Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 84/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-06-09

Sygn. akt VI Gz 84/17

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska (spr.)

Sędziowie SO Zbigniew Krepski, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko (...) sp. z o.o. w W. (dawniej (...) sp. z o.o. w T.)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 16 lutego 2017r., sygn. akt V GNc 1898/16

postanawia

oddalić zażalenie

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 22 grudnia 2016 r., gdyż pomimo wezwania doręczonego w dniu 24 stycznia 2017 r. pozwany nie podpisał zażalenia, nie złożył jego odpisu i nie uiścił opłaty (k.101).

Pozwany zaskarżył powyższe postanowienie w całości. Skarżący zarzucił, że w dniu 24 stycznia 2017 r. nie otrzymał żadnej przesyłki z Sądu.

Powód nie udzielił odpowiedzi na zażalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Wbrew zarzutom w nim podniesionym stwierdzić należy, że zarządzenie z dnia 18 stycznia 2017 r. wzywające do usunięcia braków formalnych i uiszczenia opłaty od zażalenia zostało skutecznie doręczone pozwanej spółce w dniu 24 stycznia 2017 r. na adres spółki podany w KRS, tj. ul. (...) lok.(...) w W. (k. 78, 100). Ponadto pozwany sam wskazał ten adres i odbiera pod nim korespondencję. Co więcej, skarżący nie wykazał, że wezwanie do usunięcia braków i uiszczenia opłaty nie zostało mu faktycznie doręczone. Same gołosłowne twierdzenia pozwanego nie są wystarczające aby można je było uwzględnić i uznać, że doręczenie było wadliwe, a tym samym uniemożliwiało usunięcie braków zażalenia. Pamiętać bowiem trzeba, że kodeks postępowania cywilnego przewiduje domniemanie prawidłowości doręczenia. Osoba kwestionująca prawidłowość doręczenia winna więc ten fakt udowodnić, a co najmniej uprawdopodobnić (tak post. SN z dnia 19 października 1999 r., I CZ 156/99, LEX nr 1215975). Skarżacy w zażaleniu nie kwestionował, że osoba, która odebrała przesyłkę nie była upoważnionym pracownikiem pozwanego.

W konsekwencji zażalenie jako bezzasadne należało oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jabłońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bartczak – Sobierajska,  Zbigniew Krepski ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: