Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 152/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-08-09

Sygn. akt VI Gz 152/17

POSTANOWIENIE

Dnia 09 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski (spr.)

Sędziowie: SO Danuta Jarosz-Czarcińska, SO Wojciech Modrzyński

po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) sp. z o.o. w B.

przeciwko dłużnikowi M. K.

o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego

na skutek zażalenia wierzyciela na pkt 2 (drugi) postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 07 czerwca 2017r., sygn. akt V GNc 4504/16

postanawia

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 900,00 zł (dziewięćset) złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającego

Jerzy P. Naworski

Danuta Jarosz-Czarcińska Wojciech Modrzyński

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 07 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 1.119,80 zł tytułem kosztów postępowania zabezpieczające (pkt 1) i oddalił wniosek w pozostałej części (pkt 2). Uzasadniając to drugie rozstrzygnięcie Sąd ten wskazał, że komornik nie przyznał kosztów zastępstwa w postępowaniu zabezpieczającym i z tego powodu nie uwzględnił tych kosztów. Reczą Sądu jest bowiem jedynie rozstrzygnięcie kogo obciążają koszty postępowania, których wysokość ustala komornik (k. 40).

W zażaleniu na pkt 2 postanowienia wierzyciel zarzucił mu naruszenia art. 770 w zw. z art. 745 § 1 k.p.c. przez błędną wykładnię i przyjęcie, że w postępowaniu zabezpieczającym komornik sądowy może ustalić wysokość innych kosztów niż mu należne, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, w a konsekwencji nie zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kwoty 900,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym. W związku z tym skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia przez zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 900,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym (k. 45-46, s. 2). Dłużnik nie udzielił odpowiedzi na zażalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie jest uzasadnione, a zarzut naruszenia art. 770 w zw. z art. 745 k.p.c. trafny. Orzekanie o kosztach postępowania zabezpieczającego w przedmiocie wykonania nakazu zapłaty, będącego tytułem zabezpieczenia, następuje na zasadach określonych w art. 770 k.p.c. w zw. z art. 743 k.p.c. Komornik w sposób wiążący ustala jedynie koszty wykonania zabezpieczenia, natomiast wysokość pozostałych kosztów ustala sąd i rozstrzyga o wszystkich kosztach zgodnie z zasadami odpowiedzialności za wynik postępowania określonymi w art. 98 i nast. k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Jak przyjął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2013 r. (III CZP 12/13, Lex nr 1331320), pod pojęciem „koszty wykonania zabezpieczenia” należy rozumieć wyłącznie koszty należne organowi egzekucyjnemu (opłaty i wydatki). Sąd jest związany postanowieniem komornika co do wysokości kosztów ustalonych na zasadzie art. 770 k.p.c., a zatem sprzeczne z treścią art. 745 § 1 k.p.c. byłoby przyjęcie, że w postępowaniu zabezpieczającym komornik może ustalić wysokość kosztów innych, niż mu należne, bowiem stanowiłoby to wkroczenie w zakres kompetencji sądu. W rozpoznawanej sprawie potwierdził to komornik informując wierzyciela pismem z dnia 11 maja 2017 r., że o kosztach zastępstwa radcowskiego rozstrzygnie sąd (k. 38). Odmienne stanowisko Sądu a quo jest wynikiem wykładni wymienionych unormowań contra legem.

W sprawie wierzycielowi należą się więc koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym, które wynoszą, jak trafnie ustalił skarżący, 900,00 zł (§ 8 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 2 pkt 5, § 15 ust. 1 i § 20 taryfy radcowskiej).

W związku z tym należało na podstawie art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 i art. 13 § 2 k.p.c. zmienić zaskarżone postanowienie i zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 900,00 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu zabezpieczającym.

Jerzy P. Naworski

Danuta Jarosz-Czarcińska Wojciech Modrzyński

(...)

(...) (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olimpia Hordyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Naworski,  Danuta Jarosz-Czarcińska ,  Wojciech Modrzyński
Data wytworzenia informacji: