Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 66/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-04-16

Sygn. akt III RC 66/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy (...) III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR Ewa Stępień

Protokolant st. sekr. sądowy Janina Ryszczyk

Po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. (...).

sprawy z powództwa:

małoletnich M. K. (1) i A. K. (1) działających przez matkę M. K. (2)

przeciwko:

A. K. (2)

o: podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa wysokość alimentów zasądzonych od pozwanego A. K. (2), wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...). w sprawie (...):

a)  Na rzecz małoletniej A. K. (1) z kwoty po 800,- zł miesięcznie, do kwoty po 950,- zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie,

b)  Na rzecz małoletniego M. K. (1) z kwoty po 600,- zł miesięcznie, do kwoty po 750,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie

płatnych w łącznej wysokości po 1.700,- zł (jeden tysiąc siedemset złotych) miesięcznie, do rąk matki małoletnich powodów M. K. (2), poczynając od dnia (...). do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności każdej z rat.

II.  Oddala powództwo w pozostałej części.

III.  Nakazuje pobrać od pozwanego, na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego (...) kwotę 180,- zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty sądowej, od której zwolnieni byli małoletni powodowie.

IV.  Nie obciąża pozwanego kosztami procesu poniesionymi przez powodów, oraz nie obciąża powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego.

V.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 66/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia (...) M. K. (2) działając w imieniu małoletnich: A. i M. rodzeństwa K., wniosła o podwyższenie alimentów od ojca dzieci A. K. (2) na rzecz małoletniej A. K. (1) z dotychczas ustalonej kwoty po 800,- zł miesięcznie do kwoty po 1.000,- zł miesięcznie oraz na rzecz małoletniego M. K. (1) z dotychczas ustalonej kwoty po 600,- zł miesięcznie do kwoty po 1.000,- zł miesięcznie. Strona powodowa wniosła również o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu M. K. (2) wskazała m.in., że zwiększyły się potrzeby małoletnich a dodatkowo uległa pogorszeniu sytuacja majątkowa matki małoletnich, która obecnie spłaca kredyt hipoteczny, którego miesięczna rata wynosi (...),- zł. Obecne wynagrodzenie matki małoletnich wynosi (...),- zł netto miesięcznie. Zwiększeniu uległy wydatki na ogrzewanie domu, bowiem jest to wydatek rzędu 375,- zł miesięcznie oraz opłaty za energię elektryczną, które wynoszą obecnie 250,- zł miesięcznie. Matka małoletnich podała, że ponosi koszty związane dowożeniem dzieci do szkoły w kwocie (...),- zł miesięcznie a także koszt eksploatacji samochodu w wysokości 120,- zł miesięcznie. Małoletnia A. korzysta z korepetycji, których koszt wynosi 38,- zł za godzinę. Małoletni M. ma zaś korepetycje z angielskiego, których koszt wynosi 30- zł za jedną godzinę. Na wyprawkę szkolną dla dzieci ich matka wydała łącznie 1.200,- zł. Dzieci korzystają z telefonów komórkowych i internetu, których koszt wynosi 250,- zł miesięcznie. Na wyżywienie dla małoletnich ich matka przeznacza 1.200,- zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew z dnia (...) pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o orzeczenie o kosztach postępowania według norm przepisanych wskazując m.in., że w wyniku podziału majątku orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego (...) z dnia (...) M. K. (2) otrzymała kwotę (...), podczas gdy pozwany otrzymał jedynie (...) zł. Pomimo faktu, że matka małoletnich miała dokonać spłaty pozwanego, nie uczyniła tego.

Na rozprawie M. K. (2), działająca w imieniu małoletnich A. i M. rodzeństwa K. podtrzymała powództwo w całości.

Pozwany na rozprawie również podtrzymał stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pozew.

Sąd ustalił co następuje:

Małoletnia A. K. (1), urodzona (...) i małoletni M. K. (1), urodzony (...) są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego M. K. (2) i A. K. (2).

/okoliczność bezsporna a ponadto dowód:

odpisy zupełne aktów urodzenia – k. 12-13 akt IC 2069/12 SO (...) /

Alimenty od pozwanego A. K. (2) na rzecz małoletnich powodów A. K. (1) i M. K. (1) ustalone zostały wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia (...) w sprawie (...). Na mocy tego wyroku zasądzono alimenty od pozwanego A. K. (2) w kwocie po 800,- zł na rzecz małoletniej A. K. (1) oraz w kwocie po 600,- zł miesięcznie na rzecz małoletniego M. K. (1), tj. w łącznej kwocie po 1.(...),- zł miesięcznie.

/dowód: wyrok z dnia (...). – k. 86 akt (...) SO (...)/

W chwili orzekania o wysokości alimentów małoletnia A. K. (1) miała (...)lat a małoletni M. K. (1) miał(...) lat.

Małoletnia A. K. (1) uczęszczała do szkoły (...) z powodu (...) Pozostawała pod opieką poradni (...) Chodziła na zajęcia z języka angielskiego za 300,- zł miesięcznie.

Małoletni M. uczęszczał do przedszkola, za które opłata wynosiła 260,- zł. Chodził dodatkowo na basen oraz na angielski. Każde z zajęć kosztowało 100,- zł miesięcznie. Chorował na (...). Był leczony w ramach NFZ.

Na zakup odzieży, obuwia i wyżywienia dla obojga małoletnich ich matka przeznaczała ok. 1.500,- zł miesięcznie.

Matka małoletnich, M. K. (2), pracowała jako (...) w (...) w (...). Jej wynagrodzenie wynosiło średnio ok. (...) netto miesięcznie. Była właścicielką samochodu (...). Na paliwo na dojazdy do pracy wydawała ok. 700,- zł miesięcznie. Wraz z dziećmi mieszkała w domu, w którym mieszka obecnie.

Pozwany A. K. (2) mieszkał i pracował (...) w firmie (...). Jego zarobki wynosiły ok. (...),- (...) netto miesięcznie. Wynajmował pokój, za który płacił ok. 100 (...) miesięcznie. Na przyloty do Polski wydawał ok. (...) (...) miesięcznie. Pozwany spłacał wówczas kredyt hipoteczny zaciągnięty wraz z matką małoletnich na budowę domu w ratach po (...) miesięcznie. Był właścicielem samochodu (...). Pozwany miał przyznane (...) świadczenia na dzieci w wysokości (...),- (...) miesięcznie

/dowód: akta (...) SO (...)/

W dniu (...) r. M. K. (2), działając w imieniu małoletnich A. i M. rodzeństwa K. wniosła o podwyższenie zasądzonych alimentów do kwoty po 1.000,- zł miesięcznie na rzecz małoletniej A. oraz do kwoty po 800,- zł miesięcznie na rzecz małoletniego M..

Wyrokiem z dnia (...) w sprawie (...) Sąd Rejonowy (...) podwyższył zasądzone alimenty do kwoty po 950,- zł miesięcznie na rzecz małoletniej A. K. (1) oraz do kwoty po 750,- zł miesięcznie na rzecz małoletniego M. K. (1).

Na skutek apelacji pozwanego A. K. (2) Sąd Okręgowy (...) wyrokiem z (...) w sprawie (...) zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo oddalił.

/dowód: wyrok z dnia (...) – k. 102 akt (...) SR (...)

wyrok z (...) – k. 140 akt (...) SR (...)/

Postanowieniem Sądu Rejonowego (...) z dnia (...) w sprawie (...) na wyłączną własność M. K. (2) przyznano majątek o wartości (...) i zasądzono od M. K. (2) na rzecz A. K. (2) kwotę (...) zł tytułem rozliczenia jego udziału w majątku wspólnym. Kwota ma zostać zapłacona przez M. K. (2) w dwóch ratach po (...) zł w terminie 10 i 20 miesięcy od daty prawomocności postanowienia.

/dowód: postanowienia z dnia (...) – k. 50-55 akt/

Pozwany A. K. (2) ma obecnie (...) lat. Nadal mieszka i pracuje (...) w firmie (...). Jego zarobki wynoszą średnio ok. (...),- (...) netto, tj. ok. (...),- zł netto miesięcznie (przyjmując kurs (...) ok.(...)(...)zł w toku postępowania).

A. K. (2) pozostaje w związku małżeńskim. Żona pozwanego pracuje i zarabia ok. (...),- (...) miesięcznie.

A. K. (2) wraz z żoną wynajmują mieszkanie za kwotę 8.000,- (...) miesięcznie, która obejmuje koszty wynajmu, wody, prądu i opłatę za parking. Na wyżywienie dla siebie wydają ok. 7.000,- (...) miesięcznie, na środki czystości, odzież i obuwie ok. (...),- (...) miesięcznie, na telefon i internet 2.000,- (...) miesięcznie, na dekoder z telewizją polską 150,- (...) miesięcznie. Na wyposażenie mieszkania przeznacza ok. (...),- (...) miesięcznie.

Pozwany jest właścicielem samochodu, na którego zakup zaciągnął kredyt, który spłaca w ratach po (...),- (...) miesięcznie. Ubezpieczenie samochodu kosztuje (...),- (...) rocznie. Na paliwo wydaje ok.(...),- (...) miesięcznie.

Oprócz małoletnich powodów pozwany nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Żona pozwanego ma dwoje dzieci przy czym starsza córka jest samodzielna. Na utrzymanie młodszej córki przeznacza ok. (...),- (...) miesięcznie.

Pozwany jest osobą zdrową. Nie bierze żadnych leków.

A. K. (2) do Polski przyjeżdża 3-4 razy w roku. Koszt przyjazdu samochodem to ok. 2.500,- (...) w dwie strony.

/dowód: faktury i paragony – k. 56-69, 72-85, 94-115 akt

potwierdzenia przelewów – k. 70-71 akt

umowa (...) – k. 86-87 akt

przesłuchanie A. K. (2) – k. 125-125v. akt

zaświadczenie o zarobkach – k. 140-145 akt/

M. K. (2) ma obecnie (...) lat. Jest zatrudniona jako (...) w (...) w (...) z wynagrodzeniem ok. (...),- zł netto miesięcznie. W poprzednim roku szkolnym wykonywała prace dorywcze w szkle jako (...) i uzyskiwała z tego tytułu dochód w wysokości ok. 800,- zł miesięcznie, aktualnie nie ma zapotrzebowania na takie zajęcia.

M. K. (2) wraz z dziećmi mieszka w domu stanowiącym jej własność. Spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na jego budowę w ratach po (...),- zł miesięcznie. Na koszt utrzymania domu składają się następujące opłaty: wywóz śmieci 12,- zł od osoby, prąd ok. 250,- zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 390,- zł rocznie, ubezpieczenie domu 200,- zł rocznie, telewizja 119,- zł miesięcznie, internet 35,- zł miesięcznie, zakup ekogroszku do ogrzewania (ok. 6 ton) 750,- zł za tonę.

Matka małoletnich choruje. Leczy się w ramach NFZ. Na leki wydaje 3,20 zł miesięcznie, bowiem są one refundowane.

M. K. (2) jest właścicielką samochodu. Na paliwo na dojazdy do pracy i dowiezienie dzieci do szkoły wydaje ok. (...),- zł miesięcznie. Na ubezpieczenie OC wydaje ok. 60,- zł miesięcznie.

Matka małoletnich zamierza zaciągnąć pożyczkę w banku aby dokonać spłaty drugiej raty na rzecz pozwanego w związku z podziałem majątku. Rata pożyczki wynosić będzie ok. (...),- zł miesięcznie.

W pakiecie za trzy telefony komórkowe płaci 250,- zł miesięcznie.

W razie potrzeby rodzice M. K. (2) pomagają jej finansowo.

/dowód: zawiadomienie o wysokości raty – k. 13 akt

zaświadczenie o zarobkach – k. 14 akt

faktury i paragony – k. 15-16, 23, 27-28 akt

polisa ubezpieczeniowa samochodu – k. 17-19 akt

karta naprawy samochodu – k. 20 akt

przesłuchanie M. K. (2) – k. 123v.-125 akt/

Małoletnia A. K. (1) ma obecnie (...) lat i jest uczennicą (...). Składka na radę rodziców w szkole wynosi 45,- zł. A. K. (1) korzysta z korepetycji z matematyki i chemii raz w tygodniu. Łączny koszt to 70,- zł tygodniowo. Innych zajęć dodatkowych małoletnia nie ma. Bilet miesięczny dla małoletniej kosztuje 42,- zł miesięcznie.

Matka przekazuje małoletniej A. K. (1) kieszonkowe w wysokości 50-200,- zł miesięcznie. Małoletnia A. K. (1) nie przyjmuje na stałe żadnych leków jednak często miewa infekcje.

Małoletni M. K. (1) ma obecnie (...) lat i jest uczniem szkoły podstawowej. Składka na radę rodziców wynosi 30,- zł na semestr, składka klasowa 10,- zł miesięcznie. Małoletni ma bilet miesięczny za 42,- zł miesięcznie

Małoletni M. K. (1) ma stwierdzone (...) i otrzymuje leki. Leki kupowane są raz na pół roku. Dawka na 4 miesiące kosztuje 83,- zł. Małoletni ma w związku z tym konsultacje u lekarza co 4 miesiące w ramach NFZ. Małoletni korzysta z (...) w (...) dwa razy w roku.

Małoletni M. K. (1) nie uczęszcza na żadne zajęcia dodatkowe, chodzi do (...). Małoletni jedzie na (...), którego koszt wynosi 1.070,- zł.

M. K. (1) korzysta z korepetycji z języka angielskiego, których koszt wynosi ok. 120,- zł miesięcznie.

Na zakupy papiernicze i przybory szkolne dla obojga dzieci ich matka wydaje ok. 100,- zł miesięcznie.

Matka małoletnich co 3 miesiące kupuje im nowe ubrania i wydaje wówczas ok. 600,- zł na oboje dzieci.

M. K. (2) szacuje, że na żywność dla każdego z małoletnich przeznacza kwotę po 600,- zł miesięcznie, na środki czystości i kosmetyki po 100,- zł miesięcznie.

Na małoletniego M. jego matka otrzymuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

/dowód: faktury – k. 22, 24-26, 135-136 akt

karta kwalifikacyjna – k. 132-133 akt

potwierdzenia przelewów – k. 134 akt

historia rachunku – k. 137-138 akt

przesłuchanie M. K. (2) – k. 123v.-125 akt

przesłuchanie A. K. (1) – k . 147-147v. akt/

A. K. (2) otrzymuje (...) świadczenie rodzinne na rzecz małoletnich M. i A. rodzeństwa K. w kwocie po 1.100,- (...) miesięcznie.

Otrzymane pieniądze A. K. (2) stara się przeznaczać na potrzeby dzieci. Przyjeżdża do Polski około 3 razy do roku, w tym czasie spotyka się z dziećmi i robi dla nich z nimi jakieś niewielkie zakupy odzieżowe. W maju 2017r. A. K. (2) zakupił dla nich (...) 5 (dla każdego z dzieci), we wrześniu 2017r. zakupił dla dzieci buty, bluzę, skarpetki, plecak. W lutym 2018r. kilka sztuk odzieży dla M.. W lutym 2018r. A. K. (2) podarował każdemu z dzieci po 200,- zł w gotówce tytułem prezentu świątecznego.

W 2015 r. zabrał dzieci na wycieczkę (...), której koszt wyniósł łącznie (...),- zł a w 2017 r. zabrał je do (...), gdzie koszt wyjazdu wyniósł (...),- zł.

/dowód: pismo (...) w (...) – k. 32 akt

przesłuchanie A. K. (2) – k. 125-125v. akt

przesłuchanie małoletniej A. K. (1) – k. 147-147v

faktury – k. 56-71/

Sąd zważył co następuje :

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił w oparciu o dowody z przesłuchania stron, a także z dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy dołączonych przez strony jak tez dokumentów z akt sprawy (...) Sądu Rejonowego (...) i (...) Sądu Okręgowego (...).

Sąd uznał za wiarygodne dowody z akt sprawy (...) i (...) bowiem są to dokumenty urzędowe, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron postępowania.

Za wiarygodne Sąd uznał także dowody z dokumentów przedłożonych przez strony bowiem potwierdzały one zeznania stron postępowania i nie były przez strony kwestionowane.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania stron, bowiem w przeważającej części były one potwierdzone dowodami z dokumentów zaliczonych w poczet materiału dowodowego, w pozostałej części były logiczne i niekwestionowane przez stronę przeciwną.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 135 § 1 k.r.o. wskazuje przy tym, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie natomiast z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo zmianę w zakresie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu (por.: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1954 r., I CO 41/54). Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W sprawie nie ulegało wątpliwości, że małoletni A. K. (1) i M. K. (1) nie mają majątku, który przynosiłby dochód przeznaczony na utrzymanie każdego z nich.

A zatem obowiązek utrzymania każdego z małoletnich powodów spoczywa w równej mierze na ich rodzicach, z uwzględnieniem ich możliwości zarobkowych.

Dotąd – od (...). ojciec powodów A. K. (2) był zobowiązany do płacenia alimentów w kwocie 800,- zł miesięcznie na rzecz małoletniej córki A. oraz w kwocie 650,- zł miesięcznie na rzecz małoletniego syna M., w pozostałej części potrzeby małoletnich powodów zaspokajała ich matka M. K. (2).

W ocenie Sądu nie ulegało w sprawie wątpliwości, że od tego czasu nastąpiła zmiana okoliczności, w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów. A. K. (1) ma już (...) lat a M. K. (1) ma obecnie (...)lat. Małoletni oboje korzystają z korepetycji, nadto proces inflacji ich nie ominął. Ich potrzeby nie są obecnie zaspokojone bieżącymi alimentami.

Zgodnie z przepisami Sąd ustala wysokość alimentów nie tylko w oparciu o usprawiedliwione potrzeby dzieci ale również o możliwości zarobkowe obojga rodziców, ponieważ obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu z nich.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że w możliwościach zarobkowych pozwanego leży płacenie alimentów na rzecz małoletniej córki A. kwoty 950,- zł miesięcznie oraz na rzecz małoletniego syna M. kwoty 750,- zł miesięcznie, tj. łącznie kwoty 1.700,- zł miesięcznie.

Za usprawiedliwione w zakresie obowiązku alimentacyjnego Sąd uznał wydatki na udział każdego z małoletnich dzieci w kosztach utrzymania domu tylko w zakresie zużycia (prądu, ogrzewania, wywozu śmieci i tv z Internetem), bowiem te koszty generowane są przez małoletnich. Sąd uznał, że rata kredytu stanowi wyłącznie koszt utrzymania domu, który powinna ponosić matka małoletnich, bowiem to M. K. (2) przy podziale majątku mając na uwadze swoje możliwości zarobkowe zdecydowała się nie sprzedawać domu i spłacać kredyt za ten dom.

Analizując materiał dowodowy zebrany w aktach sprawy Sąd uznał, że usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej A. K. (1) to kwota ok. 1450-1500,- zł na które składają się: udział w kosztach utrzymania domu – ok. 265,- zł (1/3 z 250,- zł (za prąd), 1/3 z 4.500:12 (ekogroszek miesięcznie), 1/3 z 150,- zł (tv plus internet) i 12,- zł (śmieci)), koszty wyżywienia ok. 500,- zł, koszty odzieży i kosmetyków/środków czystości ok. 150,- zł, telefon komórkowy ok. 83,- zł (1/3 z 250,-), bilet miesięczny – 42,- zł, koszty związane ze szkołą ok. 50,- zł (rada rodziców, przybory szkolne), ok. 20,- zł miesięcznie leki okresowo związane z infekcjami oraz 280,- zł korepetycje z matematyki i chemii oraz ok. 100,- zł na inne wydatki (udział w kosztach paliwa na dojazdy do szkoły, usprawiedliwione drobne kieszonkowe, prezenty, rozrywka, oszczędności na wycieczkę itp.).

Z kolei usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego M. K. (1) Sąd ustalił na kwotę ok. 1350-1400,- zł, na co składają się: udział w kosztach utrzymania domu – ok. 265,- zł (1/3 z 250,- zł (za prąd), 1/3 z 4.500:12 (ekogroszek miesięcznie), 1/3 z 150,- zł (tv plus internet) i 12,- zł (śmieci)), koszty wyżywienia ok. 500,- zł, koszty odzieży i kosmetyków/środków czystości ok. 150,- zł, telefon komórkowy ok. 83,- zł (1/3 z 250,-), bilet miesięczny – 42,- zł, koszty związane ze szkołą ok. 60,- zł (rada rodziców, przybory szkolne, składki klasowe), plus dodatkowo koszty urodzin kolegów ok. 50,- zł, ok. 40,- zł miesięcznie (leki na adhd i okresowo związane z infekcjami, średniomiesięcznie wyjazdy do lekarzy) oraz 120,- zł korepetycje z angielskiego oraz ok. 50,- zł na inne wydatki (udział w kosztach paliwa na dojazdy do szkoły, prezenty, rozrywka, oszczędności na wycieczkę itp.).

Sąd uznał za usprawiedliwione wydatki obojga małoletnich rodzeństwa K. na dodatkowe pozaszkolne lekcje (chemia i matematyka A. K. (1) i angielski M. K. (1)), bowiem są one racjonalne i zmierzają do rozwoju intelektualnego dzieci, zaś ich koszt jest relatywnie niewysoki. Sąd uznał także za usprawiedliwione koszty urodzin w klasie małoletniego M. K. (1), bowiem chłopiec ma (...) lat i ważne dla niego jest integrowanie się z klasą, korzystne dla jego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Z drugiej strony Sąd uznał za lekko zawyżone koszty wyżywienia deklarowane przez matkę małoletnich na kwotę po 600,- zł na każde z dzieci, bowiem przy kupowaniu wyżywienia dla całej rodziny zdaniem Sądu kwota 500,- zł na wyżywienie dla jednej osoby jest zracjonalizowana. Ponadto za zawyżone Sąd uznał kwoty podawane przez matkę małoletnich na zakup odzieży oraz środków kosmetycznych. Sąd uznał, że biorąc pod uwagę wiek małoletnich koszt ten należy ocenić na kwotę 150,- zł na każde z dzieci.

Sąd nie pominął faktu, że M. K. (2) otrzymuje na potrzeby małoletniego M. K. (1) świadczenie 500+.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Przy czym w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie wychowawcze 500+ dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 500,- zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto, w ocenie Sądu fakt, że świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych oznacza także, że nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych). A zatem wypłacanego świadczenia wychowawczego rodzicowi, pod którego opieką pozostaje dziecko nie zalicza się jako dochodu tego rodzica, mającego wpływ na jego (tego rodzica) zakres świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka.

Wskazać przy tym trzeba, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem zdaniem Sądu oznacza to, że nie można przyjąć, że Sąd ustalając obowiązek alimentacyjny pomija fakt otrzymywania przez dziecko 500,- zł na jego potrzeby, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone, a zatem gdyby finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 500+, nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas 500+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego).

Dlatego Sąd orzekając w sprawie wziął pod uwagę, że małoletni M. K. (1) i otrzymuje kwotę 500,- zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego wychowywaniem, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, ale nie uwzględniał tej kwoty jako dochodu jego matki M. K. (2) podczas ustalania jej zakresu świadczenia alimentacyjnego na rzecz syna (ponieważ zgodnie z art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych, zaś w myśl art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego).

W ocenie Sądu usprawiedliwione potrzeby małoletniego powinni pokrywać jego rodzice w ramach obowiązku alimentacyjnego, natomiast koszty dodatkowe (dodatkowych zajęć sportowych, rozrywki, obozów sportowych, sprzętu, wycieczek) ponad usprawiedliwione mama małoletniego powinna zaspokajać z otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500+.

Analizując sytuację pozwanego należy wskazać, że jego dochody wynoszą średnio ok. (...),- zł (przyjmując kurs (...) na poziomie (...)(...)zł). Ponadto pozostaje on w związku małżeńskim a więc koszty wynajmu mieszkania, zakup wyżywienia itp. obciążają pozwanego tylko w ½. Dodatkowo od czasu podziału majątku pozwany nie ma obowiązku uiszczania raty kredytu za dom, a zatem w tym zakresie ma znaczne oszczędności.

Za uzasadnione wydatki pozwanego Sąd uznał: udział w kosztach mieszkania – 4.000 (...), wyżywienia – 2500 (...), 3000 (...) rata za samochód, 3000 (...) koszty samochodu (paliwo i ubezpieczenie), 1000 (...) telefon i internet, 150 (...) tv polska, ok. 1000 (...) na odzież, obuwie, środki czystości tj. łącznie ok. 15.000 (...) miesięcznie.

Sąd uznał za zdecydowanie zawyżony koszt zakupu odzieży i środków czystości wskazywany przez pozwanego ((...),- (...), tj. ok. 1.200,- zł miesięcznie) jak też koszty wyżywienia dla niego i dla żony (7.000 (...) tj. ok. 3000,- zł miesięcznie!!), Jeśli wyżywienie oraz środki czystości ubrania są (...) tak kosztowne, to racjonalnie byłoby takie zakupy robić przy okazji wizyt w Polsce.

Biorąc pod uwagę średnie zarobki pozwanego (ok. (...),- (...)) do dyspozycji A. K. (2) pozostaje jeszcze kwota ok. 9.000,- (...) (ok. 3.600,- zł) a więc płacenie alimentów na rzecz swoich dzieci w kwocie 1.700,- zł miesięcznie w żadnym razie nie będzie stanowić dla jego budżetu wyjątkowego obciążenia i pozostanie mu jeszcze kwota na urządzanie mieszkania i podróże do Polski.

Oceniając możliwości zarobkowe rodziców małoletnich Sąd uznał, że możliwości zarobkowe matki są niższe niż ojca, więc powinien on ponosić większy udział w kosztach utrzymania dzieci, M. K. (2) zarabia bowiem ok. (...) zł zaś A. K. (2) kwotę ok. (...) zł miesięcznie.

Dlatego Sąd uznał, ze A. K. (2) powinien uczestniczyć w kosztach utrzymania swoich dzieci w kwocie 950,- zł w kosztach utrzymania córki A. K. (1) (mamie pozostaje udział ok. 550,- zł), oraz w kwocie 750,- zł w kosztach utrzymania syna M. K. (1) (mamie pozostaje udział 550-600,- zł).

Sąd uwzględnił powództwo do kwoty 950,- zł względem A. K. (1) i do kwoty 750,- zł względem M. K. (1) z powodów wyżej wskazanych, od dnia (...), tj. od dnia wniesienia pozwu.

Mając na uwadze ustalone powyżej aktualne koszty utrzymania małoletnich A. K. (1) i małoletniego M. K. (1) oraz możliwości zarobkowe obojga ich rodziców, w pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił.

Sąd obciążył pozwanego kosztami sądowymi od których zwolnieni byli małoletni powodowie korzystając z dyspozycji art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych. Wysokość zasądzonej opłaty Sąd ustalił na kwotę 180,- zł (300 x 12 x 5%).

Na mocy art. 102 kpc Sąd nie obciążył pozwanego kosztami procesu poniesionymi przez powodów oraz nie obciążył powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego orzekając jak w punkcie IV sentencji, bowiem obie strony korzystały z pomocy profesjonalnego pełnomocnika wybranego przez siebie, zaś powództwo zostało uwzględnione w części.

O rygorze natychmiastowej wykonalności co do pkt. I wyroku orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Stępień
Data wytworzenia informacji: