Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 186/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-11-15

Sygn. akt VI Gz 186/17

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Joanna Rusińska (spr.)

Sędziowie SO Małgorzata Bartczak - Sobierajska

SO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego (...) B. K., L. (...) spółka jawna w M.

przeciwko P. G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2017r., sygn. akt V GNc 4558/14

postanawia

I.  oddalić zażalenie,

II.  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

Małgorzata Bartczak - Sobierajska Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. z uwagi na nieuiszczenie opłaty od zażalenia w kwocie 188 zł (k.158).

Pozwany złożył zażalenie na to postanowienie, zaskarżając je w całości oraz wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu zażalenia skarżący zakwestionował ustalenia Sądu I instancji wskazując, iż odpis pisma wzywającego do uzupełnienia braków nie został mu skutecznie doręczony, tj. do jego rąk, a wiec doręczenie w dniu 13 marca 2017 r. nie miało miejsca. W konsekwencji, według pozwanego nie miał on wiedzy o kierowanej do niego przesyłce sądowej.

W odpowiedzi na zażalenie powód wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., sąd pierwszej instancji odrzuci zażalenie, nieopłacone, jak również, którego braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wbrew zarzutom skarżącego Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń co do doręczeń. Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2016 r. odrzucono zażalenie pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 marca 2016 r. (k.126). Pozwany wniósł zażalenie na to postanowienie (k.134-136). Zarządzeniem z dnia 7 marca 2017 r. pozwany został wezwany do uiszczenia kwoty 188 zł tytułem opłaty od zażalenia – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (k.154). Odpis zarządzenia doręczono pozwanemu w dniu 13 marca 2017 r. na adres ul. (...), (...)-(...) G. (vide: elektroniczne potwierdzenie odbioru – k.156). Jest to adres, jaki pozwany wskazał w piśmie z dnia 23 października 2015 r. jako swój adres do doręczeń (k.62). Adres ten pozwany podał również w treści przedmiotowego zażalenia (k.162). Przesyłka została odebrana przez upoważnionego pracownika K. K. (2), która odbiera całą kierowaną do pozwanego korespondencję (k. 104,109,116, 123,131,132, 141) – art. 138 k.p.c. O tym, że kierowana do pozwanego korespondencja, odbierana przez K. K. (2) dociera do pozwanego świadczy fakt, że w odpowiedzi na przesyłki z Sądu pozwany składa kolejne zażalenia i wnioski. Pozwany w żaden sposób nie wykazał, aby wezwanie z dnia 7 marca 2017 r. do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia nie zostało mu przekazane. Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów, że tym razem upoważniony pracownik, który odebrał korespondencję tj. K. K. (2), nie przekazał mu przesyłki. Same zaś twierdzenia pozwanego w tym przedmiocie nie są wystarczające dla uznania, że nie otrzymał on korespondencji sądowej z dnia 7 marca 2017 r.

Bezskuteczny upływ terminu dla usunięcia braków fiskalnych zażalenia dał podstawę do zastosowania przepisów art. 370 k.p.c. w zw. z 397 § 2 k.p.c. Zatem odrzucenie zażalenia przez Sąd pierwszej instancji było prawidłowe.

W konsekwencji zażalenie jako bezzasadne należało oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Na zasądzone koszty składa wynagrodzenie pełnomocnika powoda w stawce minimalnej określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Małgorzata Bartczak - Sobierajska Joanna Rusińska Zbigniew Krepski

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jabłońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska,  Małgorzata Bartczak-Sobierajska ,  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: