Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 124/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-10-16

Sygn. akt VI GC 124/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Zbigniew Krepski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Małgorzata Barabasz

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w Toruniu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w T.

przeciwko (...) sp. z o.o. w T. i A. K.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w T. na rzecz powoda (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w T. kwotę 76.530,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

- od kwoty 21.180,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) od dnia 31 lipca 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 45.510,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) od dnia 30 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.840,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) od dnia 30 października 2016 r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w T. na rzecz powoda kwotę 9.244,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote) tytułem kosztów procesu,

III. zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w T. na rzecz dopozwanej A. K. kwotę 5.417,00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu

Sygn. akt VI GC 124/17

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa w T. w pozwie w postępowaniu upominawczym wniesionym w dniu 31 maja 2017 r. przeciwko pozwanemu (...) sp. z o.o. w T. domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 76.530,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

- od kwoty 21.180,00 zł od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 45.510,00 zł od dnia 30 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.840,00 zł od dnia 30 października 2016 r. do dnia zapłaty

oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód twierdził, iż na mocy łączącej strony umowy wykonał na rzecz pozwanego instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku usługowym w B., a pozwana mimo nie zgłoszenia żadnych zastrzeżeń nie zapłaciła mu całości wynagrodzenia (k.2-4).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt VI GNc 211/17, Sąd Okręgowy w Toruniu uwzględnił w całości żądanie pozwu (k.38).

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych oraz dopozowanie A. K.. W uzasadnieniu przyznała, że powód wykonał zleconemu mu przez pozwaną spółkę prace objęte przedmiotem pozwu na rzecz A. K. i Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) sp. z o.o. Przyznała też, że nie uchyla się od płatności na rzecz powoda, jednakże jej zdaniem jest to uzależnione od rozliczenia i uzyskania wynagrodzenia od A. K., która nie rozliczyła się z wykonanych prac z pozwaną, spółkę (...) i powoda prac. Wprawdzie pozwana spółka nie podniosła tego zarzutu wprost w uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, ale pozwana wnosząc dowód z zeznań świadków wskazała na okoliczność prolongaty spłaty zobowiązań (k.42-44).

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2017 r., uwzględniając wniosek pozwanej spółki, Sąd na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. dopozwał A. K. do wzięcia udziału w sprawie po stronie pozwanej (k.47).

W odpowiedzi na pozew dopozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych kwestionując żądanie pozwu i zarzucając, iż spółka (...) nie poinformowała jej o umowach zawartych z podwykonawcami. Ponadto podniosła zarzuty dotyczące rozliczenia całej inwestycji 9k.63-67). W piśmie procesowym z dnia 1 sierpnia 2017 r. dopozwana zmieniła żądanie w zakresie kosztów procesu wnosząc o ich zasądzenie od pozwanej spółki (k.193).

Powodowa spółka w piśmie procesowym z dnia 27 lipca 2017 r. stanowiącym odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty podtrzymała żądanie pozwu podnosząc w szczególności, że nie zawierała nigdy żadnej umowy z A. K., ani z Przedsiębiorstwem Budowlanym (...) sp. z o.o.. Zarzuciła też, że nie zachodzą przesłanki z art. 647 1 § 5 k.c. do solidarnej odpowiedzialności A. K. lub spółki (...) za zobowiązania pozwanej spółki (...) względem powodowej spółki (k.171-174).

Postanowieniem z dnia 12 września 2017 r. Sąd oddalił wniosek dopozwanej o dopozwanie (k.199).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

W dniu 25 listopada 2015 r. dopozwana jako zamawiająca zawarła z Przedsiębiorstwem Budowlanym (...) sp. z o.o. jako wykonawcą umowę o roboty budowlane dotyczące remontu i adaptacji lokalu w B. przy ul. (...).

Dowód:

- odpis umowy o roboty budowlane z dnia (...)r. (k.83-87)

Pozwana (...) sp. z o.o. w T. była podwykonawcą przy realizacji powyżej inwestycji.

Dowód:

- okoliczność bezsporna

W dniu 11 marca 2016 r. pozwana spółka jako zamawiający zawarła z powodem (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa w T. jako wykonawcą umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie przez powodową spółkę na rzecz pozwanej spółki instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku usługowym przy ulicy (...).

Dowód:

- odpis umowy nr (...) z dnia 11 marca 2016 r. (k.18-20),

- zeznania świadka S. F. (k. 200v, rozprawa z dnia 16 października 2017 r., nagranie 00:09:11-00;13:41)

Dopozwana nie została poinformowana o zawarciu umowy między spółka (...) a pozwaną spółką (...), ani o zawarciu powyższej umowy pomiędzy powódką a pozwaną.

Dowód:

- okoliczność bezsporna

Powyższa umowa została w całości zrealizowana przez powodowa spółkę i z tego tytułu na podstawie protokołów odbioru powódka wystawiła m.in. trzy faktury VAT: nr (...) na kwotę 81.180,00 zł brutto, nr (...)na kwotę 45.510,00 zł brutto oraz nr (...)na kwotę 9.840,00 zł brutto.

Dowód:

- okoliczność bezsporna, a ponadto

- odpis faktury VAT nr (...) (k.21) wraz odpisem protokołu zaawansowania i odbioru wykonanych robót instalacyjnych za okres od 1.04.2016 r. do 30.05.2016 r. (k.22-23),

- odpis faktury VAT nr (...) (k.25) wraz odpisem protokołu zaawansowania i odbioru wykonanych robót instalacyjnych za okres od 1.06.2016 r. do 30.06.2016 r. (k.26-27),

- odpis faktury VAT nr (...) (k.29) wraz odpisem protokołu zaawansowania i odbioru wykonanych robót instalacyjnych za okres od 1.07.2016 r. do 31.08.2016 r. (k.30-31),

- zeznania świadka S. F. (k. 200v, rozprawa z dnia 16 października 2017 r., nagranie 00:09:11-00;13:41)

Wszystkie powyższe faktury zostały wysłane pozwanej spółce listami poleconymi, pozwana odebrała te faktury i nigdy ich nie kwestionowała. Jednak otrzymanych faktur nie zapłaciła.

Dowód:

- okoliczność bezsporna, a ponadto

- dowody wysyłki listami poleconymi (k.24, k.28 i k.32)

Wobec braku zapłaty powodowa spółka wezwała pozwana do zapłaty należności wynikających w powyższych faktur VAT.

Dowód:

- odpis wezwania do zapłaty z dnia 1 grudnia 2016 r. (k.33)

Spośród w/w faktur pozwana spółka zapłaciła jedynie część należności wynikającej z faktury VAT nr (...); do zapłaty pozostała kwota 21.180,00 zł.

Dowód:

- okoliczność bezsporna

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny sprawy został ustalony w oparciu o przedłożone przez powodową spółkę dokumenty prywatne oraz zeznania świadka S. F..

Dokumenty prywatne stanowiły dowody w zakresie wynikającym z art. 245 k.p.c. Dokumenty te nie wywoływały wątpliwości co do ich prawdziwości i nie były kwestionowane przez pozwaną spółkę i dopozwaną.

Sąd dał wiarę w całości zeznaniom świadka S. F. – pracownika powodowej spółki na stanowisku dyrektora handlowego, gdyż były one spójne, logiczne i nie pozostawały w sprzeczności ze zgromadzonymi w sprawie dowodami z dokumentów. Świadek ten potwierdził, że przedmiotowa umowa została w całości wykonana, a roboty odebrane, a pozwana spółka nie zapłaciła całego wynagrodzenia. Stanowczo zaprzeczył aby strony dokonały prolongaty terminu zapłaty wynagrodzenia.

Sąd pominął dowód z zeznań świadków P. M. i S. O. na podstawie art. 130 4 § 5 k.p.c. z powodu nie uiszczenia przez pozwaną spółkę zaliczki na koszty stawiennictwa w/w świadków.

Przechodząc do rozważań prawnych, na wstępie należy zgodzić się z powodową spółką, że zawarła ona umowę o wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku usługowym położonym w B. przy ul. (...) z pozwaną spółką (...), która odebrała wykonane prace i miała obowiązek zapłacić wynagrodzenie. Zresztą pozwana w uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wyraźnie przyznała, że zlecone przez nią powódce prace objęte pozwem zostały wykonane i odebrane. Podnoszony przez pozwaną spółkę zarzut, że nie otrzymała wynagrodzenia od dopozwanej jako inwestora za wykonane prace nie ma żadnego znaczenia dla zasadności żądań pozwu i nie zwalnia pozwanej z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace objęte żądaniem pozwu.

Jak bowiem zarzuciła powodowa spółka i czemu nie zaprzeczyła pozwana spółka i dopozwana, nie zawierała ona nigdy żadnej umowy ani z dopozwaną A. K., ani z Przedsiębiorstwem (...) sp. z o.o. na wykonanie jakichkolwiek prac w budynku położonym w B. przy ul. (...). Trafnie podnosi też powódka, iż nie zachodzą także przesłanki z art. 647 1 § 5 k.c. do solidarnej odpowiedzialności dopozwanej A. K. lub spółki (...) za zobowiązania pozwanej spółki (...) względem powoda.

Także chybiony był zarzut pozwanej spółki jakoby doszło do prolongaty terminu zapłaty wynagrodzenia. Pozwana bowiem okoliczności tej nie wykazała żadnym dowodem. Wprawdzie wnioskowała ona o dowód z zeznań świadków P. M. i S. O., jednakże powyższy wniosek dowodowy został pomięty z powodu nieuiszczenia przez pozwaną zaliczki na koszty stawiennictwa w/w świadków.

Natomiast powód wykazał, za pomocą zeznań świadka S. F., że pomiędzy stronami nigdy nie było rozmów na temat prolongaty terminu zapłaty wynagrodzenia; co więcej jak zeznał w/w świadek ze strony pracowników pozwanej spółki P. M. i S. O. nie było próśb o przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia. W ocenie Sądu w świetle poczynionych ustaleń faktycznych i prawnych powód wykazał (art. 6 k.c.) za pomocą przedłożonych powyższych dokumentów prywatnych oraz z zeznań świadka S. F., iż pozwana zalega mu z zapłatą reszty wynagrodzenia za wykonaną instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzację.

Reasumując, z tych wszystkich względów powództwo o zapłatę kwoty 76.530,00 zł podlegało uwzględnieniu w całości.

Odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie w zapłacie należności wymienionych w spornych fakturach zasądzono na podstawie art. 481 § 1 k.c. przyjmując jako terminy płatności, zgodnie z żądaniem pozwu, terminy zapłaty określone w przedmiotowych fakturach.

O kosztach procesu orzeczono stosownie do wyniku sporu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 99 k.p.c. mając na uwadze, że to pozwana spółka jest stroną przegrywającą.

Na zasądzone od pozwanej spółki na rzecz powódki koszty procesu w łącznej kwocie 9.24400 zł złożyły się: uiszczona opłata sądowa od pozwu w kwocie 3.827,00 zł, uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł oraz kwota 5.400,00 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika powoda będącego radcą prawnym w minimalnej wysokości przewidzianej w taksie radcowskiej.

Odnosząc się do wniosku dopozwanej o zasądzenie kosztów procesu, w ocenie Sądu koszty stosownie do art. 194 § 1 zd. 2 k.p.c. obciążają pozwaną spółkę. Jej wniosek o dopozwanie A. K. okazał się bowiem ostatecznie bezzasadny. Pozwana spółka nie wykazała bowiem, że łączyła ją z dopozwaną umowa o wykonanie jakichkolwiek prac w budynku położonym w B. przy ul. (...). Nie wykazała też aby zachodziła odpowiedzialność solidarna dopozwanej określona w art. 647 1 § 5 k.c. Na zasądzone od pozwanej spółki na rzecz dopozwanej koszty procesu w łącznej kwocie 5.417,00 zł złożyły się: wynagrodzenie pełnomocnika dopozwanej będącego radcą prawnym w minimalnej wysokości 5.400,00 zł przewidzianej w taryfie radcowskiej oraz uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Z:

1) (...)

2) (...)

3)(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski
Data wytworzenia informacji: