Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 195/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2017-07-20

Sygn. akt: I C 195/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR SSR Ewa Melkowska-Bublik

Protokolant:

sekr. sądowy Dominika Ritter

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 r. w Chełmnie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A z siedzibą we W.

przeciwko M. M.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.261,18 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy) z odsetkami umownymi od kwoty 4.573,30 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie od 24 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

II.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 270,69 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

III.  Wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

I C 195/17

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wystąpił z pozwem przeciwko M. M., w którym domagał się zasądzenia kwoty 6261,18 zł z odsetkami Umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie od kwoty 4573,30 zł od dnia 24 grudnia 2016r do dnia 31 grudnia 2016r i odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty. Nadto powód domagał się zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu swojego stanowiska powód wskazał, że w dniu 2013-05-14 udzielił pozwanemu pożyczki gotówkowej nr (...) w ramach, którego pozwany otrzymał kredyt w wysokości 5143,55 zł. Pozwany był zobowiązany do spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty na podstawie zawartej umowy. Pomimo wezwań i monitów Pozwany, nie wywiązał się z obowiązku spłaty. W związku z czym po upływie terminu, do którego pozwany był zobowiązany uregulować zadłużenie, całość stała się wymagalna z dniem 2016- 09-15. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową powód pismem z dnia 2016-08-03 wezwał pozwanego do zapłaty wymaganego zobowiązania. Wysłane wezwanie pozwanemu zostało doręczone w sposób umożliwiający jego odbiór i zapoznanie się z jego treścią. Powód otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru z dniem 2016-08-16. Powód dochodzi w oparciu o zawartą umowę a wykazanej w W. z Ksiąg Banku z dnia 2016-12-23, należności na którą składają się następujące elementy:

-

należność główna w kwocie 4573,30 zł,

-

odsetki w kwocie 1437,88 zł. Wskazana kwota odsetek stanowi różnicę pomiędzy sumą odsetek umownych w kwocie (...),05 naliczonych od dnia zawarcia umowy tj. 2013-05-14 i odsetek karnych w kwocie 435,07 naliczonych od dnia 2013-09-15 a sumą odsetek zapłaconych

przez pozwanego w kwocie 496,24

-

koszty, opłaty i prowizje w kwocie 250,00 zł,

-

dalsze odsetki naliczane od dnia następnego po dniu wystawienia W. z Ksiąg Banku do dnia zapłaty, obliczone od kwoty niespłaconego kapitału tj. od kwoty 4573,30 zł według zmiennej stopy procentowej wyznaczonej jako 4-krotność stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym z zastrzeżeniem, że od dnia 01-01-2016 r wysokość tych odsetek nie może przekraczać w stosunku rocznym wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie wynikające z art 481 § 21.

Sąd zważył, co następuje:

Pozwany M. M. nie kwestionował zasadności oraz wysokości należności wobec powoda. Na rozprawie w dniu 20 lipca 2017r pozwany uznał powództwo Uznaniem tym sąd jest związany, gdyż w świetle przytoczonych przez powoda okoliczności nie jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani też nie zmierza do obejścia prawa.( art.213 par 2 kpc). Mając powyższe na uwadze sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami. W punkcie II wyroku sąd orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 98 par 1 kpc w myśl którego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( koszty procesu). Na koszty te składają się opłata sądowa w wysokości 250.00 zł, opłata skarbowa w wysokości 17.00 zł, opłata notarialna w wysokości 3,69 zł. W związku z faktem uznania powództwa, wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności - art. 333 par. pkt3 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dzierzbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Ewa Melkowska-Bublik
Data wytworzenia informacji: