Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 175/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-10-10

Sygn. akt VI Gz 175/16

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Bartczak, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko R. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 czerwca 2016 r., syn. akt V GNc 1133/16

postanawia :

1)  oddalić zażalenie,

2)  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił jako spóźniony sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 504 § 1 k.p.c. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, iż wobec doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty w dniu 9 maja 2016 r. ustawowy termin do wniesienia sprzeciwu od tego orzeczenia upłynął w dniu 23 maja 2016 r.; tymczasem wniósł on przedmiotowy sprzeciw dopiero w dniu 27 maja 2016 r. (k.96).

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwany wniósł o jego uchylenie i zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie art. 502 k.p.c. oraz art. 504 § 1 k.p.c. przez błędne przyjęcie, że sprzeciw od nakazu zapłaty został złożony po terminie (k.100-101).

Powód w odpowiedzi na zażalenie pozwanego wniósł o jego oddalenie i o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego (k.115-116).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie pozwanego – jako bezzasadne - podlegało oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że pozwana w terminie określony w art. 502 § 1 k.p.c. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, co w świetle art. 504 § 1 k.p.c. wyklucza możliwość uwzględnienie jej zażalenia. Należy podkreślić, iż pozwany nie zdołała wykazać, iż mimo potwierdzenia odbioru odpisu spornego nakazu zapłaty w dniu 9 maja 2016 r., w rzeczywistości odebrał go w dniu 13 maja 2016 r.. Na marginesie sprawy należy podkreślić, iż w uzasadnieniu zażalenia pozwany wskazuje daty 9 i 13 kwietnia 2016 r., ale jest to oczywista omyłka skoro przedmiotowy nakaz zapłaty został wydany w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Reasumując, z tych względów zażalenie pozwanego podlegało oddaleniu; orzeczono zatem jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zasądzając od pozwanego na rzecz powoda, zgodne z jego wnioskiem, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym w minimalnej wysokości 1200,00 zł przewidzianej taksa radcowską. Orzeczono więc jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

Z. - (...)

1) (...)

2) (...)

-

(...)

-

(...)

3) (...)

T. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski,  Małgorzata Bartczak ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: