Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1544/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-06-23

Sygn. akt: II K 1544/21

PR 1 Ds 657.2021

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Marek Tyciński

Protokolant st. sekr. sądowy Marcin Szymczak

w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej Centrum - Zachód w Toruniu

M. O.

po rozpoznaniu dnia 12 maja i 14 czerwca 2022 r. sprawy

M. S. (1) c. Z. i M. z domu R., ur. (...) w T.

oskarżonej o to, że:

w dniach 16-17 marca oraz 1 i 17 kwietnia 2019 r. w T. przetwarzała dane osobowe M. S. (2), choć ich przetwarzanie nie było dopuszczalne w ten sposób, że logowała się na(...) Usług (...) (...)i sprawdzała profil M. S. (2),

tj. o czyn z art. 107 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych

orzeka:

I.  Przyjmując, że społeczna szkodliwość czynów wyczerpujących znamiona ciągu przestępstw z art. 107 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych zarzucanych M. S. (1) nie jest znaczna na mocy art. 66§1kk i art. 67§1kk warunkowo umarza postępowanie na okres 1 (jednego) roku próby;

II.  Na mocy art. 67§3kk zasądza od oskarżonej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych);

III.  Zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. S. (2) 1008 zł (tysiąc osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z wyboru;

IV.  Zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa 100 zł (sto złotych) tytułem opłaty i obciąża kosztami w wysokości 70 zł (siedemdziesiąt złotych).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1544/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. S. (1)

W dniach 16-17 marca oraz 1 i 17 kwietnia 2019 r. w T. przetwarzała dane osobowe M. S. (2), choć ich przetwarzanie nie było dopuszczalne w ten sposób, że logowała się na (...) Usług (...) (...) i sprawdzała profil M. S. (2)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. S. (1) jest ginekologiem. W dniach 16-17 marca 2019 r., 1 kwietnia 2019 r. (dwukrotnie o godzinach 8:53 i 8:56) i 17 kwietnia 2019 r. (dwukrotnie o godzinach 17:28, 17:32) zalogowała się używając w tym celu numeru PESEL M. S. (2) na jego profil na (...) Usług (...) (...) (dalej (...)). Na profilu tym dokonywała sprawdzeń zawartych tam danych osobowych, danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia, zwolnień lekarskich. M. S. (2) nigdy nie był pacjentem oskarżonej, a także nie upoważniał M. S. (1) do logowania się na (...), a ona sama nie była upoważniona na podstawie przepisów prawa do przeglądania czy innego przetwarzania danych osobowych M. S. (2).

zeznania świadka M. S. (2)

26-27, 107

wydruki informacji z (...)

4-9, 108

częściowo wyjaśnienia oskarżonej

54-55, 96, 107

protokół przesłuchania świadka M. S. (1) przed (...) w T.

56-58, 108

M. S. (1) jest osobą dotychczas niekaraną.

karta karna

40

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonej

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonej w zakresie w jakim wyjaśniła, że nie udostępniała danych M. S. (2) osobom trzecim, jeśli uzyskała do nich dostęp to tylko przeglądała dane, nie gromadziła ich, nie utrwalała, nie rozpowszechniała ich dalej. Przyznała ona, że czasami przeglądała na (...) dane dotyczące nie tylko jej pacjentów.

zeznania świadka M. S. (2)

Sąd uznał zeznania świadka za wiarygodne, gdyż są logiczne, jasne i spójne. Świadek nie udostępniał swoich danych, numeru PESEL oskarżonej, oskarżona nigdy nie była jego lekarzem. O fakcie, że oskarżona logowała się i sprawdzała jego dane zawarte na (...) Usług (...) (...) dowiedział się po odczytaniu powiadomień na (...), nie rozmawiał o tym z oskarżoną.

wydruki informacji z (...)

Wydruki pochodzą z(...) Usług (...), zostały wydrukowane przez M. S. (3), stanowią dowód logowania się oskarżonej na profil M. S. (3) na (...).

karta karna

Dokument urzędowy, nie był kwestionowany przez strony.

protokół przesłuchania świadka M. S. (1) przed (...) w T.

Dokument nie był kwestionowany przez strony, kopie protokołu dostarczyła zarówno sama oskarżona jak i pokrzywdzony.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonej

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej w zakresie, w jakim tłumaczyła się, że korzystała z (...) jedynie w celach zawodowych, a na profile nie swoich pacjentów wchodziła w celach szkoleniowych, ucząc się korzystania z (...). Oskarżona wyjaśniła też, że nie pamięta by wchodziła na profil M. S. (2). Sąd uznał jej za zeznania za niewiarygodne, gdyż kilkukrotnie logowała się na profil M. S. (2) i to w różnych dniach i godzinach, a aby zalogować się na jego profil musiała wykorzystać jego numer PESEL, który nie został jej udostępniony przez M. S. (2). Jej wyjaśnienia są sprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym, zdaniem Sądu stanowią linię obrony zmierzającą do umniejszenia jej winy lub uniknięcia odpowiedzialności karnej. Podkreślić należy, że sama oskarżona na ostatnim terminie wyjaśniła, że uzyskała jedynie dostęp do danych, tłumacząc że według niej nie przetwarzała ona tych danych.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. S. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej u.o.d.o.) przestępstwem jest przetwarzanie danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony. Czynnością sprawczą jest przetwarzanie danych, niezależnie od wystąpienia jakiegokolwiek skutku po stronie osoby, której dane te dotyczą. Możliwe jest nawet, że osoba, której dane dotyczą, nie wie o tym, że jej dane zostały przetworzone przez inną osobę pomimo braku podstawy prawnej albo przez osobę nieuprawnioną.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. W związku z bezpośrednim stosowaniem prawa UE, podana definicja pozostaje w pełni aktualna na gruncie art. 107 u.o.d.o. Oznacza to, że penalizacji na podstawie tego przepisu podlega wykonanie jakiejkolwiek, nawet jednej czynności związanej z danymi osobowymi, w tym już samo ich przeglądanie.

W przedmiotowej sprawie nie ulega żadnym wątpliwością, że informacje zawarte na(...) Usług (...) (...) stanowią dane osobowe, mieszczą się tam dane wrażliwe dotyczące m.in. stanu zdrowia konkretnej osoby. Oskarżona uzyskała dostęp do danych na (...) wykorzystując numer PESEL M. S. (2), który nie został jej udostępniony, a ponadto M. S. (2) nie był jej pacjentem, nie upoważnił jej także do przeglądania danych zawartych na (...), nie była ona w żaden sposób uprawniona do przeglądania danych osobowych dotyczących pokrzywdzonego M. S. (2). Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, także w części wyjaśnienia samej oskarżonej dowodzą, że popełniła ona występek z art. 107 ust. 1 u.o.d.o.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

I

M. S. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

W niniejszej sprawie Sąd skorzystał z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego albowiem zostały spełnione przesłanki z art. 66 kk. Wina i społeczna szkodliwości czynu oskarżonej nie są znaczne. Oskarżona nie udostępniała osobom trzecim danych osobowych pokrzywdzonego M. S. (2), nie usuwała, nie modyfikowała tych danych, przeglądała je. Występek popełniła umyślnie, z zamiarem bezpośrednim. Czyn popełniony przez oskarżoną nie spowodował szkody u pokrzywdzonego. Naruszyła ochronę danych osobowych. Okoliczności popełnienia przez oskarżoną czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, pomimo braku przyznania się do winy przez oskarżoną. Złożyła ona jednak wyjaśnienia w sprawie, które koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym. Należy podnieść, że sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania w przypadku, gdy oskarżony nie przyznaje się do winy ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., sygn. akt III K 159/11, OSNKW 2012/2/14). Oskarżona nie była dotychczas osobą karaną sądownie. M. S. (1) jest lekarzem, posiada stałe zatrudnienie, prowadzi ustabilizowany tryb życia. Oskarżona w toku postępowania była gotowa przeprosić pokrzywdzonego M. S. (2), złożyła wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu, co wskazuje, ze przemyślała swoje postępowanie. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie można przyjąć pozytywną prognozę, że oskarżona bez wymierzenia kary będzie przestrzegała porządku prawnego. Kara za przestępstwo stypizowane w art. 107 ust. 1 u.o.d.o. nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

W przekonaniu Sądu roczny okres próby pozwoli zweryfikować pozytywną prognozę wobec oskarżonej na przyszłość. Należy zauważyć, że warunkowe umorzenie postępowania nie oznacza uniknięcia odpowiedzialności karnej przez oskarżoną, gdyż odstąpienie od skazania i ukarania następuje pod określonymi warunkami, których niewypełnienie będzie pociągało za sobą podjęcie postępowania oraz możliwość ewentualnego skazania.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. S. (1)

II

Na mocy art. 67 § 3 kk Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych).

Sąd warunkowo umarzając postępowanie na mocy art. 63 § 3 kk jest zobligowany do nałożenia jednego z obowiązków wskazanych w tym przepisie. Sąd uznał za celowe orzeczenie obowiązku w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości tysiąca złotych. Wysokość obowiązku jest adekwatna do społecznej szkodliwości czynu i winy oskarżonej.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk zasądził od oskarżonej na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. S. (2) 1008 zł (tysiąc osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z wyboru. Sąd zasądził zwrot kosztów według norm przypisanych, na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

IV

Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa 100 (sto złotych) tytułem opłaty i obciążył kosztami w wysokości 70 zł (siedemdziesiąt złotych). O opłacie sąd orzekł na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz.223 ze zm.), natomiast o kosztach na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk. Oskarżona jest osobą posiadającą stałe zatrudnienie, więc poniesienie kosztów nie będzie dla niej uciążliwe.

Podpis

z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Komuda-Zakrzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Marek Tyciński
Data wytworzenia informacji: