P.. Z uwagi na trudności w sprzedaży tej nieruchomości spółka również może zostać postawiona w stan upadłości – jest zadłużona na kwotę (...) zł plus odsetki. Wierzyciel ma przejąć na własność nieruchomość w P.. Niestety zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od momentu przejęcia jej przez spółkę wynoszą (...) zł plus odsetki – burmistrz gminy P. odmówił umorzenia tego podatku.

Na rozprawie w dniu 17.11.2020r. P. O. (1) poinformował sąd, iż jego bratanek M. M. (2) złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko niemu i (...).

Aktem notarialnym z 08.09.2016r. M. M. (2) udzielił P. O. (1) działającemu w imieniu własnym i (...) pożyczki w wysokości (...) zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości (...) zł.

Na mocy powyższego aktu notarialnego ustanowiono na rzecz M. M. (2) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w P., składającej się z działek o numerach (...) tytułem zabezpieczenia zwrotu udzielonej niniejszą umowa pożyczki wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania egzekucyjnego hipotekę umowną do sumy (...) zł.

W zamian za umorzenie czasowe egzekucji M. M. (2) przejął dom P. O. (1) w W. przy ul. (...). Został złożony wniosek o zatrzymanie egzekucji. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w połowie grudnia 2020r. przez komornika sądowego.

Wcześniej dodatkowym źródłem dochodu P. O. był dochód osiągany przez niego z najmu domu w zabudowie szeregowej położonego w W. przy ulicy (...) w kwocie (...) zł miesięcznie. W związku z przejęciem domu przez M. M. (2) P. O. (1) nie ma już tego źródła dochodu.

Z uwagi na obecną sytuację materialną P. O. (1) zamierza przenieść syna P. do publicznej szkoły podstawowej. Nie rozważa jednak rezygnacji z wynajmu domu przy ul. (...) w W.. Obecnie wynajmuje samochód marki O. (...) – za wynajem płaci 850 zł na dwa lata. P. O. (1) zawarł aneks do umowy tytułem wynajmu domu przy ul. (...) w W.. Czynsz został obniżony o 1000 zł, w związku z czym za wynajem mieszkania ponosi koszty w wysokości 3.000 zł miesięcznie.

Z przedłożonego przez P. O. (1) zeznania podatkowego za 2019r. wynika, iż w tym roku osiągnął on przychód w wysokości (...)zł i wykazał stratę w wysokości (...) zł.

P. O. (1) wspomaga swoją matkę, która mieszka w (...).

W związku z prowadzeniem działalności skorzystał z (...), z której otrzymał kwotę (...) zł. Nie został zwolniony z płacenia ZUSU, ponieważ miał zaległości w płatnościach, które powstały przez niepłacenie składek.

Obecnie małoletnia M. O. (1) ma (...) lat i jest uczennicą (...) klasy o profilu (...) (...) Liceum Ogólnokształcącego w (...).

M. ma korepetycje z matematyki raz w tygodniu dwie godziny. Godzina zajęć kosztuje 60 zł. Małoletnia uczęszcza na konwersacje z języka angielskiego raz w tygodniu. Godzina zajęć kosztuje obecnie 60 zł.

M. uczy się grać na gitarze basowej w prywatnej szkole muzycznej. Nauka kosztuje 280 zł miesięcznie. Trzeba było kupić jej instrumenty, dwie gitary basowe. - łącznie kosztowały 2700 zł. Ponadto trzeba było kupić wzmacniacze, stojak, stroik, struny, kosztowało około 700 - 800 zł. Ponadto małoletnia uczęszcza na prywatne lekcje z muzykiem – koszt jednych zajęć wynosi 100 zł.

Z uwagi na swoje zainteresowania muzyczna M. do czasu pandemii często jeździła na koncerty grup muzycznych do N. czy C.. Koszt biletu na jeden koncert wynosił 200 zł oraz dochodziły koszty dojazdu.

M.. M. O. (1) ma problemy zdrowotne. Od kwietnia 2020r. trzy razy była chora na (...). Ma (...) na (...) i pozostaje pod opieką (...).

Od 2016r. jest leczona prywatnie przez (...). Miesięcznie ma dwie wizyty u (...), z zabiegiem (...). Terapia przestała być skuteczna, w związku z czym małoletnia zaczęła terapię (...). Koszt jednej godziny terapii (...) z rehabilitantem wynosi 140 zł/godz. Wizyty obywają się raz na dwa tygodnie. Małoletnia ma dobrane (...), aby korygować (...). Koszt wkładek – 370 zł. Trzeba je wymieniać raz na pół roku. Leki (...) kosztują ok. 80/90 zł na miesiąc. Przyjmuje (...)zalecone przez (...). Małoletnia ma problemy z (...). Obecnie chodzi do (...) jeśli jest chora. Wizyta kosztuje 130/150 zł. Od września 2020r. małoletnia była dwa razy u (...).

Małoletnia jest pod opieką (...). Ma średnio cztery wizyty rocznie. Koszt założenia (...) wynosi 150 zł. M.. pozostaje również pod opieką (...). Wizyta raz na pół kroku. Koszt jednej wizyty wynosi 180 zł.

Małoletnia jest pod opieką (...). Ma (...), przyjmowała leki, których już nie bierze, ponieważ miały na nią zły wpływ.

Od 2016r. M. pozostaje pod opieką (...) i (...) Ma prywatą terapię (...)w ośrodku (...) - wizyty są raz w tygodniu i kosztują 100 zł. Koszt wizyty u (...) raz w miesiącu wynosi 200 zł.

Koszt leków na (...) dla M. wynosi 50 zł miesięcznie. Koszt wizyty u (...)wynosi 180 zł. Małoletnia ma teraz (...), na którą chodzi co tydzień. Koszt jednych zajęć wynosi 100 zł.

Małoletnia nie korzysta z publicznej służby zdrowia.

Małoletnia uczęszcza na zajęcia pole dance – 35 zł za zajęcia oraz jazdę konną – 100 zł tygodniowo (koszt kowala za konia – 60/80 zł co 6/7 tygodni).

We wrześniu 2020r. S. D. musiała kupić córce podręczniki za 700 zł. Przybory szkolne kosztowały 300 zł – wykorzystała na ich zakup wyprawkę, która otrzymała w kwocie 300 zł.

S. D. (1) oceniła miesięczny koszt utrzymania mał. M. O. (1) na kwotę 10.000 zł. Wcześniej matka oceniała koszt utrzymania małoletniej na 8.000 zł. Na zakup odzieży dla córki wydaje 1500 zł miesięcznie. Na zakup żywności 2000 zł miesięcznie ( M. jest (...)). Koszty dowożenia M. samochodem do (...) do szkoły i na zajęcia wynosi 500 zł miesięcznie.

Małoletnia nie ma kontaktu z ojcem od 2016r.

S. D. (1) wyjeżdża z małoletnią na wakacje. W 2021r. były na feriach w B. na tydzień. Koszt noclegu małoletniej, instruktora, karnetu na wyciągi i wyżywienia wyniósł ok. 2500 zł. Zakup odzieży (kurtka snowboardowa, rękawiczki, spodnie, termo bielizna, skarpety) to koszt ok. 2300 zł.

Aktualnie Matka małoletniej nadal pracuje jako (...) (...) w (...), z wynagrodzeniem (...) zł netto miesięcznie. Otrzymuje (...) na córkę. Nie otrzymuje 13 pensji.

Z zeznania podatkowego S. D. za 2019r. wynika, iż osiągnęła ona w tym roku przychód w wysokości (...) zł, a dochód w wysokości (...) zł.

S. D. (1) od (...) lat pozostaje w związku z G. G. (1). (...) nadal pełni funkcję prezesa (...) (...) w (...). Otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości (...)zł netto miesięcznie. Obecnie jest to jedyne źródło jego dochodu. (...) ma dorosłe dzieci na które nie płaci alimentów.

S. D. (1) z partnerem i córką nadal mieszkają w R.. Dom jest własnością jej i partnera. Zaciągnęli kredyt na zakup tego domu w wysokości 300.000 zł, który spłacali w ratach po 2000 zł miesięcznie. W 2019r. podjęli decyzję, aby spłacić w całości kredyt. G. G. (1) sprzedał samochód i pożyczył pieniądze od rodziny, aby spłacić kredyt. Spłaca pożyczkę udzieloną przez krewnych w ratach 1000-2000 zł miesięcznie.

Dom był ogrzewany kominkiem i prądem, ale dwa lata temu zainstalowali w nim ogrzewanie gazowe. Rachunki za gaz wynoszą 120 zł miesięcznie na osobę, a za prąd 50 - 100 zł miesięcznie na osobę. S. D. (1) oceniła miesięczny koszt utrzymania domu na kwotę 1.200 zł.

S. D. (1) ma samochód marki l. (...) z (...) Jej partner nie ma samochodu, korzysta z samochodu służbowego. S. D. (1) sprzedała swój (...)samochód i kupiła samochód (...)za 18 500 zł.

/dowód : - wysłuchanie informacyjne S. D. k. 459v-460v,

- wysłuchanie informacyjne P. O. k.458v-459v, 513,

- zeznania P. O. (1) – k. 669v-671v

- zeznania S. D. (1) – k. 734-736,

- zeznania świadka G. G. k. 511v-512v,

- zeznania świadka N. B. k.510v -511,

- zeznania świadka B. P. k.512v-513v,

odpis postanowienia SR dla (...) w (...) z 7 maja 2018r. k.13 -21,

- odpis postanowienia SR dla (...) w (...) z 19 listopada 2018r. k. 22-26,

- umowa zlecenia na świadczenie usług w charakterze (...) – k. 27- 39,

- kserokopie faktur VAT – k.40-53,

- umowa najmu domu przy ul. (...) w W. – k. 54-57 ,

- umowa o usługę oświatowa – k. 58-63,

- akt notarialny odnośnie udzielenia przez M. M. pożyczki – k. 63-76,

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej – k. 77-84,

- porozumienie z dnia 30.04.2020r. – k.101-104,

- zeznanie podatkowe S. D. – k. 113-114,

- kserokopia pozwu z dnia 10.10.2018r. – k.115-119,

- zestawienie uzasadnionych potrzeb mał. M. O. – k.120-131,

karty leczenia szpitalnego mał. M. O. i recepty na leki – k.132-139, 502,

- faktury za rzeczy kupowane dla mał. M. O. – k. 141-217, 233-246, 343-391, 434-457, 495-497, 303-506,

- rachunki za dom w R. – k.218-222, 248-164,

- faktury opłat za wakacje – k.226-232,

- możliwości zarobkowe I majątkowe P. O. – k.265-320,

- korespondencja między stronami – k.321-237,342,

- zaświadczenie o zarobkach S. D. – k.341,

- zaświadczenie o dochodach P. O. – k.400,

- zaświadczenie lekarskie odnośnie mał. P. O. i koszty leczenia – k.401-406,

- wypis z KRS k.409-418,

- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacja o działalności gospodarczej – k.419- 423,

- wydruk z internetu odnośnie P. O. – k.424-433,484-494,498-501,

- zeznanie podatkowe P. O. za 2019r. – k.463-470,

- zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – k.472-479,

- faktura za terapię (...) – k.498,

- korespondencja – k. 551,

- umowa o naukę – k. 552-552v,

- faktury VAT – l. 553,

- potwierdzenie zakupu – 554,

- wydruki ze stron internetowych – k. 555-558v, 597-619, 652-662, 708-714v, 753, 795-801, 849-853,

- paragony i faktury – k. 559-577, 581-591, 621-650, 683-689, 692-707, 726-730, 745-752772-775, 809-845n

- zaświadczenie – k. 578, 595

- rachunek za (...), (...) małoletniej – k. 577, 579-580, 614-621,

- recepta – k. 592, 725

- skierowanie – k. 593,

- oświadczenie – k. 594,

- karta informacyjna – k. 596,

- potwierdzenie przelewów bankowych (alimenty) – k. 663- 668,

- akt notarialny umowy darowizny – k. 674-679,

- aneks do umowy najmu – k. 680,

- oświadczenie – k. 682,

- decyzja administracyjna – k. 715,

- karta informacyjna z leczenia szpitalnego – k. 721-724, 742-744, 770-271,

- zawiadomienie z prokuratury okręgowej – k. 731-732,

- sprawozdanie z badań laboratoryjnych – k. 754,

- fotografie – k. 776,

- korespondencja mailowa i sms-owa – k. 783-790,

- opinia (...)– k. 791

- zaświadczenie lekarskie – k. 792,

- umowa ze szkołą – k.793-794v,

- karta pobytu na izbie przyjęć – k. 808,

- polisa ubezpieczeniowa – k. 846-848,

- dokumentacja medyczna – k. 858-861

Sąd zważył, co następuje:

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Strony również nie kwestionowały ich wiarygodności i autentyczności. Sąd nie oparł ustaleń faktycznych na paragonach złożonych przez matkę małoletnich powódek-pozwanych wzajemnych. Nie wynika z nich bowiem, kto dokonał zakupu danej rzeczy ani dla kogo była ona przeznaczona.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie i w oświadczeniach stron, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

Sąd dał również wiarę zeznaniom świadków N. B. (1) i G. G. (1) w zakresie sytuacji majątkowej i rodzinnej stron gdyż znały je z własnej wiedzy, a były one zgodne z zeznaniami stron i nie zostały zakwestionowane przez stronę przeciwną.

Sąd uznał również zeznania stron co do zasady za wiarygodne – zwłaszcza w zakresie, w jakim potwierdzone zostały przez zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów. Sąd miał na uwadze, że strony starały się w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Na mocy art. 230 kpc uznano za bezsporne wymienione wyżej okoliczności faktyczne przytoczone w ramach informacyjnego wysłuchania stron, zawarte w pozwie i pozwie wzajemnym oraz w innych pismach procesowych, a którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym zgromadzonym w sprawie.

Przechodząc do rozważań, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z przepisami art. 128, 129, 133 § 1 oraz art. 135 kro, kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka określony w art. 135 § 1 kro, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 kro, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Oznacza to, że zobowiązany, który w minimalnym zakresie ponosi osobiste starania o wychowanie dziecka powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w postaci m.in.: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, materiałów naukowych oraz innych wydatków niezbędnych do jego prawidłowego i normalnego funkcjonowania w zależności od wieku dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, bez względu na to, czy dziecko znajduje się w niedostatku. Rodzic powinien bowiem dzielić się z dzieckiem skromnymi, nawet najmniejszymi dochodami [por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99 oraz uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75].

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane w pierwszej kolejności na podstawie wieku, miejsca pobytu dziecka, jego środowiska oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku, a następnie – w świetle możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania.

Z kolei zakres możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego określony w art. 135 k.r.o. jest rozumiany w doktrynie i orzecznictwie szeroko. Zasadne bowiem i zgodne z treścią cyt. przepisu - jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie [tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975r. III CRN 48/75 Lex nr 7702].

Z powyższego wynika, że zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - wysokość świadczenia alimentacyjnego zobowiązanego uzależnia się nie tylko od jego możliwości zarobkowych, ale także i majątkowych. Przez ustawowe określenie "możliwości majątkowe" rozumieć należy nie tylko dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt IIICZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC z 1995r. Nr 3, poz. 43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP z 1995r. Nr 9, poz. 194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” z 1995r. Nr 4, str. 113).

Przedmiotowe powództwa, tj. o podwyższenie alimentów oraz o obniżenie alimentów, posiadają podstawę prawną w art. 138 kro.

W myśl art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, w tym także ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w przytoczonym powyżej przepisach art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Sąd podziela w tym miejscu pogląd reprezentowany przez Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (sygn. akt I CZ 135/64, LEX 5811), iż dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza wręcz podstawę do podwyższenia alimentów, jednak konieczne jest uprzednie spełnienie przesłanek z art. 138 kro w zw. z art. 133 i 135 kro.

Natomiast w przypadku powództwa o obniżenie alimentów, przez „zmianę stosunków” rozumieć należy istotne zmniejszenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zmniejszenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem zmiany wysokości zasądzonych alimentów jest zatem istotna zmiana stosunków – a nie jakakolwiek [por. Marek Andrzejewski, w: Henryk Dolecki (red.), Tomasz Sokołowski (red.), Komentarz do art.138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stan prawny na dzień: 2010.09.15].

Odnosząc się do obu powództw, w ocenie Sądu Rejonowego, w przypadku powództwa o podwyższenie alimentów, od ostatniej konkretyzacji stosunku alimentacyjnego między stronami upłynęły niecałe cztery lata i od tego czasu nie doszło do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a przez którą rozumieć zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Biorąc pod uwagę cały materiał procesowy zgromadzony w niniejszej sprawie Sąd postanowił obniżyć rentę alimentacyjną na rzecz mał. M. z kwoty po 2.500 zł miesięcznie do kwoty po 2.000 zł miesięcznie.

W pozostałym zakresie oddalono wnioski stron.

W przedmiotowej sprawie w dniu 23.10.2020r. P. O. po raz kolejny złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia domagając się do zobowiązania go do płacenia na rzecz mał. M. O. (1) kwoty po 800 zł miesięcznie, poczynając od miesiąca listopada 2020r. - na czas trwania postępowania. Swój kolejny wniosek motywował pogorszeniem się jego sytuacji materialnej i przejęciem sprawowania bezpośredniej opieki nad mał. P. O. (2).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego sąd uznał, iż wniosek P. O. o udzielenie zabezpieczenia podlegał częściowemu uwzględnieniu i na tej podstawie postanowił udzielić P. O. (1) zabezpieczenia przez zobowiązanie go do płacenia na rzecz mał. M. O. (1) kwoty po 2.000 zł miesięcznie w miejsce alimentów w kwocie po 2.5000 zł miesięcznie.

Ostatnia konkretyzacja stosunku alimentacyjnego między stronami miała miejsce w wyroku Sądu Rejonowego w (...)z dnia 20.06.2017 r., a utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 08.12.2017r. w sprawie (...).

Od tego czasu upłynęły niespełna cztery lata. W ocenie Sądu w tym okresie usprawiedliwione potrzeby małoletniej, jeśli wzrosły (spowodowane wzrostem cen), to w sposób nieznaczny, a wręcz zdaniem Sądu, kształtują się na porównywalnym poziomie.

W porównaniu z 2017r. kiedy to po raz ostatni zostały ustalone alimenty na mał. M. O. (1) zmieniła się sytuacja zawodowa P. O. (1). Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podjął on prace jako (...). Do marca 2020r. osiągał on z tego tytułu dochód w wysokości (...)zł brutto miesięcznie. Od marca 2020r. - na skutek pandemii wirusa covid - 19 jego wynagrodzenie wynikające z aneksu umowy zawartej z (...) zostało ograniczone do kwoty po (...) zł brutto miesięcznie. Z uwagi na koszty prowadzonej działalności gospodarczej z tej kwoty pozostaje P. O. (1) (...) zł miesięcznie. Na razie nie rozważa on zmiany pracy, po ustaniu pandemii chciałby powrócić do pracy (...). Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż P. O. (1) nadal ma drugie źródło dochodu jakim jest wynajem domu w zabudowie szeregowej położonego w W. przy ul. (...). Z tego tytułu otrzymuje kwotę (...) zł miesięcznie.

Od (...) lat P. O. (1) pozostaje w związku nieformalnym z N. B. (1). Partnerka pracuje jako (...) i dodatkowo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajęła się produkowaniem maseczek. Jej dochód z prowadzonej działalności gospodarczej stanowi kwota około (...) zł (jako (...) i (...) zł (z produkcji maseczek). N. B. (1) wynajmuje swoje mieszkanie w P. za kwotę 2000 zł miesięcznie.

P. O. (1) przejął też sprawowanie bezpośredniej pieczy nad mał. P. O. (2). Matka dziecka przekazuje mu alimenty na syna w kwocie 1400 zł miesięcznie. P. O. (1) opłaca czesne w wysokości 1300 zł miesięcznie za prywatną szkołę podstawową do której uczęszcza syn. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji materialnej zamierza on przenieść syna do szkoły publicznej. P. ma problemy zdrowotne i to ojciec ponosi koszty jego leczenia i badań. Z ustaleń sądu wynika, iż P. O. (1) nadal wynajmuje dom o powierzchni 250 m w (...) przy ul. (...) i za wynajem płaci 4000 zł miesięcznie. W ocenie sądu P. O. mając własny dom w zabudowie szeregowej nie musi wynajmować 250 m domu – jeżeli jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu.

Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż wierzyciel P. O. (1) M. M. (2) złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko P. O. (1) i (...). Komornik sądowy zablokował konta bankowe P. O. (1) pozostawiając mu tylko możliwość korzystania z debetów na tych kontach. W najbliższym czasie (...) zostanie postawiona w stan upadłości.

W przedmiotowej sprawie sąd ustalił, iż alimenty na mał. M. O. (1) były ustalone w 2016r. Obecnie małoletnia ma (...) lat i kontynuuje naukę w (...) klasie (...) LO w (...). Od dwóch lat uczęszcza do szkoły publicznej nie ma zatem potrzeby opłacanie czesnego za jej naukę, które w 2016r. wynosiło 500 zł miesięcznie. Matka małoletniej S. D. (1) ponosi koszty związane z nauką córki : musiała jej kupić podręczniki, przybory szkolne, opłaca korepetycje z matematyki, konwersacje z języka angielskiego, lekcje gry na gitarze basowej. Małoletnia nadal ma problemy zdrowotne i pozostaje pod opieką (...),(...), (...), (...) (...)i (...). S. D. (1) oceniła miesięczny koszt utrzymania mał. M. O. (1) na kwotę 8000 zł, z czego 2000 zł wydaje na zakup żywności dla córki, a 1500 zł na zakup dla niej odzieży.

W ocenie Sądu podane przez S. D. (1) kwoty miesięcznego utrzymania małoletniej są wygórowane.

Co do zasady alimenty powinny być przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb mał. M. O. (1) związanych z jej nauką, leczeniem, zakupem żywności, odzieży, obuwia, środków czystości. Natomiast nie obejmują one rozwijania kosztownych zainteresowań małoletniej związanych z jazdą konną czy wyjazdami zagranicznymi na koncerty grup muzycznych.

W ocenie sądu minimalny miesięczny koszt utrzymania mał. M. O. stanowi kwota 4000 zł miesięcznie.

S. D. (1) z tytułu wykonywane pracy (...) (...) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości (...) zł miesięcznie, a jej partner G. G. jako prezes (...) (...) otrzymuje wynagrodzenie (...) zł miesięcznie. Sytuacja materialna matki małoletniej i jej partnera jest stabilna. Przy pomocy rodziny oraz własnych środków udało im się spłacić w całości kredyt zaciągnięty na kupno domu w R.. Spłacają z tego tytułu rodzinie kwoty po 1500-2000 zł miesięcznie.

Sąd zwrócił uwagę, iż od 2016r. P. O. (1) nie ma żadnego kontaktu z córką. Ogranicza się on jedynie do płacenia alimentów na M..

Wobec ustalonych możliwości zarobkowych P. O. (1) oraz podstawowe potrzeby małoletniej, zdaniem Sądu wniosek o obniżenie alimentów zasługuje na uwzględnienie częściowo.

Na tej podstawie Sąd obniżył z dniem 14 kwietnia 2020r. rentę alimentacyjną P. O. (1) na rzecz mał. M. O. (1) z kwoty po 2.500 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...), z dnia 20.06.2017r. w sprawie o sygn.. (...), a utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 08.12.2017r. w spawie o sygn. (...), do kwoty po 2000 zł miesięcznie.

W ocenie Sądu P. O. (1) nadal ma możliwości zarobkowe, aby płacić alimenty na córkę M. w kwocie po 2000 zł miesięcznie.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego brak podstaw do ustalenia wysokości renty alimentacyjnej P. O. (1) na rzecz mał. M. O. (1) w wysokości niższej niż po 2000 zł miesięcznie.

W punkcie II wyroku Sąd w pozostałej części oddalił powództwo w przedmiocie obniżenia alimentów jako niezasadne.

Sąd w całości oddalił powództwo w przedmiocie podwyższenia alimentów od P. O. (1) na rzecz mał. Moi O. orzekając jak w punkcie III wyroku.

W ocenie sądu miesięczny koszt utrzymania mał. wskazany przez matkę S. D. (1) był wygórowany.

W ocenie sądu miesięczny koszt utrzymania mał. M. O. (1) stanowi kwota ok. 4000 zł miesięcznie.

Analiza sytuacji materialnej i możliwości zarobkowych każdego z rodziców małoletniej, prowadziła do wniosku, że każde z nich powinno uczestniczyć w równych częściach w ponoszeniu usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniej, ojciec do kwoty po 2000 zł miesięcznie, matka w pozostałym zakresie.

W ocenie Sądu nie ma aktualnie przeszkód, żeby te ponad usprawiedliwione potrzeby małoletniej M. O. (1) były zaspokojone, bowiem matka małoletniej otrzymuje na utrzymanie dziecka świadczenie wychowawcze 500 +.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie wychowawcze 500+ dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb, nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 500,- zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych). A zatem wypłacanego świadczenia wychowawczego rodzicowi, pod którego opieką pozostaje dziecko nie zalicza się jako dochodu tego rodzica, mającego wpływ na jego (tego rodzica) zakres świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka.

Wskazać przy tym trzeba, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem zdaniem Sądu oznacza to, że ustalając obowiązek alimentacyjny Sąd nie może pominąć faktu otrzymywania przez rodzica na dziecko 500,- zł na potrzeby dziecka, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone. Gdyby więc finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 500+, nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas 500+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego).

Dlatego Sąd orzekając w sprawie wziął pod uwagę, że S. D. (1) otrzymuje kwotę 500 zł na częściowe pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wychowywaniem córki w tym zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (ponad te usprawiedliwione), ale nie uwzględniał tej kwoty jako dochodu matki małoletniej podczas ustalania jej zakresu świadczenia alimentacyjnego na rzecz córki.

Wobec powyższego dodatkowe potrzeby w zakresie rozrywki czy zainteresowań małoletniej powinny być zdaniem Sądu zaspokojone ze świadczenia wychowawczego.

O kosztach sądowych orzeczono jak w punkcie IV sentencji wyroku . Sąd orzekając o kosztach sądowych miał na uwadze możliwości zarobkowe powoda-pozwanego wzajemnego oraz jego aktualny obowiązek alimentacyjnych córki w kwocie po 2000,- zł miesięcznie.. Natomiast małoletnia pozwana-powódka wzajemna nie miała obowiązku ponoszenia kosztów sądowych na mocy art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W punkcie V wyroku na mocy art. 100 kpc Sąd zniósł między stronami koszty procesu.

W punkcie VI sentencji wyroku Sąd orzekł o nadaniu wyrokowi co do punktu I rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: