Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 75/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-04-19

Sygn. akt VI Gz 75/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w T.

przeciwko D. N.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt V GC 778/15

postanawia

oddalić zażalenie

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił zażalenie pozwanego z dnia 29 września 2017 r. na postanowienie z dnia 22 sierpnia 2017 r. z powodu nieuzupełnienia braku formalnego tego zażalenia w postaci nie przedłożenie odpisu zażalenia w zakreślonym tygodniowym terminie (k.260).

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwany wniósł o zmianę tego postanowienia o odrzuceniu zażalenia na odrzucenie apelacji i uwzględnienie zażaleń pozwanego w tym przedmiocie, a tym samym przyjęcie apelacji do rozpatrzenia. Ponadto pozwany wniósł o zmianę postanowienia o zwróceniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i przyjęcie tego wniosku do rozpatrzenia. W uzasadnieniu zażalenia pozwany zarzucił, iż nie otrzymał zarządzenia z dnia 31 października 2017 r., a stanowisko Sądu narusza art. 45 Konstytucji czyli prawo do sądu (k.265-266). Jednocześnie do niniejszego zażalenia pozwany przedłożył odpis zażalenia z dnia 29 września 2017 r. (k. 267).

Powód nie udzielił odpowiedzi na zażalenie pozwanego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie pozwanego – jako bezzasadne – podlegało oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że pozwany uzupełnił brak formalny zażalenia z dnia 29 września 2017 r. poprzez złożenie odpisu tego zażalenia w zakreślonym tygodniowym terminie, co w świetle art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. wyklucza możliwość uwzględnienia jego zażalenia.

Sąd Okręgowy podziela w całości ustalenia faktyczne i ocenę prawną zdarzeń przedstawioną przez Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, przyjmuje dokonane przezeń ustalenia za podstawę własnych ustaleń i powołuję się na tę ocenę prawną.

W szczególności rację ma Sąd meriti, że pozwany nie uzupełnił braku formalnego wniesionego zażalenia z dnia 29 września 2017 r. poprzez przedłożenie odpisu tego zażalenia. Wbrew zarzutom pozwanego zarządzenie sądowe z dnia 31 października 2017 r. wzywające pozwanego do uzupełnienia powyższego braku formalnego zażalenia oraz wzywające do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 280,00 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (k.246) pełnomocnik pozwanego otrzymał w dniu 29 listopada 2017r. (v. elektroniczne potwierdzenie odbioru przez J. N. na k.248), a zatem ustawowy tygodniowy termin do uzupełnienia tych braków upłynął w dniu 07 grudnia 2017 r. Wprawdzie pozwany żądany odpis zażalenia z dnia 29 września 2017 r. załączył do niniejszego zażalenia, jednakże uczynił to już po upływie w/w terminu ustawowego. Zażalenie zostało bowiem wniesione do Sądu Rejonowego w Toruniu w dniu 20 lutego 2018 r. (v. data stempla pocztowego na kopercie, w której nadano niniejsze zażalenia - k.268).

Nie sposób też zgodzić się z pozwanym, że stanowisko Sądu Rejonowego w przedmiocie odrzucenia jego zażalenia pozbawia go prawa do sądu, skoro pozwany nie uzupełnił w ustawowym terminie braku formalnego wniesionego zażalenia. Nie można się też zgodzić ze stanowiskiem pozwanego o „panującym w dokumentach sprawy bałaganie”; analiza akt sprawy zarzutu tego nie potwierdza.

W konsekwencji zażalenie pozwanego podlegało oddaleniu jako bezzasadne o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie sprawy Sąd Okręgowy wskazuje, że bez rozpoznania pozostawił zawarty w petitum niniejszego zażalenia wniosek pozwanego o zmianę postanowienia o zwróceniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i przyjęcie tego wniosku do rozpoznania. Pozwany zaskarżył już bowiem wcześniej, a mianowicie zażaleniem z dnia 29 września 2017 r. (k.243), postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 22 sierpnia 2017 r. nakazujące m.in. zwrot jego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (k.237), a to zażalenie zostało odrzucone przez tenże Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 r. (k. 260). Z drugiej strony należy podkreślić, iż na zarządzenie o zwrocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych zażalenie nie przysługuje (v. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 września 2012 r., V ACz 604/12, LEX nr 1220494).

W końcu należy wskazać, iż oddalenie niniejszego zażalenia pozwanego nie zamyka mu drogi do ewentualnego wzruszenia zaskarżonego postanowienia poprzez możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia powyższego braku formalnego zażalenia z dnia 29 września 2017 r.

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

(...)

1) (...)

2) (...)

-

(...)

-

(...)

3) (...)

T., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski,  Małgorzata Bartczak-Sobierajska ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: