Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 17/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-10-06

Sygn. akt III RC 17/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Lenartowicz

Protokolant st. sekr. sądowy Grażyna Łukasiak

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r.w. T.

sprawy z powództwa:

mał. S. S. (1) i mał. Z. S. (1)

działających przez matkę J. S. (1)

przeciwko:

M. S. (1)

o:

podwyższenie alimentów

I.  Oddala w całości powództwo w przedmiocie podwyższenia alimentów od pozwanego M. S. (1) na rzecz mał. powoda S. S. (1)

II.  Podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego M. S. (1) na rzecz mał. powódki Z. S. (1) z kwoty po 900 zł miesięcznie, ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 17.10.2011r. w sprawie (...) do kwoty po 1100zł (tysiąc sto) miesięcznie, płatnych do rąk matki mał. powódki J. S. (1), poczynając od dnia 11.01.2016. do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat

III.  Oddala w pozostałej części powództwo w przedmiocie podwyższenia alimentów od pozwanego M. S. (1) na rzecz mał. powódki Z. S. (1)

IV.  Nie obciąża małoletnich powodów kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

V.  Nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie

VI.  Znosi wzajemnie między stronami koszty procesu

VII.  Wyrokowi w pkt II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 17/16

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2016r. J. S. (1) działająca w imieniu małoletnich powodów : Z. i S. rodzeństwa S. wniosła do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów przeciwko M. S. (1). Domagała się podwyższenia alimentów z kwot po 900 zł miesięcznie na każdego z mał. powodów tj. z łącznej kwoty po (...) zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 17.10.2011r. w sprawie o sygn. (...) – do kwot po 1500 zł miesięcznie na każdego z mał. powodów tj. do łącznej kwoty po 3000 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu. W punkcie 2 pozwu wnosiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz mał. powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

W uzasadnieniu pozwu J. S. wyjaśniła, iż małoletni : Z. i S. S. (3) są jej dziećmi ze związku małżeńskiego z M. S. (1). Wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 17.10.2011r. orzeczono rozwód między stronami oraz zasądzono od M. S. na rzecz małoletnich powodów alimenty w kwocie po 900 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich. W 2013r. matka mał. powodów wniosła tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów przeciwko M. S.. Wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 15.04.2014r. w sprawie o sygn. (...) podwyższono alimenty od pozwanego do kwot po 1200 zł miesięcznie na rzecz każdego z mał. powodów, ale Sąd Okręgowy w. T. zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo w całości.

Od tego czasu zmieniła się sytuacja materialna matki małoletnich. Od września 2015r. korzysta ona z urlopu zdrowotnego, z uwagi na problemy zdrowotne z refleksem i emisją głosu. J. S. otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie, bez nadgodzin i dodatków. W maju 2015r. otrzymała ona kwotę (...) zł za udział w sprawdzaniu prac maturalnych.

Matka mał. powodów nadal spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości 760 zł miesięcznie oraz opłaca w całości świadczenia za mieszkanie w łącznej kwocie 750-770 zł miesięcznie. Dzieci rosną i chcą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. S. nadal się jąka, neurologopeda stwierdził u niego seplenienie, rotacyzm i niewyraźną wymowę. Małoletni musi systematycznie korzystać z pomocy logopedy, godzina zajęć kosztuje 100 zł. Małoletni był konsultowany przez psychologów i psychiatrę, jest nadruchliwy. Dlatego uczęszcza na zajęcia piłki nożnej , które kosztują 80 zł miesięcznie. M.. S. chodzi również ze swoim psem na zajęcia dogoterapii, gdzie koszt dwugodzinnego spotkania wynosi 40 zł.

M.. Z. ma skrzywienie kręgosłupa i podejrzenie jaskry. Dzieci chciałby kontynuować naukę jeżyka angielskiego – koszt rocznego kursu dla obojga dzieci wynosi 3000 zł. J. S. nie stać na opłacenie zajęć tanecznych dla córki. Od lat rodzina kupuje jej odzież i kosmetyki. Matka mał. powodów zaciągnęła pożyczkę w zakładzie pracy na opłacenie leczenia ortodontycznego Z. i logopedycznego S..

Oceniła ona miesięczny koszt utrzymania S. na kwotę (...) zł miesięcznie, a Z. na kwotę (...) zł miesięcznie.

Pozwany poza alimentami nie partycypuje w kosztach dodatkowych wydatków na dzieci. Kupuje synowi odzież i zabawki, których nie może zabrać do domu.

Pozwany zawarł związek małżeński z M. D. (1) i wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. M. S. prowadzi obecnie działalność gospodarczą, ale wysokość jego dochodów nie jest matce małoletnich znana.

Ze względu na powyższe J. S. wnosiła jak na wstępie.

W odpowiedzi na pozew z dnia 11.02.2016r. M. S. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Zwrócił uwagę na fakt, iż w ostatniej sprawie o podwyższenie alimentów, sygn. akt (...) – powództwo zostało oddalono. Prawomocny wyrok zapadł w dniu 30.09.2014r. Sąd Okręgowy w. T. rozpoznając zaskarżony wyrok ustalił, iż od orzeczenia rozwodu miedzy stronami zmieniła się tylko struktura wydatków na mał. powodów, co nie miało wpływu na wysokość wydatków. Należy zwrócić więc uwagę, iż od 30.09.2014r. upłynęło zaledwie półtora roku. W ocenie pozwanego w tak krótkim okresie nie zmienił się ani rodzaj potrzeb mał. powodów, ani też nie miała miejsca podwyżka artykułów żywnościowy, przemysłowych czy usług.

W pozwie J. S. wskazywała na obniżenie się wysokości swoich dochodów. W ocenie pozwanego dochody matki dzieci nie uległy zmniejszeniu oraz ponownie jak w pozwie z 31.07.2013r. podała nieprawdziwe dane. Do pozwu nie załączono też dokumentacji medycznej czy badań od specjalistów.

Na podstawie zaświadczenia o zarobkach J. S. z 12.11.2013r. wynika, iż otrzymywała ona wynagrodzenie średnie w wysokości (...) zł miesięcznie.

Do pozwu w przedmiotowej sprawie dołączono zaświadczenie o zarobkach z 14.10.2015r., z którego wynika, iż otrzymuje ona wynagrodzenie w wysokości (...) zł netto miesięcznie, co z dochodem ze sprawdzania prac maturalnych stanowi kwotę (...) zł miesięcznie. J. S. ponownie nie wykazała dochodów : z ulgi prorodzinnej na dwójkę dzieci – co stanowi kwotę (...) zł rocznie, ze świadczeń z funduszu socjalnego rocznie od(...) zł do (...) zł, trzynastej i wakacyjnej pensji około (...) zł rocznie, dochodów z udzielania korepetycji kwota (...) zł miesięcznie.

W ocenie pozwanego rzeczywiste dochody J. S. wynoszą (...) zł netto miesięcznie. Urlop zdrowotny matki mał. powodów ma charakter przejściowy i zakończy się 30.06.2016r. W ocenie pozwanego nieznacznie wzrosła rata miesięczna kredytu hipotecznego, która obecnie wynosi (...) zł. Zmianie nie uległy też koszty utrzymania mieszkania strony powodowej. W sprawie rozwodowej J. S. przedstawiła zestawienie kosztów utrzymania dzieci. Uzgodniona w tym czasie przez strony wysokość alimentów w całości pokrywała usprawiedliwione potrzeby dzieci. Pozwany zakwestionował podane w pozwie koszty utrzymania małoletnich. Po upływie 1,6 roku usprawiedliwione potrzeby dzieci pozostają na takim samym poziomie, a zmieniły się tylko niektóre pozycje wydatków – co nie wpłynęło na koszty utrzymania dzieci.

M.. Z. nie uczęszcza już na lekcje gry na pianinie, a mał. S. przestał uczęszczać do przedszkola. W ocenie pozwanego wskazany w pozwie wydatek na dogoterapię i koszty utrzymania dwóch psów są nieuzasadnione.

S. zamiast na zajęcia karate i tańce uczęszcza na piłkę nożną i język angielski.

Natomiast Z. kontynuuje naukę języka angielskiego. Leczenie logopedyczne S. ma charakter nieregularny i trwało tylko 2 miesiące.

Pozwany chciałby uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji odnośnie dzieci, a nie być zaskakiwanym nowymi wydatkami.

Zakwestionował on podane w pozwie koszty zakupu przez matkę małoletnich odzieży, podręczników, butów, kosmetyków, gier i książek dla dzieci. W ocenie pozwanego koszty te zostały znacznie zawyżone. Zmiana struktury potrzeb dzieci nie powinna prowadzić do zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego. W trzecim kwartale 2014r. pozwany i jego żona, w związku z upadłością likwidacyjną poprzedniego pracodawcy zostali zmuszeni do znalezienia nowego zatrudnienia. Pozwany podjął działalność gospodarczą i od 10.12.2014r. świadczy usługi dla firmy (...) S. A. i jego dochody z tego tytułu wynoszą (...) zł netto miesięcznie. Pozwany prowadził budowy poza T. – w P., a obecnie we W..

Od 10.01.2015r. tj. od roku po odliczeniu alimentów, kosztów utrzymania mieszkania wraz z kredytem pozostaje mu do dyspozycji kwota (...) zł miesięcznie. Żona pozwanego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości (...) zł netto miesięcznie. M. S. pozostawił byłej żonie wyposażone mieszkanie, bez żadnych spłat na swoja rzecz. Ze środków pochodzących z kredytu musiał wykończyć i wyposażyć nowe mieszkanie. W chwili obecnej pozwany i jego żona są zadłużeni na łączną kwotę (...) zł. Pomimo tego pozwany wraz z żoną wykupili wyjazd na ferie zimowe do 5- gwiazdkowego hotelu, aby z dziećmi uczcić znalezienie nowego zatrudnienia. W okresie od 25.01.2015r. do 01.03.2015r. przebywali wraz ze S. i B. ( synem żony ) w K. – łączny koszt tego pobytu wyniósł (...) zł. Wszystkie wyjazdy, w których uczestniczy mał. S. są organizowane i opłacane przez pozwanego. Małoletnia Z. wielokrotnie odmówiła wyjazdu z ojcem, dlatego zaproponował on jej pokrycie kosztów wyjazdu wakacyjnego w 2016r.

Ze względu na poniesione przez pozwanego poza alimentami koszty zapewnienia S. rozrywki i gotowość włączenia w wydatki tego rodzaju Z. – wnosił on oddalenie powództwa w całości. W jego ocenie brak jest podstaw do podwyższenia wysokości dotychczasowych alimentów.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Małoletni : Z. i S. S. (3) są dziećmi ze związku małżeńskiego J. S. (1) i M. S. (1).

Wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 17.10.2011r. orzeczono rozwód między stronami – bez orzekania o winie. W punkcie 4 wyroku zobowiązano M. S. do płacenia alimentów na rzecz małoletnich : Z. i S. rodzeństwa S. w kwotach po 900 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich, tj. w łącznej kwocie po (...) zł miesięcznie.

W dniu 05.07.2013r. J. S. wniosła do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów od pozwanego M. S. na rzecz mał. powodów : Z. i S. rodzeństwa S. do kwot po (...) zł miesięcznie na każde z dzieci tj. do łącznej kwoty po (...)zł miesięcznie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 15.04.2014r. podwyższono wysokość alimentów od pozwanego do kwot po(...) zł miesięcznie na każde z dzieci tj. do łącznej kwoty po (...)zł miesięcznie, poczynając od dnia 05.08.2013r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. z dnia 30.09.2016r. zmieniono zaskarżony wyrok oddalając powództwo w całości.

W 2014r. małoletnia Z. miała (...) lat, a małoletni (...) lat. Z. była uczennicą (...) klasy szkoły podstawowej, wyprawka do szkoły kosztowała (...) zł. Małoletnia uczęszczała na zajęcia dodatkowe : języka angielskiego ( koszt zajęć 187,50 zł miesięcznie) oraz zajęcia taneczne Z.

( koszt zajęć 45 zł miesięcznie ). Dziewczynka miała wadę wzroku i nosiła okulary, koszt ich zakupu wniósł 445 zł. Pozostawała pod opieką stomatologa i ortodonty – miała nosić aparat na zęby za kwotę 5380 zł. W 2014r. J. S. oceniała miesięczny koszt utrzymania mał. Z. na kwotę (...) zł.

W 2014r. mał. S. był uczniem (...)klasy szkoły podstawowej. Wyprawka do szkoły kosztowała 869,37 zł. Chłopiec uczęszczał na zajęcia karate ( koszt zajęć 100 zł, oraz koszty opłat członkowskich i za egzamin) oraz na zajęcia taneczne ( koszt zajęć 50 zł miesięcznie). Miał stwierdzone (...) i zażywał leki od psychiatry, które kosztowały 40 zł miesięcznie. Ze względu na alergię od września do czerwca zażywał lek antyalergiczny, który kosztował 40 zł miesięcznie. S. pozostawał pod opieką stomatologa i brał udział w zajęciach dogoterpaii ( koszt 40 zł miesięcznie).

W 2014r. J. S. oceniała miesięczny koszt utrzymania mał. S. na kwotę (...) zł.

Pracowała jako (...) oraz była wychowawcą klasy. Otrzymywała wynagrodzenie w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Przysługiwała jej 13-a pensja, w grudniu 2013r. wypłacono jej zapomogę w wysokości (...) z netto, a w styczniu 2014r. dodatek w wysokości 394 zł. J. S. nie miała dochodu z korepetycji, była właścicielką mieszkania położonego w T. przy ul. (...) oraz samochodu marki F. (...) rocznik (...).

W 2014r. świadczenia za mieszkanie powódki wynosiły : czynsz 724 zł. prąd 150 zł miesięcznie, multimedia i Internet 59,90 zł miesięcznie oraz rata kredytu hipotecznego 750 zł miesięcznie.

W 2014r. pozwany M. S. (1) był zatrudniony w firmie (...) jako kierownik projektu, z wynagrodzeniem (...) zł brutto, (...) zł netto miesięcznie. Z wynagrodzenia były mu potrącane alimenty wraz z kosztami egzekucyjnym w wysokości (...) zł miesięcznie oraz ubezpieczenie w wysokości 80 zł miesięcznie. Od orzeczenia rozwodu między stronami pozwany pozostawał w związku nieformalnym z M. D. (2). Mieszkali wspólnie z synem partnerki mał. B. i wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe. M. D. była zatrudniona w tej samej firmie co pozwany, z wynagrodzeniem (...)zł brutto miesięcznie oraz otrzymywała alimenty na syna B. w kwocie 450 zł miesięcznie. Była ona właścicielką mieszkania położonego w T. przy ul. (...) i spłacała kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania w ratach po 420 zł miesięcznie. W grudniu 2013r. pozwany z partnerką i jej synem przeprowadzili się do zakupionego za kwotę (...) zł mieszkania położonego w T. przy ul. (...). Wspólnie zaciągnęli kredyt na zakup tego mieszkania i spłacali go w ratach po 2021 zł miesięcznie. M. D. spłacała kredyt pożyczkowy zaciągnięty w kwocie (...) zł na remont tego mieszkania, który spłacała w ratach po 136 zł miesięcznie. Sprzęty AGD do nowego mieszkania również zostały zakupione w systemie ratalnym, wysokość raty z tego tytułu wynosiła 400 zł miesięcznie. Pozwany z partnerką wydali na remont mieszkania ok. (...)- (...)zł.

W 2014r. świadczenia za mieszkanie przy ul. (...) wynosiły miesięcznie : czynsz 523 zł, prąd 100 zł. multimedia i Internet 150 zł.

Mieszkanie M. D. przy ul. (...) było wynajmowane za kwotę 1300 zł miesięcznie, ale opłacała ona świadczenia za to mieszkanie : czynsz 316 zł miesięcznie, prąd 77 zł miesięcznie, N. i kablówka 158 zł miesięcznie.

Pozwany kupował dzieciom prezenty na urodziny, święta, zabierał je na wakacje.

Obecnie mał. Z. S. (1) ma(...)lat i jest uczennicą(...) klasę Gimnazjum. Podręczniki do II klasy otrzymała ze szkoły.

J. S. musiała kupić córce wyprawkę do szkoły czyli przybory szkolne. Za okres 12 miesięcy oceniła ten wydatek na kwotę 1581zł.

W roku szkolnym 2016/2017 małoletnia uczęszcza na zajęcia z języka angielskiego do szkoły językowej (...)Opłata za lekcje wynosi 130zł miesięcznie w ramach 12 rat. Zajęcia odbywają się od października do czerwca. Małoletnia wyjechała też na obóz przyrodniczy, którego koszt wyniósł 750zł oraz dodatkowo kieszonkowe.

Małoletnia Z. pozostaje pod opieką ortopedy w ramach NFZ ze względu na skoliozę i problemy z biodrem.

Dziewczynka powinna uczestniczyć w zajęciach tanecznych, ale jej matki na to nie stać.

Małoletnia ma problemy z oczami. W październiku 2014r. miała badanie w związku z podejrzenie jaskry. Badanie wykazał, że ma nadciśnienie w gałkach ocznych, co może spowodować w przyszłości jaskrę. Małoletnia jest leczona prywatnie u okulisty, koszt wizyty 100zł co 3 miesiące. Z. musi stosować krople, których miesięczny koszt wynosi 37zł. Dwukrotnie miała wykonane badanie (...), koszt jednego badania 100zł. Małoletnia jest krótkowidzem, ma astygmatyzm i musi nosić okulary. Ostatni raz J. S. kupowała córce okulary w maju lub czerwcu 2015r. za kwotę 710zł.

Z. ma obniżoną odporność, pozostaje pod opieką poradni ginekologicznej, w związku z problemami związanymi z dojrzewaniem. W okresie jesienno-zimowym małoletnia często choruje na anginę i zapalenie gardła. Przeważnie leczenie kończy się antybiotykiem. Z. ma obecnie (...) lat i jest dzieckiem wycofanym. Miała problemy w kontaktach z rówieśnikami. Była konsultowana u psychologa, były to wizyty bezpłatne. Małoletnia otrzymuje kieszonkowe od dziadków i od prababci – w łącznej kwocie 100zł miesięcznie.

Dziadkowie – rodzice matki kupują jej obuwie i odzież.

J. S. oceniła miesięczny koszt utrzymania mał. Z. na kwotę 2961zł.

Na kwotę tą składają się : 1/3 świadczeń za mieszkanie 250zł miesięcznie,

telefon komórkowy dla Z. za 50-60zł miesięcznie, zakup żywności ze

środkami czystości 520zł miesięcznie, artykuły higieniczne i kosmetyki 108zł

miesięcznie, zakup odzieży dla małoletniej 330zł miesięcznie, lekcje języka angielskiego 130zł miesięcznie, zakup leków 160zł miesięcznie.

J. S. oceniła roczny koszt utrzymania dwóch psów , które mają działanie terapeutyczne na dzieci na kwotę 2010 zł rocznie.

Małoletni S. S. (1) ma (...) lat i jest uczniem (...)klasy szkoły podstawowej. Otrzymał za darmo podręczniki ze szkoły.

J. S. oceniła wydatek na wyprawkę szkolną dla syna na kwotę 1036zł na cały rok. Małoletni uczęszcza na j. angielki, ma dwie godziny zajęć w tygodniu. Koszt lekcji to kwota 130zł miesięcznie Od dwóch lat małoletni trenuje piłkę nożną, opłata wynosi 80 zł miesięcznie. W wakacje chciał uczęszczać na

półkolonie piłkarskie, które miały kosztować 220zł . W wakacje wyjechał na

obóz do K., który opłaciła jego matka w kwocie 480zł.

Małoletni S. ma stwierdzone (...) oraz wysokie ciśnienie w gałkach ocznych. Pozostaje pod opieką okulisty, ale wizyty są bezpłatne. Nie bierze leków ani kropli, ale miał jedno badanie (...) za kwotę 100zł.

Chłopiec nadal się jąka i sepleni. Pozostaje pod opieka logopedy. J. S. nie płaci za wizyty u logopedy, gdyż w zamian udziela bezpłatnych korepetycji z języka polskiego córce logopedy. Konsultowała syna u dwóch logopedów, w związku z jego jąkaniem się. Polecono jej klinikę p. G. w W., oni przyjechali do T. na konsultację. W 2013r. S. był u nich na badaniach, których koszt wyniósł 400zł. Od września 2015r. małoletni był pod opieką R. S. - specjalisty od jąkania - neurologopedy.

Chodził na zajęcia raz w tygodniu przez okres 2 miesięcy - opłata 80zł

tygodniowo. M.. S. zażywa lek na koncentrację za 5 zł miesięcznie oraz witaminę D, tran i lek T. w czasie pylenia.

J. S. oceniła miesięczny koszt utrzymania syna S. na kwotę

(...)

Matka małoletnich powodów nadal jest zatrudniona jako

nauczyciel w (...) w T. . Od września 2015r. do czerwca 2016r.

pozostawała na urlopie zdrowotnym, z wynagrodzeniem (...)

miesięcznie – po potrąceniu pożyczki 2062 zł miesięcznie.

W czerwcu 2015r. zaciągnęła pożyczkę w zakładzie pracy w kwocie 10.000 zł, którą będzie spłacała do sierpnia 2017r., w ratach po 425zł miesięcznie. Rata potrącana jest co miesiąc z jej wynagrodzenia. Od września 2016r. J. S. powróciła do pracy na pełen etat tj. 18 godzin. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości (...) zł netto miesięcznie oraz nadal spłaca pożyczkę w ratach po 425 zł miesięcznie. Od lipca 2016r. J. S. otrzymuje świadczenie 500 plus na jedno dziecko.

Rodzice wspierają ją materialnie przekazując 300-500 zł miesięcznie, kupują sprzęty AGD, gdy zepsują się stare. J. S. jest zadłużona u rodziców na kwotę 3000 zł. B. S. (1) opłaciła wnuczce wyjazd do Irlandii w wakacje, był to wydatek 2000 zł oraz opłaciła zakup nowych okularów za 700 zł.

J. S. nadal zamieszkuje z dziećmi w T. przy ulicy

N. (...)oraz spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty przez strony na zakup tego mieszkania w kwocie (...) zł. Obecnie do spłaty pozostało(...) Miesięczne raty wynoszą 700 zł miesięcznie.

Świadczenia za mieszkanie przy ul. (...) wynoszą :

czynsz 500zł miesięcznie, a w lipcu 700-800zł miesięcznie - bo dochodzi

rozliczenie wody, prąd za 2 miesiące około 200-400zł. media 75 zł miesięcznie, telefon S. 60 zł miesięcznie.

Pozwany oprócz alimentów przez okres 5 lat nie partycypował w kosztach

leczenia dzieci. Przekazał tylko 2500 zł na aparat ortodontyczny dla Z..

Natomiast całkowity koszt leczenia ortodontycznego wyniósł 7380 zł.

W maju 2016r. pozwany przekazał 2000zł na wypoczynek wakacyjny Z..

J. S. w listach wysyłanych do pozwanego wskazywała mu jakie są

potrzeby dzieci. Nie otrzymała jednak żadnej odpowiedzi.

Wnosiła ona o podwyższenie wysokości alimentów od pozwanego na rzecz

małoletnich : Z. i S. – bo w jej ocenie wzrosły koszty utrzymanie dzieci. Dzięki pomocy matki małoletni są bardzo dobrymi uczniami.

J. S. po opłaceniu świadczeń za mieszkanie pozostaje 500 zł.

Rodzina kupuje jej odzież i kosmetyki. W mieszkaniu ma 14- letnie sprzęty AGD, które zaczynają się psuć.

J. S. oprócz mieszkania ma samochód marki F. (...) rocznik (...)

Pozwany M. S. (1) ma (...)lat i z wykształcenia jest (...) Z. i S. są jego jedynymi dziećmi. Regularnie i systematycznie przekazuje alimenty na małoletnich w łącznej kwocie po 1800 zł miesięcznie.

Do 2014r. był zatrudniony w firmie (...) na stanowisku kierownika projektu. Zakończył umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron.

Następnie pod koniec 2014r. pozwany podjął działalność gospodarczą polegającą na współpracy z firmą (...) na kontrakcie jako dyrektor realizacyjny, z wynagrodzeniem (...) zł miesięcznie.

Pracę wykonywał 2-3 dni w tygodniu poza T. i nie miał wtedy kontaktu z dziećmi. Ze względu na powyższe pozwany rozwiązał z dniem 26.02.2016r. z firmą (...) umowę o współpracy na zasadzie porozumienia stron.

Od marca 2016r. pozwany jest zatrudniony jako (...)w firmie (...). Zawarł umowę o współpracy z firmą (...) oraz ma stałą umowę o pracę z firmą (...). Powyższe umowy o pracę są bezterminowe. Pozwany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3300 zł miesięcznie z P. G. i 10.000-11.000 zł miesięcznie z firmy (...). Do swojej dyspozycji ma samochód służbowy marki H. (...) rocznik 2006.

Pozostaje w związku małżeńskim z M. S. (3), która pracuje jako główny specjalista ds. rozliczeń, z wynagrodzeniem 4600 zł miesięcznie. Żona pozwanego ma 9-letniego syna B. z poprzedniego związku, na którego otrzymuje alimenty w wysokości 450 zł miesięcznie.

Pozwany z żoną i pasierbem zamieszkują w T. przy u. B. 6.

Jest to mieszkanie własnościowe, którego współwłaścicielami są M. i M. S. (3). W 2014r. zaciągnęli oni kredyt na zakup tego mieszkania w wysokości 360.000 zł na okres 25 lat, który spłacają w ratach po 1450 zł miesięcznie.

Świadczenia zamieszkanie wynoszą : czynsz 700 zł miesięcznie, prąd 180 zł miesięcznie, koszt miejsca postojowego 160 zł miesięcznie, telewizja kablowa 100 zł miesięcznie. Pozwany opłaca 4 telefony komórkowe : swój, żony, B. i S. za łączną kwotę 220 zł miesięcznie.

Żona pozwanego kupiła S. telefon komórkowy za 2000 zł, który spłaca w ratach po 50 zł miesięcznie. Pozwany wspólnie z żoną mają linię kredytową w Banku (...) w kwocie 15000 zł oraz zadłużenie na karcie kredytowej w wysokości 1800 zł. które spłacają w ratach po 500 zł miesięcznie.

Pozwany spotyka się z mał. S. dwa razy w tygodniu oraz spędzają wspólnie co drugi weekend od soboty do niedzieli. Oprócz alimentów wydaje dodatkowo na syna 350 zł miesięcznie. W ostatnim okresie kupił S. 4 kurtki, 4 pary butów, bieliznę, kilka kompletów odzieży.

Pozwany kupił synowi na pierwszą Komunię komputer za 2100 zł.

W 2015r. wyjechał z synem, żoną i pasierbem na riwierę turecką.

Pozwany zorganizował i opłacił synowi tydzień ferii zimowych w 2016r. w Ś.. Koszt wyjazdu dla 4 osób wyniósł 6700 zł. W ostanie wakacje spędził z synem 3 dni w R., oraz tydzień w K..

Od dwóch lat mał. Z. nie odwiedza ojca i nie chce z nim nigdzie wyjeżdżać.

Pozwany przekazał córce na święta zegarek i kartę upominkową za 200 zł, na urodziny kartę za 150 zł oraz 2000 zł na wakacje 2016r.

W ocenie pozwanego J. S. o 60% zawyżyła miesięczne koszty utrzymania dzieci. Opłacił on synowi kilka wizyt u psychologa mgr Sałaty, ale matka małoletniego bez jego wiedzy zmieniła psychologa na takiego, który udziela porad bezpłatnie. Pozwany chciał też pokryć koszty wizyt S. u psychiatry dr R. R., ale J. S. zmieniła psychiatrę na takiego, u którego wizyty są refundowane w ramach NFZ. Małoletni jest też leczony bezpłatnie u stomatologa.

W ocenie pozwanego koszt wydatków na dzieci w 2011r. ( w trakcie trwania sprawy rozwodowej ) był wyższy niż obecnie. S. uczęszczał na karate, tance i do logopedy. Natomiast Z. nie chodziła na dodatkowe zajęcia.

Pozwany zakwestionował również wykazywany przez byłą żonę koszt utrzymania dwóch psów.

Wnosił o oddalenie powództwa w całości, gdyż chciałby mieć możliwość decydowania co trzeba kupić dzieciom. Przyznał, iż ma problem z Z., gdyż córka od dwóch lat nie odwiedza go i nie chce z nim wyjeżdżać w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich.

Dowód : - sygn. akt (...)

- sygn. akt (...)

- zeznania J. S. k. 97 verte -99

- zeznania M. S. k. 104 verte-105

- zeznania świadka A. Ż. k. 91-92

- zeznania świadka B. S. k. 92- 93

- zeznania świadka M. S. k. 93-94

- zaświadczenie od stomatologa k. 10

- zaświadczenie z ośrodka szkolenia psów k. 11

- zaświadczenia z miejsca pracy J. S. k. 12, 100

- zaświadczenia o zarobkach J. S. k. 13

- zaświadczenia o stanie zdrowia i kosztach leczenia

mał. S. S. k.14-16, 20- 22,56-57

- faktura za zakup okularów dla mał. Z. S. k.17

- faktura na zakup aparatu ortodontycznego dla mał. Z. S. k.19

- zaświadczenia o zajęciach dodatkowych małoletnich k. 23-24

- faktury odnośnie świadczeń za mieszkanie J. S. k.25-30

- zawiadomienie o wysokości rat w (...) SA k. 31-33

- zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania mał. S. S.

dokonane przez J S. k.34-35

- zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania mał. Z. S.

dokonane przez J. S. k. 36-37

- zaświadczenie o zarobkach pozwanego k. 58-59

- umowa o współpracy z firmą (...) oraz rozwiązanie umowy o

współpracy k.60-63, 64-67

- zaświadczenie o zarobkach M. S. k.68

- faktury odnośnie świadczeń za mieszkanie M. i M. S.

k. 69-79

- zestawienie kosztów leczenia małoletnich dokonane przez

pozwanego k. 101-103

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przesłuchania matki małoletniego powodów J. S. (1) i pozwanego M. S. (1) oraz świadków : A. Ż., B. S. i

M. S..

Sąd przyznał walor wiarygodności twierdzeniom matki małoletniego powodów J. S. (1) odnośnie ustalenia uzasadnionych potrzeb małoletnich : Z. i S. rodzeństwa S. oraz sytuacji materialnej ich matki, gdyż były one logiczne i korespondowały z zebranym w sprawie materiale dowodowym. Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka

B. S. odnośnie wsparcia materialnego udzielanego przez świadka i jej męża córce J. S. oraz wnukom. Sąd uwzględnił ponadto zeznania świadka A. Ż. na okoliczność kosztów leczenia stomatologicznego małoletnich powodów.

Sąd co do zasady uznał za wiarygodne zeznania pozwanego

M. S. (1) i świadka M. S. (3) na okoliczność ustalenia jego aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej oraz możliwości zarobkowych.

W myśl art. 133 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego utrzymania i wychowania.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 135 §1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy do dwóch przesłanek:

- usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz

- zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono m.in., że: „Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie

zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb polegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe – materialne i intelektualne uprawionego.

Stosownie do treści przepisów art. 133 §1 i art. 135 kro, kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych. Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem małoletnich dzieci w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, zakupu leków oraz innych wydatków niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju i wychowania.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny

ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku, bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenia alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronie zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza.

Natomiast stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zwiększenie lub zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych. Nie każda jednak zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie art. 138 kro. Zastosowanie powyższego przepisu uzasadnia jedynie taka zmiana, która jest istotna. To czy określona zmiana jest istotna, może zależeć m. in. od tego, kiedy po raz ostatni nastąpiła konkretyzacja danego stosunku alimentacyjnego, jakie okoliczności faktyczne powodują zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny należy stwierdzić, iż obowiązek alimentacyjny M. S. (1) względem małoletnich : Z. i S. rodzeństwa S. został ustalony w wyroku Sądu Okręgowego w. T. z dnia 17.10.2011r. w kwocie po 900 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów tj. w łącznej kwocie po 1800 zł miesięcznie. Małoletni mieli wtedy odpowiednio Z. (...) lat, a S. (...) lat. Matka małoletnich J. S. była zatrudniona w Zespole Szkół nr (...) w T. jako nauczyciel, z wynagrodzeniem (...)zł miesięcznie.

W 2011r. pozwany M. S. (1) pracował w firmie (...) jako kierownik projektu budowlanego, z wynagrodzeniem (...) zł miesięcznie.

W trakcie prowadzonego postępowania dowodowego sąd ustalił, iż w dniu 05.07.2013r. J. S. złożyła w tutejszym sądzie pozew o podwyższenie alimentów na małoletnich Z. i S. S. (1) z kwot po 900 zł miesięcznie na każde z dzieci do kwot po 1500 zł miesięcznie na każdego z małoletnich powodów tj. do łącznej kwoty po 3000 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w. T. z dnia 15.04.2014r. podwyższono alimenty od pozwanego M. S. na rzecz małoletnich Z. i S. do kwot po 1200 zł miesięcznie tj. do łącznej kwoty po 2400 zł miesięcznie, poczynając od dnia 05.08.2013r. Pozwany wniósł apelacje od powyższego wyroku, w wyniku której wyrokiem Sądu Okręgowego w. T. zmieniono zaskarżony wyrok oddalając powództwo w całości.

W dniu 11.01.2016r. J. S. ponownie wniosła do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich Z. i S. rodzeństwa S. przeciwko M. S.. Znowu domagała się podwyższenia alimentów do kwot po 1500 zł miesięcznie na każde z dzieci tj. do łącznej kwoty po 3000 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego matka małoletnich wskazywała, iż zmniejszyły się jej możliwości zarobkowe na skutek skorzystania z rocznego urlopu zdrowotnego oraz zwiększyły się uzasadnione koszty utrzymania dzieci. J. S. określiła całkowity miesięczny koszt utrzymania mał. Z. na kwotę 2961 zł, a mał. S. na kwotę 2809 zł.

W ocenie sądu są to kwoty wygórowane, nie odpowiadające rzeczywistym kosztom utrzymania mał. powodów. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż mał. Z. ma obecnie (...) lat i jest uczennicą (...) klasy Gimnazjum. Małoletnia otrzymała za darmo podręczniki ze szkoły. J. S. musiała kupić jej wyprawkę szkolną.

Z. kontynuuje naukę prywatne lekcje z języka angielskiego, których miesięczny koszt wynosi 130 zł. Małoletnia ma problemy ze zdrowiem : ze względu na skoliozę i kłopoty z biodrem pozostaje pod opieką ortopedy w ramach NFZ, pozostaje też pod bezpłatną opieką poradni ginekologicznej.

Ze względu na podejrzenie jaskry Z. co 3 miesiące ma prywatne wizyty u okulisty, miała dwa badania (...) za łączną kwotę 200 zł oraz zażywa krople za 37 zl miesięcznie. W 2015r. musiała mieć zakupione nowe okulary za kwotę 700 zł – kwotę tą zapłaciła jej babcia B. S.. Małoletnia w okresie jesienno – zimowym często się przeziębia. Od dziadków otrzymuje kieszonkowe 100 zł miesięcznie, babcia najczęściej kupuje jej odzież i obuwie.

Sąd zwrócił uwagę, iż od dwóch lat mał. Z. nie odwiedza ojca i nie chce z nim wyjeżdżać w okresie ferii zimowych i wakacji.

Pozwany starał się to zrekompensować córce przekazując jej 2000 zł na wyjazd w okresie ostatnich wakacji. Oprócz alimentów przekazuje córce karty upominkowe na święta czy na urodziny.

Małoletni S. ma obecnie (...) lat i jest uczniem (...) klasy szkoły podstawowej. Podobnie jak siostra otrzymał podręczniki za darmo ze szkoły, matka musiała mu kupić jednak wyprawkę do szkoły. S. uczęszcza na lekcje języka angielskiego, których koszt wynosi 130 zł miesięcznie oraz trenuje piłkę nożną – opłata 80 zł miesięcznie. Podobnie jak siostra u S. lekarz okulista podejrzewa jaskrę, ale jego leczenie jest bezpłatne i nie zażywa on żadnych leków. Małoletni ma stwierdzone (...), jąka się i sepleni. Obecnie korzysta z bezpłatnej pomocy logopedy. Wcześniej korzystał z terapii przez 2 miesiące, której koszt wyniósł 80 zł tygodniowo. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż mał. S. spotyka się z ojcem dwa razy w tygodniu, oraz spędza z nim co drugi weekend od soboty do niedzieli. Pozwany oprócz alimentów kupuje synowi odzież, obuwie, organizuje i finansuje jego wyjazdy w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Kupił synowi komputer za 2100 zł, a żona pozwanego spłaca zakupiony dla małoletniego telefon za 2000 zł, w ratach po 50 zł miesięcznie.

J. S. po zakończeniu urlopu zdrowotnego, od 01.09.2016r, powróciła do pracy na cały etat jako nauczyciel w Zespole Szkół nr (...) w T. i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie(...) zł netto miesięcznie. Nadal spłaca pożyczkę zaciągniętą w zakładzie pracy w ratach po 425 zł miesięcznie oraz kredyt hipoteczny w ratach po 700 zł miesięcznie

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd w szczegółowy sposób zanalizował też sytuację materialną i rodzinną pozwanego.

Pozwany pozostaje w związku małżeńskim z M. S. (3) i wspólnie wychowują jej (...)syna B.. Żona pozwanego pracuje jako główny specjalista ds. rozliczeń i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie (...) zł netto miesięcznie oraz ma alimenty na syna w kwocie po 450 zł miesięcznie.

Dochody pozwanego ze współpracy z firmą (...) manager to kwota (...) zł miesięcznie, a z P. G. (...)zł miesięcznie. Pozwany i jego żona spłacają kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania w T. przy ul. (...) w ratach po 1500 zł miesięcznie oraz linię kredytową w Banku (...) w ratach po 500 zł miesięcznie.

Mając powyższe okoliczności na względzie, w punkcie I wyroku na mocy art. 135 kro i art. 138 kro – a contrario oddalono w całości powództwo w przedmiocie podwyższenia alimentów od pozwanego M. S. na rzecz mał. powoda S. S. (1). W ocenie sądu małoletni ma obecnie (...) lat i alimenty w kwocie po 900 zł miesięcznie oraz dodatkowe wydatki ponoszone przez pozwanego na zakup synowi odzieży, obuwia i opłacenie mu wypoczynku w okresie zimowym i letnim – w całości zaspokajają uzasadnione potrzeby chłopca.

W punkcie II wyroku, na mocy art. 135 kro i art. 138 kro podwyższono alimenty od pozwanego M. S. na rzecz mał. powódki Z. S. (1) z kwoty po 900 zł miesięcznie do kwoty po 1100 zł miesięcznie, poczynając od dnia 11.01.2016r. Mając na względzie, iż małoletnia od dwóch lat nie odwiedza ojca i nie wyraża zgody na wspólny z nim wyjazd w okresie wakacji letnich i ferii zimowych – pozwany oprócz alimentów przekazuje córce tylko karty upominkowe z okazji świąt czy urodzin. Nie kupuje jednak córce odzieży, obuwia – jak czyni to w przypadku syna. W ocenie sądu z uwagi na fakt, iż mał. Z. ma obecnie (...) lat jej koszt utrzymania jest wyższy niż brata S., chociażby ze względu na prywatne leczenie okulistyczne. Ze względu na powyższe sąd podwyższył wysokość alimentów od pozwanego na rzecz mał. Z. o 200 zł tj. do łącznej kwoty po (...) zł miesięcznie – uznając, iż alimenty na mał. powodów w łącznej kwocie po 2000 zł miesienie pozostają w możliwościach płatniczych pozwanego.

W punkcie 3 wyroku oddalono powództwo w pozostałej części odnośnie podwyższenia alimentów od pozwanego M. S. na rzecz mał. powódki Z. S. (1)

W punkcie 4 wyroku ze względu na charakter prawy nie obciążono mał. powodów kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa.

W punkcie V wyroku nie obciążono pozwanego kosztami sądowymi w sprawie, na mocy art. 102 kpc.

W punkcie VI wyroku na mocy art. 100 kpc zniesiono między stronami koszty procesu.

W punkcie VII wyroku – wy rokowi w punkcie II nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: