Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 40/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-03-01

T., 21 lutego 2022 r.

Sygn. akt II K 40/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czarciński

Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zielińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej D. Wysińskiej-T.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.02.2022 r. w T.

sprawy

D. C. (1)

syna J. i A. z d. S.

urodzonego (...) w T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 października 2021 r. około godziny 22:15 w T. na (...), kierował po drodze publicznej pojazdem m-ki B. (...) o nr rej. (...) pomimo wydanej wobec niego decyzji (...) T. w dniu 9.07.2020 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kat. (...)– nr decyzji –(...)

- tj. o czyn z art. 180a kk

o r z e k a :

I.  przyjmując, iż czyn oskarżonego D. C. (1) wyczerpał znamiona występku określonego w art. 180a kk oraz uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby,

II.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego w wysokości 500 (pięćset) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

III.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku,

IV.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem wydatków poniesionych od chwili wszczęcia postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 40/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. C. (1)

w dniu 22 października 2021 r. około godziny 22:15 w T. na (...), kierował po drodze publicznej pojazdem m-ki B. (...) o nr rej. (...) pomimo wydanej wobec niego decyzji Prezydenta Miasta T. w dniu 9.07.2020 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kat. (...) – nr decyzji – (...)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

D. C. (1) 0d 17 października 2017 roku posiadał prawo jazdy kat. (...). Z uwagi na wielokrotne naruszanie przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskanie łącznie 26 punktów karnych, na podstawie wniosku Komendanta Policji w B. został skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. W dniu 8 lipca 2020 roku D. C. (1) został poddany egzaminowi i uzyskał z części teoretycznej wynik negatywny. W związku z powyższym utracił kwalifikacje do prowadzenia pojazdów. Na podstawie decyzji (...) T. z dnia 9 lipca 2020 roku cofnięto mu uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. (...) - nr decyzji – (...).

W dniu 22 października 2021 r. około godziny 22:15 w T. na Trasie Średnicowej, D. C. (1) kierując po drodze publicznej pojazdem m-ki B. (...) o nr rej. (...) został zatrzymany przez patrol policji. Okazało się, że ww. kierował pojazdem pomimo wydanej wobec niego decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kat. (...)

wyjaśnienia D. C.

13-14, 39v.

notatka urzędowa

1

informacja UM T. wraz z kserokopią decyzji

3-5

informacja o naruszeniach przepisów ruchu drogowego

20

D. C. (1) nie by dotychczas karany sądownie. Aktualnie pracuje w firmie (...) SA w T. na stanowisku magazyniera/operatora wózka widłowego.

karta karna

19

kserokopia umowy o pracę

38

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia D. C.

wyjaśnienia jasne i spójne z innymi dowodami zgromadzonymi w sprawie

notatka urzędowa, decyzja administracyjnakopia umowy o pracę

dokumenty niekwestionowane przez strony

karta karna

dokument urzędowy

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

D. C. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Art. 180a kk przewiduje odpowiedzialność nie stosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami poprzez prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Wobec oskarżonego w dniu 9 lipca 2020 roku zapadła decyzja Prezydenta Miasta T. (...) (...) o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami - kat. (...) Prowadząc pojazd w dniu 22 października 2021 roku mimo decyzji o cofnięciu uprawnień oskarżony wypełnił dyspozycję art. 180a kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Sąd ustalając, iż wina i społeczna szkodliwość czynu zarzuconego oskarżonemu, który wyczerpał znamiona występku z art. 180a kk nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umorzył postępowanie na okres 2 lat tytułem próby. Orzeczenie o warunkowym umorzeniu jest orzeczeniem o charakterze materialnym rozstrzygającym o przedmiocie procesu, którym jest kwestia odpowiedzialności karnej oskarżonego za zarzucony mu czyn. Sąd zdecydował o zastosowaniu w niniejszym postępowaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania, gdyż przestępstwo i sprawca nie przedstawiali większej społecznej szkodliwości. D. C. (1) nie był dotychczas karany sądownie a niniejsze postępowanie karne będzie dla niego na tyle dotkliwym przeżyciem i ostrzeżeniem na przyszłość, iż nie popełni żadnego nowego przestępstwa.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. C. (1)

II, III

Stosownie do treści art. 67 § 3 kk Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. W ocenie Sądu w realiach niniejszej sprawy istniały podstawy do orzeczenia wskazanego środka karnego na wskazany okres. Oskarżony w sposób umyślny naruszył obowiązujące zasady ruchu drogowego, kierował samochodem wbrew decyzji o cofnięciu uprawnień. Co więcej decyzja ta została wydana w 2020 roku. Od tego czasu oskarżony nie podjął działań zmierzających do odzyskania uprawnień a mimo to lekceważąc ją kierował samochodem. Tym samym pokazał jaki ma stosunek do obowiązujących przepisów i decyzji odpowiednich organów. Ten stosunek jest niedojrzały i lekceważący. W ocenie Sądu orzeczenie wspomnianego zakazu na wskazany okres spełni swoją funkcję i powstrzyma oskarżonego przed popełnieniem podobnego czynu w przyszłości a złamanie zakazu spowoduje dodatkową odpowiedzialność. W ocenie Sądu okres jednego roku pozwoli oskarżonemu zweryfikować swoją postawę i wysnuć wnioski na przyszłość a w konsekwencji zapobiegnie powstaniu podobnej sytuacji w przyszłości. Niewywiązywanie się z nałożonego obowiązku może również spowodować podjęcia postępowania, które zostało warunkowo umorzone i rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych

D. C. (1)

Na podstawie art. 67 § 3 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek zapłaty kwoty 500 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zdaniem Sądu możliwości finansowe oskarżonego pozwalają na poniesienie tych kosztów bez nadmiernego uszczerbku dla jego utrzymania. Należy wskazać, iż uiszczenie wskazanej kwoty, mającej symboliczny wymiar, będzie stanowiło dla oskarżonego jedyną aczkolwiek realną dolegliwość.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Na podstawie art. 627 kpk Sąd obciążył oskarżonego opłatą w wysokości 100 zł oraz wydatkami poniesionymi w sprawie w wysokości 70 zł. Wysokość wskazanych kosztów procesu nie jest wysoka. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe i finansowe oskarżonego, jest on w stanie uiścić wskazane koszty bez uszczerbku dla swojego utrzymania.

7.  Podpis

Sędzia SR Marcin Czarciński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Komuda-Zakrzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Data wytworzenia informacji: