Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 44/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-04-29

Sygn. akt VI Gz 44/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska (spr.)

Sędziowie SO Zbigniew Krepski, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko T. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 12 października 2015r., sygn. akt V GC 1515/14

postanawia

oddalić zażalenie

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek pozwanego o wyłączenie sędziego (...)od rozpoznania sprawy wskazując, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 48 i art. 49 k.p.c. Zgłoszone przez pozwanego zastrzeżenia co do bezstronności sędziego są bezpodstawne. Fakt wydania niekorzystnego dla strony rozstrzygnięcia nie stanowi samoistnej podstawy wyłączenia i nie świadczy o emocjonalnym nastawieniu sędziego do którejkolwiek strony. Sąd Rejonowy podkreślił, iż brak jest podstaw do wyłączenia sędziego, który wydał wcześniej nakaz zapłaty, od rozpoznania dalszej części sprawy.

W zażaleniu na to postanowienie pozwany wniósł o jego uchylenie i wyłączenie sędziego (...)od rozpoznania niniejszej sprawy, zarzucając naruszenie art. 49 k.p.c. Zdaniem skarżącego, jeżeli w innej sprawie zapadło rozstrzygniecie na podstawie podobnych przesłanek, dowodów i oświadczeń, to sędzia ma już wyrobione zdanie na temat pozwanego, odczuwa emocje, które mogą rzutować na nieobiektywny stosunek do strony (k. 154-155).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie, a zarzut naruszenia art. 49 k.p.c. jest chybiony. Podstawą wyłączenia sędziego, w świetle wymienionego przepisu, mogą być stosunki o charakterze emocjonalnym czy osobiste powiązania gospodarcze. Nie uzasadnia natomiast wyłączenia reprezentowana przez sędziego odmienna od poglądu strony ocena prawna (postanowienie SN z dnia 20 lutego 1976 r., II CZ 8/76, LEX nr 7802). Zarzuty dotyczące wydanego w sprawie orzeczenia bądź opierające się na naruszeniu przepisów procesowych w toku postępowania mogą uzasadniać wniesienie środka odwoławczego, a nie wniosku o wyłączenie sędziego (postanowienie SN z dnia 26 marca 1997 r., III AO 5/97, OSNP 1997, nr 24, poz. 502).

Z tego samego powodu, jak trafnie podkreślił Sąd Rejonowy, podstawy do wyłączenia sędziego nie stanowi wydanie przez niego nakazu zapłaty, a następnie dalsze prowadzenie sprawy po skutecznym wniesieniu zarzutów. Nie stanowi też przesłanki do wyłączenia sędziego prowadzenie przez niego innych spraw z udziałem tych samych stron.

Odmienne stanowisko skarżącego, że sędzia ma już wyrobione zdanie na temat pozwanego, odczuwa emocje, które mogą rzutować na nieobiektywny stosunek do strony, nie znajdują żadnego potwierdzenia, a tym samym nie zasługuje na uwzględnienie.

Z tego względu zażalenie jako bezzasadne należało oddalić (art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 2 k.p.c.).

Zbigniew Krepski Małgorzata Bartczak – Sobierajska Joanna Rusińska

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Gościńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bartczak – Sobierajska,  Zbigniew Krepski ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: