Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Cz 207/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-04-19

Sygn. akt VIII Cz 207/13

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSO Jadwiga Siedlaczek (spr.)

Sędziowie SO Małgorzata Kończal , SO Hanna Matuszewska

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko A. C., G. S., K. S. i Z. C.

o zapłatę

na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 15 stycznia 2013 r.

sygn. akt I Nc 1102/11

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek wnioskodawców o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych zażalenia na postanowienie z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz odrzucił zażalenie.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że wnioskodawcy wnieśli o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 18 czerwca 2012 r., wskazując jako przyczynę niezachowania terminu fakt, iż odpowiedź na wezwanie Sądu z usuniętymi brakami formalnymi zażalenia na postanowienie z dnia 18 czerwca 2012 r. przygotowali w zakreślonym terminie i wysłanie w/w dokumentów powierzyli członkowi rodziny w podeszłym wieku, gdyż sami pozostawali wówczas poza miejscem zamieszkania. O wysyłce dokumentów po zakreślonym terminie dowiedzieli się dopiero w momencie otrzymania postanowienia o odrzuceniu zażalenia.

Sąd Rejonowy uznał, że pozwani nie wykazali braku winy w uchybieniu terminowi do uzupełnienia braków formalnych zażalenia. Sąd Rejonowy powołał się na poglądy orzecznictwa zgodnie z którymi zaniedbania osób, którymi posłużyła się strona obciążają stronę w efekcie czego nie można uznać, że nie ponosi ona winy w uchybieniu terminowi. Strona odpowiada za winę osób którymi się posługuje, tak wiec zaniedbanie członka rodziny do zachowania terminu procesowego zleconego przez pozwanych nie uzasadnia przywrócenia terminu. Sąd I instancji wskazał, iż tym bardziej rażące wydaje się zaniedbanie czterech pozwanych, z których żaden nie był w stanie wysłać do Sądu pisma rzekomo już przygotowanego. Sąd Rejonowy uznał, iż takie zachowanie jest klasycznym przykładem niezachowania podstawowej staranności a więc stanowi zachowanie zawinione a tym samym przywrócenie terminu było w okolicznościach sprawy niezasadne. Skoro wniosek o przywrócenie terminu został oddalony, to zażalenie należało uznać za spóźnione.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia złożyli pozwani, domagając się jego uchylenia . Zdaniem skarżących Sąd Rejonowy wadliwie rozstrzygnął o braku podstaw do przywrócenia terminu. Podnosili iż niewywiązanie się przez osobę trzecią z wysłania pisma w wyznaczonym terminie jest przez nich niezawinione, okoliczność tę uprawdopodobnili a brak winy z ich strony winien skutkować przywróceniem terminu. Zdaniem pozwanych nie można obarczać pozwanych za winę osoby trzeciej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Z akt sprawy wynika jednoznacznie, że wniesione przez pozwanych pismem z dnia 18 sierpnia 2012 r. zażalenie na postanowienie z dnia 18 czerwca 2012 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu złożone zostało po upływie zakreślonego ustawą terminu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy, dokonującego kontroli instancyjnej niezaskarżalnej części postanowienia dotyczącej oddalenia wniosku pozwanych o przywrócenie terminu - do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie z dnia 18 czerwca 2012 r. - przy okazji rozpoznawania zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia, podzielił pogląd Sądu Rejonowego, że pozwani nie wykazali, iż nie zachowali terminu do uzupełnienia braków bez swej winy. Jest to natomiast warunek konieczny dla przywrócenia terminu do dokonania danej czynności procesowej.

Zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c. przywrócenie terminu może nastąpić w sytuacji, gdy strona nie dokonała czynności procesowej bez swej winy, przy czym zachodzi konieczność uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających złożony w tym przedmiocie wniosek – art. 169 § 2 k.p.c. Przesłanką przywrócenia terminu w oparciu o przepis art. 168 § 1 k.p.c. jest wykazanie przez stronę że uchybienie w zakresie dokonania czynności w terminie nastąpiło bez jej winy.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest stanowisko, iż nie można przyjąć, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony jeżeli nastąpiło z winy osoby, której strona poleciła dokonanie tej czynności (por. np. orzeczenie z 10 stycznia 1056 r. 4 CO 58/55 OSN 1956, poz. 106, czy orzeczenie z 1 lutego 1962 r. 4CZ 113/61 RPEiS 1962 nr 4, s. 302. Warunkiem uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej jest wykazanie przez stronę, że pomimo całej swej staranności nie mogła czynności dokonać w terminie, a więc, że zachodziła niezależna od niej przeszkoda. Przeszkoda taka zachodzi wówczas, gdy dokonanie czynności w ogóle (w sensie obiektywnym) było wykluczone, jak również w takich przypadkach, w których w danych okolicznościach nie można było oczekiwać od strony, by zachowała dany termin procesowy. Dlatego w każdym przypadku przy ocenie braku winy, jako przesłanki przywrócenia terminu uchybionego przez stronę, należy uwzględniać wymaganie dołożenia należytej staranności człowieka przejawiającego dbałość o swe własne życiowo ważne sprawy. Sąd Okręgowy podziela w całości pogląd Sadu Rejonowego iż rażące wydaje się tym bardziej zaniedbanie czterech pozwanych z których żaden nie był w stanie wysłać rzekomo przygotowanego pisma do Sądu. Już chociażby taka okoliczność świadczy o niezachowaniu podstawowej staranności.

Na marginesie należy również wskazać, że nie stanowi wystarczającej ekskulpacji dla niedochowania terminu przebywanie strony poza miejscem zamieszkania. Pobyt poza miejscem zamieszkania ze swej istoty nie uniemożliwia podejmowania koniecznych działań procesowych a tym bardzie wysłanie przygotowanego pisma do sądu. Skoro mimo to pozwani posłużyli się osobą trzecią która zaniedbała dokonania czynności to niewątpliwie ponoszą winę w uchybieniu terminu .Na marginesie należy wskazać, że pozwani składając wniosek o przywrócenie terminu (k. 178 akt) podnosili iż osoba trzecia która miała wysłać pismo do sądu zapewniała ich że wrzuciła przesyłkę do skrzynki pocztowej. Wypada w tym miejscu zauważyć, iż również wrzucenie przesyłki do skrzynki pocztowej bez wysłania przesyłki z dowodem nadania również świadczy o niezachowaniu podstawowej staranności.

Reasumując, brak zdaniem Sądu Okręgowego podstaw do uznania, że pozwani wykazali brak winy w niedochowaniu terminu do złożenia zażalenia. Skoro termin nie został przywrócony zażalenie było spóźnione.

W związku z powyższym zażalenie pozwanych na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 18 czerwca 2012 r. podlegało oddaleniu.

Sąd Okręgowy, mając na uwadze powyższe, orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 kpc oraz w zw. w zw. z art. 397 §2 zdanie pierwsze kpc w zw. z art. 13 §2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kozłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Siedlaczek,  Małgorzata Kończal ,  Hanna Matuszewska
Data wytworzenia informacji: