Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 81/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-12-21

Sygn. akt III RC 81/(...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Kamilla Piórkowska

Protokolant st. sekr. sądowy Monika Kalinowska

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. w. T.

sprawy z powództwa:

małol. D. B. działającej przez matkę R. O.

przeciwko:

T. B. (1)

o:

podwyższenie alimentów

I.  podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego T. B. (1)

na rzecz małol. powódki D. B. ur. (...), ustalonej uprzednio ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w K. G. w dniu 28.10.2003 r. w sprawie sygn. akt (...) do kwoty po 500 /pięćset/ zł. miesięcznie za okres od 6.02.2017r. do 31.12.2017r. i do kwoty po 700 /siedemset / złotych miesięcznie, poczynając od dnia 1.01.2018 r., płatnej do rąk matki małol. powódki R. O., do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  nie obciąża małol. powódki kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa –kasy Sądu Rejonowego w. T. kwotę 120 zł. ( sto dwadzieścia) tytułem kosztów procesu,

V.  znosi miedzy stronami koszty procesu,

VI.  wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 81/(...)

UZASADNIENIE

R. O. działając w imieniu małoletniej D. B. w dniu 6 lutego 2017r. wniosła pozew przeciwko T. B. (1) (dawniej B.) domagając się podwyższenia alimentów z kwoty po 200 zł miesięcznie do kwoty po 1.000zł miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu wskazano m.in, że wysokość alimentów ustalona została ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w K. G. w dniu 28 października 2003 r. Małoletnia powódka miała wówczas (...) lata a obecnie kończy lat (...). Jest już nastolatką i jej potrzeby uległy zmianie. Małoletnia jest uczennicą pierwszej klasy liceum co wiążę się z kosztami związanymi z zakupem podręczników, pomocy szkolnych czy komitetu rodzicielskiego. Małoletnia uczęszcza też na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, korepetycje z matematyki, korepetycje z historii. Do stałych wydatków na małoletnią zaliczyć należy również wyżywienie (500zł miesięcznie), odzież i obuwie (ok. 150 zł miesięcznie), artykuły toaletowe i kosmetyki (100 zł), rozrywka (ok. 50 zł), bilet miesięczny (ok. 60 zł), wydatki związane z utrzymanie mieszkania przypadające na małoletnią (ok. 500 zł). W pozwie podano, że pozwany jest osobą młodą, zdrową, bez żadnych przeszkód mogącą podejmować pracę zarobkową. Aktualnie pracuje on w firmie (...) we W. na stanowisku managera ds. sprzedaży nieruchomości z wynagrodzeniem (...) zł miesięcznie.

Pozwany T. B. (1) w odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 20 marca 2017 r. uznał powództwo do kwoty po 500 zł miesięcznie i wniósł o oddalenie powództwa w pozostałej części wskazując m.in., że pomimo zasądzenia alimentów w kwocie 200 zł dobrowolnie dokonywał wyższych wpłat na rzecz córki, w zależności od jej potrzeb. Wynikało to również z lepszej sytuacji finansowej pozwanego, który pracował poza granicami kraju. W 2013 r. wrócił on do Polski i podjął pracę w firmie (...) sp. z o.o. Firma jednak nie odprowadzała składek do ZUS oraz nie regulowała zobowiązań finansowych i w 2015 r. zamknęła działalność. Pozwany pozostawał wówczas w związku małżeńskim i wraz z żoną zaciągnął kredyt hipoteczny na rozbudowę posiadanej nieruchomości. W tym czasie urodził mu się również syn T.. Małżeństwo pozwanego zostało rozwiązane przez rozwód w 2015 r. Obecnie pozwany zarejestrowany jest jako bezrobotny bez prawa do zasiłku i utrzymuje się z prac dorywczych osiągając dochód w wysokości ok. (...) zł miesięcznie. Ponadto korzysta z pomocy matki, która wspiera go finansowo. T. B. (1) wskazał, iż zamieszkuje wspólnie z matką i razem ponoszą koszty utrzymania nieruchomości, na które składają się: opłata za prąd 260 zł, opłata za wodę i ścieki 250 zł, opłata za wywóz nieczystości 50 zł, tv 86 zł, zakup opału 500 zł, internet 59,78 zł. Dodatkowo pozwany spłaca kredyt hipoteczny, którego rata wynosi (...) zł i kredyt zaciągnięty w (...), którego rata wynosi (...) zł. Ponosi też koszty wyżywienia w kwocie 450 zł, zakupu odzieży 100 zł, zakupu środków higienicznych, kosmetycznych i leków 50 zł, telefon 50 zł. T. B. (1) płaci alimenty na swojego małoletniego syna T. I. w kwocie 700 zł miesięcznie.

Sąd ustalił, co następuje

Małoletnia D. B., ur. (...), jest dzieckiem pochodzącym ze związku nieformalnego T. B. (1) i R. O..

/dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k. 24/

Ugodą zawarta przed Sądem Rejonowym w K. G. w dniu 28 października 2003 r. w sprawie (...) T. B. (2) (obecnie B.) zobowiązał się płacić alimenty na rzecz mał. D. B. w kwocie po 200 zł miesięcznie do 15-go dnia każdego miesiąca, do rąk matki dziecka R. O., wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności, poczynając od 1 listopada 2003 r.

/dowód: ugoda z dnia 28.10.2003 r. k. 9 akt (...) SR w K. G./

Małoletnia powódka miała wówczas (...) lata. Matka małoletniej przebywała wówczas na zasiłku dla bezrobotnych, którego wysokość wynosiła 411 zł miesięcznie. Wraz z córką mieszkała u swoich rodziców, którzy ponosili wszystkie koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Pozwany wówczas nie pracował, nie osiągał żadnych dochodów. Mieszkał z rodzicami. Poza małoletnią D. nie miał innych dzieci. Nie partycypował w kosztach utrzymania mieszkania, w całości ponosili je jego rodzice. Nie miał żadnego majątku

/ dowód: akta (...) SR w K. G. k.1-3, (...), 9 /

Obecnie mał. D. B. ma (...) lat. Jest uczennicą drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr (...) w T.. Realizuje naukę bez opóźnień.

Dojeżdża do szkoły autobusem. Bilet miesięczny kosztuje 65 zł.

Jest zdrowa, nie przyjmuje na stałe żadnych leków. Popsuł jej się jednak wzrok i nosi okulary korekcyjne.

Uczęszcza na kurs języka angielskiego w (...) S., którego koszt wynosi ok. (...) zł rocznie, ma korepetycje z historii raz w miesiącu za 60 zł i z matematyki raz w tygodniu za 35 zł.

Trzy razy w tygodniu po szkole zostaje w T. z uwagi na zajęcia dodatkowe i wtedy je obiad poza domem. Na jeden obiad otrzymuje od matki 20 zł.

Ma telefon za który abonament wynosi 140 zł miesięcznie, opłaca go jej matka. Otrzymuje kieszonkowe w wysokości 100 zł.

Matka małoletniej oceniła, że na wyżywienie dla małoletniej wydaje 500 zł miesięcznie, na odzież i obuwie 150 zł miesięcznie a na środki higieniczne i kosmetyki 100 zł miesięcznie.

R. O., matka małoletniej, od 12 lat pozostaje w związku nieformalnym z T. W.. Z tego związku ma syna, który ma obecnie (...) lat a który chodzi do przedszkola.

T. W. ma swoją spółkę, która produkuje (...). Jego miesięczny dochód to (...) zł netto miesięcznie. Dodatkowo osiąga dochód z tytułu bycia w zarządzie spółki. Jego łączne miesięczne dochody wynoszą (...) zł netto miesięcznie.

R. O. była zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Od dwóch miesięcy pracuje w biurze w firmie swojego partnera i otrzymuje dochód w wysokości (...) zł netto miesięcznie.

Matka małoletniej wraz z partnerem i dziećmi mieszka w domu jednorodzinnym położonym w miejscowości M. II, którego właścicielem jest jej partner. Na zakup domu zaciągnął on kredyt, którego rata wynosi (...) zł miesięcznie.

Na koszt eksploatacji domu składają się następujące opłaty: prąd 700 zł miesięcznie w okresie letnim i 1500 zł miesięcznie w okresie zimowym, ochrona domu ok. 80 zł miesięcznie, woda ok. 150 zł miesięcznie, telewizja 180 zł miesięcznie, wywóz śmieci 100 zł miesięcznie, ogrodnicy 700 zł.

Cała rodzina wspólnie wyjeżdża na narty, koszt to ok. (...) euro, na urlop letni np. do Hiszpanii – koszt to ok. (...) zł. Wyjeżdżają również na weekendy nad morze i koszt takiego wyjazdu to (...) zł.

/dowód: umowa z (...) S. k. 6-8

bilet miesięczny k. 9-10

koszty utrzymania k. 11-20

zaświadczenie PUP w T. k. 40

zeznania świadka T. W. k. 115-115v.

przesłuchanie R. O. k. 335-336/

T. B. (1) ma wykształcenie średnie, ukończył technikum. Jest zdrowy. Był zarejestrowany jako bezrobotny:

-

od dnia (...).06.2016 r. do dnia 22.06.2016 r. – dnia 23.06.2016r. został wyłączony z ewidencji na 120 dni bowiem nie zgłosił się w wyznaczonym terminie,

-

od dnia 26.01.2017 r. do dnia 29.01.2017 r. – dnia 30.01.2017r. został wyłączony z ewidencji na własny wniosek,

-

od dnia 27.04.2017 r. do dnia 10.05.2017 r. – dnia 11.05.2017r. został wyłączony z ewidencji na 180 dni bowiem nie zgłosił się w wyznaczonym terminie.

Pozwany ze związku małżeńskiego z M. B. ma syna T. B. (1), ur. (...) Wyrokiem z dnia 2.07.2015 r. wydanym w sprawie (...) Sąd Okręgowy w. T. rozwiązał małżeństwo T. B. (1) i M. B. przez rozwód . W punkcie IV wyroku zasądzono od T. B. (1) na rzecz mał. T. I. alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie.

Matka pozwanego, W. B., w 2008 r. darowała mu nieruchomość w B., w której połowę udziałów przekazał on następnie M. B.. W 2016 r. T. B. (1) dokonał darowizny swojej części udziałów we własności nieruchomości na rzecz matki .

T. B. (1) wraz z M. B. zaciągnął kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich odpowiadający równowartości (...) zł na rozbudowę nieruchomości w B. o nowe budynki. Miesięczna rata kredytu wynosi (...) zł miesięcznie. Kredyt ten spłaca M. B. i matka pozwanego W. B..

Pozwany i M. B. zaciągnęli też kredyt w (...) w wysokości (...) z, którego rata wynosi (...) zł. Kredyt ten jest w całości spłacany przez M. B..

W okresie od 30.11.2015r. do (...).11.2016r. toczyło się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne z wniosku J. F.. W toku tego postępowania T. B. (1) dokonał spłaty kwoty (...) zł.

Pozwany jeździ do A. gdzie remontuje dom siostry a także pracuje dorywczo. Zarabia ok. (...) zł miesięcznie. Przebywając w A. mieszka u siostry, podczas pobytów w Polsce mieszka u swojej matki w B. i korzysta z samochodu ojca.

/dowód: wyrok SO w. T. z dnia 2.07.2015 k. 21-22

skrócony akt urodzenia mał. T. B. (1) k. 23

zaświadczenie z PUP w W. k. 55

koszty utrzymania k. 56-63

wydruk księgi wieczystej k. 95-114

potwierdzenia przelewów k. 92-94

akt notarialny R. A. (...) k. 132-133

akt notarialny (...) k. 134-136

dowód wpłaty k. 145-170, 174-186

zaświadczenie komornika k. 173

pismo komornika k. 191

pismo (...) k. 199-200

pismo PUP w W. k. 203

zeznania świadka M. B. k. 240-241

przesłuchanie T. B. (1) k. 285-287 /

W grudniu 2017 r. pozwany przekazał matce małoletniej kwotę 10.500 zł tytułem pokrycia części zaległości alimentacyjnych.

/dowód: przesłuchanie R. O. k. 335-336/

Sąd zważył, co następuje

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił w oparciu o dowody z zeznań świadków M. B. i T. W., dowód z przesłuchania stron, a także z dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy dołączonych przez strony jak też dokumentów z akt sprawy (...) Sądu Rejonowego w K. G..

Sąd uznał za wiarygodne dowody z akt sprawy (...) Sądu Rejonowego w K. G. bowiem są to dokumenty urzędowe, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron postępowania.

Za wiarygodne Sąd uznał także dowody z dokumentów przedłożonych przez strony na okoliczność opisanych w nich faktów, bowiem autentyczności tych dokumentów ani prawdziwości zawartych w nich informacji nie kwestionowała żadna ze stron.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka M. B. i T. W. w zakresie, w jakim potwierdzone zostały przez zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Zeznania te były logiczne, rzeczowe i wewnętrznie spójne.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania stron, bowiem w przeważającej części były one potwierdzone dowodami z dokumentów zaliczonych w poczet materiału dowodowego, w pozostałej części były logiczne i niekwestionowane przez stronę przeciwną.

W myśl art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku powództwa o podwyższenie alimentów przez „zmianę stosunków” rozumieć należy zmianę przesłanek wymienionych w art. 133 § 1 i art. 135 kro określających wysokość alimentów, tj. istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 133 § 1 i art. 135 kro kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z ich rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych.

Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem córki W. w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, leków, części opłat mieszkaniowych za mieszkanie w którym przebywa oraz innych wydatków niezbędnych do jej prawidłowego rozwoju i wychowania.

Stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 9 listopada 1994r., sygn. akt III CZP 138/94, podstawą obliczenia wysokości alimentów jest dochód netto (a nie brutto) zobowiązanego (OSNC Nr (...)/1995, poz.43, glosy aprobujące Tadeusz Smyczyński OSP Nr 9/1995, poz.194, oraz Zdzisław Krzemiński „Monitor Prawniczy” Nr 4/1995, str.113).

W ocenie Sądu Rejonowego od chwili prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy w przedmiocie alimentów doszło do istotnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Upływ czasu od zakończenia poprzedniej sprawy o alimenty wskazuje, że doszło do wzrostu zakresu usprawiedliwionych potrzeb związanych z utrzymaniem powódki. Dotychczasowa kwota alimentów po 200 zł miesięcznie została przyznana już w 2003r. a więc od ustalenia wysokości alimentów minęło aż 14 lat. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 1 czerwca 1965r. (I CZ 135/64, niepublikowane, zawarte w bazie danych programu LEX OMEGA pod numerem (...)) dłuższy upływ czasu, a przez to i wzrost potrzeb dziecka wynikający z jego starszego wieku, stwarza podstawę do podwyższenia alimentów.

Małoletnia powódka w momencie zasądzania alimentów miała (...) lata, obecnie zaś ma lat (...). Jest uczennicą drugiej klasy liceum i poza nauką realizuje dodatkowo swoje zainteresowania, które generują koszty. Jako nastolatka potrzebuje ona też dodatkowych środków na zakup kosmetyków czy odzieży. Ponadto dojeżdża do szkoły, co również generuje koszty.

W ocenie Sądu potrzeby małoletniej powódki nie są obecnie zaspokojone bieżącymi alimentami ze strony ojca.

Analiza materiału procesowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że w zakresie możliwości zarobkowych pozwanego znajduje się płacenie po 700 zł miesięcznie alimentów dla córki D..

Pozwany stwierdził, że jego miesięczne zarobki wynoszą (...) zł netto miesięcznie. Poza małoletnią powódką ma on jeszcze 5-letniego syna, na którego płaci alimenty w wysokości 700 zł miesięcznie. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, wbrew temu co pierwotnie twierdził pozwany, nie spłaca on obecnie żadnych kredytów, bowiem kredyt hipoteczny, którego rata wynosi (...) zł miesięcznie spłaca jego matka wraz z M. B., bowiem to one są współwłaścicielkami nieruchomości, a kredy zaciągnięty w (...) spłaca wyłącznie M. B.. Dodatkowo należy wskazać, iż pozwany przebywając w A. mieszka u swojej siostry, a przebywając w Polsce zatrzymuje się u swojej matki. Nie wykazał jednak aby w jakikolwiek sposób dokładał się do kosztów utrzymania któregokolwiek z mieszkań a więc należało przyjąć, że kosztów takich on nie ponosi. W ocenie Sądu biorąc pod uwagę aktualne dochody pozwanego i wykazane przez niego wydatki, będzie on w stanie płacić alimenty na rzecz swojej córki w kwocie po 700 zł miesięcznie. Taką kwotę alimentów Sad ustalił począwszy od 1.01.2018r. , zaś za okres od wniesienia pozwu do dnia 31.12.2017r. na kwotę po 500 zł. miesięcznej tj. na taką kwotę, którą pozwany uznał i na jaką było udzielone zabezpieczenie na mocy postanowienia wydanego w niniejszej sprawie w dniu 28.03.2017r. Należy ponadto zauważyć, że w grudniu 2017 r. pozwany przekazał matce małoletniej kwotę (...) zł tytułem pokrycia części zaległości alimentacyjnych. Wobec powyższego można wysnuć wniosek, że pozwany na możliwości zarobkowe bądź majątkowe, które umożliwiły mu wpłatę jednorazowo tak dużej kwoty.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 138 kro orzeczono jak w punkcie I sentencji.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 623).

W punkcie IV sentencji sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Na podstawie art. 100 k.p.c. Sąd zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi z urzędu w trybie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamilla Piórkowska
Data wytworzenia informacji: