Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 23/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2016-04-07

Sygn. akt IIIRC. 23/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Krystian Rezmer

Ławnicy -------------

Protokolant st. sek. sad. Maria Olszewska

po rozpoznaniu w dniu 30.o3. 2016 roku

na rozprawie

sprawy z powództwa D. A. (1)

przeciwko małol. M. A. (1) działającej przez matkę G. A.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

1.  w części pozbawia wykonalności ugody zawartej przed Sądem

Rejonowym w G. w dniu 19.12.2012r. sygn. akt III RC.859/12 zaopatrzoną w klauzulę wykonalności z dnia 2.01.2013r. mocą której D. A. (1) zobowiązał się płacić rentę alimentacyjną na rzecz M. A. (1) w wysokości 1.000 zł miesięcznie z góry do rąk jej matki G. A. z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności poszczególnych kwot, tj. za okres od 1 stycznia 2013r. do 1 listopada 2014r.

2.  oddala powództwo w pozostałej części,

3.  odstępuje od obciążenia pozwanej kosztami sądowymi.

4.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.400 zł tytułem zwrotu

kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IIIRC. 23/15

UZASADNIENIE

---------------------------

Pełnomocnik powoda D. A. (1)

wniósł w dniu 12.01.2015r. przeciwko małoletniej pozwanej M. A. (1) działającej przez matkę G. A. pozew o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego – ugody sądowej zawartej przed Sądem Rejonowym w Grudziądzu z dnia 19.12.2012r. w sprawie III RC.859/12 opatrzonej klauzulą wykonalności tegoż Sądu z dnia 2.01.2013r., mocą której powód zobowiązał się płacić na rzecz małoletniej M. A. (1) rentę alimentacyjną w kwocie 1000 zł z góry do 15-tego każdego miesiąca oraz udzielenia zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, zwolnienia powoda od ponoszenia kosztów sądowych w całości i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przypisanych lub wg zestawienia kosztów.

W uzasadnieniu podał, że w terminie i regularnie spełniał świadczenie alimentacyjne na rzecz małoletniej M. A. (1), przekazując je bezpośrednio matce dziecka G. A.. W okresie za który pozwana dochodzi świadczeń alimentacyjnych od powoda w postępowaniu egzekucyjnym, powód zamieszkiwał z matką pozwanej i przekazywał jej całe swoje wynagrodzenie za pracę w tym kwotę 1000 zł na poczet alimentów. Pomimo tego matka małoletniej wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wskazując, że rzekomo ma zaległości w wysokości 22.000 zł. Był zaskoczony działaniem matki małoletniej, przy czym w rozmowie telefonicznej zona przyznała, że przyczynkiem do wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie było nie wpłacanie przez powoda kwot renty alimentacyjnej, a jego odejście do innej kobiety /k.2-3 akt/.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości, oddalenie wniosków dowodowych powoda, przeprowadzenie wnioskowanych dowodów pozwanej i zasądzenie kosztów postępowania na rzecz pozwanej w tym ew. zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwana zaprzeczyła wszystkim twierdzeniom pozwu poza tymi, które wyraźnie przyznała /k.67-73 akt/.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód D. A. (1) i G. A. są rodzicami małoletniej pozwanej córki M. A. (1). W dniu 10.10.2012r. rodzice notarialnie ustanowili rozdzielność majątkową małżeńską. Między rodzicami toczy się proces rozwodowy przed Sądem Okręgowym w Toruniu z wniosku żony. W chwili orzekania w niniejszej sprawie zapadł już nieprawomocny wyrok rozwodowy między małżonkami.

/dowód: zeznania powoda – k.80-80v akt,

- zeznania pozwanej – k.80v akt,

- informacja pozwanej – k.24 akt,

- kopia aktu notarialnego – k.77-78 akt/.

Ugodą sądową zawartą w dniu 19.12.2012r. przed Sądem Rejonowym w Grudziądzu powód D. A. (1) zobowiązał się do płacenia renty alimentacyjnej na rzecz małoletniej M. A. (1) kwotę 1000 zł miesięcznie

poczynając od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry do rąk matki małoletniej - G. A. z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności poszczególnych kwot.

/dowód: kopia protokołu ze sprawy III RC.859/12 Sądu Rej. w G. – k.161 akt/.

W dniu 11.01.2013r. powód D. A. (1) i świadek M. H. zostali rodzicami małoletniego M. A. (2), na którego powód zobowiązał się zawartą przed Sądem Rejonowym w Świeciu ugodą sądową do płacenia renty alimentacyjnej w kwocie 450 zł miesięcznie.

/dowód: zeznania świadka M. H. – k.81 akt,

- kopia ugody sądowej z dnia 9.05.2013r. – k.11 akt/.

W dniu 31.10. 2014r. powód wyprowadził się od żony i zamieszkał u M. H. z którą żyje w związku konkubenckim. Od listopada 2014r. powód nie płaci alimentów na małoletniego M. A. (2) bo go nie stać.

/dowód: zeznania świadka M. H. – k.81 akt,

- zeznania świadka A. W. – k.81v akt/.

W dniu 31.10.2014r. matka małoletniej pozwanej G. A. złożyła u komornika sądowego D. L. w G. wniosek egzekucyjny załączając tytuł wykonawczy tj. ugodę sądową z dnia 19.12.2012r. z klauzulą wykonalności. Złożonym wnioskiem domagała się egzekucji od powoda alimentów zaległych za okres od 1.01.2013r. do 31.10.2014 r., łącznie kwoty 22000 zł i alimenty bieżące po 1000 zł miesięcznie. Nie domagała się odsetek.

/dowód:- zeznania pozwanej – k.25 akt,

- wniosek egzekucyjny z dnia 31.10.2014r. Kmp. 74/14 – k.159-160 akt,

- zajęcie wynagrodzenia i zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – k.5-6 i 7 akt/.

Powód jest zatrudniony od października 2004r. i nadal w spółce jawnej Hurtowni (...) w D. jako pracownik magazynowy i kierowca z zarobkiem ok. 1.500 zł – 1600 zł netto. Do czasu wyprowadzenia się powoda od żony, przekazywał całe wynagrodzenie żonie bo prowadzili wspólne gospodarstwo domowe razem z pełnoletnim synem i małoletnią córką. Powód nie miał konta bankowego i często pobierał z zakładu pracy zaliczki na poczet pensji. W październiku 2013r. powód zaciągnął w Banku (...) kredyt w kwocie 20000 zł z czego kwota 15.190 zł została przelana na konto żony G. A., a pozostała kwota - na prowizję i spłatę innych kredytów.

/dowód:- zeznania powoda – k.80 akt,

- zeznania świadka D. A. (2) – k.348-349 akt,

- zaświadczenie zakładu pracy Hurtownia (...) i pismo do komornika – k.32,

173-174, 222 akt,

- kopia umowy o kredyt – k.135 akt/.

Postanowieniem z dnia 30.09.2015r. Sąd Okręgowy w Toruniu zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 27.07.2015r. poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie Kmp.73/14 obejmującego egzekucję świadczeń alimentacyjnych od powoda na rzecz małoletniej M. A. (1) okres od 1 grudnia 2012r. do 7 listopada 2014r.

/dowód: treść postanowienia Sądu Okręgowego w Toruniu – k. 234-235 akt/.

Sąd dał wiarę przytoczonym wyżej dowodom ponieważ we wzajemnym zestawieniu potwierdzają się i uzupełniają tworząc logicznie przytoczoną całość, zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art.840§1pkt 2 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. W tym przepisie chodzi o te zdarzenia, które nastąpiły po powstaniu tytułu egzekucyjnego, bądź po zamknięciu rozprawy w wypadku orzeczenia sądowego i spowodowało, że przymusowe egzekwowanie obowiązku dłużnika utraciło sens i nie ma już podstaw do dalszego chronienia interesów wierzyciela /komentarz LexisNexis t.4 str.235 wyd.209/.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że do czasu odejścia przez powoda od żony i dzieci, strony razem mieszkały, prowadzili wspólne gospodarstwo domowe i dopiero z tym momentem /wyprowadzenia/, strony przestały prowadzić wspólne gospodarstw domowe. O powyższym zeznaje powód i w zasadzie potwierdza pozwana G. A. i świadek D. A. (2). Więcej powód zeznał, że sprawa o alimenty /ustalono wysokość 1000 zł miesięcznie co stanowiło w odniesieniu do jego dochodów pokaźną kwotę/, miała cechy fikcyjności z uwagi na ujawnienie, że obecna konkubina M. H. spodziewa się jego dziecka, na którego utrzymanie będzie łożył powód.

Z uwagi na powyższe, należało uwzględnić powództwo w trybie art.840 per.1 pkt 2 kpc w części tj. za okres do dnia 1.01.2013r. do 1.11.2014r., kiedy powód wspólnie zamieszkiwał z rodziną, a po tej dacie do czasu wniesienia powództwa - oddalić powództwo.

O kosztach sądowych postanowiono w oparciu o przepis art.102 kpc stanowiący, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd może zasądzić tylko część kosztów procesu.

S ę d z i a

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Jasińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krystian Rezmer
Data wytworzenia informacji: