Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 124/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-08-31

Sygn. akt VI Gz 124/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 sierpnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska (spr.)

Sędziowie SO Zbigniew Krepski, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. sp.k. we W.

przeciwko (...) sp. z o.o. w G.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2016r., sygn. akt V GC 921/15

postanawia

oddalić zażalenie.

Zbigniew Krepski SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy zawiesił postępowanie na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał m.in., iż pozwana Spółka (...) sp. z o.o. w G. pozwem z dnia 15 lipca 2014 r. wniosła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 12 maja 2014 r. (sygn. akt VI Ga 40/14) w zakresie pkt I ww. wyroku, tj. rozstrzygnięcia nakazującego pozwanej spółce wydanie obuwia. Pozwana powołała się na fakt, iż nastąpiło zdarzenie, na skutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane, tj. zniszczenie obuwia. Postępowanie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności prowadzone jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod sygnaturą akt V GC 1253/14 i nie zostało jeszcze zakończone. Sąd Rejonowy wskazał ponadto, że wynik postępowania w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, może mieć więc istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W wypadku bowiem ewentualnego oddalenia powództwa dalej funkcjonował będzie w obrocie tytuł wykonawczy nakazujący wydanie obuwia i możliwe będzie dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie, co uniemożliwia jednocześnie wydanie tytułu zasądzającego określoną kwotę w związku z niewydaniem towaru. Z kolei uwzględnienie powództwa w sprawie V GC 1253/14 będzie otwierało ewentualną możliwość rozstrzygnięcia żądania zasądzenia określonej kwoty stanowiącej wartość niewydanego towaru.

Powód w zażaleniu na to postanowienie wniósł o jego uchylenie, zarzucając naruszenie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Zgodnie z powołanym przez Sąd Rejonowy przepisem art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Stosownie do stanowiska utrwalonego zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym, zgodnie z § 1 pkt 1 tego artykułu, rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania cywilnego (procesowego, nieprocesowego), jeżeli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia zawieszonego postępowania (tak m.in. P. Grzegorczyk, M. Jędrzejewska, Komentarz do art. 177 Kodeksu Postępowania Cywilnego, Lex 2012). Jak wskazał ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2015 r., w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. nie chodzi o zależność polegającą na wykładni tych samych przepisów prawa w identycznym stanie faktycznym w innej sprawie, ale o zależność wynikającą z rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej, która stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w danym postępowaniu cywilnym (wyrok SN z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt III PK 32/15, Lex nr 1929130). Z prejudycjalnością mamy do czynienia wtedy, gdy wynik postępowania cywilnego zależy od wyniku innego postępowania (cywilnego, karnego lub administracyjnego), gdyż przedmiot postępowania prejudycjalnego stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że nie jest możliwe rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu cywilnym bez wcześniejszego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnych. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania cywilnego (art. 177 § 1 pkt 1), postępowanie takie musi już się toczyć (J. Bodio, Komentarz do art. 177 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 2016). Prejudycjalne znaczenie innego postępowania cywilnego, uzasadniające zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1, wynika z orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu rozpoznawczym (postanowienie SN z dnia 11 października 2005 r., V CK 197/05, LEX nr 186933).

W ocenie Sądu Okręgowego niewątpliwie zachodzi ścisły związek pomiędzy postępowaniem o zapłatę prowadzonym w przedmiotowej sprawie, a postępowaniem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności prowadzonym w sprawie o sygn. akt V GC 1253/14, albowiem wynik postępowania w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (sygn. akt V GC 1253/14) będzie stanowił element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w sprawie o zapłatę (sygn. akt V GC 921/15). Aktualnie obowiązek pozwanej spółki w postaci wydania rzeczy określony jest bowiem tytułem wykonawczym – prawomocnym wyrokiem sądowym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Od rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności będzie zatem zależało, czy obowiązek ten zostanie utrzymany, czy też się zdezaktualizuje, stwarzając ewentualnie możliwość rozstrzygnięcia żądania zasądzenia określonej kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość niewydanego towaru. Dopóki więc pozostaje nierozstrzygnięta kwestia wykonalności obowiązku pozwanej stwierdzonego w tytule wykonawczym, dopóty zachodzi przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania w sprawie o zapłatę, sygn. akt V GC 921/15, z uwagi na prejudycjalny charakter postępowania w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (sygn. akt V GC 1253/14).

Z tych względów zażalenie jako bezzasadne należało oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeknie Sąd Rejonowy w orzeczeniu kończącym.

Zbigniew Krepski SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

(...)

Z.

1. (...),

2. (...):

- (...),

- (...),

3. (...)

T. 31.08.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Gościńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bartczak – Sobierajska,  Zbigniew Krepski ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: