Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 27/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-02-14

Sygn. akt VI Gz 27/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Zbigniew Krepski

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) W.

przeciwko P. K.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

na skutek zażalenia pozwanego na pkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w T. z dnia 27 grudnia 2018 r., sygn. akt V GC 2646/18

postanawia: oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w T.w pkt 1. oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych i w pkt 2. oddalił wniosek pozwanego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu postanowienia oddalającego wniosek pozwanego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Sąd I instancji wskazał, że w sprawie tej nie mającej skomplikowanego charakteru nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia powyższego wniosku. Wprawdzie sytuacja finansowa pozwanego jest niekorzystna, ale pozwany jest osobą dobrze zorientowaną w sprawie, a z dotychczas składanych pism i oświadczeń wynika, że formułuje on swoje żądania i wnioski sposób jasny i zrozumiały. Zdaniem Sądu Rejonowego pozwany nie jest osobą nieporadną i nie ma trudności z samodzielnym podejmowaniem decyzji (k.71-72).

W zażaleniu na pkt 2. powyższego postanowienia pozwany zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie prawa materialnego oraz prawa procesowego i z tych względów wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez ustanowienie pełnomocnika z urzędu i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu zażalenia pozwany podkreślił m.in, że nie zna się na prawie, a na sali sądowej nie umie się odnaleźć przez co czuje się zestresowany zdenerwowany. Dodatkowo zdaniem pozwanego rozprawa powoduje u niego ogromny stres co sprawie, że nie wie jak się bronić (k.74-75).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie pozwanego na odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu jest bezzasadne. Zgodzić się trzeba z Sądem Rejonowym, iż w niniejszej sprawie nie zaszła druga z przesłanek warunkujących uwzględnienie wniosku strony o ustanowienie pełnomocnika z urzędu określona w art. 117 § 5 k.p.c. W świetle okoliczności tej sprawy brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że udział pełnomocnika z urzędu dla pozwanego jest potrzebny co, mając na uwadze treść art. 117 § 5 k.p.c., wyklucza możliwość uwzględnienia jego zażalenia.

Jak wynika bowiem z akt sprawy, w tym z treści sprzeciwu od nakazu zapłaty i wniosku o ustanowienie pełnomocnika urzędu i zawartych tam twierdzeń oraz argumentów, a także mając na uwadze treść niniejszego zażalenia pozwanego, nie jest on osobą nieporadną, mającą kłopoty w sporządzaniu pism procesowym i nie potrafiącą skutecznie uzasadniać i bronić swoich racji co do bezzasadności dochodzonych przez powoda roszczeń w niniejszej sprawie. Bez znaczenia jest zatem podnoszony przez pozwanego fakt, iż nie on wykształcenia prawniczego.

Również bez znaczenia dla oceny zasadności przedmiotowego wniosku jest podnoszony w zażaleniu zarzut, że pozwany nie umie się odnaleźć na sali rozpraw, a stres tym wywołany powoduje, że nie wie jak się bronić. Należy bowiem podkreślić w tym miejscu, że stosownie do art. 5 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom występującym w sprawie m.in. bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Reasumując, z tych wszystkich względów Sąd Okręgowy działając na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie pozwanego jako nieuzasadnione.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Falkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: