Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 139/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-06-25

Sygn. akt VI Gz 139/18

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. O.

przeciwko (...) S.A. w T.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GC 1346/17

postanawia

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek pozwanej spółki o zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z tego względu, że pozwana spółka nie wykazała braku dostatecznych środków finansowych na uiszczenie należnej opłaty sądowej od apelacji i nie przedstawiła żadnych dokumentów odzwierciedlających jej aktualną sytuację gospodarczą i finansową (k.172).

W zażaleniu pozwana spółka, zaskarżając powyższe postanowienie zarzuciła:

- naruszenie przepisu art. 103 § 1 i art. 109 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez błędne i niewłaściwe zastosowanie wskutek zaniechania wezwania pozwanej do wykazania odpowiednimi dowodami, iż nie ma dostatecznych środków na uiszczenie opłaty sądowej od apelacji, co miało wpływ na treść zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia,

- naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 233 § 1 k.p.c. poprzez błędne i niewłaściwe zastosowanie, które miało wpływ na wynik rozstrzygnięcia wskutek bezzasadnego przyjęcia, iż pozwana nie zasługuje na zwolnienie od kosztów bowiem nie wykazała należycie, iż nie jest w stanie ich ponieść, w sytuacji gdy Sąd w sytuacji gdy Sąd Rejonowy nie wezwał pozwanej, która nie miała szansy swojej złej sytuacji uzasadniającej wniosek wykazać.

Wskazując na powyższe zarzuty pozwana spółka wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia i orzeczenie o zwolnieniu pozwanej od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym w szczególności opłaty od apelacji; ewentualnie wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy (k.175).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie pozwanej spółki – jako bezzasadne – podlega oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c.
w związku z art. 397 § 2 k.p.c, gdyż podniesione w petitum zażalenia zarzuty naruszenia przepisów są chybione.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że wykazała ona, że nie ma dostatecznych środków na koszty sądowe, co w świetle art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wyklucza możliwość uwzględnienia jej zażalenia. Sąd Okręgowy podziela w całości ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy i cenę prawną zdarzeń przedstawioną przez ten Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia i powołuję się na tą ocenę prawną.

W ocenie Sądu odwoławczego nie jest możliwe dokonanie prawidłowej i pełnej oceny sytuacji majątkowej pozwanej spółki jedynie na podstawie jej gołosłownych twierdzeń bez ich konfrontacji ze stosownymi dowodami, których pozwana nie przedłożyła. Wbrew zarzutom zażalenia Sąd nie jest uprawniony do wzywania wnioskodawcy będącego osobą prawną do wykazania odpowiednimi dowodami jej sytuacji finansowej, jak też nie jest uprawniony do wskazywania takiemu wnioskodawcy jakie dokumenty ma przedłożyć na potwierdzenie zasadności wniosku. Uprawnienie (lecz nie obowiązek) sądu do zarządzenia dochodzenia aktualizuje się zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dopiero wówczas, gdy sąd poweźmie wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych. W ocenie Sądu Okręgowego o wątpliwościach takich nie może być mowy w sytuacji gdy strona nie przedstawi żadnych dowodów, gdyż wówczas jej stan majątkowy nie jest w ogóle znany.

Z tych wszystkich względów oraz mając na uwadze Sąd Okręgowy postanowił jak na wstępie.

.

(...)

1) (...)

2) (...)

3) (...)

4) (...)

T., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: