Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 134/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-09-14

Sygn. akt VI Gz 134/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska

Sędziowie SO Zbigniew Krepski, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. j. w T.

przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt V GC 779/15

postanawia

oddalić zażalenie.

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy zawiesił postępowanie na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał m.in., iż w tym samym czasie między tymi samymi stronami, lecz w odwrotnych rolach procesowych toczył się spór przed Sądem Okręgowym w Siedlcach. Wyrokiem z dnia 30 marca 2016 r. Sąd ten zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 40.391,00 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Wyrok nie jest prawomocny. W niniejszej sprawie, w odpowiedzi na pozew, strona pozwana przedstawiła do potrącenia należność zasądzoną przez Sąd Okręgowy w Siedlcach. W przypadku uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach, to potrącenie byłoby skuteczne. Miałoby to zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Pełnomocnik powoda w zażaleniu na to postanowienie wniósł o jego uchylenie, zarzucając naruszenie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z powołanym przez Sąd Rejonowy przepisem art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Stosownie do stanowiska utrwalonego zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym, zgodnie z § 1 pkt 1 tego artykułu, rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania cywilnego (procesowego, nieprocesowego), jeżeli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia zawieszonego postępowania (tak m.in. P. Grzegorczyk, M. Jędrzejewska, Komentarz do art. 177 Kodeksu Postępowania Cywilnego, Lex 2012). Jak wskazał ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2015 r., w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. nie chodzi o zależność polegającą na wykładni tych samych przepisów prawa w identycznym stanie faktycznym w innej sprawie, ale o zależność wynikającą z rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej, która stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w danym postępowaniu cywilnym (wyrok SN z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt III PK 32/15, Lex nr 1929130). Z prejudycjalnością mamy do czynienia wtedy, gdy wynik postępowania cywilnego zależy od wyniku innego postępowania (cywilnego, karnego lub administracyjnego), gdyż przedmiot postępowania prejudycjalnego stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że nie jest możliwe rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu cywilnym bez wcześniejszego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnych. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania cywilnego (art. 177 § 1 pkt 1), postępowanie takie musi już się toczyć (J. Bodio, Komentarz do art. 177 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 2016). Prejudycjalne znaczenie innego postępowania cywilnego, uzasadniające zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1, wynika z orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu rozpoznawczym (postanowienie SN z dnia 11 października 2005 r., V CK 197/05, LEX nr 186933).

Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu I instancji w kwestii oceny przesłanek zawieszenia postępowania. Za bezzasadny należy uznać sformułowany w zażaleniu zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., skoro strona powodowa błędnie argumentuje, że związek między sprawami toczącymi się przed Sądem Rejonowym w Toruniu i Sądem Okręgowym w Siedlcach, nie jest związkiem prejudycjalnym.

Zgodnie z prawidłową wykładnią przyjętą przez Sąd pierwszej instancji, zależność prejudycjalna postępowania cywilnego od wyniku innego postępowania (cywilnego, a także administracyjnego, karnego lub dyscyplinarnego) występuje wtedy, gdy kwestia będąca lub mająca być przedmiotem innego postępowania (prejudycjalnego) stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym (chodzi tu o fakty lub dowody faktów). Charakter relacji zachodzącej pomiędzy zagadnieniem prejudycjalnym oraz przedmiotem postępowania cywilnego jest taki, że bez uprzedniego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej niemożliwe jest rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu. Wskazać ponadto należy, że zawieszenie postępowania, dokonywane z urzędu, ale mające charakter fakultatywny, powinno być uzasadnione względami celowości (zob. Komentarz do art. 177 k.p.c., (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Artykuły 1-366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex 2013, teza 1, 2, 4; komentarz do art. 177 k.p.c., (w:) Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, Lex 2013, teza 3).

W rozpatrywanej sprawie powódka dochodzi roszczenia na podstawie umowy. Natomiast przedmiot postępowania toczącego się we wszczętej wcześniej sprawie o sygn. akt I C 408/11 przed Sądem Okręgowym w Siedlcach, w której został wydany nieprawomocny wyrok zasądzający od pozwanej (powódki w niniejszej sprawie) na rzecz powoda (pozwanego w niniejszej sprawie) kwotę 40.391,00 zł, stanowi m.in. ocena zasadności roszczenia pozwanego o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania tej właśnie umowy. Wobec tego uprawomocnienie się bądź zmiana wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Siedlcach, nie pozostaje bez wpływu na wynik niniejszej sprawy, skoro zasądzona kwota została przedstawiona do potrącenia w przedmiotowym postępowaniu.

Należy zatem uznać, że spełniona została przesłanka określona w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., a tym samym na gruncie stanu faktycznego niniejszej sprawy istniały podstawy do zawieszenia postępowania.

Reasumując, w ocenie Sądu Okręgowego niewątpliwie zachodzi ścisły związek pomiędzy postępowaniem o zapłatę prowadzonym w przedmiotowej sprawie, a postępowaniem w sprawie I C 408/11, albowiem wynik postępowania w sprawie I C 408/11 będzie stanowił element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach złożyły obie strony. Od wyniku ich rozpoznania będzie zatem zależało, czy wierzytelność pozwanego istnieje i w jakiej wysokości.

Z tych względów zażalenie jako bezzasadne należało oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeknie Sąd Rejonowy w orzeczeniu kończącym.

Zbigniew Krepski SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

(...)

Z.

1. (...)

2. (...)

- (...)

- (...)

3. (...)

T. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bartczak – Sobierajska,  Zbigniew Krepski ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: