Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 484/23 - wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu z 2023-05-25

Toruń, 15 maja 2023 r.

Sygn. akt II K 484/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marcin Czarciński

Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Pabian

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.05.2023 r.

sprawy

K. K. (1)

syna J. i I. z d. K.

urodz. (...) w T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 23 stycznia 2023 r. w T. na ulicy (...) kierował pojazdem mechanicznym marki T. o nr rej. (...) pomimo wydanej decyzji przez (...) T. nr (...) (...) z dnia 24/10/2022 roku o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat A, B,

- tj. o czyn z art. 180a kk

o r z e k a :

I.  przyjmując, iż czyn oskarżonego K. K. (1) wyczerpał znamiona występku określonego w art. 180a kk oraz uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego na okres 1 (jednego) roku tytułem próby,

II.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł (pięćset złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem opłaty oraz kwotę 70 zł (siedemdziesiąt złotych) tytułem wydatków poniesionych od chwili wszczęcia postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 484/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. K. (1)

w dniu 23 stycznia 2023 r. w T. na ulicy (...) kierował pojazdem mechanicznym marki T. o nr rej. (...) pomimo wydanej decyzji przez (...) T. nr (...) (...) z dnia 24/10/2022 roku o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat A, B

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

K. K. (1) posiadał prawo jazdy kat. A i B. Z uwagi na wielokrotne naruszanie przepisów oraz uzyskanie łącznie ponad 24 punktów karnych K. K. (1) został skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. W dniu 24 października 0222 roku(...) T. wydał decyzję (...) (...) o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. A i B w związku z brakiem poddania się egzaminowi kontrolnemu.

W dniu 23 stycznia 2023 r. około godz. 9.30 na ulicy (...) został zatrzymany przez patrol policji. Okazało się, że ww. kierował pojazdem pomimo wydanej wobec niego decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kat. A i B.

wyjaśnienia K. K.

14-15, 84v.

zeznanie Ł. M.

6-7

informacja o naruszeniach wpisanych do ewidencji kierowców

20

kserokopia dokumentacji (...) T.

37-43

K. K. (1) nie był dotychczas karany sądownie.

karta karna

36

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia K. K.

wyjaśnienia jasne i spójne z innymi dowodami zgromadzonymi w sprawie

zeznanie Ł. M.

zeznania jasne i spójne, brak podstaw do ich kwestionowania

karta karna, pisma Urzędu Miasta

dokumenty niekwestionowane przez strony

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Art. 180a kk przewiduje odpowiedzialność nie stosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami poprzez prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Wobec oskarżonego w dniu 24 października 2022 roku zapadła decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami - kat. A i B. Prowadząc pojazd w dniu 23 stycznia 2023 roku mimo decyzji o cofnięciu uprawnień oskarżony wypełnił dyspozycję art. 180a kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Należy w tym miejscu przypomnieć, że orzeczenie o warunkowym umorzeniu jest orzeczeniem o charakterze materialnym rozstrzygającym o przedmiocie procesu, którym jest kwestia odpowiedzialności karnej oskarżonego za zarzucony mu czyn. Sąd zdecydował o zastosowaniu w niniejszym postępowaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania, gdyż przestępstwo i sprawca nie przedstawiali większej społecznej szkodliwości.

Podstawową przesłanką zastosowania warunkowego umorzenia postępowania jest stwierdzenie, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Oznacza to przede wszystkim, że sąd, rozważając stosowanie tego środka, musi najpierw ustalić wszystkie przesłanki odpowiedzialności karnej (zob. post. SN z 27 listopada 2003 r., I KK 301/03, OSNKW 2004, Nr 1, poz. 9). Zwraca się także uwagę, że wymagany nieznaczny stopień winy powinien być w szczególności przyjmowany, gdy zachodzą kodeksowe okoliczności zmniejszające winę.

Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. K. K. (1) nie był uprzednio karany. Okoliczność ta ma większe znaczenie wobec osoby dojrzałej i świadczy, iż oskarżony przez kilkadziesiąt lat dorosłego życia przestrzegał porządku prawnego.

Oskarżony ma stałe miejsce zamieszkania, jest emerytem i prowadzi dodatkową działalność gospodarczą. Z danych osobopoznawczych wynika jednoznacznie, iż prowadzi ustabilizowane życie, co wskazuje, że czyn ten był incydentem w jego dotychczasowym życiu. Czyn ten był uwarunkowany sytuacyjnie oraz ma charakter incydentalny.

Na przyjęcie społecznej szkodliwości tego czynu i stopnia zawinienia - nieznacznego stopnia wskazują wyżej wymienione okoliczności.

Szczegółowe przesłanki dotyczące osoby sprawcy uzasadniają postawioną wobec niego dodatnią prognozę kryminologiczną. Postawy oskarżonego z punktu widzenia przyjętego przez porządek prawny systemu aksjologicznego - są pozytywne i nie ma potrzeby obecnie ich korygowania poprzez wymierzenie kary.

Ten epizodyczny czyn nie może zniszczyć dorobku życiowego i zawodowego oskarżonego i zaprzeczyć jego dotychczasowej drodze życiowej. Prezentowana przez niego postawa oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, iż niniejsze postępowanie karne będzie dla niego na tyle dotkliwym ostrzeżeniem na przyszłość, iż nie popełni ona żadnego nowego przestępstwa. Oskarżony ma świadomość, że niewypełnienie przez niego zasad warunkowego umorzenia będzie pociągało za sobą podjęcie postępowania oraz możliwość ewentualnego skazania. Jednocześnie, w ocenie Sądu, ustalony dla oskarżonego okres próby będzie wystarczający dla uzmysłowienia naganności jego zachowania.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. K. (1)

II

I

Na podstawie art. 67 § 3 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek zapłaty kwoty 500 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zdaniem Sądu możliwości finansowe oskarżonego pozwalają na poniesienie tych kosztów bez nadmiernego uszczerbku dla jego utrzymania. Należy wskazać, iż uiszczenie wskazanej kwoty będzie stanowiło dla oskarżonego jedyną aczkolwiek realną dolegliwość.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd doszedł do przekonania, że w stosunku do oskarżonego brak jest podstaw do orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych nawet w najmniejszym wymiarze. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zdaniem Sądu, czyn dokonany przez oskarżonego miał charakter jednorazowy, incydentalny. Okoliczności popełnienia wskazanego czynu jak również sytuacja osobista czy finansowa oskarżonego wskazują na to, iż nie jest konieczne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na jakikolwiek okres. Zdaniem Sądu, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie przyczyni do oddziaływania na osobę oskarżonego w celu uzmysłowienia mu nieprawidłowości postępowania a będzie tylko wyrazem nieuzasadnionej represyjności nie przystającej do okoliczności przedmiotowej sprawy. Oskarżony rozumie znaczenie swojego czynu i zakres zagrożeń, które może wywołać takim postępowaniem. Ponadto orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów pozbawiłoby praktycznie oskarżonego możliwości wykonywania dodatkowej pracy a w konsekwencji pozbawiłoby go środków do życia. Nie bez znaczenia w ocenie Sądu jest fakt, iż oskarżony uregulował swój status kierowcy zdając ponownie egzamin kontrolny na prawo jazdy.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Na podstawie art. 627 kpk Sąd obciążył oskarżonego opłatą w wysokości 60 zł oraz wydatkami poniesionymi w sprawie w wysokości 70 zł. Wysokość wskazanych kosztów procesu nie jest zbyt wysoka. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe i finansowe oskarżonego, jest on w stanie uiścić wskazane koszty bez uszczerbku dla swojego utrzymania.

7.  Podpis

Sędzia Marcin Czarciński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Komuda-Zakrzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Data wytworzenia informacji: