Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 278/23 - wyrok Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2023-06-27

Sygn. akt II K 278/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu w II Wydziale Karnym w składzie:


Przewodniczący: sędzia Beata Malinowska

Protokolant: sekr. sąd. Natalia Tomaszewska

w obecności Prokuratora ---

Po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27.06.2023 r. sprawy


D. B.s. A. i (...)z d. C., ur. (...) w A., pesel: (...), niekaranego

oskarżonego o to, że:

W dniu 14 stycznia 2023 roku o godzinie 7:28 w G. przy ul. (...) w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny marki J. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do wydanej decyzji Prezydenta Miasta K. o numerze (...) z dnia 23 grudnia 2022 r. dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

tj. o czyn z art. 180a kkO R Z E K Ł:

Ustalając, że oskarżony D. B. dopuścił się czynu zarzucanego mu we wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. przestępstwa z art. 180 a kk i ustalając, że wina oskarżonego i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne na mocy art. 66 § 1 i 2 kk i art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec oskarżonego warunkowo umarza na okres 1 (jednego) roku próby,Na mocy art. 67 § 3kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk w zw. z art. 43a §1 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 1000,00 (tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 złotych tytułem opłaty oraz obciąża go poniesionymi wydatkami postępowania w kwocie 70 złotych.
UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 278/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.


D. B.W dniu 14 stycznia 2023r. o godz. 7.28 w G. przy ul. (...) w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny marki J. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do wydanej decyzji Prezydenta Miasta K. o numerze (...) z dnia 23 grudnia 2022r. dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymitj. dopuścił się czynu z art. 180a kk


Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn przypisany oskarżonemu W dniu 14 stycznia 2023r. o godz. 7.28 w G. przy ul. (...) , funkcjonariusze Policji zatrzymali do kontroli drogowej D. B. - kierującego pojazdem marki J. (...) o nr rej. (...) . Po sprawdzeniu w systemie informatycznym funkcjonariusze Policji ustalili ,że w stosunku do kierowcy tego pojazdu w dniu 23 grudnia 2022r. w sprawie o sygn. (...) została wydana przez Prezydenta Miasta K. decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji niezbędnych do kierowania pojazdami potwierdzonych pozytywnym wynikiem kontrolnego egzaminu sprawdzającego. Decyzję tą D. B. odebrał osobiście w dniu 13 stycznia 2023r.

W dniu 14 styczna 2023r. D. B. jechał samochodem na budowę elektrowni gazowo-parowej gdyż miał dopilnować porządku na budowie .Pracownicy nie mogli pracować bez nadzoru .Wyjaśnienia oskarżonego D. B.Notatka urzędowa

Decyzje Prezydenta Miasta K.

Pismo

k. 14

k. 1

k. 7-11k.6


Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

.OCena DOWOdów

1.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn przypisany oskarżonemu w pkt I sentencji wyroku
Wyjaśnienia oskarżonego D. B.Notatka urzędowa

Decyzje Prezydenta Miasta K.

Pismo
Sad dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego D. B. albowiem były spójne i znalazły odzwierciedlenie w decyzjach Prezydenta Miasta K. .Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów , pism i protokołów zebranym w sprawie , uznając je za w pełni wiarygodne i nie znajdując podstaw do kwestionowania ich autentyczności..


1.2.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.
PODSTAWA PRAWNA WYROKU


Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt I sentencji wyroku

D. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w dniu 14 stycznia 2023r. o godz. 7.28 w G. przy ul. (...) w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny marki J. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do wydanej decyzji Prezydenta Miasta K. o numerze (...) z dnia 23 grudnia 2022r. dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi tj. dopuścił się czynu z art. 180a kk.

1.4.Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutemZwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej


1.5.Warunkowe umorzenie postępowania

Pkt. I sentencji wyroku

D. B.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Jednocześnie Sąd doszedł do przekonania , że w stosunku do oskarżonego D. B. istnieją przesłanki do zastosowania- zgodnie z art.66 §1 i 2 kk i art. 67 §1 kk - warunkowego umorzenia postępowania na okres jednego roku próby albowiem okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, oskarżony nie był też dotychczas karany za żadne przestępstwa a jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie ,że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego.


1.6.Umorzenie postępowaniaZwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania


1.7.Uniewinnienie


Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia


KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. B.


II

Pkt II wyroku odnosi się do czynu I

. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł.

1 Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę


KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III sentencji wyroku ,


O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 627 kpk i art. 629 kpk oraz art. 7 ustawy z dnia 23.06. 1973r. „ o opłatach w sprawach karnych” (Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego oraz wysokość osiąganych przez niego dochodów.


1 Podpis
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kortas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Beata Malinowska
Data wytworzenia informacji: